Laatste nieuws
opinie

Tuchtrecht zou meer moeten focussen op proces dan op uitkomst

Huidig systeem schaadt onbedoeld de kwaliteit van de gezondheidszorg

18 reacties
Getty Images
Getty Images

Het huidige medisch tuchtrecht voldoet niet, stellen internist Sara-Joan Pinto-Sietsma en cardioloog Ton Oude Ophuis. Een beter systeem zou zijn om te zoeken naar verbetering in processen voorafgaand aan gebeurtenissen, in plaats van achteraf te oordelen over deels toevallige uitkomsten.

De dokter als ‘second victim’: de vaak onbedoelde schadelijke gevolgen van het medisch tuchtrecht zijn alom bekend. In de zaak (C2015.342) van Pinto-Sietsma (een van de auteurs, red.) werden alle klachtonderdelen ongegrond verklaard, maar oordeelde het college desondanks dat er een waarschuwing moest volgen.

In het normale rechtsstelsel is dit ondenkbaar; daar geldt immers het rechtsbeginsel dat men onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen.

Onderzoek naar het functioneren van het tuchtrecht over een periode van ruim tien jaar bevestigde ons vermoeden dat het tuchtrecht in zijn huidige vorm niet voldoet aan de doelstelling, namelijk het bevorderen en bewaken van de individuele gezondheidszorg.1

Meerdere partijen delen deze vaststelling, elk met zijn eigen visie en suggesties ter verbetering van het medisch tuchtrecht.
Zo werd eerder al de Wet BIG aangepast en een financiële drempel ingesteld om een tuchtzaak te kunnen beginnen. Anderen pleiten voor een verplicht mediationtraject, voorafgaand aan een tuchtzaak, of om niet het individu, maar de Inspectie Gezond­heids­­­zorg en Jeugd (IGJ) te laten optreden als klachtgerechtigde.

Helaas gaan bijna alle suggesties voorbij aan het feit dat het tuchtrecht niet kan voldoen aan het doel dat het zichzelf stelt en wel om de eenvoudige reden dat de gebeurtenis al heeft plaatsgevonden. Omdat het medisch tuchtrecht afhankelijk is van het rapporteren van klachten, kan het slechts en alleen achteraf, met de wetenschap van de uitkomst, oordelen. Het achteraf oordelen bij een bekende uitkomst herbergt het gevaar van subjec­tiviteit. Om weg te blijven van welke vorm van subjectieve beoordeling dan ook, zou het wenselijk zijn om juist vóóraf aan de gebeurtenis te beoordelen of een arts bekwaam en redelijk heeft gehandeld.

Negatief beeld

Het medisch tuchtrecht treedt pas in werking na het rapporteren van een klacht. Zonder klacht geen tuchtzaak, wat betekent dat medisch handelen waarover niet geklaagd wordt per definitie buiten de scope van het tuchtrecht valt. Een soort­gelijk principe is bekend vanuit de wetenschap, namelijk publication bias, met als gevaar een te positieve indruk van de uitkomst, omdat negatieve uitkomsten ontbreken. Dit geldt evenzo voor ‘incidenten’ waarover geklaagd wordt, waar een te negatief beeld over kan ontstaan, omdat er vaker niet over geklaagd wordt, alleen is het tuchtrecht hiervan niet op de hoogte, omdat dit zich buiten het gezichtsveld van het tuchtrecht voltrekt. Wanneer het doel is om de individuele kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, is het onwenselijk om dit te doen op grond van slechts dat wat zich binnen het gezichtsveld van het tuchtrecht afspeelt, namelijk dat deel waarover actief geklaagd wordt. Dit is extra schadelijk voor dat deel van de patiënten met een meer bescheiden voorkomen, die minder snel geneigd zijn tot klagen, aangezien hun zorg niet wordt bewaakt.

Tuchtrecht in beeld

De vier mogelijk opties van problemen en oplossingen van hetzij incidenten enerzijds en onvrede over zorg anderzijds. Het zalmkleurige deel geeft aan wat zich BINNEN het blikveld van het tuchtrecht bevindt. Het lichtblauwe deel geeft aan wat zich BUITEN het blikveld van het tuchtrecht bevindt. De gele kaders zijn suggesties voor veranderingen binnen het tuchtrecht. De groene en rode kaders zijn suggesties voor vernieuwing van het tuchtrecht.

Steun de petitie op turecht.nl.

Onvrede

Een tuchtzaak heeft niets te maken met de vraag of er een incident heeft plaats­gevonden, maar of er onvrede over zorg­gerelateerd handelen is. Er kan een incident plaats­vinden zonder dat daar onvrede over is en andersom kan er onvrede zijn over perfect uitgevoerde zorg. Dit levert veel ‘ruis’ op de lijn op, omdat veel klagers, wegens gebrek aan medisch-inhoudelijke kennis, minder goed kunnen inschatten of een zorgverlener bekwaam heeft gehandeld. Dit heeft helaas en onvermijdelijk geleid tot een toename van het aantal bagatelzaken. Eerdergenoemde suggesties om dit probleem op te lossen veranderen het niet, omdat onvrede de motor tot klagen blijft. Belangrijker nog om ons te realiseren is dat er patiënten zijn die vanuit zichzelf minder last hebben van onvrede, waardoor gebeurtenissen die mogelijk het daglicht niet kunnen ver­dragen, on­­opgemerkt blijven.

Pokeren

Anders dan velen van u waarschijnlijk willen geloven, lijkt zorggerelateerd handelen meer op pokeren dan op schaken. Alleen wanneer de uitkomst volledig gedetermineerd is, zoals bij schaken, kan iemand ook volledig verantwoordelijk gehouden worden voor het handelen. In de zorg ligt dit anders, handelingen in de zorg zijn namelijk onderhevig aan toeval en daarom nooit volledig gedetermineerd; het menselijk lichaam is immers ongewis. Zoals bij het pokerspel zullen meer kennis en kunde vaker tot een gunstiger uitkomst leiden, maar hoe dan ook blijft de uitkomst onderhevig aan toeval. Dit geldt ook voor uitkomsten met een toevallig gunstige afloop, waarbij de handelingen voorafgaand aan de gebeurtenis wellicht minder fraai waren. Als er dan vanwege deze toevallig gunstige uitkomst ook nog eens geen onvrede over is, blijven deze minder fraaie handelingen onopgemerkt.

In de gezondheidszorg lijkt het dan ook wenselijker om te focussen op het nemen van de juiste beslissingen, dan op de uitkomst zelf. Hiermee voorkom je dat er onnodige of zelfs onwenselijke veranderingen worden ingevoerd aan perfect uitgevoerde zorg.

Zorggerelateerd handelen lijkt meer op pokeren dan op schaken

Subjectieve oordeelsvorming

Een vaakgehoord argument is dat het tuchtrecht prima in staat is te bepalen welk deel gebaseerd is op toeval en welk deel afhankelijk is van het medisch handelen. In de meerderheid van de gevallen oordeelt het tuchtcollege inderdaad terecht dat er geen grond is voor de klacht. Als het simpel is, is het simpel. Verbazingwekkend is dat van alle zaken op zitting waar geen norm of standaard gebruikt kon worden bij de totstandkoming van het oordeel, in 80 procent van de gevallen er een (bestraffende) maatregel volgde. Afgezien van een inbreuk op het legaliteitsbeginsel (‘nulla poena’: zonder bepaling – lees: norm – geen straf) wekt dit de suggestie van subjectieve oordeelsvorming.

Subjectieve oordeelsvorming is an sich niet bezwaarlijk wanneer die wordt gebruikt om de zorgvuldigheidsnorm in acht te nemen, maar als ze wordt gebruikt om de strafmaat te bepalen werkt dit neurotiserend. Het leidt tot medisch handelen dat meer gericht is op het voorkomen van een volgende klacht, dan op de medische inhoud.

Neurotiserend

Het neurotiserende karakter van het tuchtrecht komt doordat een tuchtzaak gebaseerd is op onvrede over een deels toevallige uitkomst. De tuchtzaak is immers niet te voorkomen, ook al zijn de inzet, kennis en kunde nog zo groot. Het is niet in te schatten of de zorgverlener tijdens zijn carrière een ontevreden patiënt zal treffen of dat er zich op basis van toeval niet per ongeluk een incident zal voordoen. De mate van ‘het niet in eigen hand hebben’ als het gaat om het krijgen van een klacht, komt de kwaliteit van de gezondheidszorg niet ten goede en kan zelfs schadelijk zijn. De motivatie voor medisch handelen wordt hierdoor namelijk ingegeven door het vermijden van lijden voor de zorgverlener zelf, in plaats van door ‘het beste willen doen’ voor de patiënt. Enerzijds leidt dit tot defensief handelen, wat schadelijk is voor de kwaliteit van de gezondheidszorg en – let wel – aanzienlijk en onnodig hogere kosten met zich meebrengt, maar anderzijds kan het ook leiden tot negatieve gevoelens bij de zorgverlener, met soms vergaande consequenties. Onderzoek van het Nivel toont aan dat ongeveer een derde van de zorgverleners die een maatregel opgelegd kregen, anders handelt, meer op zijn hoede is en patiënten sneller hun zin geeft.2 Het concludeert dan ook dat het tuchtrecht dusdanige negatieve effecten op de zorgverlener heeft dat het maar de vraag is of het wel bijdraagt aan de ver­betering van de kwaliteit van zorg.

Beter systeem

Een beter systeem is een systeem waarin naar verbetering wordt gezocht in processen voorafgaand aan gebeurtenissen in plaats van achteraf te oordelen over deels toevallige uitkomsten. Niet alleen beoogt het incidenten te voorkomen, in plaats van te acteren als ze al plaats hebben gevonden, maar het omvat ook álle zorgverleners en niet alleen die ongelukkige enkeling die op grond van toeval, met ‘onvrede’ over een vervelende gebeurtenis te maken heeft gekregen.

Het verbeteren van de besluitvorming kun je ten eerste doen door het vergroten van kennis en kunde. Dit wordt veelal gedaan met investeringen in goede opleiding en geaccrediteerde nascholing. Daarnaast zou je een systeem moeten ontwerpen dat het nemen van de juiste besluitvorming bevordert en bewaakt, wat goed wordt onder­vangen door audits. In het huidige systeem bestaan al interne audits voor bepaalde procedures, maar wordt nog niet geaudit op individueel niveau. Het individueel auditen van de zorgverlener zelf is doelmatig, werkt preventief en omvat iedereen die in de zorg werkt.

Het individueel auditen van de zorgverlener zelf werkt preventief

Individueel medisch handelen

Een manier om het individueel functioneren van de zorgverlener te toetsen, is het al bestaande individueel functioneren medisch specialisten (IFMS) en voor de huisartsen het individueel functioneren huisarts (IF-H), die inmiddels verplicht zijn voor de herregistratie. Velen zien deze methode als een manier om de individuele kwaliteit van de zorg te bewaken. Helaas gaat dit alleen over collegialiteit, communicatieskills en professionaliteit, met andere woorden hoe de zorgverlener overkomt, maar het zegt objectief gezien niets over het medisch functioneren.

Voor een goede controle op de kwaliteit van het individuele medisch handelen, stellen wij voor dat bij iedere zorgverlener om de vijf jaar een aantal willekeurige dossiers, geanonimiseerd door meerdere willekeurige, inhoudsdeskundige collega’s, beoordeeld wordt op medische inhoud, status­voering, privacy et cetera. Hiermee worden beslissingen omtrent medisch handelen en niet de uitkomst beoordeeld. Bovendien vindt beoordeling plaats door meerdere personen zonder onderlinge beïnvloeding. Tevens kunnen er als bij­komend voordeel ook aanbevelingen volgen ter verbetering van processen binnen de organisatie – wat wenselijk is gezien de huidige ketenzorg – die nu bij tuchtzaken vaak buiten schot blijven.

Calamiteiten

Hoe dan te handelen in geval van calamiteiten? Velen van u hechten aan het adagium ‘leren door fouten’ en menig zorg­systeem kent incidentmeldprocedures, met name de inspectie onderschrijft dit van harte. Maar ook vanuit deze invalshoek wordt achteraf beoordeeld, met als gevaar oordeelsvorming op grond van toeval, onvrede en subjectiviteit. Wij stellen daarom voor in geval van een incident of calamiteit, dit samen met meerdere soortgelijke casussen, geblindeerd voor de uitkomst, voor te leggen aan meerdere onafhankelijke inhoudsdeskundige collega’s. Hierbij gaat het erom of de beslissingen die genomen zijn de grootste kans op een gunstige uitkomst gaven, of dat er betere beslissingen genomen hadden kunnen worden.

Mocht er volgens bovenstaande criteria toch sprake zijn van een individuele zorgverlener die overduidelijk en bij herhaling dubieuze zorggerelateerde beslissingen neemt, dan kan het alsnog nodig zijn om het recht te laten spreken. Net als binnen het huidige rechtssysteem, waar iedereen aangifte kan doen van een misdrijf bij de politie, zou dit ook het geval moeten zijn voor vermeende misdrijven binnen de zorg. Hiermee komt een en ander dan onder de normale wet- en regelgeving binnen het civiel- dan wel het strafrecht te liggen, met de bijbehorende regels en waarborgen.

Bewustwording

Kortom, doordat het tuchtrecht achteraf oordeelt, op basis van onvrede, over deels toevallige gebeurtenissen, wordt de zorgverlener geneurotiseerd, wat kan leiden tot emotionele schade en defensief én kostbaar geneeskundig handelen. Dit is uiteindelijk schadelijk voor de kwaliteit van de gezondheids­zorg en voor de patiënt. Een wellicht doelmatiger wijze om de individuele kwaliteit in de zorg te bewaken, is de manier waarop beslissingen worden genomen te verbeteren.

Dit voorstel voor verbetering van de bewaking van de individuele kwaliteit van zorg is overigens verre van volledig en in eerste instantie bedoeld ter bewustwording van de beperkingen en zelfs onbedoeld schadelijke aspecten van het huidige tuchtrecht­systeem. 

auteurs

dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, vasculair internist en klinisch epidemioloog, klinische epidemiologie, biostatistiek en bio-informatica, Amsterdam UMC, locatie AMC

dr. mr. Ton Oude Ophuis, interventiecardioloog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen, graduate master gezondheidsrecht, Universiteit van Amsterdam

contact

s.j.pinto@amsterdamumc.nl

cc: redactie@medischcontact.nl

voetnoten

1. Pinto-Sietsma SJ, Zwinderman AH, Oude Ophuis AJM. Medical disciplinary boards punish more often and more severely; an observational study of 10 years of medical disciplinary law. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164.

2. Laarman BS, Bouwman RJ, de Veer AJ, Hendriks M, Friele RD. How do doctors in the Netherlands perceive the impact of disciplinary procedures and disclosure of disciplinary measures on their professional practice, health and career opportunities? A questionnaire among medical doctors who received a disciplinary measure. BMJ Open. 2019;9(3):e023576.

Lees ook

Tuchtrecht opinie Nivel inspectie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P. Olie

  Huisarts, Amsterdam

  Het is heel schimmig wie er benoemd worden als leden van de tuchtraad.Mi qualificeert het tuchtcollege zich als een quango met de macht om via cooptatie het college een bepaald karakter te geven.Het lijkt mij van orde dat alle artsen in een bepaals a...rrondisement stemrecht krijgen over de benoeming van de leden
  Dit zou een betere afspiegeling van de beroepsgroep in het college kunnen bewerkstelligen

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Dat er iets niet goed gaat in het tuchtrecht mag geen verbazing wekken. Ik verwijs naar de vele geschrokken en ook vaak boze reacties op 'weer zo'n onbegrijpelijke en niet navolgbare' uitspraak van een regionaal of centraal tuchtcollege.

  Dat verb...etering en/of aanpassing niet 'vanzelfsprekend is' moge eveneens duidelijk zijn.

  Velen zijn al ten strijde getrokken tegen het Tuchtrecht, Tuchtcollege en/of KNMG/VWS/Inspectie. Om daarna moedeloos en gefrustreerd af te haken. Verandering bleek niet gratis af te halen aan de balie. Het systeem/stelsel was robuuster dan gedacht. De weerstand tegen verandering bleek (keer op keer) groot. Wat naar mijn idee ook op te vatten is als gebrekkig zelfreinigend vermogen.

  In deze ronde neemt Menno Oosterhoff met zijn TUrecht het stokje over én zo lees ik ook dit artikel van Sara Joan Pinto- Sietsma en Ton Oude Ophuis die een nieuwe steen in de tuchtrechtvijver gooien met de dokter als 'second victim'.

  Nieuwe ronde, nieuwe kansen ?

  Maar hun argumentatie en redeneringen kan ik deels niet volgen en/of vind ik niet altijd even sterk. En dat is jammer. Want verbetering is noodzakelijk. Een oplossingsrichting waar de schrijvers voor pleiten is individueel auditen.

  Dat betekent in de kern: dat men nog uitgebreider wil gaan checken en dubbelchecken. Dus kiezen ze voor het pad waar de dokters erg goed in zijn (geworden): nog meer regels maken.

  Het is altijd meer, meer, meer. Meer richtlijnen, werkwijzers, protocollen, leidraden, ..... Mijn vakgebied heeft er in tien jaar tijd massa's bijgemaakt. Maar het is een papieren werkelijkheid.

  De kern van het tuchtrecht raakt daarbij volledig uit beeld. Ik zou willen pleiten voor juist minder regelgeving. Op hoofdlijnen, niet in details.

  Tuchtrecht zou gericht moeten zijn op de 1-3-5% echt slechte performance. Voor de overige 99-97-95 % is het maar de vraag of tuchtrecht enige effectieve werking heeft tav de kwaliteit van het professioneel handelen. Het is dus maar de vraag of tuchtrecht enig leerbaar effect heeft. Hoe graag iedereen dat ook zou willen. In mijn ogen is dat een wensdroom. Op dit moment zijn doel en middelen zijn uit balans.

  Dus zo heb ik ook grote twijfels bij de aanvliegroute van KNMG voorzitter René Héman: probeer een tuchtklacht als leermoment te zien.

  Want naar mijn overtuiging zijn zowel het tuchtcollege, als de beroepsnorm en de visie van mijn collega beroepsgenoten een grote black box. En dat is geen prettige observatie.

  Dus wat nu ?

  https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/probeer-een-tuchtklacht-te-zien-als-een-leermoment.htm

  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/het-tuchtcollege-de-beroepsnorm-en-je-collega-beroepsgenoten-een-grote-blackbox.htm

  pm: binnenkort in nieuwe blog nog meer overdenkingen van mijn kant over het tuchtrecht

  • S.J. Pinto - Sietsma

   Vasculair Internist, Amsterdam

   Helemaal eens om alleen de 0,03% (zie figuur bij het artikel) rotte appels te adresseren, maar hoe vindt je hen? of gaan we weer afwachten tot er iemand slachtoffer van hen is geworden, terwijl we deze rotte appels ook voor dat het kwaad is geschied ...kunnen identificeren, door individueel te auditen.
   Dit stuk is alleen bedoeld om het proces van hoe een klacht ontstaat en wat dit doet op het verbeteren van de zorg, helder te maken. Nu komt het volgende proces. Hoe gaan we dat doen. Volgens mij kan dat prima zonder extra regels en zo niet, dan zou ik zeggen laten we een heleboel andere onzinnge regels afschaffen.
   Wat volgens mij anders moet tov anderen die geprobeerd hebben het tuchtrecht af te schaffen, is dat het de patient duidelijk moet worden hoe schadelijk de huidige manier van kwaliteit bewaking voor hen is. Alleen als zij de patient dit in gaat zien kan er volgens mij wat veranderen. Niet alleen de dokter, maar vooral de 'niet klagende' patient trekt hier aan het kortste eind, getuigen het blauwe kader van de figuur in het artikel. Zo lang de patient niet klaagt, kunnen de rotte appels gewoon hun gang gaan. Laten we inderdaad als je blieft de andere 99,7% van de dokters gewoon hun werk doen en laten we zo veel mogelijk regels afschaffen, maar dan obv hun inhoud en niet op voorhand, omdat er dan meer regels zouden ontstaan.

  • M.D. Oosterhoff

   psychiater, THESINGE

   Als het meer regels wordt is dat zeker niet de bedoeling. Het is als oplossingsrichting. Uiteindelijk gaat het erom VWS te overtuigen dat er nu echt iets moet gebeuren. daarbij is dit alleen een denkrichting om aan te geven hoe nhet anders zou kunnen....

 • H.J.W. Bastiaans

  specialist ouderen geneeskunde

  Ik vind de basis, namelijk veranderen van het tuchtrecht wel goed.
  maar weer iets nieuws optuigen?
  Waarom koppelen we dit ( misschien wel aangepast) niet aan de herregistratie via de verplichte scholingen.
  Dan slaan we 2 vliegen in 1 klap.
  De sch...oling is van betere kwaliteit ( daar valt ook nog wel wat winst te behalen), en het kost ons niet weer een hoop kantoor werk extra.
  Want daar hebben we allemaal echt wel genoeg van.

  • M.D. Oosterhoff

   psychiater, THESINGE

   Het stuk van Sara -Joan is een oplossingsrichting. Als het concreet uitgewerkt zou moeten worden moet er zeker voor gezorgd worden dat er niet nog een kwaliteitsvisitatie, indivudeel funcioneren medisch specialist of welke keurmerken er ook allemaal ...maar mogen zijn bijkomt.
   Voor je het weet grijpt de bureaucratie haar kans nog verder te groeien.

 • J. Legemaate

  Hoogleraar gezondheidsrecht, Amsterdam

  Altijd oppassen als je schrijft over een procedure waar je zelf bij betrokken was! In het artikel schrijven de auteurs: "In de zaak (C2015.342) van Pinto-Sietsma (een van de auteurs, red.) werden alle klachtonderdelen ongegrond verklaard, maar oordee...lde het college desondanks dat er een waarschuwing moest volgen. In het normale rechtsstelsel is dit ondenkbaar; daar geldt immers het rechtsbeginsel dat men onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen."

  Dat zijn grote woorden, en ze zijn onjuist. In die zaak verklaart het CTG wel degelijk een klachtonderdeel gegrond (zie de onderdelen 3.7 en 3.14 van de uitspraak) en legt om die reden een waarschuwing op. Niks mis met het rechtsstelsel in deze zaak.

  • S.J. Pinto - Sietsma

   Vasculair Internist, Amsterdam

   Dhr Legemate levert ongewild met zijn reactie een illustratie van wat er mis is met het rechtsstelsel waar hij zelf, als lid van het CTG, deel van uit maakt: in plaats van inhoudelijk te reageren gaat zijn belerende vingertje (“ altijd oppassen!”) we...g van de inhoud van het stuk en poogt een punt te maken dat onbedoeld de gebreken van het tuchtrecht illustreert.
   Hij stelt “ niks mis met het rechtstelsel in deze zaak”. Als jurist had hij beter moeten lezen en beter moeten weten.
   In de zaak C2015.342 waren er 2 klacht onderdelen: 3.5 en 3.9. Het CTG -waar U deel van uitmaakt- heeft op eigen initiatief ter zitting (!) klachtonderdelen eraan toegevoegd. Als U de zaak goed had bestudeerd voordat U had gereageerd was U dat als ervaren jurist ongetwijfeld opgevallen. Ik moet er namelijk niet aan denken dat U ‘niks mis ‘ vindt aan een rechtstelsel waarin beklaagde ter zitting met door de rechters nieuw in gebrachte verwijten kan worden geconfronteerd en enkel op deze laatste veroordeelt kan worden. Dat is alsof je voor de moord word vrijgepleit, maar de rechter ‘ter zitting’ te berde meent te brengen dat je te hard reed op weg naar de rechtbank en daarvoor alsnog een veroordeling krijgt. Daarvan zou U ook zeggen “niks mis mee’?

   • M. de Die

    advocaat, Amsterdam

    Legemaate heeft het bij het rechte eind. Sla de uitspraak erop na (ECLI:NL:TGZCTG:2016:224). Wat blijkt? In eerste aanleg waren alle klachten gegrond en is betrokkene een berisping opgelegd. In hoger beroep is een deel van de klachten alsnog ongegron...d verklaard (dus niet alle klachten!) en is volstaan met een waarschuwing. Dat is anders dan de auteurs in het artikel schrijven en waarmee zij een totaal misleidende indruk wekken over het tuchtrecht: alles ongegrond en toch een waarschuwing. Dat herziening van het tuchtrecht op zijn plaats is, is een zinnig discussie, maar laten we ons wel bij de feiten houden en geen suggesties wekken die evident onjuist zijn.

    • S.J. Pinto - Sietsma

     vasculair internist/klinisch epidemioloog

     Beste M de Bie,

     Wilt u werkelijk deze kant op gaan, ipv inhoudelijk te reageren? wat een armoede!
     Mocht u interesse hebben waarom deze casus juridisch op meerdere vlakken faalt (bv door verwijten en adviezen te geven die volledig buiten de rich...tlijn valt; op zitting extra klacht onderdelen erbij te halen (even goed op letten over welke datum klacht onderdeel 2 gaat! ect), dan ben ik meer dan bereid u dit uit te leggen. Voorals nog zou ik iets, waar u niet bij bent geweest, niet zo stellig beoordelen.

    • M.D. Oosterhoff

     psychiater, THESINGE

     Maar mevr Pinto heeft het over een zaak 2015-342.
     En niet over 2016 -224

   • M.D. Oosterhoff

    psychiater, THESINGE

    Benieuwd naar een weerwoord. Wie zwijgt stemt toe?

 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, THESINGE

  De werkgroep meer recht dan tucht ziet dit stuk als een goede oplossingsrichting om te komen tot een verbetering van het huidige systeem met het tuchtrecht.
  Vind je dat ook? Teken dan www.turecht.nl
  3500 gingen je al voor. Wij strijden voor een... kwaliteitsbewaking die niet meer kwaad doet dan goed. Het huidige tuchtrecht voldoet daar niet aan. Er is al vele jaren een roep om verbetering tot nu toe zonder resultaat. Maar nu komt het verzet van onderop. Draag daaraan bij.
  Teken!

 • T. Müller

  Uroloog, Drachten

  2019 is het tuchtrecht verzwaard. Het leek me altijd al een ietwat „vromelend“ (in de zin van: huichelen) wetsvorm. Je mag je niet normaal verdedigen. Je moet begrip tonen, gevoeld of niet, of je wordt harder gestraft. Je moet verschijnen of je word...t harder gestraft. Je moet betalen voor je straf (proceskosten ten laste van de beklaagde arts in het geval van (gedeeltelijke) schuldspraak. Ook je gedrag buiten beroep wordt berecht als iemand daar aanstoot aan neemt.

  https://www.wybenga-advocaten.nl/wyblog/2019/3/28/de-wet-big-is-gewijzigd

  Al met al een rechtsvorm waar je buitengewoon slecht voorstaat als beklaagde partij.

  En ik weet niet hoe het u vergaat, echter soms, als ik me op Medisch Contact over deze rechtsvorm uitlaat, ben ik wel eeens bang dat me ook dat als verzwarend zal worden aangerekend - als ik ooit op het beklaagden bankje moet verschijnen.

  Want ik wordt immers geacht de overduidelijke onzin over de kwaliteitsverbetering na te praten en me er niet kritisch over uit te laten wat dit ook is: een prima pressiemiddel tegen artsen.

  • M.D. Oosterhoff

   psychiater, THESINGE

   @Müller
   Ik heb die angst ook wel gehad. Dat als ik ooit voor de tuchtrechter zou komen dat ze me zouden terugpakken vanwege mijn kritiek erop. Ik heb me zelfs wel eens afgevraagd of ze de tweede tuchtnorm niet gaan inzetten. Dat ik het aanzien van d...e geneeskunde schaadt. Kun je nagaan hoe diep de angst voor de tuchtrechter erin zit.
   Inmiddels heb ik er schijt aan (excusez le mot) maar ik heb makkelijk praten. Ik ben met pensioen en heb nog amper patiëntenzorg.

 • K.M. Nyckees

  Huisarts

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.