Laatste nieuws
Tim Frenzel
5 minuten leestijd
preventie

Fietsen is gezond, maar wel met een helm op

Fietsers vormen de grootste groep verkeersslachtoffers

23 reacties
Vladislav/Adobe Stock
Vladislav/Adobe Stock

Nederland is een echt fietsland en dat is prachtig. Maar de keerzijde van dit gezonde gedrag zijn helaas duizenden verkeersslachtoffers. Een helm dragen roept nog steeds weerstand op, maar is echt noodzakelijk en verdient een krachtige stimulans, zegt de vereniging Artsen voor Veilig Fietsen (AvVF).

Nederland is onbetwist fietsland nummer 1 in de wereld met meer fietsen dan inwoners: 24 miljoen fietsen, waarbinnen het aandeel e-bikes groeide naar 16 procent. Fietsen levert een substantiële bijdrage aan de bestrijding van bewegings­armoede en sedentair gedrag. Ook al omdat het een vorm van bewegen is die goed kan worden ingepast in het dagelijks leven, zoals fietsen naar school, het werk of de winkel.

Maar de gezondheidswaarde van fietsen wordt overschaduwd door de toename van fietsongevallen met ernstige gevolgen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) rapporteert sinds twee jaar meer doden en gewonden door fiets- dan door auto-ongevallen. Een kwart van de gewonde fietsers heeft traumatisch schedel-/hersenletsel (TSHL) met vaak blijvende invaliditeit tot gevolg. Dit tegengaan vraagt om beleid, en wel vooral het stimuleren van het dragen van een fietshelm. Een fietshelm voorkomt geen ongelukken maar beschermt wel tegen de impact van een val op het hoofd. Hoewel dit in Nederland nog steeds de nodige weerstand oproept, vinden wij het hard nodig om, in het kader van de volksgezondheid, tegelijk met het aanmoedigen van fietsgebruik ook het dragen van de fietshelm te stimuleren.

Ernstig letsel

De laatste jaren wordt een forse toename van het totaalaantal gefietste kilometers per individu geregistreerd. Tegelijkertijd zien we een stijging van 27 procent van het aantal bezoeken aan een Spoedeisende Hulp (SEH) voor ernstig letsel door een fietsongeval (zie figuur). Fietsers vormden met 270 fietsdoden in 2023 de grootste groep verkeersslachtoffers; 58 procent hiervan was 75+. De oorzaak was in 46 procent van de gevallen een botsing met een auto, 38 procent ontstond zonder betrokkenheid van andere verkeersdeelnemers (eenzijdig ongeval) en meer dan 50 procent van de overleden fietsers had TSHL. VeiligheidNL schat middels haar Letsel Informatie Systeem (LIS) op SEH’s het aantal gewonde fietsers dat spoedzorg nodig heeft op 76.400 personen in 2023. Ruim twee derde (70%) hiervan was enkelvoudig van aard (voornamelijk bij op- en afstappen). Van alle gewonde fietsers lopen er ruim 12.500 TSHL op, waarvan 16 procent hersenletsel (zie tabel op blz. 20). Overigens is het risico op een ongeval groter met een e-bike dan met een gewone fiets. Ook blijken e-bikers vaker en ernstiger TSHL op te lopen dan gewone fietsers. Nadere analyse naar oorzaken van gewonde fietsers op de SEH wijst in 44 procent naar eigen gedrag (onoplettendheid 10% en stuurfout 8%).

Een kwart van de gewonde fietsers heeft schedel- of hersenletsel met vaak blijvende invaliditeit tot gevolg

‘Je ziet er niet uit’

Vergeleken met het buitenland wordt in Nederland opvallend weinig gebruikgemaakt van een fietshelm. In 2023 droeg slechts 4 procent van de gewone fietsers en 8 procent van de fietsers op een e-bike een helm. Ouders van jonge kinderen schaffen vaak een fietshelm aan ten behoeve van het leren fietsen, maar gebruiken hem daarna niet meer. Waarom wijzen zoveel mensen de helm af en blijft de sociale norm laag? Gedragsonderzoek naar factoren die hier een rol spelen wijst op: 1) een lage risico­perceptie op vallen en oplopen van hersenletsel, 2) uiterlijke factoren (‘je ziet er niet uit met een helm’; ‘je haar zit niet meer’), 3) praktische issues (opbergen; gebrekkig comfort, 4) doet afbreuk aan fietsplezier, waardoor mogelijk minder gefietst gaat worden. In buitenlands onderzoek uit 2023 wordt argument 4 evenwel ontkracht.

Veel voordelen

In de wetenschappelijke literatuur zijn veel voordelen en weinig nadelen te vinden over fietshelmgebruik. In een Internationale overzichtsstudie (55 studies in de periode 1989-2017) komt men tot de volgende conclusies over het effect van het dragen van een fietshelm:

 • 48 procent reductie hoofdletsel
 • 60 procent reductie ernstig TSHL
 • 53 procent reductie TSHL
 • 35 procent reductie overleden of ernstig gewonde fietsers.

Een longitudinale studie in Denemarken (periode 1980-2014) toont aan dat vrijwillige toepassing van de fietshelm bij kinderen leidde tot 50 procent minder (ernstige) TSHL, geregistreerd in ziekenhuizen. Gebleken is dat een fietshelm meer effect heeft bij enkelvoudige onge­vallen en geen toename veroorzaakt van het aantal cervicale letsels. Bovendien vond men geen effectverschil tussen kinderen en volwassenen en blijkt het effect in landen met een helmverplichting iets groter te zijn. In lijn hiermee concludeerde Van den Brand (2021) in zijn proefschrift over TSHL: het dragen van een fietshelm kan zorgen voor halvering van het aantal fiets-TSHL-­patiënten. Juist tegen laagenergetische ongelukken biedt een fietshelm uitstekende bescherming. Daarom stellen Veilig Verkeer Nederland, SWOV en VeiligheidNL dat de fietshelm een makkelijke en snelle manier is om de impact van (ernstig) TSHL te verminderen.

Vergeleken met het buitenland gebruiken in Nederland opvallend weinig mensen een fietshelm

Een leven lang

Regelmatig fietsen kan effectief bijdragen aan de doelstelling van de landelijke overheid om in 2040 maar liefst 75 procent van de Nederlanders aan de Beweegrichtlijn te laten voldoen. Fietsen kan namelijk een leven lang, tenzij sprake is van een gestoorde coördinatie of valangst. De zich ontwikkelende hausse aan chronische aandoeningen, in het bijzonder knieartrose en heup­artrose, maakt wandelen vaak problematisch. Een effectief alternatief voor dit beweegprobleem is dan de promotie van het (e-)fietsen, ook al kleven er bij fietsen wel valrisico’s aan door gebrekkige infrastructuur, plotse weersomstandigheden of pech. Vanwege de enorme impact van hersenletsel, pleit een grote groep artsen in Artsen voor Veilig Fietsen (AvVF) voor krachtige stimulering van vrijwillig helmgebruik (geen helmplicht), gericht op jong en oud.

Op 10 april 2024 werd, met bijzonder veel media-aandacht, voor de derde maal de landelijke Dag van de Fietshelm georganiseerd, gesteund door vele gezondheidsinstellingen, de ANWB, Veilig Verkeer Nederland, VeiligheidNL, de Hersenstichting, RAI/BOVAG, het HersenStrijd fonds, diverse provincies en Interpolis (dagvandefietshelm.nl). Dit initiatief past naadloos binnen de strategie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor vrijwillige fietshelmpromotie binnen het meerjarenplan ‘Verbetering Fietsveiligheid’, dat eind mei 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden wordt. Hopelijk gaat ook iedere arts – in de nulde, eerste en tweede lijn – aandacht schenken aan fietsstimulering en fietsveiligheid, waaronder het opzetten van een fietshelm. 

auteurs

prof. dr. Frank Backx, emeritus hoogleraar sportgeneeskunde UMC Utrecht, medisch directeur Artrose Instituut Nederland

dr. Marcel Aries, neuroloog-intensivist, afdeling Intensive Care, Maastricht UMC+

dr. Tim Frenzel, anesthesioloog-intensivist Radboudumc, Nijmegen

Beide auteurs schreven dit artikel namens de vereniging AvVF

contact

info@backxbone.nl

cc: redactie@medischcontact.nl

Lees ook:
preventie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.C. Kroesen

  Physician Assistant Psychiatrie met als specialiteit ADHD en psychofarmacologie

  Onze fietsclub. Het zal 40 jaar geleden zijn. Als je toen een helm droeg was je een watje. In een nieuw seizoen spraken de 20 beste renners af allemaal een helm te kopen. Binnen een jaar droeg iedereen een helm..
  Het gaat dus in mijn ogen vooral om ...beeldvorming. en voorbeeldgedrag. Ben je verstandig of ben je een angsthaas?
  Hoe meer mensen er een zullen dragen hoe beter en dat kan snel gaan.

  Er zit echter nog wel een ander element aan de toename van het aantal ongevallen met fietsers.
  Met het oplopen van de gemiddelde leeftijd barst het inmiddels van de ouderen die zich ook nog eens een mooie elektrische fiets kunnen veroorloven. Met het ouder worden zullen de reflexen er niet beter op worden. Als je dan je hele leven 16/17 km per uur hebt gereden op een gewone fiets en overstapt naar een elektrische fiets, die gemakkelijk de 25 km per uur haalt, is het wachten op ongelukken.
  Dan helpt een helm nog steeds maar ik voorzie vanwege deze trend een toename in (dodelijke) ongevallen bij fietsers waarbij de ouderen oververtegenwoordigd zijn.

  Overigens rijden auto's fietser dood, fietsers zelden automobilisten.

 • J.D. Paar

  SEH-arts, Den Haag

  Uw artikel ‘Fietsen is gezond, maar wel met een helm op’ verdient een reactie, omdat het gesprek over veiligheid en gezondheid in het verkeer zich hiermee ten onrechte, – en voor menigeen wellicht onbewust –, vernauwt tot een veel te beperkte en onju...iste tegenstelling. Het artikel brengt veiligheid en gezondheid op de fiets terug tot het wel/niet dragen van een fietshelm.
  De invloed die artsen en een blad als Medisch Contact kunnen hebben op de maatschappelijke en politieke discussie en besluitvorming, zou beter en breder aangewend kunnen worden.

  Fietsen is gezond, daarover zijn we het eens. Fietsen levert gezonde lichaamsbeweging, waar meer dan de helft van de Nederlanders leeft met bewegingsarmoede [1 ]. Bewegen is niet alleen fysiek maar ook mentaal gezond [2 ]. Daarnaast is fietsen beter voor de directe leefomgeving dan autorijden. Fietsen levert minder verkeerslawaai en minder luchtvervuiling. Het straatbeeld en de beleving zijn rustiger en veiliger. We zijn minder ruimte kwijt voor parkeren en asfalt. Die ruimte blijft over voor groen en waterberging, en voor de bestrijding van hittestress. Fietsen is goed voor de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid van bijvoorbeeld kinderen en ouderen. Tot slot is fietsen ook goed voor het milieu en de duurzaamheidsdoelen. Met de fabricage en het gebruik van een fiets zijn veel minder energie en grondstoffen gemoeid dan voor een auto. Voor een gezond, leefbaar, sociaal en duurzaam Nederland is fietsen dus een belangrijke factor.

  Alleen wanneer je als fietser een ongeval krijgt, komt de gezondheid in gevaar. Botbreuken en kneuzingen zijn dan het meest voorkomende letsel, niet hoofdletsel. Primaire preventie, het voorkomen van het ongeval in de eerste plaats, zou het uitgangspunt moeten zijn, en daar moet de meeste aandacht naar uit gaan! Preventie heeft veruit de meeste impact als minder mensen letsel oplopen, er minder ambulances hoeven te rijden, op de SEH's minder verkeersslachtoffers worden gepresenteerd, er minder gebroken polsen/ribben/heupen, kneuzingen en schaafwonden behandeld hoeven te worden. Die CT-cerebrum wordt na een val met fietshelm natuurlijk ook gewoon gemaakt.

  Het lijkt logisch om de fietshelm te promoten als zeer effectief, maar dit gaat voorbij aan andere grote en belangrijke effecten van keuzes en maatregelen voor mobiliteit en gezondheid. Het rapport ’Kiezen of Delen’ van SWOV [3] geeft scenario's en schattingen van effecten van diverse maatregelen, zoals investeren in infrastructuur, meer handhaving, snelheidsaanpassingen in de bebouwde kom, ISA (Intelligent Speed Adaptation), bestrijding van alcoholgebruik door automobilisten, gebruik van mobiele telefoons in de auto en fietshelmen. Dit rapport richt zich op aantallen doden en gewonden in het verkeer, maar niet op gezondheid of op andere positieve effecten op gezondheid, leefomgeving en milieu.

  Verder is het goed om ons te realiseren dat veel van de partijen die de fietshelmlobby steunen deel uitmaken van de automobielbranche (ANWB/RAI/BOVAG), of daardoor deels worden gefinancierd (VVN). Zij hebben er belang bij om de aandacht te richten op hoofdletsel op de fiets, en af te leiden van oorzaken als onveilige infrastructuur, onveilig gedrag door automobilisten en toenemende ‘carbesitas’ – steeds grotere en gevaarlijker auto’s.

  Voor een denktank die zich ‘Artsen voor veilig fietsen’ noemt, is de boodschap ‘draag een fietshelm’ té beperkt. Wij dagen de denktank uit zich even helder uit te spreken over een betere inrichting van de openbare weg. Verdere verbetering van de fietsinfrastructuur is goed haalbaar én bewezen effectief. Dat kan door bijvoorbeeld de aanleg van vrijliggende fietspaden met rood asfalt, voorrang voor fietsers op rotondes en kruispunten en meer autovrije straten in centra en in woonwijken. Die boodschap past naadloos bij de doelstelling, en kan geweldige impact op letselbeperking en gezondheidsbevordering geven.


  Jeroen Paar, SEH-arts
  Karine van ’t Land, voorzitter Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)

  Ref
  [1]: https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/beweegrichtlijnen
  [2] https://www.trimbos.nl/kennis/mentale-gezondheid-preventie/expertisecentrum-mentale-gezondheid/bewegen-en-mentale-gezondheid/effecten/
  [3] SWOV 2022 - Kiezen of Delen - welke maatregelen kunnen zorgen voor halvering verkeersslachtoffers in 2030?

  • F.J.G. Backx

   Em. hoogleraar sportgeneeskunde UMC Utrecht; vice-voorzitter VSG-Expertpanel Fietsen & Gezondheid, Maarssen

   Wij danken de collegae Paar en Van 't Land voor hun kritische reactie op ons artikel in Medisch Contact. Hopelijk kunnen wij een aantal keuzes van Artsen voor Veilig Fietsen (AvVF) in dit antwoord verduidelijken. Allereerst staat buiten kijf dat wij ...fietsen als gezonde lichaamsbeweging zien. In alle uitingen van onze grote groep artsen komt dit als eerste naar voren: 'blijf fietsen.... maar doe het wel veilig'. En uiteraard kijken wij naar de volle breedte van veilig fietsen waarbij alle veranderingen op gebied van infrastructuur, handhaving, gedrag en persoonlijke bescherming synergistisch en hopelijk gelijktijdig het aantal slachtoffers (snel) laten dalen. Met de Fietsersbond hebben we recent besproken dat de expertise van artsen waarschijnlijk meer op de persoonlijke bescherming en gedrag (o.a. fietshelm) ligt en van hen (en andere organisaties) meer bij infrastructuur, omgeving en handhaving ligt. Maar we proberen elkaars initiatieven zo veel mogelijk te ondersteunen.
   Ons pleidooi louter voor de fietshelm komt ook voort uit onze praktijkervaringen dat hersenletsel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld botbreuken, vaak dodelijk is of tot ernstige en meestal blijvende invaliditeit leidt. Kijk bijv. hoe snel profwielrenners terugkeren in het peloton na ernstige botbreuken maar meestal is hun sportcarrière voorbij indien er sprake is van hersenletsel. Het ligt dan ook voor de hand dat wij veel energie in deze ogenschijnlijk simpele interventie stoppen die ook een hoge effectiviteit kent. Uiteraard realiseren we ons dat een fietshelm geen ongelukken voorkomt maar bij een fietsongeval louter de impact op hoofd en hersenen vermindert. Het grote aantal eenzijdige ongevallen (53.600 ongevallen in 2023 = 70% van alle fietsongevallen) maakt evenwel duidelijk dat frequent 'domme pech' of 'onoplettendheid' ook tot fietsongelukken leidt en persoonlijke bescherming in deze situatie veel persoonlijk leed kan voorkomen. Wij willen verder nog duidelijk noemen dat we in de zeer frequente overleggen met onze partners (o.a. ANWB, RAI, BOVAG, VVN) wel degelijk merken dat zij vol inzetten op veilige infrastructuur en gedrag. Als laatste hopen we van harte dat we als fietsminnend Nederland niet blijven discussiëren over 'welke' maatregel meer aandacht verdient of krijgt, maar dat we met z'n allen vol inzetten richting de politiek om het aantal slachtoffers met een combinatie aan elkaar versterkende maatregelen drastisch te laten dalen. Derhalve hopen we van harte dat de Tweede Kamer zich nog vóór het zomerreces buigt over het meerjarenplan 'Fietsveiligheid' (waarin de fietshelm promotie-strategie een onderdeel is) en voor dit gehele plan geld vrijmaakt. Tevens hopen we stiekem dat onze nieuwe minister-president (tevens hardloper) ook fietsend naar het Catshuis gaat.... via een veilige route en met een fietshelm op!

   • V. Blum

    sportarts n.p., Haarlem

    Laten we dan écht preventief te werk gaan. In '21 waren er 5428 dodelijke ongevallen in huis, bijna allemaal bejaarden. Wat is logischer dan het verplicht stellen van een helm in huis voor bejaarden? Evenzo weten we dat rokers 50% kans maken te overl...ijden aan een door roken veroorzaakte ziekte... Dus verbied het roken! Ik doe een beetje flauw, maar wat heeft het voor zin om al die fietsers een helm te laten dragen als we weten dat het om een heel klein preventief effect gaat: 1 keer in 7500 jaar.... Zo een helm verplichting is echt de fietser pesten. Laat het aan een ieder om daarover zelf te beslissen!

    • P.J. Mitra

     arts en jurist gezondheidsrecht, onafhankelijk medisch adviseur ArtsTotaal, Schaijk

     In mijn praktijk betreft het veruit in de meerderheid *niet* bejaarden. En we 'pesten' toch ook de automobilist met een driepuntsgordel waar je net zo goed in praktijk geen last van hebt?

    • W.F.J. Kools

     huisarts, Loon op Zand

     Oortjes verbieden lijkt mij toch een ander verhaal.
     Hierdoor maak je het voor een ANDER ook gevaarlijker.
     Ik hoor het zelf van jongeren op het spreekuur: 'je hoort minder en je bent minder geconcentreerd op het verkeer'.

     [Reactie gewijzigd door Kools, Wim op 02-06-2024 11:02]

  • W.F.J. Kools

   huisarts, Loon op Zand

   Goede reactie van collega's Jeroen Paar en Karine van 't Land.
   Toch mis ik nog steeds het onderwerp oordopjes (EarPods, AirPods, oortjes) en koptelefoons.

   Is er eigenlijk onderzoek over bekend?
   Durven we dit onderwerp te benoemen?

   Fietsen is... erg gezond zoals in het artikel beschreven, maar hier hoort (hoorde?) ook het belangrijke sociale aspect bij: contact maken met anderen.

  • P.J. Mitra

   arts en jurist gezondheidsrecht, onafhankelijk medisch adviseur ArtsTotaal, Schaijk

   Goede bijdrage en natuurlijk is vernauwing van de discussie altijd een risico ten aanzien van overige problemen.

   Tegelijkertijd is de realiteit, dat de meerderheid van de gemiddelde burgers afhaakt bij dergelijke lange lappen tekst cq betogen. Polit...ici zich met hun one liners richten op voorgenoemde meerderheid. Een enkelvoudige botbreuk zonder complicaties nog altijd een aantrekkelijker vooruitzicht is dan een leven lang (bv) NAH. En dat betrokkenen uit 'ervaring' vaak menen, dat hem/haar niets overkomt en een onoplettende medeweggebruikers in iets op vier of meer wielen een einde maakt aan die illusie (zo gaat het vaak, net als bij motorrijders).

   Dus het kan wel wezen dat de incidentie van NAH lager is. Ik kan u, vanuit mijn eigen praktijk in onder meer letselschade, beamen dat dit juist in realiteit het grotere probleem is, dat ingrijpender is voor iemands leven op manieren die ze vooraf nooit hadden voorzien.

   Helm dragen dus en zo snel mogelijk verplicht maken. Dat hoeft niet veel tijd te kosten. De rest verdient absoluut ook aandacht, maar ook een eigen forum.

   [Reactie gewijzigd door Mitra, Peter John op 30-05-2024 09:06]

  • V. Blum

   sportarts n.p., Haarlem

   Goede bijdrage! We moeten ons niet blind staren op hoofdletsel/helm. Maatregelen om verkeersgedrag te beïnvloeden, zoals door Paar voorgesteld hebben een veel groter effect.

 • W.F.J. Kools

  huisarts, Loon op Zand

  Op de ANWB-website: In Frankrijk:

  Hoofdtelefoon of oortjes:
  Het is verboden om als bestuurder een hoofdtelefoon of oortjes op het hoofd te hebben om bijvoorbeeld te bellen of te luisteren naar muziek. Dit geldt voor alle bestuurders, dus ook v...oor fietsers. Ook het gebruik van slechts één oortje of een hoofdtelefoon die maar één oor bedekt, is verboden.

  Hoeveel slachtoffers moet het bij ons in Nederland gaan kosten voordat we actie ondernemen?

  • W.F.J. Kools

   huisarts, Loon op Zand

   Ook in Italie, Spanje, Zwitserland en Kroatie trouwens:

   ANWB-website:
   Hoofdtelefoon of oortjes:
   Het is verboden een hoofdtelefoon of oortjes te dragen tijdens het fietsen.

   [Reactie gewijzigd door Kools, Wim op 29-05-2024 15:14]

 • M.C. Visser

  Neuroloog, Amsterdam

  Uiteraard onderschrijf ik het artikel volledig. Helaas is het bij onze overdracht bijna iedere keer raak met (e) fietsongevallen.

  Net terug uit Zwitserland waar de helm verplicht is bij een snelheid>20 km en bijna iedereen een helm draagt.

  Drag...en van een helm went hoor en een ongeluk zit in een klein hoekje. Uiteraard zijn ook andere maatregelen van belang!

  Kleine correctie: artsen voor veilig fietsen is een denktank, geen vereniging en een ieder met hart voor fietsveiligheid mag aansluiten. Vind en volg ons op LinkedIn!

  En besef je verantwoordelijkheid in de spreekkamer. Houdt de oudere met bloedverdunners op de fiets, maar adviseer hem/haar wel een helm!

  Marieke Visser, neuroloog

 • E. van Veelen

  Zelfstandig bedrijfsarts, Hoogland

  Sinds ikzelf met NAH te maken heb, ben ik een fietshelm gaan dragen. En het valt me op dat ik daar regelmatig vragen en opmerkingen over krijg. Waarom draag jij een helm, je haar zit wel raar hoor (als ik de helm afdoe), het ziet er zo suf uit, enzov...oorts. Ik voel de druk mee te doen met de groep om het ding voortaan thuis te laten. (Subjectieve norm)
  Maar het is mijn motivatie (voorkomen van nog meer NAH) om daar tegenin te gaan en de helm toch op te zetten. (Interne motivatie)
  Dit heeft Icek Ajzen in zijn Theory of Planned Behavior goed uitgewerkt: je vertoont alleen bepaald gedrag als je interne motivatie daartoe groter is dan de groepsdruk/subjectieve norm waar je aan blootstaat.

  Hoe anders is dat in Denemarken, waar ik familie heb wonen. Zij vinden ons in Nederland allemaal dom omdat wij geen fietshelmen dragen. De Denen spreken elkaar erop aan als er geen helm gedragen wordt, zelfs wildvreemden van elkaar voor het stoplicht. Ik moet zeggen: in Denemarken met helm op fietsen voelt heel gewoon. Je bent ‘one of the guys’. Hier voel ik me een bezienswaardigheid.

  Andersom trekt mijn Deense familie zich niets aan van de groepsdruk hier. Zij zetten óók hier in Nederland een helm op en zeggen tegen elkaar “rare jongens, die Nederlanders”. En waarom? Omdat zij met de paplepel ingegoten hebben gekregen dat dat veiliger is (interne motivatie)

  [Reactie gewijzigd door Veelen, Elianne van op 26-05-2024 18:26]

  • P.J. Mitra

   arts en jurist gezondheidsrecht, onafhankelijk medisch adviseur ArtsTotaal, Schaijk

   Precies wat ik in mijn eerdere bericht ook al schreef; goed dat je je hier niet door van de wijs laat brengen, ook al is dat inleefbaar onder de nodige druk. Er lijkt een sociaal stigma op te liggen, uitgaande van een idee dat ons nooit wat kan overk...omen. Dat hele beroepsgroepen kunnen leven van de consequenties van het niet dragen van een fietshelm moet toch wel afdoende bewijs voor het tegendeel zijn.

 • W.F.J. Kools

  huisarts, Loon op Zand

  En oordopjes uit !
  Koptelefoons af !
  WEES GEEN DOMOOR !

  Dit jaar schepte ik met mijn auto bijna mijn apothekersassistente.
  Ze had mij niet gezien maar ook niet GEHOORD.

  'Vroeger' had men SH-bordjes (Slecht Horend) achterop de fiets gemontee...rd.
  In Frankrijk zijn oordopjes en koptelefoon al enkele jaren verboden.

  Waar wachten we op? • R. Spekschoor

  AIO bedrijfsgeneeskunde

  - fietsen is gezond (en zou dus zoveel mogelijk aangemoedigd moeten worden)
  - het verplicht gebruik van een helm ontmoedigt het gebruik van de fiets
  - de toename van het aantal verkeersslachtsoffers is (waarschijnlijk) vooral het gevolg van onoplette...ndheid van de automobilist en/of fietser (bijv. door mobiele telefoon), het zwaarder worden van (elektrische) auto's, het sneller worden van (elektrische) fietsen.

  Wellicht is het een beter idee om de weggebruiker aan te sporen op zijn/haar verantwoordelijkheid door goed op te letten in het verkeer. Onoplettendheid in het verkeer zie je helaas steeds vaker, door automobilisten maar ook zeker door fietsers. Het verplicht gebruik van een helm bij eBikes lijkt me overigens wel een goed idee, gezien de hogere snelheid en daarmee hogere kans op ongelukken en schade bij een val. Maar goed ik ben sowieso geen voorstander van eBikes etc. voor mensen die daar geen medische noodzaak voor hebben. Pak gewoon een normale fiets :).

  [Reactie gewijzigd door Spekschoor, Ruben op 24-05-2024 15:31]

 • Huisarts, GROESBEEK

  Wat ik jammer vind bij dit soort berichten is dat de automobilist niet wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheden. Zelf rijdt ik altijd met helm en bezit ik geen auto; als we bedenken dat de openbare ruimte levensgevaarlijk is voor ons en onze ...kinderen omdat we zo nodig snel van A naar B willen in onze >1000kg zware moordmachines is het toch raar dat we wel helmen adviseren maar ons nooit afvragen of de auto nog het beste vervoersmiddel is in de huidige tijd.

 • P.J. Mitra

  arts en jurist gezondheidsrecht, onafhankelijk medisch adviseur ArtsTotaal, Schaijk

  De consequentie van het niet dragen van een adequate fietshelm, in combinatie met rijden met hoge snelheid op een wielrenfiets of e-bike en vervolgens (te vaak) niet tijdig opgemerkt worden door anderen in het verkeer, heeft een belangrijk aandeel in... de dossiers op mijn bureau. En dat zal met de fat-bike trend alleen maar groter gaan worden.

  Mijn kinderen en wijzelf rijden altijd met een degelijke fietshelm. Ja, het gaat tegen onze Nederlandse cultuuropvatting in (ons overkomt nooit wat als meesters van de fiets), een mooie kost een paar tientjes meer en je kapsel kan erdoor beïnvloed worden.

  Tegelijkertijd, meen ik althans, staat een niet-aangeboren hersenletsel en/of verlittekening op je hoofd, al dan niet na geschept worden door een niet-oplettende medeweggebruiker, je toch heel wat minder fraai de rest van je leven. Gewoon doen dus.

  [Reactie gewijzigd door Mitra, Peter John op 24-05-2024 09:09]

 • J.A. Kok

  Anesthesioloog, Alkmaar

  Onoplettendheid lijkt me grotendeels te wijten aan het gebruik van een mobiele telefoon. Fietshelm op, mobiel uit OF onbruikbaar maken wanneer in beweging.

 • C.M.F. Snel Claushuis

  Arts niet praktiserend

  De eerste vrouw van mijn echtgenoot ging over de kop toen ze op haar fiets de Lekdijk afreed zonder helm. Twee dagen later werd de beademing gestopt op de I.C.
  Kleine snotaapjes scheuren op hun fatbikes voorbij als ik op mijn E- bike 25 km/ u fiets....
  Ik draag een rode helm, zie er inderdaad niet uit maar 1000x beter dan een rode rolstoel of nog erger.
  Dank voor dit indrukwekkende onderzoek en waarschijnlijk ontving de minister van VWS het al van u.
  Carla Snel

 • V. Blum

  sportarts n.p., Haarlem

  Indrukwekkend, al die cijfers over fietsen en hersenletsel. Ik geloof best dat de helm een preventieve werking heeft op (ernstig) hersenletsel. Een berekening die ik mis in het geheel is de individuele kans per jaar, of in het gehele leven dat je een... dergelijk ongeluk meemaakt. Die kans is namelijk heel laag....

  Veiligheidsgordels in auto's hebben 40% werking bij ernstige ongevallen, vandaar dat je ze moet gebruiken, anders word je snel gealarmeerd. Maar in Nederland moet je gedurende 10.000 jaar auto rijdend zijn om 1 maal een dergelijk ongeval mee te maken..... Er zijn veel gezondheidsrisico's die een veel grotere bedreiging vormen.

  • W.A. Hasselaar

   Ziekenhuisarts-KNMG, Uden

   Omdat de getallen ongeveer in het stuk staan de gevraagde berekening dan meteen hier: 75000 ongevallen per jaar wv 20%(12500) met hersenletsel per jaar. Reken op 7,5M (ong. half NL) of als werkelijk bijna iedereen fietst 15M fietsers = 1/100 tot 1/20...0 fietsers met een SEH-bezoek per jaar en 1/6e daarvan met (hersen)schade. Dat is dus een jaarlijkse kans van 1/600-1/1200. Met helm grofweg een halvering daarvan, dus tel uit uw winst.
   Persoonlijk helpen deze getallen mij wel met de interne motivatie om toch eens te gaan kijken hoe vervelend zo'n helm nou praktisch is, fietsend naar een ziekenhuis waar ik liever niet voor vermijdbare problemen in kom.

   • V. Blum

    sportarts n.p., Haarlem

    U berekent de kans op een relevant fietsongeval. Als ik uw 7,5 miljoen fietsers in de berekening betrek en we gaan uit van jaarlijks 1000 maal een gunstig effect van de fietshelm, dan kom ik er op uit dat de gemiddelde fietser 7500 jaar moet wachten ...op een relevant ongeval. Individueel lijkt me dat niet erg interessant....

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.