Laatste nieuws
Heleen Croonen
2 minuten leestijd
Nieuws

KPMG Plexus vindt macht zorgaanbieder te groot

24 reacties

De macht van de zorgverzekeraars mag groter worden, ten koste van die van de zorgaanbieders. Dat is de strekking van een KPMG Plexus-rapport, waar minister Edith Schippers vrijdag een brief over stuurde aan de Tweede Kamer.

De zorgaanbieders hebben te veel macht bij de zorginkoop ten opzichte van zorgverzekeraars, volgens het rapport van KPMG Plexus, dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid de eerste jaren van de Zorgverzekeringswet (2009-2014) heeft onderzocht. Het gaat met name om de tweedelijns-ggz, de ziekenhuizen en de huisartsen. Vooral de laatste is opmerkelijk, in het licht van de protesterende huisartsen die juist te weinig onderhandelruimte ervaren en niet meer willen ‘tekenen bij het kruisje’. Het gaat uiteindelijk om het belang van verzekerden en patiënten, en die hebben hier geen last van, volgens de onderzoekers van KMPG Plexus, mits ‘de voordelen worden doorgegeven en de kwaliteit niet verschraalt’. Minister Schippers reageert in haar brief dat ze ook vindt dat het perspectief van verzekerde en patiënt voorop moet staan, maar ze vindt toch dat de huisarts een betere onderhandelingspositie moet krijgen ten opzichte van zorgverzekeraars. Er komt bijvoorbeeld een geschillencommissie.

Zorgverzekeraars zouden een grotere vinger in de pap moeten krijgen wanneer instellingen willen fuseren, bepleit KPMG Plexus verder. De fusiedrang van zorgaanbieders staat selectief contracteren in de weg. Zorgverzekeraars zouden eisen moeten stellen aan de businesscase en afspraken moeten maken over financiële voordelen voor de verzekerden van de fusie. De minister reageert dat ze de toename in het aantal fusies een zorgwekkende ontwikkeling vindt. Maar Europese regels schrijven voor dat niet de zorgverzekeraars, maar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de fusie goedkeurt. De ACM hoort wel alle partijen, waaronder de zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hier nu nog taken in, maar die worden overgedragen naar de ACM die mensen uit de zorg hiervoor gaat aannemen.

Transparantie in de kwaliteit wordt nog gemist, en dat belemmert de inkoop van de zorgverzekeraars, vindt KPMG Plexus verder. Zorgaanbieders moeten meer en sneller kwaliteitsgegevens openbaren dan nu, onder regie van het Kwaliteitsinstituut of de NZa. De minister erkent dat zorgverzekeraars meer inzage in kwaliteit moeten krijgen, maar vindt dat inkoop op zorguitkomsten nu al goed mogelijk is, ‘daar zijn geen grootscheepse top-downaanpassingen in het declaratiesystem voor noodzakelijk’.

Het rapport vindt ten slotte dat zorgverzekeraars beter per drie jaar kunnen contracteren, zodat de onderhandelingen zorgvuldiger en tijdiger kunnen plaatsvinden. Goed idee, vindt de minister. Dat de jaarlijkse overstap van verzekerden een belemmering zal zijn voor meerjarencontracten, betwijfelt ze.

Heleen Croonen
@HeleenCroonen


De brief van de minister over het rapport

Het rapport


Lees ook

©iStock
©iStock
Nieuws ggz zorgverzekeraars Schippers fusie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • C.M.A. Bruijninckx

  chirurg, ROTTERDAM Nederland

  KPMG, is dat niet het accountantskantoor dat verdacht wordt van een belastingfraude van vele miljoenen? Dat speelde precies een jaar geleden en daar heb ik sindsdien niet meer van gehoord. Zouden de heren accountants het op een akkoordje hebben gegoo...id? Zo van, wij doen nog wat dingetjes gratis voor jullie en dan praten we niet meer over die aanklacht?

 • P.T.H. Langendijk

  orthopedisch chirurg, LEIDEN Nederland

 • R.H.L. Morshuis

  huisarts, DRUNEN Nederland

  volgens KPMG is het uitknijpen van huisartsen toegestaan en niet echt relevant zolang de voordelen hiervan naar de patient gaan. Tja, een plofkip mag je rustig op prettige manier stoven en braden als hij maar op een fraaie manier aan de consument wor...dt opgediend.

 • W.A.J.M. Bosboom

  huisarts, De Meern

  Voor huisartsen kom ik tot tegengestelde conclusies:
  1. Een evenwicht in de zorgmarktmacht wordt bij voorbaat ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de consument. De aanbeveling meer zorgmarkt aan de zorgverzekeraars te geven door afschaffen van d...e vrije artsenkeuze (aanpassen artikel 13 van de Zvw) is daarentegen een voorbeeld van een belangenachteruitgang voor de consument.
  2. Een geringe exces grow voor huisartsen van 1,8% die vanaf 2010 daalt en in 2012 voor huisartsen zelfs negatief wordt kan je dus niet meer gebruiken om daarmee een vermeende te grote marktmacht van huisartsen te “bewijzen”.
  3. Het “veel” verdienen van de huisarts (“het hoge loon van huisartsen”, pag 10) wordt niet genuanceerd: aantal werkuren (60 per week) en verantwoordelijkheid worden niet meegewogen. Bovendien zijn de inkomens van huisartsen (omzet minus kosten) dalende, wat juist aangeeft dat de marktmacht van huisartsen juist te klein is.
  4. Praktijkvariatie bij huisartsen vind ik niet terug in dit rapport.
  5. Van enige terughoudendheid bij huisartsen betreffende het publiceren van uitkomsten is mij niets gebleken. Sterker nog: bij de ketenzorg liggen de uitkomsten op een presenteerblaadje voor de zorgverzekeraar.
  Ofwel: de conclusie van het KPMG-rapport dat huisartsen nog te veel marktmacht hebben is volstrekte onzin.

 • W.W. Kolvoort

  oud-huisarts, HENGELO OV Nederland

  Wát een bof dat ik in 1995 met pensioen kon gaan en daarmee alle problemen van het digitale tijdperk en de maar voortdurende conflicten tussen huisartsen en verzekeraars zelf niet hoefde mee te maken!
  Ik wens de nu praktiserende collega's veel sterkt...e!

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  Zie de lijst vertegenwoordigers van de klankbord en focusgroepen(pagina 95 – 100) en stel vast dat de zorgverzekeraars wel heel sterk in het voordeel waren! Om hun mening kon KPMG Plexus niet bepaald heen. Pagina 11: De disbalans blijkt uit hoge inko...mens specialisten en huisartsen........ Schrappen art 13 is nodig om het evenwicht te herstellen......... Krijgen huisartsen betere contracten? Je zou als huisarts bijna staan te juichen.
  Contracten tussen verzekeraars en zorgaanbieders zijn doodgewone Koelie contracten. Bekend na afschaffing van de slavernij in Suriname en Indië, maar bedacht door Nederlandse ambtenaren en plantage eigenaren als vervanging van diezelfde slavernij. Koelie contracten zijn in 1941 onder internationale druk afgeschaft. Nederland zelf vond ze prima. Niets mis mee toch? Blijkbaar hebben de ambtenaren van nu dat ook bedacht. En de verzekeraars zijn de plantage eigenaren van nu; Nederland is verdeeld in 4 grote plantages en 4 grote verzekeraars mogen die exploiteren.
  Zorgpolissen zijn de woekerpolissen van nu. Zorgaanbiedercontracten zijn de Koelie contracten van nu en dat mag van KPMG-plexus consultants nog meer worden aangepakt.
  De ene consultant krabt de rug van de andere op basis van wederkerigheid: “we blijven, net als André Rouvoet, dezelfde onzin verkopen”.

 • MA Schilders - Springer

  chirurg, ZOETERMEER Nederland

  Zo langzamerhand word ik misselijk van de termen 'kwaliteit'en 'transparantie'. Als de discussie daar nu echt over ging.. Helaas zijn geld en macht de echte parameters waar het zorgverzekeraars en vele politici om gaat.. Patient en arts zijn de grote... verliezers in dit steeds smeriger wordende spelletje. Hoe is dit een halt toe te roepen?

 • THAA van den Broek

  arts, KWADIJK Nederland

  Wat een nep inderdaad... als de vorige scribenten MIJ nu eens opdracht geven om een rapport (kosten 1 euro) van één alinea te schrijven (waaruit uitkomt dat de macht van de zorgaanbieder (60+ in NL) véél kleiner is dan van de zorgverzekeraar (3 of 4....... monopolie)), dan hebben we een even valide tegenrapport wat de minister met net zoveel geweld de ether in mag slingeren...

 • A.L. Cense

  psychiater, STOUTENBURG Nederland

  neem aan dat dit de link moet zijn
  www.rijksoverheid.nl/bestanden/.../evaluatie-zorgverzekeringswet.pdf

  Interessant is de lijst met geinterviewden op blz 97 waarop de uitspraak in de titel is gebaseerd. Slagers, eigen vlees enz.)

  En als iemand de m...oed heeft het geheel door te worstelen zal hij waarschijnlijk op meer plaatsen de neiging tot toewerken naar bevestiging van preexistente meningen bespeuren.

 • W.A.J.M. Bosboom

  huisarts, De Meern

  Wat betreft de balance of power tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars heb ik dit rapport van KPMG-plexus na aanbeveling van Heleen Croonen beoordeeld op voor huisartsen relevante zaken.
  Het KPMG-rapport gebruikt cijfers van het Nza: 40% van de z...orgaanbieders (waarvan ruim 90% in de eerste lijn) ervaart een “slikken of stikken contract” met de zorgverzekeraars. Daarop concludeert het KPMG-rapport:
  “het is voorstelbaar dat deze marktmacht voor de zorgaanbieders suboptimaal aanvoelt; maar dit is niet relevant want deze marktmacht is niet bezwaarlijk zolang de voordelen hiervan aan de consument worden doorgegeven” (pag 89).
  En vervolgens:
  “Concluderend zijn er aanwijzingen dat er sprake is van een disbalance of power op de zorginkoopmarkt ten faveure van zorgaanbieders”. Exces grow, hoogte van inkomen, praktijkvariatie en niet publiceren door aanbieders van uitkomsten worden als bewijs hiervan gegeven (pag 91).
  “De meerjarige ‘excess growth’ (de som van de volumeontwikkeling die niet door demografie kan worden verklaard en de prijsontwikkeling die niet door cao-loonontwikkeling kan worden verklaard). ligt tussen 2000 en 2000-2010 voor huisartsen rond 1,8% per jaar, maar neemt daarna af naar negatief in 2012” (pag 10 en 87).
  De eindconclusie van het KPMG-rapport betreffende zorgmarktmacht:
  “Gelet op het meerjarige karakter en de veelheid van argumenten dat pleit voor een disbalance of power, concluderen we dat op de zorginkoopmarkt er een – vanuit maatschappelijk perspectief bezien – onwenselijke grote macht bij zorgaanbieders is, specifiek de tweedelijns-GGZ, huisartsen en medisch-specialistische zorg “ (pag 91).
  Afsluitend de aanbeveling van dit KPMG-rapport en tevens inkopper voor minister Schippers:
  “Om de balance of power op de zorginkoopmarkt te optimaliseren, adviseren wij het huidige artikel 13 van de Zvw verder aan te passen zonder uitzondering voor bepaalde zorgaanbieders” (pag 11, 91 en 92).
  Voor huisartsen zijn mijn conclusies andersom: zie vervolg.

 • H.C.A. Bakx

  Huisarts, KAPELLE Nederland

  Doet sterk denken aan "Wij van WC-eend adviseren: WC-eend"

 • G.R.I. Slock

  huisarts, SLUIS Nederland

  KPMG Plexus is blijkbaar een luxe departement van VWS geworden, kritisch nadenken over het overheidsbeleid zit er niet in.
  Zeker in GGZ is er dankzij het mislukte marktwerking beleid een wildgroei van instellingen die graaien in de geldpot en tegelij...kertijd zo weinig mogelijk tijd en geld en tijd vergooien aan de zorgclient.
  Onder de noemer transparantie komt er steeds meer 'kwaliteit voor dummies' waarbij de zorgverlener meer tijd kwijt is aan het raporteren dan aan het leveren van de zorg.
  De zorgverzekeraar koopt dus straks geen zorg in maar een 'fictie over zorg' en de patient is de dupe.
  Rechstreekse betaling van de zorgverlener ipv dure instellingen betalen die deze zorgfictie produceren is de enige oplossing.

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Al vaker genoemd dat zo'n rapport in opdracht van- geen onbevooroordeelde weergave van de werkelijkheid is. Dit rapport kan wat mij betreft meteen de prullenbak in. Wellicht zou GGZ Nederland, de NVZ of bv. het NHG een onderzoeksbureau moeten opdrage...n om over dezelfde vraagstukken te rapporteren, als contra-expertise versus KPMG Plexus en dan de uitkomsten daarvan eveneens aan de Tweede Kamer sturen.

 • H. Kouwenberg

  nucleair geneeskundige, ROTTERDAM Nederland

  In opdracht van VWS en dus van Edith Schippers. "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt." Tja.

 • A.J.M. Loonen

  hoogleraar farmacotherapie, ROOSENDAAL Nederland

  Zoek de ex-politici en ex-topambtenaren. Veel van hen hebben een prachtige carriere bij KPMG. Het rapport wekt bij mij het vermoeden, dat Edith Schippers wel eens een van hen zou kunnen worden. Zo zit de Nederlandse democratie op dit moment in elkaar....

 • A.J.M. Loonen

  hoogleraar farmacotherapie, ROOSENDAAL Nederland

  Zoek de ex-politici en ex-topambtenaren. Veel van hen hebben een prachtige carriere bij KPMG. Het rapport wekt bij mij het vermoeden, dat Edith Schippers wel eens een van hen zou kunnen worden. Zo zit de Nederlandse democratie op dit moment in elkaar....

 • H Croonen

  journalist

  Voor de geinteresseerde is hier het oorspronkelijke KPMG Plexus rapport: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/09/01/evaluatie-zorgverzekeringswet.html

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Tja, wiens brood men eet. Het zorgdebat begint de vorm aan te nemen van een soort religie. Oh zorgverzekeraar grote redder van de patiënt, help mij het kwaad van de zorgaanbieder af te wenden! Bevrijdt mij van hun grabbelende klauwen! Bewaar mij voor... hun fraude! De opperpriester verkondigt dit geloof met verve en alle discipelen roepen haar na, zoals ook vorige week weer een van de PvdA Kamerleden in het programma Radar. Nu weer KPMG al ondersteunend verkondiger van dit geloof. Hoe kun je als consultant deze onzin uit je pen krijgen.

 • L.J.H. Hoeve

  huisarts, Sprang-Capelle Nederland

  Doet een beetje Russisch aan.. Precies op het juiste moment een rapportje, de minister zegt dat ze toch niet zo hard zal aanpakken, en dus "goede sier kan maken". Ergens wel geestig in zijn knulligheid, maar kan er toch niet om lachen. Vast een duur ...rapport, vast betaald uit het zorgbudget.

 • W.A.J.M. Bosboom

  huisarts, De Meern

  Heeft KPMG-plexus met al haar ervaring en intellectuele bagage dit onzin-rapport echt helemaal zelf bedacht en gelooft ze zelf de conclusie ook nog?
  Ongehoord brutaal om zo’n aantoonbaar onjuiste rapport te durven uitbrengen.
  De voor de hand liggen...de conclusie: dit rapport is een politieke manoeuvre opgezet door minister Schippers zelf.
  Heeft KPMG-plexus zich laten gebruiken in een ons-kent-ons circuit?
  Ranzige politiek. En een smet op het blazoen van KPMG-plexus.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  Over transparantie gesproken: In het buitenland organiseerde KPMG Plexus congressen met het NHS model als voorbeeld hoe de zorg betaald en georganiseerd moet worden.
  KPMG Plexus consultants mogen aan de verplicht verzekerden van Nederland dit zelf ee...ns gaan uitleggen….

 • K. Mengelberg

  psychiater, Amsterdam nl

  De visie van KPMG Plexus is onjuist. De macht van de zorgaanbieder is namelijk te klein, en die van de zorgverzekeraars en de staat daarentegen te groot.

 • A.A.C.M. Maes

  huisarts, DIEREN Nederland

  Is KPMG wel de juiste instantie om over de Zvw te oordelen? Gezien Vestia, Imtech, SNS, Ballast Nedam en FIOD bemoeienis na bouw eigen kantoor? En waarom mocht de Erasmus universiteit niet ook de 2e evaluatie doen? Dat op de zorginkoopmarkt er een di...sbalans is ten faveure van groepen zorgaanbieders, lijkt mij feitelijk onjuist. Vanuit perspectief van de eindgebruiker hebben zorginkoop en contractafspraken altijd consequenties voor de zorg. Wat ik mis bij de KPMG is een evaluatie van de vraag waarom er een nieuw stelsel moest komen. Heeft het gebracht, wat het moest brengen? De kosten liepen destijds als maar op (nu 9 jaar later is het bruto BKZ 71,3 miljard), de wachtlijsten moesten verdwijnen (vandaag moest in 2015 een kind voor verwijzing kinderpsychiater 2 maanden wachten), en zou onderscheid ziekenfonds-particulier worden opgeheven. Maar met goedkope budgetpolis (geen keus voor arm) en restitutiepolis (wel haalbaar voor minder armen) wordt een nieuwe tweedeling geschapen. Wat ik ook mis in de evaluatie is de vaststelling dat de kosten in de curatieve zorg in Nederland "gewoon" op OESO niveau liggen. Ook bij de hang naar uitkomstindicatoren als maat voor kwaliteit wordt te hoog ingezet. Ik zou wel eens willen weten hoeveel artsen van de werkvloer de KPMG heeft gesproken?

 • W.J. Jongejan

  huisarts n.p., Woerden nl

  Kijk Plexus, nu KPMG Plexus, doet weer eens ten faveure van de minister van VWS uitspraken. Meer tucht over de zorgaanbieders, die te veel marktmacht zouden hebben. Het komt toch wel heel erg goed uit voor VWS dat nu de zorgverzekeraars erg negatief ...in het nieuws zijn door hun marktmacht KPMG Plexus met dit verhaal komt. Het werd recent juist zo duidelijk in de pers dat de verhoudingen in de zorg juist scheef gegroeid zijn richting zorgverzekeraars. De zorg zucht nu al onder het aanleveren van kwaliteitsgegevens, maar volgens Plexus moet de zweep er andermaal over. Plexus heeft helaas een naam op te houden in het manipuleren van onderzoeksgegevens. In 2008 werd in het kader van het Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier door Plexus op verzoek van VWS onderzoek gedaan naar het Electronisch Medisch Dossier(EMD) in de regio's Rijnmond, Amsterdam en Harderwijk. In de regio Rijnmond was het resultaat desastreus. In de rapportage van Plexus begin februari 2009 werden alleen de regio's Amsterdam en Harderwijk, waar wel iets werkte, besproken. Daar werd over geconcludeerd dat er wel nogal wat verbeterpunten waren die geadresseerd moesten worden. In een bijlage ergens achterin stond in een zinnetjes dat de regio Rijnmond in de rapportage weggelaten was. De auteurs destijds waren Liesbeth Vinke, Liselore van Ekdom en Marc Berg. De stukken daarover heb ik vanwege de curiositeit altijd bewaard. Het was een schoolvoorbeeld van het selectief rapporteren in het voordeel van de opdrachtgever, VWS.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.