Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
1 minuut leestijd
liveblog

‘Wie bepaalt wat passende zorg in de ggz is?’

8 reacties

Wat vinden zorgpartijen en de Tweede Kamer van het nieuwe regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie? In dit liveblog brengt Medisch Contact reacties, en wordt het Kamerdebat over de zorgparagraaf van het akkoord gevolgd.

 • ‘Wie bepaalt wat passende zorg in de ggz is?’

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) wil dat preventie, het bevorderen van psychische gezondheid en samenwerking met het hele zorgveld van de grond komt. De psychiaters zien graag een brede visie op gezondheid en uitbreiding van het preventieakkoord met mentale weerbaarheid.

  De beroepsvereniging voor psychiaters (3700 leden) waardeert het dat in het coalitieakkoord de nadruk ligt op passende zorg. ‘Dat is in lijn met de strategische visie van de NVvP “Bevorderen van psychische gezondheid”, waarin goede en toegankelijke zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening centraal staat. De NVvP herkent de noodzaak tot afbakening van de psychiatrie en een ggz die zich concentreert op de complexe problematiek, ook in de jeugdhulp’, aldus de NVVP in een reactie op de website vandaag.

  Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de plannen om meer passende zorg te krijgen, vindt de NVvP. Voorzitter Elnathan Prinsen: ‘Dat bewezen niet effectieve zorg niet vergoed wordt is helder, maar van veel vormen van zorg is de evidence niet zo helder. Wat betekent “bewezen” precies? Hoe zit dit met behandelingen die nog niet bewezen zijn, of die practicebased zijn? En wie bepaalt wat passend is? Wat ons betreft wordt dat gezamenlijk bepaald door de hulpverlener, de patiënt en haar systeem.’
 • ‘Samenhang sociaal domein, preventie, cure en care ontbreekt’

  Er moet met spoed samenhang komen tussen het sociaal domein, preventie, cure en care. Dat stelt artsenfederatie KNMG in een reactie op het akkoord. ‘De langetermijnvisie ontbreekt in het coalitieakkoord en dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven’, zegt KNMG-voorzitter Héman.

  Veel oplossingen liggen buiten de zorg. Daar ligt voor het komende kabinet een heel belangrijke taak, laat de KNMG weten. De artsenorganisatie gaat graag met het kabinet in gesprek over de uitwerking van het coalitieakkoord. ‘De KNMG-visie op de rollen van de arts in 2040 geeft hier goede handvatten voor, waarin staat hoe wij de zorg in 2040 zien en wat daar dan voor nodig is’, aldus de KNMG.

  De KNMG bepleit tabaksontmoediging met accijnsverhoging en vermindering van verkooppunten. Ook op andere gebieden moet er meer aan preventie gebeuren. ‘Veel medische aandoeningen worden veroorzaakt door problemen in het sociale domein. Denk aan slechte huisvesting, schuldenproblematiek en een ongezonde werkomgeving. Het is daarom van belang om expliciet de verbinding te maken tussen preventie in de gezondheidszorg en het sociale domein’, aldus de KNMG.

  Daarnaast wil de KNMG dat de overheid een rol pakt in het behoud van werknemers in de zorg, bijvoorbeeld door middel van een salarisverhoging. De organisatie ziet in digitalisering kansen én bedreigingen en pleit ervoor dat vernieuwingen vanaf de werkvloer worden gefaciliteerd. Ook waarschuwt de KNMG voor stigmatisering van de ouderdom en het aanwakkeren van gevoelens van onveiligheid en overbodigheid onder ouderen bij het overwegen van een wet voltooid leven.
 • Oppositie krijgt koers van zorguitgaven niet aangepast

  Na een Kamerdebat waarin oppositiepartijen zich donderdag kritisch uitlieten over een voorgenomen afkapping van de zorguitgaven door de nieuwe coalitie, lukte het de partijen niet om hier via moties verandering in aan te brengen.

  GroenLinks vroeg met de PvdA om de ‘structurele ombuiging’ voor zorg ‘uit de boeken’ van het akkoord te halen. Die motie doelde op het coalitievoornemen om vanaf 2026 de uitgavengroei in te dammen en dat per 2052 jaarlijks structureel met een kleine vijf miljard euro te doen. Maar dat bleek tevergeefs want er was geen meerderheid voor die motie. Ook een motie van de SP om ‘eerst een fundamenteel debat over de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg’ te voeren voordat er wordt besloten over een eventuele afkapping van de zorguitgaven, strandde uiteindelijk.

  En dat lot was ook een door acht oppositiepartijen ingediende motie over het niet invoeren van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg beschoren. Wel was er Kamerbrede steun voor een voorstel van de SGP om het Centraal Planbureau eerst nog een doorrekening van het coalitieakkoord te laten maken.
 • ‘Geen sideletters over abortuswetgeving’

  De informateurs hebben ‘niet de conclusie getrokken dat de ChristenUnie de bewindspersonen zal terugtrekken’ als Tweede en Eerste Kamer onder Rutte IV instemmen met abortuswetgeving die het kabinet dan heeft te ondertekenen. Dat meldde informatie Johan Remkes donderdag op vragen van GroenLinks over de stabiliteit van de coalitie. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver wilde van Remkes weten of de ChristenUnie de steun aan het kabinet opgeeft als er abortuswetgeving snel door het parlement wordt geloodst. En of er ‘sideletters’ zijn, dus afspraken buiten het coalitieakkoord.Er zijn volgens Remkes ‘geen sideletters’. En er zijn ‘geen afspraken gemaakt’ binnen de coalitie over dat bewindslieden wetten rond abortus niet zullen tekenen ter goedkeuring, aldus Remkes. Hij wees erop dat leden van een ministerraad ‘zelf bepalen hoe ze tot hun afweging komen’ bij een wetsondertekening rond medisch-ethische onderwerpen, en dat ook verschillende fracties de stemming bij medisch-ethische onderwerpen overlaten aan de individuele leden.
 • Loondienstplicht ‘als veeg uit pan’ na coronawerk

  ‘Het voelt alsof medisch specialisten een veeg uit de pan krijgen van de beoogde coalitie’, na alle inzet om de zorg in coronatijd overeind te houden. Dat merkt voorzitter Peter-Paul van Benthem van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) op naar aanleiding van de coalitieplannen om medisch specialisten over twee jaar mogelijk tot loondienst te verplichten.

  Medisch-specialistische bedrijven moeten binnen twee jaar ‘verbetering’ laten zien op drie vlakken, stelt het akkoord: transformatie naar passende zorg, de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en het afremmen van perverse prikkels. Als geen verbetering zichtbaar is, worden medisch specialisten via regelgeving tot loondienst gedwongen.

  Van Benthem laat weten veel telefoontjes te hebben gekregen van medisch specialisten die zich hier ‘geschoffeerd door voelen’, en Van Benthem zegt die emotie te snappen. Hij vraagt zich wat wordt bedoeld met de door de coalitie gewenste verbeteringen. Hij mist een onderbouwing bij de ‘veronderstelling’ dat verplicht dienstverband voor artsen ‘tot besparingen en sectorvoordelen zal leiden’, en vraagt onderzoek naar de effecten van deze maatregel. ‘Het is niet duidelijk welk probleem verplicht dienstverband oplost.’ Van Benthem stelt dat productieprikkels voortkomen uit afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars en niet vanuit de msb’s.

  Hij vraagt de coalitie om geen ‘extra onrust te creëren in loodzware tijden’. Van Benthem hoopt met een nieuwe VWS-minister in gesprek te kunnen om antwoorden te krijgen op azijn vragen over het akkoord.
 • Eigen bijdrage jeugdzorg ‘moet eruit’

  GroenLinks, PvdA, SP en BBB blijven ontevreden. ‘Of u hebt het coalitieakkoord niet gelezen, of u spreekt niet de waarheid’, merkte Lilian Marijnissen (SP) op in debat met Kaag. Met name de eigen bijdrage voor jeugdzorg die het kabinet overweegt vanaf 2024 in te voeren, was tegen het zere been van Lilianne Ploumen (PvdA). ‘Dat moet eruit’, zei zij. ‘Bizar’ dat de coalitie in een covidcrisis de uitgaven voor zorg wil beperken, merkte BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas nog op.
 • Coalitie niet eens met kwalificatie ‘bezuiniging’ op zorg

  Coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie deden ook elk op hun eigen beurt moeite om de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat er niet wordt bezuinigd op de zorg. ‘Het is niet zo dat, als je maar vaak en hard genoeg ‘bezuinigingen’ roept, het ook zo is dat er wordt bezuinigd’, aldus fractievoorzitter Gert-Jan Segers van ChristenUnie. Volgens hem doet het kabinet er juist negen miljard euro extra bij in de zorg de komende periode. ‘Het zijn niet allemaal minnen.’

  ‘We kijken naar minder groei op langere termijn’, aldus D66-fractievoorzitter Kaag, die het onterecht noemde ‘dat er wordt gedaan of er wordt bezuinigd’. Zowel Kaag als CDA-voorman Wopke Hoekstra gaven aan dat er in de Tweede Kamer nog verder invulling moet worden gegeven aan het akkoord op hoofdlijnen. Kaag: ‘Er zijn nog veel momenten waarop hier nog over wordt gesproken en eventueel wordt heroverwogen.’ Op een verzoek van BBB om meer geld in te zetten op suïcidepreventie, reageerde Hoekstra dat zijn partij ‘graag de dialoog’ daarover aangaat.
 • ‘Rutte laat zorg in de steek’

  ‘Rutte laat de zorg in de steek’. Met dat verwijt opende Lilian Marijnissen (SP) donderdagochtend het Tweede-Kamerdebat over het nieuwe regeerakkoord. Ze verweet het kabinet ‘geen cent uit te trekken voor fatsoenlijke loonsverhoging’, het eigen risico in stand te houden, en mist uitgaven op de korte termijn om de zorg te steunen.

  Ook Jesse Klaver (GroenLinks) uitte kritiek op zorgbezuinigingen, wijzend op de ruim 4,5 miljard euro in de min waarvoor zorg tot en met 2052 in de coalitieboeken staat. ‘Op alle terreinen speelt de coalitie sinterklaas, behalve voor zorg.’ Klaver verbaasde zich over het gebrek aan details over de uitbreiding van ic-bedden. En hekelde de keuze om weer het middel van hoofdlijnakkoorden in te zetten, ook al wordt er nu voor één integraal hoofdlijnenakkoord gekozen.

  Rutte weerlegde de kritiek. Rutte IV bezuinigt volgens hem niet op zorg, maar remt de stijging van zorgkosten op langere termijn af. ‘We moeten onder ogen zien dat zorguitgaven anders als een koekoeksjong uitgaven aan andere prioriteiten zoals onderwijs, huizenmarkt en klimaat uit het nest duwen.’

  Hij wees op 300 miljoen euro aan investeringen in pandemische paraatheid. Cao-onderhandelingen zijn volgens hem de plek waar ‘ruimte is voor loonstijgingen’. ‘Maar dat beschrijf je niet in een regeerakkoord.’ Precieze uitbreiding van het aantal ic-bedden is volgens hem ook geen voer voor een coalitieakkoord, maar voor latere uitwerking. Zo wil hij ‘buffercapaciteit’, maar lege bedden buiten pandemietijd voorkomen. En in de Kamer moet wat hem betreft ook nog worden gesproken over hoe hoofdlijnakkoorden voor de zorg worden vormgegeven.

  Lilianne Ploumen (PvdA) uitte haar zorgen over de voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg. ‘Als medisch specialisten in loondienst gaan, kunnen die bezuinigingen uit de boeken.’ Te veel mensen in de zorg komen er met dit akkoord ‘bekaaid van af’ qua koopkracht, vindt zij.
 • Ggz mist onderbouwing bij bezuinigingen

  De Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) is bezorgd over een structurele bezuiniging van 60 miljoen euro die het nieuwe kabinet wil bereiken door meerjarige contracten verplicht te stellen voor de ggz. Dat laat de belangenvertegenwoordiger van ggz-aanbieders weten in een reactie.

  Meerjarige contracten vindt voorzitter Ruth Peetoom van de Nederlandse ggz toe te juichen uit oogpunt van zekerheid. Maar ze vraagt zich wel af of een verplichting daartoe wel ‘zo’n grote besparing oplevert’. Ook mist de Nederlandse ggz een goede onderbouwing om te bezuinigen op jeugdhulp; 100 miljoen in 2024 en vanaf 2025 ‘zelfs een half miljard’. De organisatie vraagt die plannen ‘te heroverwegen’ .

  De organisatie vindt het wel positief dat het akkoord aandacht heeft voor mentale gezondheid, door bijvoorbeeld investeringen in suïcidepreventie en de inkoop van specialistische jeugdhulp te centraliseren. Het akkoord vraagt wel ‘overduidelijk nog veel verdere uitwerking en discussie in de Tweede Kamer’, aldus Peetoom.
 • Zorgverzekeraars willen volle inzet op digitale zorg

  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het regeerakkoord wel erg summier waar het gaat over digitale zorg. De zorgverzekeraarsorganisatie hoopt dat het nieuwe kabinet hier ‘vol op gaat inzetten’, omdat zorgverzekeraars willen dat ‘patiënten, samen met hun arts, moeten kunnen kiezen voor digitale zorg als dat mogelijk en verantwoord is’, aldus ZN in een reactie.

  ZN is blij dat het kabinet zich wil blijven inzetten voor passende zorg, en vraagt om ‘de juiste instrumenten bij de zorginkoop’ daarvoor. Verder roept ZN de nieuwe regering op om de gezondheid van Nederlanders ook te betrekken bij andere beleidsterreinen, zoals wonen en onderwijs. De zorgverzekeraarsorganisatie noemt het ‘belangrijk de zorg weerbaarder te maken tegen pandemieën’, en is tevreden met suggesties van het kabinet daarvoor. ‘Met een slimmere en flexibelere inzet van zorgprofessionals moeten we pandemieën en seizoensgebonden pieken in de zorgvraag gaan opvangen’, aldus ZN.
 • Huisartsen: ‘vraagtekens bij extra rol voor POH-ggz’

  Huisartsenorganisaties LHV, NHG en InEen missen in het regeerakkoord concrete plannen en een meerjarige visie over de inrichting van het zorglandschap. Ook vragen de huisartsenvertegenwoordigers zich af hoe de regering denkt dat praktijkondersteuners in de huisartsenzorg nog extra kunnen worden ingezet om de druk op de ggz te verminderen. Dat het akkoord meldt dat de rol van huisartsen moet worden versterkt, en zij voldoende tijd en capaciteit moeten krijgen, juichen de drie organisaties toe. Maar ze merken op dat ‘vrijwel alle’ huisartsen al met een POH-ggz werken, en die ‘capaciteit al vol wordt benut’. Dus de coalitiewens hen meer in te zetten om patiënten uit de overbelaste ggz te houden, ‘roept bij ons vragen op’, aldus LHV, NHG en InEen in een gezamenlijke reactie. Ze hopen snel met nieuwe bewindslieden in gesprek te kunnen over de ‘precieze uitwerking van de kabinetsplannen’.
 • Anesthesiologen missen PACU-bedden

  De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) mist in het coalitieakkoord het opschalen van het aantal PACU-bedden als manier om een zorginfarct tegen te gaan. Dat meldt NVA-voorzitter Caroline van der Marel. De NVA pleitte recentelijk al voor uitbreiding van post-anaesthesia care units (PACU): ziekenhuisafdelingen onder verantwoordelijkheid van een anesthesioloog, waar gedurende maximaal 48 uur postoperatieve zorg wordt verleend. ‘Wij roepen de nieuwe minister van Volksgezondheid op om een ambitieuze uitbreiding van het aantal PACU-bedden en de creatie van een verzekeringstarief om die bedden te financieren mee te nemen in het beleidsprogramma dat hij of zij in de komende periode gaat schrijven’, aldus Van der Marel. De voorzitter vraagt de nieuwe bewindslieden verder om medisch personeel ‘meer loopbaanperspectief’ te bieden. Er is volgens haar meer nodig dan ‘het hogere salaris dat wordt genoemd of het verlagen van de werkdruk’. Ze denkt aan het breder opleiden van ondersteunend personeel, dat dan ook breder kan worden ingezet. ‘We moeten mensen niet opleiden voor een fuik, ook omdat we niet weten wat een volgende pandemie brengt. De acute as is een van de meest kwetsbare onderdelen als de zorgvraag stijgt. Breed opgeleide artsen en ondersteunende zorgprofessionals kunnen dan verlichting bieden.’Verder is Van der Marel benieuwd hoe de nieuwe functie van chief medical officer op het ministerie wordt ingevuld, en hoe die rechterhand van een minister zich verhoudt tot de kennis van artsenverenigingen.

Nieuws politiek
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P.E.M. Engelkes

  arts np, roden

  het is duidelijk dat er bij de formatie niemand was die verstand van de gezondheidszorg heeft, Veel voorstellen zijn desastreus

 • F.J.B. van Hemert

  Arts

  Sinds wanneer kan je iemand in een vrij westers land verplichten ergens in dienst te gaan? Zelfs China maakt het niet zo bont. Mocht het zo ver komen is de enige remedie massaal weigeren. Kijken wie dan de zorg gaat verlenen. De minister zelf ?? Ti...jd om een echt een keer een duidelijk signaal te geven " tot hier en niet verder "

 • A. Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  DIGITALE ZORG BESTAAT NIET.

  Laten we niet de denkfout maken dat er zoiets als 'digitale zorg' bestaat.
  Los van het lelijke Nederlands van deze uitdrukking tart het ook elke logica, net zoals bij 'choreografische architectuur' of 'culinair athletieke...n'.

  Naast deze semantische constatering zijn belangrijker redenen om digitale zorg niet als oplossing voor onze werkdruk te zien. Ten eerste duren digitale contacten niet korter dan de gebruikelijke telefonische of fysieke. Het scheelt reistijd voor de patiënt maar dat is (hopelijk) niet de reden om hiervoor te kiezen. Je bent niet sneller klaar. De tijd die nodig is om in te bellen en een goede verbinding te krijgen wint het qua tijdsduur niet van iemand uit de wachtkamer halen en het 'gaat u zitten en zeg het eens'. Daarbij komt dat de manier waarop iemand binnenloopt vaak al veel zegt over diens medische toestand.
  Ten tweede staat van te voren niet vast of een 'digitaal consult' kan volstaan want heel vaak besluit de dokter tijdens een consult pas dat er lichamelijk onderzoek dient plaats te vinden. Dat kan bij beeldbellen niet en dan moet de patiënt dus alsnog langskomen, tenzij de dokter zou denken 'teveel gedoe - laat maar zitten'. Het is dus óf dubbel óf half werk.
  Ten derde: wat is de meerwaarde van beeldbellen ten opzichte van telefoneren (in feite de oervorm van digitaal contact)? Als iets blijkbaar zonder fysiek contact kan, wat voegt het beeld dan toe? Een huidplekje misschien (maar dat doen we nu al met foto's die de patiënt stuurt) of voor de algehele ziekte-indruk. Maar ik kan me niet voorstellen dat in de leerboeken over lichamelijk onderzoek ooit werd gepleit voor het op afstand beoordelen van een patiënt.
  Veel tuchtzaken gaan over het niet afleggen van een visite of niet uitnodigen voor het spreekuur, en nu gaan we beeldbellen promoten? Nogmaals: je weet van te voren niet wat er in een consult nodig is. Ik ben daarom heel benieuwd wat voor juridische of tuchtrechtelijke consequenties digitale zorg - uiteraard alleen voor de dokter - zal hebben.
  Ten vierde: Mensen zullen gemakkelijker een afspraak maken, omdat ze denken: de dokter gaat me beeldbellen, lekker makkelijk, ik kan thuisblijven. Of sterker: ik kan juist gaan en staan waar ik wil. Dat zal de drempel om überhaupt contact met de praktijk te zoeken lager maken.
  Ten vijfde, en die vind ik eigenlijk nog het belangrijkste: heeft u er ooit bij stilgestaan dat beeldbellen in tegenstelling tot telefoneren altijd met voor omstanders hoorbaar geluid gepaard gaat omdat je per definitie op de speaker staat? Of dat de patiënt - als die een koptelefoontje gebruikt - duidelijk hoorbaar is voor omstanders en dus niet alles zal kunnen zeggen wat hij zou willen? De moderne jonge - digitale - generatie zal in de bus zittend, in de supermarkt lopend, op de scooter of fiets rijdend met ons communiceren, gepaard gaande met tochtige windgeluiden, wegvallende verbindingen, achtergrondgeluiden etc. Wat is de meerwaarde van beeldbellen met iemand op een scooter of in een bushokje? Die gaat daar toch zijn aambeien niet laten zien? Dus moet hij/zij toch thuisblijven, op een afgesproken time-slot. En had je dus net zo goed op het spreekuur kunnen komen.
  Om over de AVG nog te zwijgen, want wanneer gooi je die positieve chlamydiatest voor anderen hoorbaar in de ether? Als je eerst 'toestemming' hebt gevraagd aan of 'overeenstemming hebt bereikt' met de patiënt wat je wel en niet mag zeggen? Waar is de beschermde beslotenheid van de spreekkamer gebleven. Ik weet zeker dat als digitale zorg een geformaliseerd fenomeen wordt, alles er omheen dat ook zal worden. Ongetwijfeld moeten die gesprekken aan wettelijke eisen voldoen en mogen deze in het kader van de digitale beveiligingshype slechts via 'beveiligde lijnen' worden gevoerd, en gaan we abonnementstarieven betalen aan firma's waarvan de eigenaren - in een deuk - op de Canarische eilanden liggen terwijl wij onze tochtige lawaaiige beeldgesprekken trachten te voeren.

  Ik ben er niet voor en ben bang dat onze kritiekloze houding ten opzichte van dit soort zaken ons wederom parten gaat spelen, zoals de afgelopen decennia wel vaker gebeurde. Niet doen dus. Totaal niet nodig. Laten we de miljoenen die vanuit het budget huisartsenzorg hiervoor betaald gaan worden liever besteden aan meer personeel.

  [Reactie gewijzigd door redactie op 16-12-2021 15:24]

  • R. Koster

   oogarts, Veenendaal

   Geachte collega, ik ben het 100% eens met u; een naar mijn mening grondige beschouwing en conclusie dientengevolge!
   Het wordt vrees ik een ‘kind met een waterhoofd’ als het fenomeen er toch doorheen wordt gedrukt. Wel ben ik benieuwd wat de redactie... heeft aangepast/c.q. veranderd.
   met collegiale groet, R. Koster.

  • A.C. van Voskuilen

   Revalidatiearts, Arnhem

   Digitale zorg is geen panacee voor alle capaciteitsproblemen, maar om deze mogelijkheden helemaal af te wijzen, is volgens mij het kind met het badwater weggooien.

   Online consultvoering introduceren vragen een aanpassing van ons allemaal. Het is e...en aanvulling op het instrumentarium van de dokter, geen vervanging van live contact. Het ene consult kan prima digitaal, voor het andere is een live afspraak noodzakelijk.
   Artsen zullen vaardigheid moeten gaan krijgen in het filteren van wanneer je voor welke vorm kiest om effectief digitale of live zorg te kunnen verlenen.

   Maar ook patienten hebben hier een verantwoordelijkheid in. Ze bereiden een live bezoek naar de dokter voor. Ze trekken schonen kleren aan, maken een lijstje met bespreek punten of nemen iemand mee.
   Bij patienten moet duidelijk worden dat de waarde van een digitaal consult even groot kan zijn als bij een live consult, mits zij zich ook hiervoor voorbereiden. Dus een stille ruimte opzoeken en op tijd inloggen of vragen om een live afspraak wanneer zij iets aan de dokter willen laten zien.
   Arts en patient zijn immers samen verantwoordelijk voor het efficient verlopen van een consult. Mogelijk kan een voorlichtingscampagne hier iets in betekenen.

   Als laatste denk ik dat de opmerking 'Digitale zorg bestaat niet' tekort doet aan de mogelijkheden voor monitoren op afstand en de in de GGZ en revalidatie gebruikte online behandelmodules en therapieapps waarmee efficienter wordt behandeld.

   • A. G?bel

    Huisarts, Amstelveen

    Beste collega van Voskuilen,

    Ik denk toch dat het niet werkt, omdat zoals ik al zei je als dokter vaak pas tijdens het consult besluit om lichamelijk onderzoek nodig te hebben.
    En ten tweede: als van te voren vast staat dat het een 'digitaal cons...ult' wordt (wat u blijkbaar mogelijk acht) wat is dan de meerwaarde van beeldbellen ten opzichte van een telefoontje?

  • R. van den Doel

   Huisarts, Amsterdam

   Beste Collega,

   Ik ben het met u eens dat het uitsluitend invoeren van videoconsulten de werkdruk niet gaat veranderen. Maar als we het begrip digitale zorg wat breder trekken moeten er toch mogelijkheden zijn.

   Te denken valt bijvoorbeeld aan h...et gebruik van kunstmatige intelligentie bij de triage op de huisartsenpost zodat er minder triagisten nodig zijn (en waarvan een uitkomst van de triage ook kan zijn dat de patiënt zichzelf gaat genezen mbv informatie op thuisarts.nl). Ook kan ik mij zo voorstellen dat er een betere koppeling tussen informatiesystemen nagestreefd kan worden waardoor er beter inzicht is in de actuele medicatielijst en recent lab dat elders is geprikt.

   Daarnaast denk ik dat er ook nog wel wat te verbeteren valt aan onze eigen huisartsinformatiesystemen waardoor deze meer intuïtief werken en ons ondersteunen in plaats van afremmen in ons werk.

   • A. G?bel

    Huisarts, Amstelveen

    Ik denk dat de verantwoordelijkheid voor toepassing van Artificial intelligence ALTIJD bij de dokter zal blijven liggen en dat veel 'digitale' bedrijfjes daar kapitalen aan gaan verdienen terwijl wij er niet veel mee opschieten. We raken ermee van de... regen in de drup.
    Wat is er tegen 'good old' spreekuur doen, met patiënten in de wachtkamer, en vervolgens lijfelijk aanwezig in de spreekkamer?
    Het is allemaal modieus gedoe, net als zelfrijdende auto's, dat heeft ook geen enkele functie en is levensgevaarlijk.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.