Laatste nieuws
neurologie

Lachgas is een schadelijke drug

Enquête wijst op forse toename neurologische klachten na recreatief lachgasgebruik

7 reacties
Kees van de Veen/ANP
Kees van de Veen/ANP

Alle donkere vermoedens over de schadelijkheid van lachgas worden bevestigd door een inventarisatie onder neurologen: het inhaleren van ballonnetjes vol N2O blijkt verre van onschuldig. Strengere regelgeving is daarom nodig.

Een 23-jarige vrouw komt op de Spoedeisende Hulp omdat ze sinds drie dagen tintelingen in handen en voeten voelt. Ze heeft minder kracht in de voeten, waardoor ze vaak struikelt. Ze vertelt dat ze een of twee keer per week tweehonderd ballonnen lachgas inademt.

Bij neurologisch onderzoek zien we verminderde kracht en verminderde tastzin in handen en voeten. Er is een bandvormig gebied van verminderde tastzin op de thorax, ataxie en lage tot afwezige reflexen. De verschijnselen passen bij myelopolyneuropathie. De serumspiegel van vitamine B12 is 108 pmol/l, die van methylmalonzuur en homocysteïne zijn niet bepaald. Er is geen emg verricht. Een MRI van de cervicale wevelkolom toont cervicale myelopathie met een typerend inverted V sign (zie figuur 1).

Patiënte kreeg vitamine-B12-suppletie en werd verwezen naar de revalidatiearts. Twee maanden later zijn de klachten niet volledig hersteld.

1. T2-hyperintens signaal in achterstrengen van cervicale myelum, het zogeheten inverted V sign.
1. T2-hyperintens signaal in achterstrengen van cervicale myelum, het zogeheten inverted V sign.

Niet strafbaar

De laatste jaren neemt het recreatief gebruik van lachgas onder jongeren fors toe. Mogelijk komt dit doordat lachgas sinds 2016 niet meer onder de Geneesmiddelenwet valt, waardoor het gebruik niet strafbaar is. Tussen 2016 en 2018 steeg het ooitgebruik van lachgas in de leeftijdscategorie 20-24 jaar van 20,8 naar 25,2 procent. Ook het excessief gebruik nam toe. In 2019 betrof de helft van de 164 meldingen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) een gebruik van meer dan vijftig ballonnen per keer. Het toegenomen gebruik vertaalt zich naar een groei van het aantal patiënten met lachgasgerelateerde neurologische klachten. We zien patiënten met polyneuropathie, gecombineerde strengziekte (myelopathie) of een combinatie van beide (myelopolyneuropathie). Deze verschijnselen zijn het gevolg van een vitamine-B12-tekort door lachgasgebruik. In december 2019 heeft de Nederlandse Vereniging voor Neurologie een projectgroep Lachgas opgericht om aard en omvang van het probleem in kaart te brengen.

De helft van de meldingen betrof een gebruik van meer dan vijftig ballonnen per keer

Klachten

In februari 2020 zijn de vakgroepen neurologie van ziekenhuizen en behandelcentra geënquêteerd om een beeld te krijgen van het aantal patiënten met neurologische klachten na recreatief gebruik van lachgas. Per centrum werd ten minste één contactpersoon aangeschreven. Er werd gevraagd naar het aantal patiënten met lachgasgerelateerde klachten in de laatste twee jaar. Deze klachten werden onderverdeeld in polyneuropathie, myelopathie en myelopolyneuropathie. Respondenten konden ook aangeven hoeveel patiënten ze hadden gezien. Verschijnselen van acute intoxicaties en secundaire gevolgen van lachgasgebruik, zoals verkeersongelukken, zijn niet expliciet bevraagd. Wel is gevraagd naar eventuele bijkomende niet-neurologische klachten, of patiënten een klinisch revalidatietraject nodig hadden en of een vitamine-B12-deficiëntie volgens een lokaal protocol werd behandeld. Verder is het jaarlijks aantal patiënten met lachgasgerelateerde klachten in OLVG en Zuyderland MC geanalyseerd, om een trend in toename van het aantal patiënten te onderzoeken.

Myelopathie

Van de 72 aangeschreven contactpersonen hebben er 34 gereageerd (47%). In de meeste centra zijn één tot vijf patiënten gezien (zie figuur 2). De grootste aantallen patiënten kwamen naar het OLVG (>40), Haaglanden Medisch Centrum en Erasmus MC (20 tot 40). Slechts vijf centra hebben in de laatste twee jaar geen patiënten met neurologische klachten door lachgasgebruik gezien. In totaal gaat het om zeker 172 patiënten door heel Nederland. Bij zeker 58 van hen was sprake van myelopathie, bij zeker 68 patiënten van polyneuropathie, en bij zeker 40 patiënten werd een gecombineerd beeld van polyneuropathie en myelopathie vastgesteld. 22 contactpersonen zeiden dat één of meer patiënten in hun centrum een klinisch revalidatietraject nodig hadden.

Naast bovengenoemde neurologische diagnosen noemden de geënquêteerden: psychose (vier keer), epileptische insulten (drie keer) en woordvindproblemen (drie keer). Verder werden misselijkheid of braken, cognitieve stoornissen of verwardheid, encefalopathie en sinustrombose genoemd. Slechts één ziekenhuis had een behandelprotocol voor lachgasgerelateerde neurologische verschijnselen.

Uit een nadere analyse blijkt dat het aantal patiënten op de (poli)kliniek van OLVG en Zuyderland MC in de afgelopen jaren sterk is gestegen. Vooral in 2019 en 2020 was de stijging opvallend (figuur 3.)

2. Aantal patiënten met lachgasgerelateerde klachten die in ziekenhuizen zijn gezien. 3. Aantal patiënten met lachgasgerelateerde klachten in OLVG en Zuyderland, van 2017 t/m 2020.
2. Aantal patiënten met lachgasgerelateerde klachten die in ziekenhuizen zijn gezien. 3. Aantal patiënten met lachgasgerelateerde klachten in OLVG en Zuyderland, van 2017 t/m 2020.

Vitamine B12

Lachgas veroorzaakt een functioneel vitamine-B12-tekort door een irreversibele inactivatie van vitamine B12. Vitamine-B12-deficiëntie kan polyneuropathie en gecombineerde strengziekte veroorzaken. De gecombineerde strengziekte wordt veroorzaakt door een vooral cervicaal gelokaliseerde myelopathie. Radiologisch is dit beeld goed te herkennen; kenmerkend is het ‘inverted V sign’ (zie figuur 1). Daarnaast komen psychiatrische symptomen voor. Als iemand stopt met lachgas en tijdig vitamine B12 krijgt, kunnen de neurologische symptomen weer verdwijnen.

Soms worden ook andere klachten gemeld. In de literatuur zijn enkele gevallen gemeld van lachgasgebruik en primair psychiatrische klachten, waarbij verwardheid het meestvoorkomende symptoom was, maar ook paranoïde wanen en hallucinaties zijn beschreven. De vraagt rijst of psychiatrische klachten oorzaak of gevolg zijn van lachgasgebruik, en of dit te maken heeft met een eventuele onderliggende verslaving. Tot nu toe werd aangenomen dat het gebruik van lachgas niet verslavend was. Gebruikers beschrijven echter wel een gevoel van ‘craving’, de onweerstaanbare drang om opnieuw te gebruiken. Een onderliggende verslaving is daarmee dus niet volledig uit te sluiten. In de DSM-5 valt overmatig lachgasgebruik onder de ‘overige of onbekende middelengerelateerde stoornissen’, waaronder gebruik van onder andere anabole steroïden valt. Een onderliggende verslaving, waarbij het gebruik van lachgas niet wordt gestaakt, kan behandeling van vitamine-B12-deficiëntie in de weg staan.

Revalidatieklinieken zien sinds enkele jaren meer patiënten met dwarslaesies door lachgasgebruik

Soms blijvende schade

De meeste respondenten gaven aan dat voor één of meer patiënten een klinisch revalidatietraject noodzakelijk was. De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen waarschuwde eerder al voor de gevolgen van lachgas. Revalidatieklinieken zien sinds enkele jaren meer patiënten met dwarslaesies (myelopathie) door lachgasgebruik, waarbij in een enkel geval de schade blijvend is.

De enquête schetst slechts een globaal beeld van neurologische klachten door lachgasgebruik. Er is niet gevraagd naar leeftijd, sociaal-economische achtergrond, opleidingsniveau, redenen waarom patiënten lachgas gebruiken en de hoeveelheid lachgas die werd gebruikt. Ook is niet gevraagd naar aanvullend onderzoek (emg, MRI of serum­spiegels van vitamine B12, methylmalonzuur en homocysteïne). In een nog op te zetten prospectief onderzoek zullen we op deze vragen ingaan.

Daarnaast is de enquête alleen gericht aan neuro­logen. Patiënten met acute intoxicatieverschijnselen, met letsel dat is opgelopen tijdens intoxicatie of met hematologische complicaties komen doorgaans niet bij een neuroloog terecht. Vermoedelijk melden lachgas­gebruikers met geringe klachten zich niet bij een arts, en ook zullen niet alle huisartsen patiënten met neurologische verschijnselen na gebruik van lachgas insturen naar de neuroloog. We vermoeden daarom dat het werkelijke aantal patiënten met lachgas­gerelateerde gezondheidsklachten vele malen hoger is.

Verbod

Door heel Nederland zien neurologen patiënten met lachgasgerelateerde klachten, waarbij het aantal patiënten de laatste jaren stijgt. Het verdient aan­beveling alert te zijn op een eventuele onderliggende verslaving en bijkomende neurologische klachten. Klachten zijn in veel gevallen te behandelen als het gebruik van lachgas bijtijds wordt gestaakt en vitamine B12 wordt gesuppleerd, maar in sommige gevallen is de schade blijvend. Wij roepen daarom op tot strengere regel­geving voor de verkoop en het gebruik van lachgas. 

auteurs

Anne Bruijnes, neuroloog, Maastricht UMC+, voorheen AIOS neurologie Zuyderland MC

Barry Ruijter, aios neurologie, OLVG, Amsterdam

Maarten Titulaer, neuroloog, Erasmus MC, Rotterdam

Lucille Dorresteijn, neuroloog, MST Enschede, namens de projectgroep Lachgas van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

contact

anne.bruijnes@mumc.nl

cc: redactie@medischcontact.nl

Lees ook

neurologie lachgas
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • S.M. Bijvoet

  verslavingsarts KNMG, Amsterdam

  We zijn de redactie dankbaar dat er in de editie van 21 oktober aandacht wordt besteed aan problematiek rondom het gebruik van lachgas. Vanuit ons werkveld hebben we hier de laatste jaren ook steeds meer mee te maken. Voorheen was het gebruik bij de ...meeste mensen vaak beperkt tot enkele of mogelijk enkele tientallen ballonnen op een avond. Sinds de opkomst van de grote tanks is het gebruik toegenomen en lopen de aantallen soms in de honderden. Dit heeft naast een stijging in neurologische problematiek ook geleid tot een stijging in verslavingsproblematiek. Iets wat we, net als neurologische problemen, tot die tijd eigenlijk nooit zagen. Problematisch gebruik van lachgas is in de DSM 5 opgenomen als ‘stoornis in het gebruik van een inhalantium’.
  Lachgas lijkt voor sommige kwetsbare doelgroepen een sterke verslavingspotentie te hebben. Voorgezet gebruik tijdens of na vitamine B12-suppletie c.q. klinische revalidatie lijkt bij deze groep soms eerder de norm dan de uitzondering, ondanks eventuele neurologische schade. Zoals in het artikel werd genoemd heeft dit onder andere gevolgen voor effectiviteit van de vitamine B-suppletie. De behandeling van lachgasproblematiek vergt daarom in onze ogen een integrale aanpak. Hierbij dient de medische behandeling niet los te worden gezien van mogelijke verslavingsbehandeling. Ook weten we uit onze ervaring dat het betrekken van het systeem enorm kan bijdragen aan het succes van de behandeling.
  Jellinek en andere instellingen voor verslavingszorg hebben verslavingsartsen en psychologen in dienst die beschikbaar zijn voor intercollegiaal overleg. Daarnaast werken we vanuit de preventieafdelingen nauw samen met maatschappelijke organisaties en andere partijen uit het sociale domein. We willen medisch specialisten aanmoedigen om laagdrempelig contact op te nemen om gezamenlijk de best mogelijke aanpak vorm te geven (Jellinek is bereikbaar voor advies via 088 - 505 1220).
  Namens Jellinek Preventie.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  O ja, voor alle dokters die lid van D66 zijn of frequente D66 stemmer. Bel svp eens met het hoofdkantoor ! Dat kan schelen.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Om de politieke verhoudingen - maar ook het grote verschil tussen woord en daad - over lachgas op een rijtje te krijgen het volgende:

  1. over totaal verbod op lachgas.

  Denk Kamer lid Kuzu diende in december vorig jaar motie in voor totaal ve...rbod op lachgas.
  De uitslag: 34 voor, rest tegen
  Voor
  PVV 20
  PvdD 4
  50PLUS 3
  DENK 3
  SGP 3
  Van Kooten-Arissen 1

  Tegen
  VVD 32
  CDA 19
  D66 19
  GroenLinks 14
  SP 14
  PvdA 9
  ChristenUnie 5
  FVD 2
  Krol 1

  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z23882&did=2020D50192

  2. debat over drugsbeleid en strafbaarstelling lachgas
  Op 8 juli jl is er een zgn twee minuten debat aan dit onderwerp besteed. Lees hier voor het verslag.
  https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2021A03672

  3. de meest actuele brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer - 4 oktober 2021
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/04/tk-extra-investeringen-in-het-breed-offensief-tegen-ondermijnende-criminaliteit

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Wie heeft het gebruik van lachgas vrij gegeven ? Waarom is het gebruik überhaupt toegestaan ? Waarom is het niet eerder (meteen) al weer verboden ? Dit zijn toch allemaal geen rare wereldvreemde vragen ?

  Maar in drugsland Nederland verbaas ik me... nergens meer over. Waartoe deregulering, gedoog -en slappe knieeën beleid wel niet toe kan leiden.

  En dat alles natuurlijk uit naam van de individuele vrijheid en blijheid. Met name D'66 en Groen Links nemen ' een liberale gedoog' (lees vrijheid- blijheid)houding aan. En houden een verbod op lachgas tot nu toe tegen.

  Op 9 juli wilde een groot deel van de Tweede kamer haast maken. Een ander deel dus niet. Nadere besluitvorming ligt nu op zijn gat, want het is 'controversieel' verklaard. Dit is Nederland ten voeten uit.

  Lees dit bericht cq kijk naar deze uitzending van Radar
  https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/tweede-kamer-wil-haast-maken-met-verbod-op-lachgas-en-designerdrugs/

  Het meest actuele nieuws dateert - naar ik ben geinformeerd - van 4 oktober 2021.
  Lees hier het bericht in de NRC
  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/04/kabinet-maakt-geld-vrij-voor-handhaving-lachgasverbod-a4060585

  Men lijkt een geitenpadje te hebben gevonden. Voor wat het waard is, want D'66 zit behoorlijk geharnast in het drugsbeleid. Die willen juist meer experimenten. Hun visie: Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken.

  Ja, hoor U leest het goed.

  https://d66.nl/standpunten/drugs-meer-repressie-lost-niks-op/


 • J.B.E. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Zie onderstaande. Alles pleit er voor om productie, handel, vervoer en gebruik van lachgas anders dan voor toepassing door medische professionals te verbieden en om lachgas weer onder de Geneesmiddelenwet te plaatsen. Liefst wereldwijd, maar als de N...ederlandse politici zichzelf zo graag ten voorbeeld stellen aan de wereld, dan moeten we maar vast in Nederland hiermee beginnen. Voor gebruik in slagroom zijn vast wel andere bruikbare alternatieven.

 • S.L. Jansen

  Uroloog, Amsterdam

  Mocht iemand, ondanks dit zeer relevante artikel en ook de terechte bijdrage van de collega hierboven nog een argument tegen het recreatief gebruik van lachgas zoeken: minder bekend is dat lachgas een zeer potent broeikasgas is. Het is vele malen ste...rker dan CO2. Zo staat 8 gram lachgas, ongeveer 1 slagroompatroon/1 ballon, gelijk aan de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van 1L benzine. Het blijft ongeveer 100jaar in de atmosfeer aanwezig. In deze tijd lijkt me dit een extra argument om het recreatief gebruik hiervan aan banden te leggen. Buiten het gebruik voor slagroomspuiten is er geen enkele reden voor consumenten om lachgas te kopen, wellicht moet daar dan maar een alternatief voor worden bedacht.

 • Wannee

  forensisch arts, Apeldoorn

  Een nog veel gevaarlijkere bijwerking van lachgasgebruik is dat het kennelijk erg aantrekkelijk is om dat te gebruiken tijdens het auto rijden. Dat terwijl dit nota bene een narcosemiddel is! We zien steeds meer (fatale) verkeersongevallen door lachg...asmisbruik. Extra lastig is dat het i.t.t. andere drugs niet vast te stellen is met een bloedproef, omdat het zo snel vervliegt.

  Dat brengt me op het idee om het op een heel andere manier aan te pakken: zou er niet een groepje slimme (bio)chemici bijeen geroepen kunnen worden die iets bedenkt dat standaard aan lachgas toegevoegd kan worden, en dat een betrekkelijk ongevaarlijke maar erg hinderlijke bijwerking geeft, bijvoorbeeld een vieze smaak in de mond of misselijkheid. Dat zal bij kleinschalig gebruik (slagroom) geen problemen opleveren maar bij misbruik wel.

  Een zelfde oplossing stel ik me voor bij een andere drug die toenemend problemen geeft, ook in het verkeer: GHB. Een van de grondstoffen daarvan is gamma-butyrolacton, dat 'normaal' wordt gebruikt als verfafbijtmiddel. Stel dat daar nou standaard een stofje aan toe gevoegd wordt dat heel moeilijk ervan te scheiden is en dat wel vervelende klachten geeft, dan zou dat de zelffabricage van GHB een stuk onaantrekkelijker maken. Terwijl je er nog steeds je velgen mee kunt reinigen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.