Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Blogs & columns
Blog

Probleemanalyse

5 reacties

In bedrijfsartsenjargon wordt met probleemanalyse de beschrijving van een verzuimsituatie bedoeld. De bedrijfsarts is namelijk krachtens de ongeveer 20 jaar oude ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’ gehouden om een probleemanalyse op te stellen. Niet iedereen beseft dat dit een WIA-regeling is! Niet een regeling vanwege de arbowet, de ziektewet of het arbeidsrecht.

Veel collega bedrijfsartsen weten niet precies wat een probleemanalyse inhoudt. Ook tuchtrechters hebben dat niet altijd juist op hun netvlies.

Het opstellen van een probleemanalyse appelleert aan de keuringsrol van de bedrijfsarts: hij geeft hier een oordeel over een werknemer waarop de werkgever beslissingen baseert.

Het moment waarop een probleemanalyse moet worden gedaan, ligt in de regeling vast. Ook staat daarin, dat de werkgever die termijnen bewaakt. NIET de bedrijfsarts. Tuchtrechters gebruiken het verwijt dat de bedrijfsarts zich niet aan de termijnen houdt nogal eens als onderbouwing van hun vonnis.

Een verzuim – de werkGEVER is van mening dat zijn werknemer de arbeidsovereenkomst niet nakomt – mag inderdaad wel als een probleem gezien worden dat een analyse verdient.

Een bedrijfsarts hoeft alleen maar een probleemanalyse op te stellen als hij een medische oorzaak van het verzuim heeft vastgesteld! Dat zal niet vaak het geval zijn. De NVAB, de bond van bedrijfsartsen, meent dat dat maximaal in 20 procent van de verzuimcasussen het geval is.

In de probleemanalyse moet hij expliciet stellen dat dat het geval is. Ook moet hij, krachtens de regeling, aangeven welke rol werk- en privéfactoren spelen in het ziekteverzuim. Ook een diagnose hoort thuis in de probleemanalyse: het is natuurlijk een beetje gek om te zeggen dat er een ziekte is die het verzuim verklaart, zonder te weten hoe die ziekte heet.

De bedrijfsarts is gehouden om een uittreksel van die probleemanalyse aan werkgever, de opdrachtgever, en de werknemer te sturen. Daarin hoort alleen díé informatie te staan die de werkgever nodig heeft om zijn verantwoordelijkheid in te vullen. Dus zaken zoals of er al dan niet een medische verklaring is voor het niet-nakomen van de arbeidsovereenkomst, arbeidsmogelijkheden en hersteltermijn. Als er inderdaad een ziekte is die het verzuim veroorzaakt.

Een diagnose hoort hier niet genoemd te worden. Over werk- en privéfactoren die een rol spelen bij het ziekteverzuim mag een bedrijfsarts slechts rapporteren als hij met de werknemer daarover overeenstemming bereikt!

Zowel de probleemanalyse als het uittreksel daarvan, dat aan de werkgever gestuurd wordt, hebben in de praktijk dezelfde naam gekregen. Beide worden ‘probleemanalyse’ genoemd.

Weet, als behandelaar, als je met een bedrijfsarts overlegt of je met een keurend of een zorgend bedrijfsarts van doen hebt.

bedrijfsgeneeskunde
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Roel Melchers, bedrijfsarts, Houten 12-01-2018 12:25

  "Als aanvulling op de literatuurlijst van Dolf Algra hier de referentie aan de eerste, en enige, officiële publicatie van wat er onder een probleemanalyse verstaan moet worden. Eigenlijk ben ik die in mijn blog ook vergeten:

  Staatscourant 2002, nummer 60, pagina 11. (https://tinyurl.com/Probleemanalyse)
  "

 • Deborah van Breukelen, Reumatoloog, Ede 09-01-2018 20:36

  "Interessante blog, die mijns inziens weer de ingewikkelde positie van de bedrijfsarts laat zien. Bij mij blijft vooral de laatste zin hangen. Als ik het me goed herinner heb ik deze afsluitende zin al vaker gezien. In de praktijk is dit best ingewikkeld. De rol is niet altijd gescheiden en er zijn ook bedrijfsartsen die zowel controleren als begeleiden. Daarbij is het moeilijk inschatten hoe de individuele bedrijfsarts de rol van begeleider op zich neemt. De ene bedrijfsarts hecht meer waarde aan het belang van werknemer dan de andere. Helaas heb ik genoeg ervaring met alle uiteinden van het spectrum.

  Dit maakt dat ik op mijn hoede ben als ik schriftelijke informatie verstrek. De vaak hele korte standaard brieven, met louter de standaard vragen: "Wat is gedaan aan onderzoek, wat is de diagnose, wat is de ingezette behandeling, en wat is de prognose?" maken ook niet inzichtelijk met wat voor doel de brief geschreven is.

  Ik zou daarom pleiten voor duidelijkere en meer gedetailleerde communicatie vanuit de bedrijfsartsen als het gaat om de reden van opvragen van informatie. Zodat behandelaars in de curatieve sector ook betere informatie kunnen leveren, zonder angst voor schade voor de patiënt. "

 • dolf algra, arts, commentator, opiniemaker, rotterdam 08-01-2018 11:03

  "Geinteresseerd in privacy discussie mbt verzuim en rol AP ?
  Tip lees de visie van Pascal Willems - advocaat in dit uiterst netelige dossier

  http://docplayer.nl/49024775-Privacy-van-de-zieke-werknemer-anno-2017-beperkingen-of-mogelijkheden.html

  Geinteresseerd in het bredere kader en de grote lijn ?
  Bekijk de presentatie van Roelof Heida- oud Arboned - uit 2013

  http://www.vestius.com/images/pdf/Presentatie%20Roelof%20Heida-De%20zieke%20werknemer.pdf


  "

 • dolf algra, arts, commentator, opiniemaker, rotterdam 08-01-2018 10:53

  "De probleemanalyse is een beschrijving van het verzuim rond de zesde week. Deze wordt opgemaakt door de bedrijfsarts en is input voor het zgn plan van aanpak die werknemer en werkgever gezamelijk opmaken rond achtste week van het verzuim. Doel is afstemming over hoe nu verder.

  Dit alles in onderdeel van de sociaal medische begeleiding van langdurig zieke/arbeidsonegschikte werknemer in kader van Wet Verbetering Poortwachter (WvP).

  In de kern is het een vorm van methodisch werken langs van te voren vastgestelde paaltjes ( 6-e, 8-e week en daarna immer om de zes week) met als doel structuur en overzicht te houden. Dit blijkt in de regel goed te werken - blijkt uit evaluatie onderzoek. Heel nuttig dus.

  Voor de inhoud van de probleem analyse : kijk op UWV nl
  https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/invullen-probleemanalyse.aspx

  Andere erg handige tool is het stappenplan bij ziekte
  https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/stappenplan-bij-ziekte

  Ter zijde: er is op dit moment veel onduidelijkheid en 'gedonder' over de privacy aspecten rond zo beetje alles met betrekkeing tot ziekte en verzuim. Dit kan op conto geschreven worden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die een zeer rigide opvatting erop na houdt wat wel/niet - kan/mag worden besproken en/of worden vastgelegd en haaks staat op de dageljkse praktijk van alledag. Men volge daar de berichtgeving over. "

 • Jan Keppel Hesselink, arts-pijnbehandelaar, Bosch en Duin 05-01-2018 19:09

  "Erg boeiend weer deze 'verschrijving': 'hoe de ziekte heet'.
  In de filosofie van de geneeskunde proberen we in Nederland al sinds de geschriften van de hooggeleerden Buytendijk en Prick in de jaren 60 en 70 aandacht te vragen voor het feit dat een ziekte geen 'ding' is, met een bepaalde 'naam', maar een situatie van een mens. Misschien moet de geleerde Melchers weer eens het geniale werk van Buytendijk 'Algemene theorie van menselijke houding en beweging' erop na slaan. Daarnaast vind ik persoonlijk dat we als artsen een taalgebruik moeten hanteren dat wetenschappelijk gefundeerd is en niet stoelt op een prewetenschappelijke lekencontext, waarvan de bizarre uitdrukking 'hoe een ziekte heet' een voorbeeld is. Misschien meteen vragen waar de ziekte woont en of de ziekte gender neutraal is, of dat 'het' een hij of een zij is......."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.