Laatste nieuws
Nieuws

Verzekeringsartsen kunnen leven met niet zelf beoordelen 60-plussers

5 reacties

Verzekeringsartsen bij het UWV hoeven tot zeker eind 2023 geen 60-plussers meer te beoordelen of ze in aanmerking komen voor een WIA-uitkering en om de hoogte daarvan te bepalen. Dit mag worden uitgevoerd door andere professionals, heeft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Ze wil daarmee onder meer de wachtlijsten verkorten.

Met deze maatregel wijkt ze af van de wet, stelt Van Gennip in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer, waarin ze ingaat op diverse maatregelen die ze wil nemen om onder meer de lange wachttijden voor beoordelingen bij het UWV weg te nemen. Ook schrijft ze dat ze onderscheid maakt naar leeftijd, maar dat besluit niet lichtzinnig neemt. Van Gennip: ‘Ik heb het belang van een correcte uitvoering van de wet afgewogen tegen het belang om zo veel mogelijk mensen tijdig een beoordeling te kunnen bieden en daarmee duidelijkheid te geven over hun toekomstige situatie.’

Voorrang

‘Het is een lelijke pleister op de zere wond’, reageert Rob Kok, verzekeringsarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG). ‘In de kern zijn we geen voorstander van deze maatregel, omdat we vinden dat het uitgangspunt moet zijn: participatie waar het kan, uitkering waar het moet. Dus dat álle beoordelingen, van alle leeftijdsgroepen, moeten worden gedaan door verzekeringsartsen. Maar het is een feit dat het werk ons over de schoenen loopt en er nergens een blik nieuwe verzekeringsartsen kan worden opengetrokken. Daarom zijn we er niet op tegen dat er tijdelijk voorrang wordt gegeven aan het beoordelen van mensen die het meest kans hebben om weer aan het werk te kunnen. Een kwart van alle WIA-beoordelingen betreft 60-plussers en die hebben – helaas – sowieso een lagere kans op een nieuwe arbeidsplek. We kunnen er – onder voorwaarden – mee leven dat de capaciteit van de verzekeringsartsen daar tijdelijk niet naartoe gaat. Die voorwaarde is dat als iemand zélf een reguliere beoordeling door een verzekeringsarts wil, dit ook moet kunnen.’

Effect

In een reactie op de eigen website stelt de NVVG dat veel van de door Van Gennip voorgestelde maatregelen in het verleden al eerder zijn voorgesteld of geprobeerd. De NVVG vraagt zich af of ze nu wel echt doorgevoerd gaan worden en effect zullen hebben. Volgens de NVVG is het een probleem dat scherp zicht ontbreekt op waar precies de efficiency tekortschiet en dat dit per verzekeringsarts of per team sterk wisselt. Ook vreest de NVVG dat veel maatregelen zeer waarschijnlijk een hogere instroom in de WIA teweegbrengen.

Het UWV zelf reageert enthousiast op de plannen van minister Van Gennip en stelt in een bericht op de eigen website dat er al veel wordt gedaan om de achterstanden terug te dringen, maar dat er nog meer mogelijk is en er een tandje bijgezet zal worden.

Lees ook

Nieuws werk leeftijdsdiscriminatie
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.A.M. Arents

  verzekeringsarts n.p., BEEK-UBBERGEN

  Het zijn de UWV adviseurs werkzaam bij ministerie SZW die de minister van Gennip simpelweg hebben afgedwongen om 60 plussers bij beoordeling van een WIA uitkering niet meer te laten keuren door een onafhankelijke UWV verzekeringarts. Deze UWV advise...urs zijn meestal afkomstig van het vroegere GAK management, die vlak voor het jaar 2000 (=overgang van het GAK naar UWV) werden ontslagen wegens jarenlang fraude met salarissen van GAK artsen. Sindsdien hebben deze nieuw aangesteld corrupt ministerieel ambtenaren, afkomstig van het vroeger Hoofdkantoor GAK management Amsterdam, maar één doel en dat is sinds de jaren negentig tot de dag van heden het bevorderen van een fors persisterend verzekeringsartsentekort en het verder uithollen van het beroep UWV verzekeringsarts. Welnu, daar zijn ze nu dan grotendeels in geslaagd. Daarnaast zijn deze corrupte ex GAK managers toentertijd ook door de politiek beschuldigd van witwassen met geld ontrokken aan malafide GAK onroerendgoed en IT praktijken. Het ligt nu geheel voor de hand dat de rechtelijke macht m.b.t. de categorie 60 plussers bij WIA beroepszaken voor 60 nooit akkoord zal gaan met dergelijke Poolse overheidstoestanden. Het UWV zal nu naar verwachting talloze beroepszaken verliezen, waardoor uiteindelijk ons mooie sociale stelsel voor WIA arbeidsongeschikten t.g.v. nog meer forse stijging WIA arbeidsongeschikten volledig zal gaan verdwijnen.
  Het wordt nu echt tijd dat er door de politiek een parlementaire enquete tot stand moet worden gebracht om alle corrupte UWV adviseurs werkzaam bij het ministerie SZW te laten verhoren door een speciale commissie om te onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten.

 • Bedrijfsarts, Lexmond

  Ik begrijp het betoog van collega Algra.
  Wat mij echter opvalt in het hele verhaal is dat de keuring van 60+ ers door “anderen”
  gedaan zal worden.
  Laat ik nou denken dat voor iedereen die een WIA aanvraagt doet geldt dat zij 2 jaar lang gezien e...n begeleid zijn door een bedrijfsarts. Elke WIA aanvraag gaat vergezeld van een medisch verslag/onderbouwing en een zgn actueel
  oordeel. Als het goed is, is er aan het einde van het eerste ziektejaar al een beperkingen- cq mogelijkhedenlijst opgesteld, een arbeidsdeskundige ingeschakeld en een eerste en tweede reïntegratiespoor ingezet.
  Dit kan in de situatie dat de cliënt niet gezien kan worden door een verzekeringsarts toch een basis voor een acceptabele medische claimbeoordeling bieden? Zeker nu aan het oordeel van de bedrijfsarts al meer waarde toegekend wordt.

  • A.F. Algra

   commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

   Dit is zeker een optie die meegenomen kan worden !

   Mijn punt is dat als je essentiële zaken aan de uitvoering van de sociale zekerheid wil veranderen dat daarvoor de 'gebruikelijke weg' bewandeld moet worden. Dus bespreking en besluitvorming in d...e Tweede Kamer en niet via de achterkamertjes. Waarna het kan worden vastgelegd in wet en regelgeving.

   Zo niet dan schieten de arbeidsrecht en sociale advocaten er wel gaten in.

   De sociale zekerheid is geen supermarkt waar je naar believen uit kunt shoppen. Tenminste. Dat dacht ik altijd

   • Bedrijfsarts, Lexmond

    Zoals gezegd snap ik dat dat de koninklijke weg is. Maar nood breekt wetten luidt het spreekwoord toch? Voor nu lijkt mij de bedrijfsartsenoptie een goede manier om de wachtlijst voor beoordeling weg te werken.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  'Het is een lelijke pleister op de zere wond’, aldus NVVG voorzitter Rob Kok. En hij (b)lijkt - al tandenknarsend dat wel - in te stemmen met het voorstel van SZW minister van Gennip (CDA) om zestig plussers niet meer medisch te keuren. Klopt dat ?
  ...
  Ik kan zijn opvatting - zoals hier weergegeven- totaal niet volgen.

  Of het een 'niet lichtzinnig besluit' is, zoals de minister stelt - lijkt mij hier totaal niet ter zake doend en relevant.

  De vraag is niet of de verzekeringsartsen en/of SZW, de top van het UWV of zelfs de minister 'hiermee kunnen leven'.

  De kernvraag die voorligt is of dit juridisch kan en houdbaar is. Voor alle helderheid: ik denk niet. Het lijkt mij onwettelijk.

  Bovendien: het raakt de kern van het stelsel.

  Compensatie voor verzuim/arbeidsongeschiktheid kan alleen op basis van een medisch arbeidsongeschiktheid criterium ( het zgn MOAC principe). Dat is de kern van zowel het huidige verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheidsbeleid. Iemand meldt zich ziek/arbeidsongeschikt, werkt dus niet, maar krijgt toch doorbetaald/gecompenseerd. Op basis van de vigerende wet en regelgeving.

  Dat kan allen op basis van een (strikte) medische reden.
  En op basis van een medische beoordeling daarvan.

  Als dat principe wordt verlaten, wordt alles vloeibaar.
  Wat nu al ten dele gebeurd. Maar dat ter zijde.

  Dan kan iedereen zich om wat voor reden en/of argumentatie zich ziek en/of arbeidsongeschikt melden. En dan heeft medische claimbeoordeling geen enkele zin en/of nut meer. Ook niet voor de bedrijfsarts.

  Dat betekent een einde publieke aov verzekering. Einde Wvp, einde Wia, wajong, ziektewet.

  Het is heel goed mogelijk dat men -maatschappelijk gezien - een ander stelsel ambieert, met andere criteria, maar dan moet dat wel in de wet en regelgeving geregeld zijn.

  En dat is tot op heden niet het geval.

  Afsluitend: het komt mij voor dat de huidige minister van SZW het huidige capaciteitsprobleem ( wat niet uit de lucht komt vallen en waarvoor al meer dan tien jaar is gewaarschuwd) met een polderafspraak wenst te omzeilen, want de nood is nu zo hoog, zonder (!) de wet en regelgeving aan te passen.

  De NVVG lijkt -getuige de woorden van de voorzitter - hiermee in te stemmen. Al tandenknarsend dat wel.

  Naar mijn idee is het ondenkbaar dat de minister/polder/beroepsvereniging in gezamenlijk overleg middels een 'buitenwettelijke afspraak' eigenstandig de polisvoorwaarden van een publieke verzekering - om wat voor reden dan ook ( in dit geval een te kleine capaciteit aan verzekeringsartsen) en geheel naar believen ( in dit geval alle 60 plussers hoeven geen medisch keuring meer te hebben) kan aanpassen.

  Wat natuurlijk meteen de praktische vraag oproept. waarom die 60 jaar ? waarom niet 57, 65, 30, 40 of helemaal niet ?

  Ik kan niet volgen waarom de voorzitter van NVVG en niet zegt: dit is een no go area. Hier gaan wij dus niet in mee. Wij houden ons aan de vigerende wet en regelgeving. Want dat is de back bone van ons doen en laten

  Maar ik laat me graag overtuigen door de voorzitter van de NVVG hoe hij hier tegen aankijkt en wat zijn argumentatielijn is voor zijn standpunt in deze

  Dus: the floor is yours - beste Rob.
  Kortom: wat zijn je argumenten om de huidige vigerende wet en regelgeving te passeren/negeren/........ ?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.