Laatste nieuws
Nieuws

Mensen met beperking zonder huisartsenzorg

13 reacties

Zo’n vijfduizend mensen die in een instelling voor langdurige zorg wonen, zijn verstoken van huisartsenzorg. En dat aantal dreigt op te lopen naar zo’n 13 duizend.

Daarvoor waarschuwen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Ieder(in), die Wlz-instellingen en hun bewoners vertegenwoordigen. Zij willen dat huisartsen de samenwerking zoeken met zorgverleners in Wlz-instellingen.

In een peiling van VGN en Ieder(in) geven instellingen aan dat huisartsen steeds vaker de contracten opzeggen waarin de huisartsenzorg op instellingsniveau wordt geregeld. Daardoor blijven mensen met een verstandelijke of fysieke beperking verstoken van het basisrecht op algemene medische basiszorg, aldus de organisaties.

Artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s), waar een beperkt aantal van is, geven volgens een VGN-woordvoerder aan dat zij niet de expertise hebben om huisartsenzorg te verlenen. Huisartsen geven volgens de VGN aan dat zij niet de kennis hebben om met deze doelgroep om te gaan. Ook is het door werkdruk lastig voor huisartsen om tijd vrij te maken om naar een instelling te gaan of de meer complexe patiënten op hun praktijk te zien, hoort VGN. De organisatie heeft in een brief het ministerie van VWS om hulp gevraagd. ‘De expertise die huisartsen nodig hebben, is te verkrijgen door samen te werken met AVG’s en verpleegkundigen’, aldus een woordvoerder.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt dat er afspraken met Wlz-instellingen moeten worden gemaakt over de aanwezigheid van AVG’s en verpleegkundigen, en inzage in medische dossiers.

lees ook

Nieuws
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • I. Mattheij

  huisarts, Maastricht

  AVG en GGZ voor de huisarts

  Marijke Meijer doet hierboven en in medisch contact een beroep om samen te blijven werken in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en beperkten. Ze noemt daarbij verstandelijk gehandicapten de meest kwetsbare groep i...n de samenleving.
  In mijn praktijk zie ik regelmatig verstandelijk beperkten waarbij ook sprake is van GGZ problematiek. De AVG arts wil niets van deze patiënt weten want er speelt GGZ, de GGZ wil niets van deze patiënt weten want er is een verstandelijke beperking.
  Het verwijt van mevrouw Meijer aan de huisartsen is dan ook niet terecht. Het lijkt hier de AVG arts te zijn die naar eigen inzicht bepaalt voor wie hij zich wel of niet verantwoordelijk voelt. De huisarts draaft op voor de moeilijke gevallen. Zo blijft de huisarts veel op zijn bordje houden en blijft een zeer kwetsbare groep verstoken van zorg.

 • Hans Blankestijn

  huisarts , Bilthoven

  “Een beperking en toch huisartsenzorg”
  In de reacties die ik gelezen heb m.b.t. het probleem “huisartsenzorg voor mensen met een beperking” vallen bekende zaken op: geen tijd , huisartsenpraktijk runnen in huidige bestel is een ware opgave en … de b...ijzondere doelgroep vraagt om specifieke deskundigheid die een huisarts niet bezit, en daardoor ziet men op tegen de klus.
  Vroeger deed de “huisarts om de hoek “er zo’n klus bij maar de tijden zijn veranderd. De praktijken krijgen steeds meer vragen op hun bord en de organisatie wordt steeds complexer; daarnaast zijn de huisartsenposten overbelast en moet men de keuze maken deze bijzondere groepen niet te bedienen want naast specifieke kennis voor ingewikkelde problematiek heeft men meer tijd nodig om problemen in te schatten en te behandelen, tijd die er niet is.
  Toch luidt het kopje boven mijn epistel “een beperking en toch huisartsenzorg”.
  Er zijn naar mijn idee voldoende huisartsen met affiniteit voor mensen met een beperking. Zelf startte ik 10 jaar geleden met mijn collega een bedrijf wat een oplossing probeerde te vinden voor bovenstaande problematiek: startende huisartsen , uittredende huisartsen en huisartsen werkzaam in een huisartsenpraktijk bleken bereid de patiënten in GGZ instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking van eerstelijnszorg te voorzien.
  Leuk, uitdagend , en daardoor ook ontspannend werk.
  Dit werk wordt door ons uitgevoerd in nauwe samenwerking met de collega specialisten: AVG, Ouderengeneeskunde en psychiatrie.
  Daarnaast blijken ook lokale huisartsen bereid hun steentje bij te dragen als wij hun faciliteren waardoor de belasting beperkt is.
  Dus…. een uitdaging maar wel realiseerbaar

  Hans Blankestijn, huisarts niet praktiserend
  medTzorg

 • Nienke van der Schaaf

  Arts verstandelijk gehandicapten , Zwolle

  Ik heb het idee dat dhr Gimbels niet helemaal het huidige zorglandschap voor mensen met een verstandelijke beperking overziet. De scheiding intramuraal dus instelling en GVT voor LVG is niet zoals het tegenwoordig is.
  Mensen met ernstige beperkingen... met een WLZ-indicatie met behandelcomponent wonen ook in kleinschalige voorzieningen buiten de terreinen die er van oorsprong waren.
  Er zijn legio voorbeelden van ouderinitiatieven.
  De WLZ indicatie bepaalt niet waar je woont als mens met een verstandelijke beperking. Je kan op zoek naar een woonplek die bij jou en het systeem om je heen past. Kleinschalig, dichtbij je ouderlijk huis waar veel mantelzorg kan worden geboden. Of juist op een “terrein” waar meer geconcentreerde zorg is en waar meer bewegingsvrijheid is vanwege de autoluwheid en minder last van buren die klagen over overlast...
  En dat is wat mij betreft een groot goed! Het zou wat mij betreft niet moeten uitmaken of jouw zorg via de zorgverzekeringswet wordt vergoed of via de WLZ. Iedereen heeft recht op een huisarts én een AVG.
  De WLZ is niet per definitie een reden om mensen een huisarts te ontnemen.

 • Hans Gimbel

  huisarts, Heerhugowaard

  Het kwartje wil maar niet vallen in de VG sector.
  Ik ga het nog 1 keer proberen.
  Mevrouw Meijer heeft het over zwakzinnigen die opgeborgen worden in de bossen. Wat dit bijdraagt aan de discussie ontgaat mij, maar voor de duidelijkheid: hoe u de zo...rg inricht voor verstandelijk gehandicapten moet u zelf weten, daar gaan de huisartsen niet over.
  De instellingen voor verstandelijk gehandicapten bieden 24 uurs zorg aan.
  Dan moeten ze dat ook zelf regelen en niet op het overvolle bordje van een andere beroepsgroep leggen.
  Huisartsen doen wat zij kunnen ook voor verstandelijk gehandicapten. Van oudsher doen wij al de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten die in GVT'S wonen. Ernstig verstandelijk gehandicapten hebben zorg nodig van artsen die bekwaam zijn op dit gebied. De AVG arts in het artikel van de NRC van 4 oktober jl. geeft daar enkele voorbeelden van.
  Als deze ernstig verstandelijk gehandicapten (IQ < 50) naar de wijk verhuizen verandert dat niets aan de zorg, het blijft zorg voor daarin opgeleide artsen, alleen in de wijk i.p.v. in de instelling.
  Inderdaad, mevrouw Meijer, zij hebben recht op goede zorg, niet geleverd door huisartsen maar door op dat gebied bekwame artsen. En als de sector besluit deze mensen uit de instellingen in de wijk te plaatsen dan zal de arts mee moeten.
  Dat is niet zo ingewikkeld, want de uitplaatsing vindt vrijwel altijd in de directe omgeving plaats.
  Ook de ANW diensten horen bij het vak, voor huisartsen geldt dat en dat geldt ook voor artsen werkzaam in de zorg voor verstandelijk gehandicapten.
  Huisartsen dragen op ANW gebied al meer dan genoeg bij en zijn al blij als ze alle bij huisartsen ingeschreven patiënten kunnen bedienen.
  Kortom huisartsen doen wat zij kunnen en als de instellingen voor verstandelijk gehandicapten nu ook doen wat ze aanbieden: 24 uurs zorg bieden, dan is de zorg voor een ieder gewaarborgd.

 • Nienke van der Schaaf

  arts verstandelijk gehandicapten, Zwolle

  Mensen met een verstandelijke beperking zijn in de eerste plaats mensen die recht hebben op goede eerstelijns huisartsenzorg. Mij lijkt het dat dat onafhankelijk moet zijn van de locatie waar ze wonen.
  Ik onderken dat er bij veel mensen met een ver...standelijke beperking comorbiditeit is en er complexe zorgsystemen bestaan hetgeen het uitvoeren van huisartsgeneeskundige zorg bemoeilijkt. Dit is geen reden om patiënten te weigeren. Maar zou als een gegeven moeten worden omarmd.
  Dat huisartsen een signaal geven dat het werk hen overloopt en dat er onvoldoende financiële middelen hen ter beschikking worden gesteld om dit te doen, is een belangrijk signaal. Er is ondersteuning nodig om deze zorg goed uit te voeren.

  De arts verstandelijke gehandicapten is geen huisarts. Door dat te stellen doet de huisarts zichzelf te kort. Het is niet mogelijk om de kennis en vaardigheden en infrastructuur die een huisarts heeft, van een AVG te verwachten. En door dat te verwachten doe je de mens met een verstandelijke beperking dus ook te kort.

  Wat is de AVG dan wel. De AVG is een specialist. Specialist in analyseren en coördineren van complexe problematiek. Daardoor is de AVG vaardig in samenwerken met diverse disciplines, zowel op medisch als op paramedisch en gedragswetenschappelijk gebied.

  Ik gun ieder mensen met een verstandelijke beperking een AVG. Iemand die met de patiënt en het zorgsysteem het overzicht houdt. De mens met een verstandelijke beperking die bij de huisarts terecht kan voor eerstelijns zorg. Waarbij de huisarts goed op de hoogte is van alle problematiek die speelt door een goede koppeling op het gebied van elektronische dossiers, waar er een medisch onderlegd aanspreekpunt is op de zorglocaties en een AVG beschikbaar om te consulteren, door te verwijzen en diagnostiek en behandeling over te nemen wanneer dit te complex wordt.

  Dit vraagt om een constructieve discussie en oplossingen en niet om uitsluiten van patiëntgroepen in een huisartspraktijk.


 • E.B. van Veen

  , huisarts

  Hans Gimbel heeft vorige week een uitstekend opiniestuk geplaatst in het NRC. Het zet de problematiek van verstandelijk beperkte patiënten in een erg helder licht tegenover de ontwikkelingen in de huisartsenzorg vanaf 2006 (invoering marktwerking en ...verplichte zorgverzekering). De secretaris van de NVAVG lijkt niet goed in te zien, dat de medische zorg voor verstandelijk beperkte mensen niet de énige zorg is, die er op het bordje van de huisarts bij gekwakt wordt.
  Ik ben huisarts geworden in 2003. Mijn praktijk bestond toen uit 2400 ingeschreven patiënten. Inmiddels zijn het er een paar honderd méér. Inmiddels heb ik als werkgever veel meer mensen in dienst. De LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) pleit tandeloos voor kleinere praktijken. Totaal irreëel als je kijkt naar de huidige problematiek. De LHV eist daarbij (pleiten is te vriendelijk) geen 'boter bij de vis' bij VWS en zorgverzekeraars en NZA. Wat er momenteel gebeurt is dat de wal het schip gaat keren. Er 'vallen nu huisartsenposten om' (Huisartsenpost Oldenzaal per 6 januari 2020). Er worden geen praktijken opgevolgd in verschillende dorpen in Nederland. De minister en ZN en NZA doen niets en kijken aan wal toe.
  De LHV had deze ontwikkelingen veel eerder moeten zien aankomen en veel eerder 'nee' moeten verkopen tegenover allerlei partijen die te goedkoop huisartsenzorg willen hebben. Dat heeft er niets mee te maken dat ik liever 'zwakzinnigen opgeborgen wil zien in de bossen' zoals M.M. Meijer collega Gimbel onterecht verwijt.

 • M.M.Meijer

  secretaris NVAVG, Zoeterwoude

  Vroeger was alles beter lijkt voormalig collega Gimbel te beweren in zijn NRCcolumn over de problemen rond de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vroeger, toen we deze mensen nog zwakzinnigen noemden en opborgen in gestichten ...in de bossen. Toen hun medische zorg werd behartigd door instellingsartsen die meenden de kwaliteit van hun huisartsgeneeskundig handelen op peil te kunnen houden met een klein aantal patiënten. Niet voor niks greep de huisartsregistratiecommissie eind vorige eeuw in, verloren deze artsen hun huisartsregistratie en ontstond het specialisme arts voor verstandelijk gehandicapten(AVG). Mede in het besef dat goede medische zorg voor deze doelgroep meer behelst dan alleen het behandelen van hun oorontsteking en schimmelnagel. Goede medische zorg betekent deskundige huisartsgeneeskundige zorg én aanvullende specialistische handicapgebonden medische zorg. Het heeft geen zin de gehandicaptenzorg te verwijten dat mensen met verstandelijke beperkingen tegenwoordig in de maatschappij wonen. Ook al zijn de praktische consequenties daarvan in de afgelopen twee decennia niet altijd goed overdacht. In 2005 spraken de beide beroepsverenigingen (NVAVG en LHV) al af dat iedere persoon met een verstandelijke beperking in Nederland recht heeft op een huisarts én een AVG. Dat standpunt, dat in 2017 nog eens werd geactualiseerd lijken huisartsen nu te gaan verlaten. Samenwerkingsverbanden die soms al twintig jaar bestaan worden opgezegd. Dat komt niet omdat de hulpvraag van mensen met een verstandelijke beperking nu opeens zo is veranderd, maar omdat de randvoorwaarden waaronder deze zorg moet worden verleend in een tijd waarin huisartsen veel op hun bordje krijgen kritischer worden gewogen. De oplossing voor dit probleem zit in het samen met zorgaanbieders en andere stakeholders inzetten op het creëren van betere randvoorwaarden. Het mag niet zo zijn dat de meest kwetsbare groep in onze samenleving verstoken blijft van goede medische zorg.

 • Hans Gimbel

  huisarts, Heerhugowaard

  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/10/zorg-is-geen-schaakspel-rondschuiven-lost-niets-op-a3976340

 • Barber Tinselboer

  AVG, Apeldoorn

  Als je kijkt naar de kern dan gaat het om een groep van ongeveer 75.000 mensen met een verstandelijke beperking die een WLZ-indicatie hebben met ZZP (zorgzwaartepakket) VG04 of hoger. Vanaf VG04 zit een budget voor behandeling bij in het ZZP, waarond...er ‘algemene medische zorg’. Van deze 75.000 mensen woont ongeveer 60% (45.000 mensen) in 24-uurs zorg bij een organisatie; de rest woont bijv thuis (bij ouders/familie) of begeleid zelfstandig. De 24-uurs zorg is de afgelopen jaren vaker gesitueerd in de samenleving, in een groepswoning, appartementen rondom een steunpunt, gezinshuis, Thomashuis, etc; passend bij de wensen van mensen met een VB en hun verwanten en bij de tendens van integratie. Op de instellingsterreinen is het vanwege de concentratie van cliënten makkelijker om de algemene medische zorg incl 24-uurs zorg te organiseren, maar voor de (35.000?) mensen die in kleine plukjes verspreid over Nederland wonen is dat anders. Er zitten veel kanten aan dit probleem: ethisch -> hebben deze mensen als ieder ander recht op onze kwalitatief goede huisartsgeneeskundige zorg (wat mij betreft volmondig ja); praktisch: hoe organiseer je 24-uurs algemene medische zorg voor een kleine groep mensen die zo verspreid woont als dit buiten onze reguliere eerstelijnszorg om moet?; medisch inhoudelijk: wie is toegerust om deze zorg te leveren, huisarts voelt zich onvoldoende bekend met de specifieke problematiek, AVG is opgeleid mbt de handicapgerelateerde problematiek en niet als huisarts; praktisch: samenwerking, dossiervoering, declaratie; financieel: is de financiering vd algemene medische zorg binnen de WLZ een deel van het probleem en moet dit anders? (AVG gaat uit WLZ per 01-01-2020); personeel: krapte bij zowel huisartsen als AVG’s. Ik vind het daarom te kort door de bocht om het af te doen als een probleem dat sec door zorgorganisaties is op te lossen; daarmee doe je deze groep mensen tekort.

 • In opleiding

  Umc, Amsterdam

  Vergeet niet dat de huisarts de laatste jaren al veel extra taken erbij gekregen heeft. Een hele woongroep van deze specifieke patiëntenpopulatie erbij onder de zorg nemen is iets dat niet zomaar kan. Er gaat veel tijd en extra aandacht zitten in zor...g voor mensen met een verstandelijke beperking en juist daarom zou de oplossing voor dit probleem niet zijn dat de huisarts dit 'er ook nog even bij gaat doen' maar dat er meer AVG's worden opgeleid.

 • Anton Maes

  huisarts niet-praktiserend, Dieren

  Huisartsenzorg als Wlz-indicatie is afgegeven? Ik zou het breder trekken dan de sector gehandicapten (met AVG), want ook in de ouderenzorg (met SO), en GGZ-B (met psychiater) speelt dit al of gaat dit spelen. Oorzaken: tekort artsen, slechte contract...en, "kwaliteitskader", 4% groei Wlz per jaar bij 1% groei intramurale capaciteit, intensieve zorgtarief in 1 sector en dan alleen vanaf VV5, slechte informatie bij arts door CIZ over client, zeer discutabele regeling rondom ANW-zorg, heen en weer pendelen met (medische) zorg tussen Zorgverzekeringswet en Wlz en soms Wmo, bijna 15.000 Wlz-clienten niet actief wachtend op een verblijfplek. Kort samengevat: verwaarloosd probleem voor de meest kwetsbaren. Eerder schreef ik er dit over: http://zorgenstelsel.nl/checklist-bij-huisartsenzorg-en-wlz-acht-vragen/

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Nu wordt er verdorie op nogal hoge toon wéér een probleem over de schutting van de huisartsen gekieperd. Toe maar! AVG's konden dit toch, daar zijn ze toch voor! Verzorg dan ook dat "recht op algemene zorg" ipv dat af te schuiven.

  En dat die cont...racten worden opgezegd is ook niet zo raar, zeker niet omdat het allemaal op een koopje moet en bovendien de zorgvragen steeds uitgebreider worden. Er komt steeds meer bij die mooie "algemene zorg".

  Zo zien we ook hier weer:
  A/ Niet alles wat anderen laten liggen is voor de huisartsen.
  B/ Als je wilt dat huisartsen bepaald werk willen gaan doen; MAAK HET WERK AANTREKKELIJK!

 • E.B. van Veen

  , huisarts

  Hiervoor zijn AVG-artsen opgeleid. Hoezo moeten huisartsen dit werk (ook nog) doen?
  Volgens mij staat het werkelijke probleem niet benoemd in dit bericht.
  Namelijk dat er een tekort is aan AVG's, dat huisartsen omkomen in het werk door 'transitie v...anuit de tweede lijn' en dat de huisartsenzorg wordt onderbetaald. Met dank aan de trojka VWS, ZN en NZA.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.