Laatste nieuws
Nieuws

Hoofdlijnenakkoorden en ruimte voor embryoselectie

Plaats een reactie

Nieuwe hoofdlijnenakkoorden moeten leiden tot 1,9 miljard euro per jaar minder aan zorguitgaven, geen voltooid-levenwetten, wel meer ruimte voor embryoselectie en een hogere accijns op tabak om roken te ontmoedigen. Dat zijn enkele van de zaken die het nieuwe kabinet in petto heeft voor de zorg.

Na 209 dagen onderhandelen hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vandaag hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Van de 54 pagina’s die het stuk telt zijn er zes aan zorg gewijd, die worden afgetrapt met de mededeling dat nieuwe hervormingen niet nodig zijn, enkel verbeteringen.

Meerjarenakkoorden

Het nieuwe kabinet wil nieuwe meerjarenakkoorden sluiten voor medisch-specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Die akkoorden moeten ertoe leiden dat er jaarlijks 1,9 miljard minder aan zorg wordt uitgegeven. De uitgaven aan genees- en hulpmiddelen moeten met 460 miljoen euro per jaar omlaag. Scherpere inkoop en innovaties als personalised medicine moeten daaraan bijdragen.

Medisch-ethische zaken

Op medisch-ethisch gebied was het een hele toer om de vier partijen te verenigen, maar dat heeft niet helemaal tot stilstand geleid. Er komen meer mogelijkheden om bij geslachtscellen of embryo’s op geslacht te kiezen bij zeer ernstige erfelijke aandoeningen (als voorbeeld worden Leber erfelijke optische neuropathie (LHON) en erfelijke borstkanker genoemd). De NIP-test blijft via subsidie beschikbaar, maar komt niet in het basispakket.

Daar staat tegenover dat er niet op een wet over voltooid leven moet worden gerekend. Het kabinet wil de bekendheid onder artsen vergroten over wat er mogelijk is binnen de huidige euthanasiewetgeving, en volgt daarmee de aanwijzingen van de commissie-Schnabel. Als handreiking wordt onderzocht hoe groot de groep mensen is voor wie de huidige wetgeving niet toereikend zou zijn. Verder is het aan de Kamer om initiatief te nemen.

Ggz

Voor de ggz belooft het kabinet aanvullende maatregelen te nemen als de wachtlijstafspraken die deze zomer zijn gemaakt, onvoldoende werken. Voor ggz-patiënten die langdurige zorg nodig hebben, willen de vier partijen wettelijk regelen dat die zorg ook onder de Wet langdurige zorg komt te vallen. Ze beloven knelpunten in jeugd-ggz aan te pakken, en trekken gedurende de hele kabinetsperiode 54 miljoen euro uit om gemeenten te helpen bij de transitie.

Ouderenzorg

‘Goede zorg voor ouderen’ is het eerste aandachtpunt in het akkoord. Het was al bekend dat de komende jaren ruim 2 miljard euro structureel zal worden geïnvesteerd in verpleeghuiszorg. Daarnaast wordt de komende vier jaar 180 miljoen euro uitgetrokken om het manifest ‘Waardig ouder worden’ uit te voeren (een initiatief van onder meer omroep Max en ChristenUnie).

Loon artsen

Wat betreft de salarissen van medisch specialisten houdt het kabinet de koers aan om artsen te bewegen de overstap te maken ‘naar participatiemodel of loondienst’. Dit jaar werd al besloten een subsidieregeling daarvoor te verlengen tot en met 2019; het nieuwe kabinet verlengt dat nog eens door er in 2020 en 2021 elk jaar 8 miljoen euro in te stoppen.

Preventie

Voor preventie wordt deze kabinetsperiode 170 miljoen uitgetrokken, daarna structureel 20 miljoen euro. Daarmee moet onder andere een nationaal preventieakkoord worden gesloten, dat zich vooral richt op de aanpak van roken en overgewicht. De accijns op roken wordt verhoogd om roken te ontmoedigen. Ook problematisch alcoholgebruik willen de vier partijen aanpakken, en inzetten op voorkómen van depressies en zelfdoding. Bewezen effectieve interventies moeten een plek krijgen in medische opleidingen en richtlijnen.

Eigen bijdrage

De nieuwe regering bevriest de eigen bijdrage niet alleen volgend jaar, maar de hele kabinetsperiode op 385 euro – wat dus leidt tot hogere zorgpremies. De bijbetaling voor medicijnen die niet volledig worden vergoed, wordt in 2019 begrensd op 250 euro. Om mensen die ook Wmo-zorg ontvangen en voor wie de eigen bijdragen stapelen, komt er voor Wmo-zorg een abonnementstarief à 17,50 euro per vier weken.

Mededinging

Het zorgverzekeringsstelsel gaat niet op de kop, maar wordt wel ‘verbeterd waar nodig’. Patiënten en verzekerden krijgen wettelijk inspraak in het beleid van hun zorgverzekeraar. Aanpassing van mededingingswetgeving is ‘aangewezen’ als de regels samenwerking in het belang van patiënten frustreert, aldus de coalitiepartijen.

Overig

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen blijven inzetten op substitutie en voorkómen van onnodig zorg. Uitkomstindicatoren moeten ervoor zorgen dat zorgprofessionals zich meer bezighouden met de uitkomst van door hun geleverde zorg. Transparantie van de prijzen in de zorg wil dit kabinet ‘stapsgewijs’ vergroten. Voor Q-koortspatiënten die langdurig klachten hebben, wordt 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor begeleiding. Het coalitieakkoord rept niet over ICT in de zorg. Schrapsessies moeten leiden tot minder bureaucratie en regels.

Vervolg

Donderdag wordt naar verwachting Mark Rutte benoemd als formateur die ministers en staatssecretarissen gaat zoeken. In de tweede helft van oktober zou dan een nieuw kabinet kunnen worden geïnstalleerd. Het nieuwe kabinet krijgt meer posten dan het huidige kabinet. In de media werden afgelopen tijd diverse kandidaten voor de zorgportefeuilles geopperd, zoals CDA-Kamerlid Mona Keijzer, VVD’er Halbe Zijlstra en André Rouvoet (ChristenUnie). Edith Schippers wil niet terugkeren als minister.

Lees ook:

Nieuws VVD GroenLinks D66 CDA
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.