Laatste nieuws
Sophie Niemansburg
Sophie Niemansburg
5 minuten leestijd
Achter het nieuws

‘Alle SEH’s openhouden is niet realistisch’

VWS oppert vijf varianten voor acute ziekenhuiszorg

11 reacties
Jeffrey Groeneweg/ANP
Jeffrey Groeneweg/ANP

De discussie over concentratie van de acute zorg loopt al jaren. De Tweede Kamer debatteerde er vorige week over. De verenigingen van internisten en chirurgen pleiten voor onderscheid tussen levensbedreigende, vaak hoogcomplexe zorg, en laagcomplexe zorg. ‘Acute zorg moet geen containerbegrip zijn.’

Dat de acute zorg, waaronder de Spoedeisende Hulp (SEH) en acute verloskunde, anders moet worden georganiseerd is breedgedragen. Door de oplopende personeelstekorten en de toenemende vraag naar acute zorg, mede door de vergrijzing, is op dezelfde voet voortgaan geen optie. Personeelstekorten en financiële problemen dwingen ziekenhuizen soms al hun SEH en geboortezorg te sluiten, zoals Gelre ziekenhuizen vorig jaar in Zutphen. Het HagaZiekenhuis in Zoetermeer overweegt de geboortezorg te sluiten. Bovendien is er op sommige SEH’s grote drukte en overbelasting van personeel, terwijl het op andere SEH’s, met name ’s nachts, rustig is. Maar hoe de acute zorg er dan uit moet komen te zien is al jaren een heikel punt.

De Tweede Kamer discussieerde hier op 3 april over, onder meer naar aanleiding van een recent uitgebrachte, zogenoemde ‘ambtelijke verkenning’ van het ministerie van VWS over de acute ziekenhuiszorg. Deze verkenning beschrijft vijf varianten van de inrichting van de toekomstige acute ziekenhuiszorg. Het financiële plaatje en de uitvoerbaarheid ontbreken nog – die komen in een latere fase aan de orde. De aanleiding voor dat schrijven: de partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben afgesproken om de zogenoemde 45-minutennorm te herzien. Die spreidingsnorm houdt in dat een SEH of acute verloskunde open moet blijven als sluiting betekent dat een patiënt vanaf de melding niet binnen 45 minuten op een SEH kan zijn. Deze norm bleek namelijk, na onderzoek van de Gezondheidsraad, niet op medisch-inhoudelijke argumenten gestoeld te zijn.

Vijf varianten

Belangrijk te weten is dat de verkenning een onderscheid maakt tussen hoogcomplexe, middencomplexe en laagcomplexe zorg. Onder de hoogcomplexe zorg vallen aandoeningen zoals een hartinfarct, CVA en multitrauma, die ongeveer 5 tot 10 procent van de acute zorg omvatten. Onder de middencomplexe zorg vallen aandoeningen zoals een heupfractuur, pneumothorax en acute buikpijn. Laagcomplexe zorg is volgens de verkenning een ‘eenmalige korte interventie’, zoals een hechting zetten of een blaasontsteking behandelen. Dit is opvallend, aangezien tot nu toe laagcomplexe en middencomplexe zorg onder de noemer ‘laagcomplexe zorg’ vielen.

Bij binnenkomst is vaak niet duidelijk wat de diagnose is

Dan de vijf varianten, ook wel beleidsopties genoemd. Bij variant 0 blijft alles bij het oude, inclusief de 45-minutennorm. Dat kan wel betekenen dat er SEH’s in een regio met veel SEH’s op kleine afstand van elkaar kunnen sluiten. Bij variant 1 ligt de sturing op de acute zorg bij de landelijke overheid, die zich ten doel stelt de acute zorg te concentreren, wat dus inhoudt dat SEH’s moeten sluiten en waarbij de 45-minutennorm losgelaten wordt. Wel is de bedoeling dat de overige SEH’s veranderen in ‘voorzieningen voor laagcomplexe zorg’. Hoe dat eruit komt te zien wordt niet verder toegelicht. Bij variant 2 is de insteek ook schaalvergroting voor de hoog- en middencomplexe zorg, maar wordt de inrichting daarvan aan de regio’s overgelaten. Zo kunnen er bijvoorbeeld verschillen tussen regio’s ontstaan, zoals acute ziekenhuiszorg die zich vooral op ouderen richt, en kan een regio besluiten af te wijken van de kwaliteitskaders. Bij variant 3 zet de landelijke overheid in op het behoud van alle SEH’s en afdelingen Acute Verloskunde, en blijft de 45-minutennorm staan. Een mogelijk gevolg is dan wel dat de kwaliteitseisen van de SEH’s naar beneden moeten worden bijgesteld en dat er personeel vanuit de zorg naar de acute zorg moet worden ‘verplaatst’, wat kan leiden tot hogere zorgkosten. Variant 4 streeft ook naar acute zorg zo dichtbij mogelijk, in ieder geval met behoud van de 45-minutennorm. Maar de keuzes daarover worden aan de regio’s over­gelaten, en hierover krijgen burgers en gemeentes meer zeggenschap.

‘Mix van varianten’

Alle IZA-partijen, waaronder de Federatie Medisch Specialisten, zijn gevraagd op het stuk te reageren. Een aantal verenigingen wil alvast wat overwegingen meegeven, maar gaat niet in op welke variant het meest aanspreekt. Traumachirurg en voorzitter Inger Schipper van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) vindt het goed dat het ministerie de discussie hiermee weer aanzwengelt, al is de verkenning nog wel wat ‘wollig beschreven’ en moet deze ‘meer concreet worden’. Schipper zegt verder: ‘Voor ons is dit onderwerp heel belangrijk, aangezien ongeveer 35 procent van de SEH-­zorg uit chirurgische consulten bestaat. Als beroepsgroep hebben wij hierover al eerder een standpunt ingenomen. Wat betreft hoogcomplexe of levensbedreigende aandoeningen, zoals multitrauma, AAA en ischemische colitis, zijn we er voorstander van die zorg te concentreren. De uitdaging daarbij is wel dat aan de buitenkant van de patiënt vaak niet te zien is of het om één van deze aandoeningen gaat. Bij de multitraumapatiënten hebben we de concentratie al redelijk goed georganiseerd met een mix van een aantal varianten zoals in de verkenning genoemd. Zo is er landelijk bepaald dat elk van de tien ROAZ-regio’s een level-1-traumacentrum heeft. Daarmee vol­doen die centra niet altijd aan de 45-minutennorm, maar die norm is dan ook niet een doel op zich. Belangrijker is dat een patiënt met een levensbedreigende aandoening zo snel mogelijk op de plek is met de meeste exper­tise, daarom zijn er landelijke kwaliteitseisen voor deze centra vastgesteld.’ De NVvH kan zich daarnaast goed voorstellen dat de meer laagcomplexe chirurgische zorg ‘dichter bij de patiënt’ gebracht wordt, en zo mogelijk ook ‘buiten de ziekenhuismuren’, ook bij de eerste lijn.

Chronisch probleem

Ook de voorzitter van de Nederlandse Inter­nisten Vereniging (NIV), Robin Peeters, vindt het belangrijk dat de verkenning onderscheid maakt in hoog- en laagcomplexe zorg, aangezien de acute zorg geen containerbegrip moet zijn. ‘Met die hoogcomplexe zorg worden de herkenbare aandoeningen bedoeld, ofwel de gedifferentieerde aandoeningen, zoals het acuut hartinfarct. Daarvan weten we uit kwaliteitsdata dat het hanteren van volumenormen belangrijk is. Maar het grootste deel van de acute zorgvragen is ongedifferentieerd, oftewel: bij binnenkomst is niet duidelijk wat de diagnose is. Denk aan de 75-plusser met twaalf verschillende medicijnen en vijf onderliggende aandoeningen, die met acute benauwdheid op de SEH komt.’ De NIV vindt het belangrijk dat gerealiseerd wordt dat van die ongedifferentieerde aandoeningen een groot gedeelte een acute verslechtering betreft van een chronisch probleem. ‘Voor die groep is continuïteit van zorg belangrijk, bij voorkeur in een ziekenhuis waar de patiënt al bekend is.’ Overigens hoeft dat volgens hem niet te betekenen dat die zorg dan per se plaatsvindt bij een SEH in een ziekenhuis, dat kan ook een andere vorm krijgen zoals een spoedpoli.

Marjolein Kremers, internist acute geneeskunde en voorzitter van de werkgroep spoedzorg van de NIV, benadrukt dat het in de vervolgfase belangrijk is om de acute zorg in zijn geheel te bezien. ‘Dit discussiestuk richt zich erg op de SEH, terwijl dat geen losse entiteit is, maar in een netwerk bestaat. Dus als we als SEH besluiten om bepaalde zorg niet meer op te vangen bijvoorbeeld, heeft dat grote impact op bijvoorbeeld de eerstelijnszorg. En dat maakt het ook een ingewikkeld vraagstuk, omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn.’

Volgend kabinet

In het Tweede Kamerdebat over de acute zorg met minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra gaf een meerderheid van de politieke partijen, waaronder PVV, NSC en Groen­Links-PvdA, aan tegen het sluiten van Spoedeisende Hulpen te zijn. De minister hoorde de wens van de Kamerleden aan om alle SEH’s open te houden, maar gaf ook aan dat het gesprek hierover realistisch moet blijven. ‘Het openhouden van alle SEH’s en afdelingen Verlos­kunde: wat betekent dat voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg?’ Dijkstra zal geen keuze maken uit een van de beleidsopties. De verkenning wordt eerst verder uitgewerkt, en daarna mag een volgend kabinet hierover besluiten.

Lees ook
Achter het nieuws chirurgie spoedeisende hulp
 • Sophie Niemansburg

  Sophie Niemansburg werkt sinds 2022 als journalist bij Medisch Contact Ze schrijft onder meer voor de rubrieken tucht en wetenschap. Ook bespreekt ze regelmatig een tuchtzaak in de wekelijkse podcast van Medisch Contact.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • D. Idzenga

  SEH-arts, Amersfoort

  Ik weet vrij zeker dat alle SEH’s openhouden niet realistisch is. Er is nu al geen personeel meer te vinden dat in de bizarre drukte van een SEH wil werken. Geef ze eens ongelijk.

 • A. G?bel

  Huisarts, Amstelveen

  Ik snap het probleem niet. Wat is 'acute zorg'?
  En: is er wel een 'toename van acute zorg' zoals het artikel stelt? Dat geldt voor de laagcomplex zorg ('s zondagavond om 23 uur met herpes genitaliën naar de huisartsenpost gaan). Maar de incidentie va...n appendicitis is niet veranderd, van gebroken heupen misschien wel. Maar er zijn minder hart- en vaatziekten sinds 30 jaar.
  En acute zorg houdt zich niet aan de klok dus zal er altijd zijn. Een appendicitis op dinsdagmiddag is geen andere appendicitis dan die op zaterdagavond- en komt dan ook niet vaker of minder vaak voor - en zou dus ook niet meer moeten kosten. Het differentiëren tussen ANW- en dagkosten maakt dat we verkeerd gaan rekenen. ANW zorg is daarom 'duur'. Hoe kan het dat huisartsen al 100 jaar lang 24 uur per dag zorg leveren, dat we daarvoor zelfs huisartsenposten hebben opgericht, en dat deze zorg binnen het totale budget huisartsenzorg van 4 miljard wordt geleverd? Hoe kan het dat de discussie over spoedzorg van ziekenhuizen al jarenlang onderwerp van discussie en bezuiniging is, terwijl we weten dat gezondheidszorg 24 uur per dag speelt, en dat er in elke regio zoveel teams klaar moeten staan om die zorg te leveren, of ze zich nou in gebouw A of gebouw B bevinden.
  Er zullen dan - weliswaar in één ziekenhuis -toch twee operatiekamers geopend zijn, 2 chirurgen dienst hebben, 2 ok-teams klaarstaan, dus wat is dan precies de bezuiniging? Die blindedarmen komen er echt wel aan en zullen geholpen moeten worden.
  In theorie kun je in het centrum van Nederland één megagroot ANW centrum openen waar alle spoedpatiënten van heel Nederland worden geholpen. Dan zul je toch echt net zoveel artsen, verpleegkundigen en ok's klaar moeten hebben staan als nu verspreid over alle SEH's in Nederland. Lokale ambulancediensten zullen veel langere ritten maken en er zullen er dus meer van moeten zijn, Kortom, je zal dan door schaalvergroting ongetwijfeld iets besparen, maar lang niet de bedragen waarop gehoopt wordt. Bovendien kun je niet verlangen van mensen die nachtdienst hebben dat die (veel) meer gaan doen dan ze nu al doen.

  [Reactie gewijzigd door G?bel op 09-04-2024 13:16]

 • O. Lopes Cardozo

  rustend oogarts, Kortenhoef

  Nu al sluiten SEH posten geregeld omdat het achterliggende ziekenhuis de opvang na de SEH niet aankan. Bij vermindering van het aantal zullen de consequenties van een sluiting vele malen groter zijn. Of moet de patiënt dan verder opgevangen worden i...n een ander ziekenhuis? Kortom heen en weer gesol met zieke mensen. CVA zorg concentreren met loslating van de 45 minuten grens? Het protocol schrijft nu al voor dat binnen 1 uur na ontstaan van de klachten thrombolytische therapie moet worden ingesteld. Hoe dan? Waarin verschilt dan nog een spoedpoli met een SEH? Toch niet in alleen open tijdens kantoortijden? Er zijn te veel ouderen met acuut verergerende problematiek buiten kantoortijden. Dus moet de spoedpoli ook 24/7 open en bezet zijn. Wil (kan) je als chirurg of internist nog wel werken in een ziekenhuis zonder SEH? Krijgen we A en B ziekenhuizen?

 • G. Brandt Corstius

  Filosoof

  Een lapje voor het bloeden zou kunnen zijn om ambulanceposten buiten het ziekenhuis te plaatsen waar dan ook klachten professioneel door ervaren personeel beoordeeld en en eventueel direct behandeld kunnen worden.
  En de ambulances zijn sneller op ...de plaats spoed als het moet.

  • Ambulance verpleegkundige, Gemert

   Ambulance posten staan al buiten ziekenhuizen. Ambulance zorg wordt geleverd door de RAV van de regio. Niet door een ziekenhuis.

   Ook hebben wij enorme personeels tekorten en kunnen geen blik extra ambulances meer open trekken helaas.
   Er zijn maa...r enkele ziekenhuizen waar een post naast het ziekenhuis staat.

   Dat is een misvatting in de samenleving dat wij namens een ziekenhuis rijden/werken.

 • M.C.E. Brunt-Jullens

  Huisarts , Haren

  Ik houd mijn hart vast als er nog meer SEH’s sluiten in de regio. Als huisarts zitten we nu al vaak opgescheept met echte acute patiënten die we niet kwijt kunnen ivm code rood. Alleen al afgelopen weken 2x verzoek tot later insturen van een septisch...e patiënt. Ik ben wel voorstander van de subacute zorg anders laten beoordelen maar daarvoor is meer spoeddiagnostiek op de poli en in de eerste lijn nodig.

  • G.A. Lemmens

   Huisarts

   Pardon? Een septische patiënt op verzoek later insturen dan acuut, meteen, direct? Daar zou ik mijn vingers niet aan branden, voor de patiënt niet ok, maar voor u als huisarts ook zeer zeker niet. Het wordt steeds gekker, steeds meer onwerkbaar op de...ze manier. Gelukkig in regio Den Bosch nog nooit meegemaakt, maar dit kan echt niet. Ziekenhuis met opnamestop moet kunnen vertellen waar de patiënt dan wel naartoe kan.

  • P.J. Mitra

   arts en jurist gezondheidsrecht, onafhankelijk medisch adviseur ArtsTotaal, Schaijk

   Dit is natuurlijk een al langer bestaand groot probleem, waar al langere tijd discussie over is. Echter, als huisarts kunt u maar zoveel doen, hoe betrokken en verantwoordelijk u zich ook voelt.

   'Code Rood' en varianten hierop (die overigens geen dw...ingende werking hebben naar u als verwijzer) zijn strikt genomen niet uw probleem als huisarts als u acute nood ziet. In die gevallen dus gewoon een ambulance bellen en afsturen, zonder uzelf beddencoördinator/probleemeigenaar te laten worden. De ontvangende SEH is gehouden zelf een ander bed elders te regelen, voor of anders na aankomst. Daar is de bezetting ook naar (een team met achterliggende grote organisatie, in plaats van een solist)

   Iedereen begrijpt dit als het gaat om een reanimatie, maar ook in de voorstadia daarvan, of bij andere acute bedreigingen die uw zorg als huisarts te boven gaan, of zelfs zorg die direct continue zorg in de nabijheid vergt om ernstig nadeel te voorkomen, gaat dit natuurlijk op.

   [Reactie gewijzigd door Mitra, Peter John op 09-04-2024 12:13]

   • Ambulance verpleegkundige , Gemert

    Regel alsjeblieft voor je de ambulance belt een plek voor je patiënt.
    Immers, waar wil je dat wij die patiënt anders heen brengen?

    Als een ziekenhuis een opnamestop afkondigt zijn ze conform ROAZ afspraken verplicht een ander ziekenhuis te regele...n als uitwijk ziekenhuis en dit dienen zei ook aan u als verwijzer mede te delen bij telefonisch contact.
    Is er geen uitwijk ziekenhuis beschikbaar is de opnamestop ongeldig, behalve bij brand of directe geweldsdreiging.

    • P.J. Mitra

     arts en jurist gezondheidsrecht, onafhankelijk medisch adviseur ArtsTotaal, Schaijk

     Ik snap uw vraag en probleem, maar opnamestops hebben, behalve in zeer selecte gevallen, geen enkele juridische houdbaarheid naar dwingend recht, ongeacht welke afspraken daarover zijn gemaakt.

     Natuurlijk wil je liever ontvangst met open armen. D...e huisarts is echter niet degene die daarvoor verantwoordelijk is, dat is de ontvangende SEH. Die heeft ook de organisatie voor eventuele overplaatsing na stabilisatie. En natuurlijk is het fijn als overleg vooraf plaats kan vinden, maar soms kan dat gewoon niet. En wat al helemaal niet kan is de huisarts probleemeigenaar maken door de boot af te houden.

     • Ambulance verpleegkundige, Gemert

      Ook de ambulancezorg probleem eigenaar maken kan gewoon echt niet.

      We kunnen het probleem pas oplossen als we niet meer kijken wie de eigenaar is. Maar gaan kijken wat is nu in het belang van de patiënt?
      Is dat de vraag wie het uitwijk zkh is en ...vervolgens 1 telefoontje die kant op?
      Of is dat de ambulancezorg voorhouden dat patiënt gewoon welkom is in een ziekenhuis met een opnamestop waardoor wij vervolgens vanuit daar weer worden weggestuurd en alsnog naar een ander ziekenhuis moeten rijden?

      Waar is de patiënt bij gebaat? Ik denk optie A. Uiteindelijk u als huisarts ook. Des te sneller zijn wij weer vrij om de volgende patiënt op te halen bij u. En des te sneller is het ziekenhuis van voorkeur weer uit de opnamestop en kunnen we daar weer terecht.

      Neem geen onnodige aapjes op de schouder, mee eens. Maar sta wel voor goede zorg. En het aapje, de patiënt, zit immers toch al op uw schouder en rekent op juiste overdracht en zorg.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.