Federatienieuws
3 minuten leestijd
Federatienieuws

KNMG: regeerakkoord mist langetermijnvisie op zorg

Plaats een reactie
HH
HH

De KNMG is verheugd dat het nieuwe kabinet streeft naar patiëntgerichte zorg met ruimte voor professionals om hun werk zo goed mogelijk te doen, zonder overbodige regelgeving. De KNMG mist echter een langetermijnvisie die dit daadwerkelijk dichterbij brengt.

De zorg staat al langer onder druk door transities, bezuinigingen en personeelstekorten. Het is hoog tijd dat het netwerk van zorg rond patiënten een sluitend geheel gaat vormen. Dit vraagt om een langetermijnvisie op integrale zorg, van thuis tot ziekenhuis, van preventie tot behandeling. Want artsen doen meer dan genezen. De KNMG staat voor een visie die uitgaat van gezondheid als het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren en zal dit agenderen bij de te benoemen minister van Volksgezondheid.

Met name kwetsbare burgers hebben hier ondersteuning bij nodig. De in het regeerakkoord aangekondigde financiële injectie voor het terugdringen van laaggeletterdheid kan helpen bij het verwerven van de benodigde gezondheidsvaardigheden. Ook het voorgenomen preventieakkoord biedt kansen. De KNMG werkt hier graag aan mee.

Waardig ouder worden is juiste focus in levenseindediscussie

Zeker op het terrein van medisch-ethische onderwerpen is de KNMG blij met het voornemen van de coalitiepartners om in het gesprek hierover de verschillende opvattingen te respecteren.

‘Waardig ouder worden’ is hierbij een goede focus. Bij levenseindevraagstukken, en zeker bij ‘voltooid leven-vragen’, speelt complexe (zingevings)problematiek. Hiervoor bestaan geen eenvoudige oplossingen. Het aangekondigde onderzoek naar het ontstaan van gevoelens van ‘voltooid leven’ kan helpen bij het begrijpen van de doodswens van mensen en het zoeken naar oplossingen. Dit onderzoek zou zich naar de mening van de KNMG breed moeten richten op de aard van de zingevingsproblematiek die ouderen ervaren.

Verder vermeldt het regeerakkoord dat eerder gedane aanbevelingen over verruiming van de kennis over en bekendheid met de euthanasiewetgeving ‘ter hand worden genomen’. Ook de KNMG werkt daar actief aan. Wel benadrukt de artsenfederatie dat in kennisverspreiding onder burgers steeds glashelder moet zijn dat artsen de wettelijke ruimte hebben om al dan niet euthanasie uit te voeren. De overheid heeft een taak om het misverstand van een opeisbaar recht op euthanasie weg te nemen.

De KNMG is verheugd over de extra middelen die beschikbaar worden gesteld voor (een betere organisatie van) palliatieve zorg en denkt graag mee over de inzet van deze middelen. Zo kan passende zorg in de laatste levensfase dichterbij komen door onder andere implementatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Beveiligen zorginformatie is cruciaal

De KNMG roept het kabinet op het beveiligen van zorginformatie tot prioriteit te verheffen en geld vrij te maken voor het beveiligen van zorgprocessen en patiëntgegevens in zorginformatiesystemen. De nieuwe regering wil structureel gaan investeren in cybersecurity, maar de zorgsector wordt hierbij niet expliciet genoemd. Dat is risicovol, want de zorg kan de kwetsbare achilleshiel van de samenleving worden bij bijvoorbeeld cyberaanvallen (zoals eerder al bleek in bijvoorbeeld Groot-Brittannië, waar zorginstellingen werden platgelegd).

De beveiliging van zorginformatie moet ook beter worden meegewogen in (de toepassing van) de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het besef van de coalitiepartijen dat specifieke aandacht noodzakelijk is voor goede waarborgen is een goed begin. De KNMG neemt deze toezegging mee in haar gesprekken met de betrokken ministeries om het medisch beroepsgeheim zo goed mogelijk te beschermen en de impact van deze wet op de toegang van zorg zo beperkt mogelijk te houden.

Reacties LHV, FMS en LAD

LHV: Regeerakkoord zet beweging naar eerstelijnszorg voort

De LHV noemt het positief dat de nieuwe regering in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ niet voor grote hervormingen kiest en de weg van de gezamenlijkheid via hoofdlijnenakkoorden vervolgt. Ook ziet de LHV mogelijkheden om de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn door te zetten, maar alleen onder de noodzakelijke randvoorwaarden. Wel maken wij ons zorgen over de aangekondigde bezuinigingen in de zorg, Ook als die niet direct de huisartsenzorg betreffen, kunnen patiënten en huisartsen daarvan de nadelige gevolgen merken.

Federatie Medisch Specialisten: Kabinet en zorgsector wachten onrealistisch grote budgettaire opgaven

Het regeerakkoord dat deze week is gepresenteerd bracht geen grote verrassingen en wendingen in het zorgbeleid. De nieuwe coalitie zet onder andere in op zorg in netwerken en op preventie. Dat past bij de visie 2025 die de medisch specialisten begin dit jaar hebben gepresenteerd.

LAD: Gun de sector rust

De LAD is blij dat de nieuwe regeringscoalitie zo stevig inzet op het verbeteren van de langdurige zorg, maar zet ook vraagtekens bij de bezuinigingen die het kabinet Rutte-3 wil realiseren in de ziekenhuis-, huisartsenzorg en ggz. ‘We hopen dat het kabinet haar ambitie om geen grootscheepse hervormingen door te voeren ook waarmaakt’, aldus LAD-directeur Caroline van den Brekel. ‘De zorgsector is toe aan rust.’

lees ook

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.