Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
1 minuut leestijd
liveblog

Moties en amendementen op begroting

7 reacties

De Tweede Kamer debatteert dinsdag en donderdag met de VWS-bewindslieden over de VWS-begroting voor 2022. Medisch Contact houdt u in dit liveblog weer op de hoogte van de belangrijkste punten.

 • Moties en amendementen op begroting

  De fracties vragen via moties en amendementen om verschillende aanpassingen op de begroting, zoals meer geld voor zorgsalarissen en voor tolken. Ook wordt via die route gepleit voor onder andere meer zorgpersoneel, voor langere consulten voor huisartsen, voor cultuursensitieve zorg, voor verbetering van de jeugdzorg, voor een suikertaks en het afschaffen van de BTW op groente en fruit, voor kennisvergroting over de menopauze, en voor een afvalrecycleplicht voor ziekenhuizen. De Tweede Kamer stemt binnenkort over deze moties en amendementen op de VWS-begroting. Hiermee komt het liveblog ten einde.
 • Preventieakkoord voor mentale gezondheid

  Blokhuis juicht toe dat er eerste stappen worden gezet om tot een apart preventieakkoord voor mentale gezondheid te komen. ‘Mentale problemen moeten we eerder in het vizier krijgen en we moeten zorgen dat we eerder hulp bieden.’ Hij benoemt dat er financieringshobbels weg worden genomen om mensen met complexe ggz-problemen beter te helpen.
 • ‘Preventieambities mogen hoger’

  Wat betreft preventie is ‘de tijd van vrijblijvendheid is voorbij’, aldus Blokhuis. Hij zegt het standpunt van het WRR-rapport, om meer op preventie in te zetten, te onderschrijven. De ’ambities mogen hoger’, maar hij wil geen partijen uitsluiten voor het overleg over een volgend preventieakkoord, geeft hij aan op vragen van de PvdD over de rol van levensmiddelenbedrijven.
 • ‘Kwetsbaarheid verbindt iedereen’

  Demissionair VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis zal nu ingaan op de onderwerpen preventie en leefstijl, dak en -thuisloosheid, mentale gezondheid en gehandicaptenbeleid. Hij wijst er op dat alle vragen ook schriftelijk zijn beantwoord (zie hier en hier). Blokhuis benoemt dat de coronacrisis heeft geleerd ‘dat iedereen kwetsbaar blijkt te zijn’. Maar dat mensen die al gezondheidsproblemen hadden, extra kwetsbaar waren. ‘Onze kwetsbaarheid verbindt ons aan elkaar.’
 • De Jonge wil geen langere huisartsconsulten

  De Jonge ziet geen reden om huisartsconsulten ‘generiek te verlengen’. ‘Dan zouden we nog meer huisartsen tekort komen.’ Langere consulten zijn ook ‘niet voor elke patiënt nodig’, aldus De Jonge. Hij wil dat huisartsen langere consulten inzetten bij wie het nodig is. ‘De mogelijkheid om dan een dubbel consult uit te kunnen schrijven, is er al. Dat kan geweldig helpen om zwaardere zorg te voorkomen.’ Hij wil verdere evaluaties van pilots met 15minutenconsulten afwachten. Attje Kuiken (PvdA) overweegt een motie om pilots verder uit te rollen en op te schalen.
ANP | Phil nijhuis
ANP | Phil nijhuis
 • ‘Wijzen op implicaties van vaccinatiekeuze’

  SP-Kamerlid Maarten Hijink vraagt De Jonge mensen ‘te overtuigen om te vaccineren in plaats van te dreigen’. ‘Dat doet u ook niet tegen iemand die op een andere manier onverstandig is geweest.’ Kees van der Staaij (SGP) vraagt De Jonge om ‘meer respect op te brengen voor overwogen keuzes’. De Jonge vindt dat hij als volksgezondheidminister moet wijzen op implicaties van de keuze om niet te vaccineren. ‘Ik doe een appèl op ieders verantwoordelijk. Mensen hebben de vrijheid onverstandige keuzes te maken, maar ik zal wel op de gevolgen wijzen.’ Volgens De Jonge is het ‘veel harder om te doen of de feiten niet bestaan’, of om tegen mensen te moeten zeggen ‘dat hun operatie weer is uitgesteld’. Caroline van der Plas (BBB) dringt aan bij De Jonge op cijfers over de beweegredenen om niet te vaccineren van coronapatiënten op de ic, om precies te weten welk deel om medische redenen niet kan vaccineren. Nilüfer Gündoğan (Volt) bekritiseert het al loslaten van de basismaatregelen. ‘Vaccineren is geen panacee, we moeten meer doen.’ De Kamer debatteert volgende week woensdag verder over corona. Lisa Westerveld (GroenLinks) betreurt de keuze van Kamerleden om nu veel tijd te besteden aan dit onderwerp, in plaats van aan ‘het controleren van de begroting.’
 • ‘Ongevaccineerden niet tot zondebok gemaakt’

  De Jonge vindt niet dat hij ongevaccineerden ‘tot zondebok’ heeft gemaakt met uitspraken over ongevaccineerden die met corona in het ziekenhuis liggen. ‘Ons werk is zorg toegankelijk houden voor alle patiënten. Als je voorbij gaat aan het feit dat meerderheid van coronapatiënten in ziekenhuis nu ongevaccineerden zijn, dan zijn we hard op weg de zorg opnieuw over te belasten. Niet-gevaccineerden zijn de groep die je het meest moet beschermen tegen ziekenhuisopname. Ik wil juist polarisatie voorkomen door maatregelen te treffen die recht doen aan de situatie die we zien in ziekenhuizen.’Volgens hem kan er ‘niet om ongemakkelijke feiten heen worden gelopen’. Op ic’s zijn volgens hem vier op de vijf, en in de kliniek drie op de vier coronapatiënten niet gevaccineerd. Afwijkende cijfers van MUMC waar ophef over was, zijn volgens hem aan fluctuatie onderhevige weekcijfers van slechts één umc: 'Een foto in plaats van een film over de maand oktober.’
 • ‘Opbrengst aanpak regeldruk onder de maat’

  De demissionair minister geeft toe dat er niet zoveel is bereikt in de aanpak van bureaucratie en regeldruk als het kabinet hoopte. ‘De optelsom van alle pogingen is onder de maat.’ Hij roept politici op te kijken naar de eigen rol. ‘Iedere keer als wij hier een verantwoordingseis stellen, moet er iemand aan de andere kant turven.’ En professionals zullen zelf eerlijk moeten kijken of een registratie-eis komt ‘van de minister, de inspectie of door eigen professionele normen’, aldus De Jonge. ‘Zeg maar per sector en instelling wat je wilt schrappen. En dan kijken wij er ook naar.’ Hij verweert zich nog over de nieuwe jaarverantwoordingseis voor grote én kleine zorgaanbieders. Volgens hem is dat teruggebracht naar een administratieve belasting van twee uur per jaar en dus behapbaar. Aukje de Vries (VVD) daagt hem uit dit ‘toch terug te trimmen’. Joba van den Berg (CDA) wijst hem er op dat hij sectoren zoals huisartsen kan uitzonderen. De Jonge ziet graag dat digitale gegevensdeling wordt verplicht, en dat vast wordt gelegd voor welke ‘set data’ die plicht geldt. De Kamer moet dan volgens hem ‘sterk blijven’ als zorgsectoren komen vragen om maatwerk en uitzonderingen.
 • Zeggenschap en goed werkgeverschap

  Volgens De Jonge zit er veel verschil tussen instellingen wat betreft personeelstekorten en werknemerstevredenheid. ‘Goed werkgeverschap doet er toe, maar verschilt heel sterk. We leren steeds meer over hoe belangrijk zeggenschap voor zorgmedewerkers is. Iets te zeggen hebben over hoe je werk eruit ziet, wat er wel en niet kan in opschaling, met roosters.’ ‘Niet alleen artsen, maar ook verpleegkundigen moeten meebeslissen over hoe we de fase van herstel na corona doorkomen’, benadrukt Corinne Ellemeet (GroenLinks). De Jonge zegt dat VWS zich ‘aanleert’ om daar steeds beter op te letten.
 • ‘One health aanpak’

  Eva van Esch (PvdD) vraagt opnieuw aandacht voor de effecten van klimaatverandering op de volksgezondheid en daarmee op de houdbaarheid van de zorg. De Jonge vraagt zich eerst af of klimaatproblemen ‘langs de lijnen van zorg’ moeten worden aangepakt. Maar pleit vervolgens wel voor een ‘one health aanpak’. ‘In ieder beleidsterrein zit wel iets van zorg. Wat kun je vanuit onderwijs of landbouw doen voor de gezondheid?’ Hij wil niet zelf nadenken over ‘hoe we de energierekening omlaag krijgen en armoede aanpakken’, maar wil het omdraaien: dat andere bewindslieden meer oog hebben voor de gevolgen van hun beleid voor gezondheid. Hij merkt nog op dat de zorg wel zelf ‘kan meedoen aan verduurzaming’.
 • ‘Schaarste in acute zorg vraagt ook herontwerp’

  De acute zorg is toe aan net zo’n ‘herontwerp’ als ouderenzorg, aldus De Jonge. De discussie over de ‘houtskoolschets’ over dit onderwerp ligt stil sinds het onderwerp controversieel is verklaard. ‘Dit zal één van de eerste onderwerpen zijn die u met mijn opvolger zult bespreken.’ Joba van den Berg (CDA) mist basiscijfers ‘om beslissingen te kunnen nemen’. Ze verwijt de demissionaire minister dat er zomaar een ‘houtskoolschets is gedropt’. Ze wil meer weten over de feitelijke duur en omvang van het aantal tijdelijke seh-stops. ‘Daar is geen inzicht in, net zo min als in de kwaliteit van deze zorg.’ Ze wil dat ziekenhuizen daar verplicht aan moeten meewerken.De Jonge ziet de stops als ‘uiting dat de druk hoog is’. Hij pleit voor duidelijke, betere normering over de bereikbaarheid van acute zorg bij een herontwerp. ‘Omdat je aan mensen zekerheid moet kunnen geven ten aanzien van de bereikbaarheid. Attje Kuiken (PvdA) vraagt, net als Van den Berg, om dan ook meer duidelijkheid te bieden over de gewenste kwaliteit bij acute zorg. ‘Dit onderwerp vraagt om behoedzaamheid en zorgvuldigheid, anders gaan we sluitingen forceren.’ Nicki Pouw-Verweij (JA21) wijst erop dat ‘de zorgvraag niet vermindert als we de aanrijtijden veranderen’. De Jonge erkent dat de schaarste nu al toeneemt, zeker in sommige regio’s en dat schaarste ‘in toenemende mate zal voorkomen door demografie en moeilijker oplosbaar wordt’. Maar de kwaliteit en toegankelijkheid zijn volgens de inspectie ‘niet onder de maat’ geweest door tijdelijke seh-stops, aldus De Jonge. ‘Het is een plaatje bij een verhaal van schaarste’.
 • ‘Scheiden van wonen en zorg in ouderenzorg’

  Volgens De Jonge hebben mensen niet door hoeveel uitgaven er in de zorg omgaan. ‘Zo’n 11 procent wordt via eigen uitgaven opgehoest, de rest collectief. Daarmee zijn we koploper internationaal.’ Volgens hem wil iedereen de solidariteit in ons stelsel overeind houden. ‘Dat vergt keuzes, en die bereidheid heb ik gehoord. Als we de zorg houdbaar willen houden moeten we ingrijpen in hoe je de zorg organiseert.’ Volgens hem kan er nog meer worden gedaan dan mensen in de zorg zelf hebben ondernomen om ‘zorg opnieuw uit te denken’ -hij noemt als voorbeeld pilots zoals het initiatief van specialist ouderengeneeskunde Esther Bertholet. En een nieuw kabinet moet ‘fundamentele en verdergaande keuzes maken dan wij als kabinet tot nu toe hebben gedaan’, met ‘wettelijke wijzigingen’ om ruimte te bieden aan vernieuwingen, houdt De Jonge het algemeen. Wonen is volgens hem een belangrijk thema bij het vormgeven van ouderenzorg, zoals het vinden van ‘nieuwe manieren van wonen dan verpleeghuizen, met scheiden van wonen en zorg’. De systematiek van eigen bijdragen voor verpleeghuiszorg vergt dan ‘goed doordenken’. Ook oppert hij het ‘herontwerp’ van de bekostiging van langdurige zorg: instellingszorg uit de Wlz, zorg buiten instellingen uit de Zvw en Wmo.
 • ‘Opschalen zorg geen makkelijk probleem’

  De Jonge verzet zich tegen de kwalificatie ‘dat de zorg aan de rand van de afgrond staat’, die Fleur Agema (PVV) geeft naar aanleiding van de coronacrisis. De Jonge vindt dat er met meer ‘zorgvuldigheid’ moet worden gedebatteerd. ‘Het is niet zo dat, als we meer ic-bedden hadden, dat we geen maatregelen nodig hadden.’ Hij wijst erop dat er al is al opgeschaald op ic’s en daar geld voor is uitgetrokken. ‘Geld is ons probleem niet in de coronabestrijding. Mensen in de zorg, dat is het probleem.’ ‘Ik ben de laatste die denkt dat het vanzelf wel goed komt. Er zijn grote stappen nodig. Er zijn grenzen aan wat er mogelijk is qua ic-opschaling. We kunnen niet doen alsof er duizenden verpleegkundigen werkeloos met de armen over elkaar zitten te wachten. Alsof het opschalen van de zorg een makkelijk probleem is.’ Hij wijst op het geld dat tot nu toe is uitgetrokken voor salarisverhoging en zorgbonussen. ‘Mensen verlaten de zorg ook door de druk die is toegenomen door de opschaling’, sorteert De Jonge vast voor op eventuele vervolgmaatregelen die hij volgende week aankondigt om de coronadruk op de zorg weer in te tomen. Hij botst met Pepijn van Houwelingen (FVD). De Jonge vindt dat, ‘als u echt hart had voor de zorg’, diens partij mensen niet had moeten ontmoedigen zich te laten vaccineren. SP-Kamerlid Maarten Hijink vindt De Jonge te rooskleurig over de kabinetsinzet voor zorgsalarissen.
 • Zo’n 1200 begrotingsvragen, van houdbare zorg tot preventie

  De Tweede Kamer heeft dinsdag 181 vragen aan de bewindslieden gesteld, bovenop de 1016 vragen die al eerder schriftelijk waren ingediend. Maar er zijn vragen die ‘nopen tot debat’, aldus De Jonge, die zijn demissionaire status benadrukt. ‘De zorg trekt zich weinig aan van die realiteit, maar wij hebben ons daar wel toe te verhouden.’ Hij wenst zijn zieke oud-collega Tamara van Ark beterschap. Hij zal in vier thema’s ingaan op onderwerpen. Onder de noemer ‘houdbare zorg’ zal hij vandaag ingaan op ouderenzorg, acute zorg, gegevensuitwisseling. Hij wil daarnaast op zeggenschap en regeldruk voor mensen die in de zorg ingaan. Ook behandelt hij corona en de pandemische paraatheid, maar kort gezien het coronadebat dat volgende week inkomt. Op het einde zal hij onder andere reageren op vragen over preventie, zoönoseaanpak en gehandicaptenzorg.
 • Vandaag reageren demissionaire VWS-bewindslieden Hugo de Jonge en Paul Blokhuis op de vragen en opmerkingen die Tweede Kamerfracties dinsdag hadden naar aanleiding van de VWS-begroting voor 2022. Het personeelstekort en preventie waren twee terugkerende thema’s bij de eerste termijn van de Kamer dinsdag.
ANP | Phil Nijhuis
ANP | Phil Nijhuis
 • Ook laatste spreker Wybren van Haga van de Groep van Haga neemt vast een voorschot op een volgend coronadebat door kritiek te uiten op coronamaatregelen en -beleid.
 • De krapte op de arbeidsmarkt ‘is de grootste crisis in de gezondheidszorg’, vindt Sylvana Simons (BIJ1). ‘De afbraak van de gezondheidszorg voorafgaand aan de coronacrisis door neoliberaal beleid’ is daar debet aan, stelt ze. Ze wil erkenning voor long covid patiënten. En meer geld voor en aanpassingen binnen transgenderzorg om wachtlijsten op te lossen. ‘Verplaats hormoonbehandelingen bijvoorbeeld naar huisartsen.’
 • ‘Luister naar de mensen in de zorg, neem ze serieus’, doet Caroline van der Plas (BBB) de oproep aan de demissionaire VWS-bewindslieden. Pak de regeldruk aan, maak werk van een structurele verhoging van zorgbudgetten,voegt ze daar aan toe. Van der Plas noemt het een ‘gotspe hoe de minister de samenleving splijt’ door over een ongevaccineerdenpandemie te spreken.
 • Liane den Haan (Fractie Den Haan) hamert op het belang van aantrekken en behouden van zorgmedewerkers. Ze oppert de mogelijkheid van ‘flexcontracten in loondienstverband om mensen makkelijker binnen te krijgen’. Ze sluit zich aan bij de vraag van andere fracties om meer te doen rond preventie. ‘Ik hoop dat een volgend kabinet meer prioriteit hieraan stelt.’ Ook maakt ze zich zorgen over jeugd-ggz. Daar ‘is niet meer geld het antwoord, maar meer kennisdeling en samenwerking zodat het vinden van de juiste weg makkelijker wordt’. Den Haan is kritisch op mensen die zich niet laten vaccineren tegen corona. ‘Kan er niet meer gerichte voorlichting worden gegeven om de vaccinatiebereidheid te vergroten?’
 • ‘Zorgpersoneel werkt zich de takketandjes’, constateert Tunahan Kuzu (Denk). De coronamaatregelen hebben tot geestelijke gezondheidsproblemen geleid, stelt hij. ‘En het meest schrikbarend is de mentale staat van onze jongeren.’ Hij vraagt zich af waarom de ggz niet mee is genomen in het nationale preventieakkoord, en mist daar ook mondzorg in. Denk zal per amendement om meer geld voor acute mondzorg vragen ‘voor mensen die dit niet kunnen betalen’. Ook wil hij structureel meer euro’s voor cultuursensitieve zorg. Hij vraagt zich af waarom het kabinet er niet in slaagt om personeelstekorten op te lossen.
 • Kees van der Staaij (SGP) werpt op dat personeelsschaarste in krimpregio’s extra aandacht verdient. Hij bekritiseert de keuze om een jaarverslagplicht aan alle zorgaanbieders op te leggen. Palliatieve zorg ‘verdient meer prioriteit’ om de toegankelijkheid en financiering te verbeteren, vindt Van der Staaij. Hij neemt een voorschot op een coronadebat dat volgende week wordt gehouden en uit zorgen over de positionering van ongevaccineerde mensen. Hij zal komen met een amendement op de begroting om de publieke gezondheidssector te versterken.
 • Nicki Pouw-Verweij (JA21), de enige arts in de Tweede Kamer, is bezorgd over ‘de stressbestendigheid van de Nederlandse zorg’, ook gezien het sluiten van spoedposten. Ze spreekt van de noodzaak van structurele opschaling van het aantal ic-bedden. ‘Wanneer komt dit van de grond?’ Voor de dagelijkse werkvreugde is autonomie voor zorgverleners belangrijk, naast een goed salaris, benadrukt Pouw. Ze vraagt het kabinet voor jeugdzorg ‘verder te kijken dan 2022’, om ‘een visie in plaats van doormodderen’.
 • Dit blog stopt nu. De bijdragen van de resterende partijen zijn woensdag terug te lezen in dit blog.
 • Nilüfer Gündoğan (Volt) wil een plan voor armoedebestrijding want dat is volgens haar een vorm van ‘echte preventie’. Ze ergert zich aan zaken als leefstijlcoaches omdat ‘je moet voorkomen dat mensen dik worden’. Ook maant ze de minister tot ‘meer inzet voor de wachttijden transgenderzorg’, zoals zorgen dat er meer chirurgisch specialisten komen. ‘De begroting rept hier met geen woord over.’ Ze vraagt of er meer toezicht op datagebruik in de zorg komt. De pandemieaanpak verlangt een ‘European health union’, aldus Gündoğan.
 • Pepijn van Houwelingen (FvD) leest een verklaring voor van twee intensivisten die een brandbrief en petitie op hebben gezet over de overbelasting van de zorg en die kritiek uiten op uitgaven aan het coronabeleid. Van Houwelingen wil met een amendement die uitgaven ten goede laten komen van een zorgbonus en zorgsalarissen. Sylvana Simons (Bij1) spreekt hem aan op de uitlatingen die zijn partijleider onlangs over het HIV-virus deed en daarmee volgens haar patiënten ‘ridiculiseert’ en mensen ‘discrimineert’.
 • De Partij voor de Dieren zet in op de gevolgen van klimaatverandering voor de Nederlandse volksgezondheid. ‘Onvoldoende ingrijpen in de klimaatcrisis is pennywise, pound foolish want zal drukken op de kosten van de zorg’, aldus Kamerlid Eva van Esch, die wil weten wat de VWS-minister gaat doen om de effecten ‘van het rücksichtsloos klimaatbeleid van zijn collega’s’ in kaart te brengen. Ze spreekt haar zorgen uit over de intensieve veehouderij, met het oog op zoönoses. De ‘overconsumptie van dierlijke eiwitten’ speelt een belangrijke rol in de uitbraak van zoönoses, aldus Van Esch, die het kabinet vraagt om een ‘eitwittransitie’. Caroline van der Plas (BBB) verwijt haar te ‘ranten’ over de intensieve veehouderij ‘terwijl veel ziektes komen van beestjes die in de natuur voorkomen’. Van Esch wijst erop hoe ‘honderden artsen tijdens de coronapandemie de noodklok hebben geluid’ over de noodzaak van preventie. Ze hoopt dat het bedrijfsleven ‘geen plek’ krijgt aan de tafel voor het volgende preventieakkoord. ‘Het preventiebudget is de afgelopen jaren gestaag gedaald. Een Nederlander besteedt maar 21 euro per jaar aan gezondheidsbevordering.’ ‘We zitten op een kantelpunt om de ongezonde leefomgeving aan te pakken.’
 • Het WRR-rapport over houdbare schets goed wat er nodig is, vindt Mirjam Bikker (ChristenUnie). Ze wil vaart achter een preventieakkoord voor mentale gezondheid. En voor zorgmedewerker verzoekt ze om ‘structureel hogere salarissen en meer zeggenschap’. Ze sluit zich aan bij de D66-oproep om een goede financiering te regelen voor structurele inzet van tolken in de zorg.
 • ‘We moeten het helaas, met alle respect, met dit demissionaire kabinet doen’, trapt Corinne Ellemeet (GroenLinks) af. Zij wil graag dat het kabinet investeert in meer zeggenschap voor zorgmedewerkers ‘want dat verhoogt het werkplezier en maakt dat ze zelf werk efficiënter kunnen inrichten’. Ze vraagt om vergoeding van anticonceptie voor vrouwen ‘omdat zij vaker hun eigen risico vol maken’. Partijgenoot Lisa Westerveld maakt zich druk over de wachttijden in de ggz waardoor mensen lang moeten wachten op broodnodige hulp. ‘Dat doen we ook niet na een autoongeluk’. Zij zal vragen om geld voor extra opleidingsplaatsen in de VWS-begroting om meer ggz-personeel te krijgen. Ze ‘kijkt naar formerende partijen’ om ook zaken als schuldenproblematiek aan te pakken, zodat die hulpvragen niet in de ggz hoeven te worden opgelost. Westerveld vraagt verder om een suikertaks en het goedkoper maken van gezond eten. ‘Iedereen heeft recht op toegang tot gezond eten.’
 • Joba van den Berg (CDA) uit haar zorgen over ‘de solidariteit die onder druk staat’. Ze legt er veel nadruk op dat de zorg andere posten op de rijksbegroting ‘wegdrukt’. Volgende generaties hebben volgens haar recht op ‘ook geld voor andere zaken’. Fleur Agema (PVV) zegt dat er uiteindelijk minder aan zorg wordt uitgegeven dan vooraf in begrotingen wordt gesteld. SP’er Maarten Hijink haakt in met de opmerking dat er aan ‘bangmakerij’ over zorgkosten wordt gedaan.Van den Berg wil dat geld dat nu naar administreren gaat, weer in directe zorg terecht komt. ‘Wij willen geld halen uit het systeem. Als je de administratielast terugbrengt van veertig naar twintig procent, levert dat iets van twaalf miljard euro op.’ Ze wil daarnaast een strengere toets op geneesmiddelen en behandelingen voordat ze worden toegelaten tot het basispakket. Verder plaatst ze, net als eerder de VVD deze avond, een vraagteken bij het vasthouden aan de wens van de minister om jaarverslagen van alle zorgaanbieders te verlangen.
 • Ook bij Attje Kuiken (PvdA) neemt preventie een belangrijke rol in in haar verhaal. Ze zal met een amendement komen om groente en fruit gratis beschikbaar te stellen op scholen ‘zodat iedereen de basis goed leert’. En ze wil wettelijk vastleggen dat inzet op preventie loont. Net als de SP vraagt Kuiken om meer patiëntentijd voor huisartsen om dure doorverwijzingen te voorkomen. Er volgt dus ook een amendement voor ‘structureel bekostigen van consulten van vijftien minuten voor huisartsen’. Kuiken vraagt, net als de PVV eerder op de avond, om geen spoedeisendehulp-afdelingen meer te sluiten. Ze wil een stelselwijziging om populatiebekostiging mogelijk te maken, ‘zodat het niet meer uitmaakt waar een patiënt binnen komt’. Ze noemt het een ‘veeg teken’ dat ziekenhuismedewerkers in umc deze dag staken omdat er geen cao rondkomt. ‘Hoe geven we deze zorgmedewerkers die we zo hard nodig hebben de juiste waardering?’
 • Wieke Paulusma (D66) verwijst ook naar het WRR-rapport over houdbare zorg. Haar partij wil zich hard maken voor ‘digitale medicatieoverdracht’. Ook Paulusma vraagt aandacht voor preventie. Ze rept over huisartsen die ‘wandelen op recept’. Valpreventie, ook al genoemd door de VVD, kan ‘veel onnodige bezoekjes aan de SEH voorkomen’ aldus Paulusma over ‘gezonder ouder worden’. Ze vraagt zich af waarom er minder geld naar preventie gaat op de begroting. ‘Preventie moeten we net zo serieus nemen als behandeling. Maar we moeten ook oplossingen buiten de zorg zoeken. Dat mensen frisse lucht kunnen inademen en kunnen sporten.’Paulusma vraagt om een goede tolkenvoorziening in de zorg. ‘Je wilt een kind niet laten vertalen ‘mama, je hebt kanker’.’ Ze vraagt zich af of reguliere zorg landelijk kan worden verspreid om wachtlijsten in de zorg te voorkomen door inhaalzorg. Paulusma vraagt geld om ‘professioneel lotgenotencontact’ voor longcovid patiënten op te zetten. Ze raakt kort emotioneel omdat ze zelf -door long covid- kortademig haar betoog houdt. Corinne Ellemeet (GroenLinks) grijpt haar kans om Paulusma erop te wijzen dat zij niks zegt over een medisch-ethisch onderwerp, namelijk ‘complexe euthanasieverzoeken’. Ellemeet wil scholing over dit onderwerp zodat veel zorgverleners hier kennis van hebben.
 • Maarten Hijink (SP) vindt dat minister De Jonge gevaccineerden en ongevaccineerden tegen elkaar opzet. Waarom kiest hij voor ‘tweespalt’ in plaats van ‘overtuigen voor vaccineren?’ Hij vraagt aandacht voor de ‘historische ziekenhuisstaking’ die deze dinsdag plaatsvindt in umc’s en vraagt om meer salaris en inspraak. ‘Wordt er meer geïnvesteerd in het opleiden van artsen en verpleegkundigen?’ Hijink ziet graag dat huisartsen meer tijd per patiënt krijgen, en praktijken kleiner worden. “De negatieve spiraal van toenemende werkdruk moet doorbroken worden. Kan de praktijknorm niet verder worden verlaagd?’ Hij wil wettelijke eisen aan de hoeveelheid vet, suiker en zout die in levensmiddelen mogen worden toegevoegd. Hijink vindt dat de zorg een ‘complex doolhof is geworden waar mensen de weg kwijt raken’. ‘Je kan sneller een kabinetsformatie regelen in dit land dan zorg voor je moeder. Hij hekelt het bestaan van zorgconsulenten en casemanagers ‘die nodig zijn om je weg te vinden’.
 • VVD-collega Ockje Tellegen pleit ervoor om vaker ‘niet formele medische hulp’ en slimme zorg in te zetten waar kan, om zorgpersoneel te ontlasten en ondersteunen. Haar partij wil verbeteringen binnen het bestaande zorgstelsel, bijvoorbeeld door ‘persoonsvolgende bekostiging’ in de langdurige zorg. Tellegen wijst op de mogelijkheid om via inkoop van zorg meer op kwaliteit te sturen. En oppert dat kosten en baten van preventie beter kunnen worden verdeeld. Haar doel: ‘afhankelijkheid van zorg’ onder ouderen uit te stellen. Ze werkt aan een plan om ‘levenseindezorg’ prioriteit te geven en palliatieve zorg te verbeteren. Tellegen wil dat mensen eerder na gaan denken over hun wensen rond de laatste fase van hun leven.
 • Aukje de Vries (VVD) wil horen wat het demissionaire kabinet wil doen met het WRR (Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid)-rapport over houdbare zorg. Woordvoerders van de SP, Volt, PVV en GroenLinks houden haar voor dat de VVD als coalitiepartij verantwoordelijk is geweest voor het ontslaan van zorgpersoneel en sluiten van ic’s de afgelopen jaren. Die beslissingen zijn genomen in een ‘ingewikkelde tijd’ van financiële crisis, verweert De Vries zich, en zegt dat er niet is bezuinigd maar ‘minder meer is uitgegeven’ aan zorg. Ze denkt aan voldoende opleidings- en stageplekken om het personeelstekort aan te pakken. En wil dat niet-effectieve zorg niet langer wordt vergoed, en dat er wordt gekeken naar productieprikkels. Ze wil weten welke belemmeringen er voor zorgverzekeraars zijn om op preventie in te zetten. ‘Patatje verbieden’ is niet ‘de allereerste manier’ waarop haar partij naar preventie wil kijken, aldus De Vries, die benadrukt het Preventieakkoord te steunen. Eva van Esch (Partij van de Dieren) en Nilüfer Gündoğan (Volt) spreken haar stevig aan op dat het niet om wel of niet verbieden gaat, maar het voorkomen dat mensen telkens worden verleid en verslaafd raken. Van Esch: ‘Luister naar wat wetenschappers en artsen hierover zeggen.’
 • Fleur Agema (PVV) vergelijkt het zorgstelsel met de Titanic en het kabinet met het strijkorkestje dat toekijkt hoe het schip ten onder gaat. Ze vraagt om ‘goede mensen en goede spullen’ om het ‘bouwwerk’ overeind te houden. Ze wil dat niet langer spoedeisende hulpposten worden gesloten. Ze pleit ervoor om het aantal mensen in de zorg dat geen patiëntencontact heeft terug te brengen en daarvoor in de plaats meer mensen aan het bed zetten. Verder hoopt ze meer deeltijders te verlokken om hun uren uit te breiden, door te regelen dat ze niet meteen toeslagen kwijt raken als zij meer verdienen. Agema wil verder een uitleg van demissionair VWS-minister Hugo de Jonge waarom hij nieuwe coronamaatregelen overweegt nu veel mensen zijn gevaccineerd en een flink deel van de ongevaccineerden corona heeft gehad. Ze ageert verder tegen het vasthouden aan de nul-groei voor ziekenhuizen in 2022, zoals vastgelegd in een hoofdlijnenakkoord. En is van mening dat er onterecht geld gaat naar zaken als klimaat, ontwikkelingshulp en vluchtelingen dat volgens haar ook naar zorg had gekund.
 • Deze dinsdagavond zijn eerst de Kamerfracties aan zet. Van de inmiddels negentien Kamerfracties die de Tweede Kamer telt, zullen er achttien aan het woord komen. De éénpitterfractie van Pieter Omtzigt laat dit debat aan zich voorbij gaan.

Nieuws politiek VWS
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.M. Keppel Hesselink

  pijnarts, Bosch en Duin

  ‘Ongevaccineerden niet tot zondebok gemaakt’.... Heel bizar want ongevaccineerden zorgen ervoor dat het virus zich verder verspreidt en verder muteert, en ze bezetten bedden die we nodig hebben voor andere zieken. Je moet cardiologen eens horen over ...al die IC bedden voor de ongevaccineerde Covid patienten. Mensen die zich niet laten vaccineren zijn niet allen asociaal, maar ook dom. Ze dragen bij aan de chaos en hebben geen enkele wetenschappelijk goede reden om zich niet te laten vaccineren.

  • M. Petschow

   co-assistent, Almelo

   (1) Helaas verspreiden ook gevaccineerde SARS-CoV-2:
   https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114228
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34619098/
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/

   (2) Dat mutaties met name bij ongevaccinee...rden optreden is een niet bewezene stelling, die niet juister word als ze maar vaak genoeg herhaald word. Het lijkt waarschijnlijker dat mutaties het meest optreden bij immuungecompromitteerde mensen (gevaccineerd of niet). Als er ergens wetenschappelijk bewijs voor is hoor ik het graag.

   (3) Cardiologen mopperen veel en graag (maar zijn vaak toch aardige mensen). Dat zegt echt niet veel.

   (4) Bedden en personeel zijn ervoor om zieke mensen te behandelen, ongeacht persoonlijke keuzes, ongeacht ziektebeeld. Als patiënten met Covid komen is nog steeds het virus verantwoordelijk voor de ziekte. Als er teveel IC bedden met Covid bezet zijn moeten we gewoon een limit zetten: bv, in 2 maanden max. 50% IC bedden met Covid, iedereen mag zich tot dan laten vaccineren of niet. Persoonlijke verantwoordelijkheid!

   (5) De enige mensen die onnodig ziekenhuisbedden bezet houden zijn 'verkeerd bed' patiënten, die vanwege gebrek aan verzorgingshuizen en verpleeghuizen het ziekenhuis niet kunnen verlaten. Daarvoor is de politiek verantwoordelijk.

   (6) Mensen 'asociaal' en 'dom' te noemen gaat ze zeker overtuigen!

   (7) Ongevaccineerde, die Covid al door hebben gemaakt, hebben goede wetenschappelijk reden zich niet te laten vaccineren. Gezonde kinderen hebben goede wetenschappelijk reden zich niet te laten vaccineren.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  De Tweede Kamer wilde toch een nieuwe bestuurscultuur !?! Haha ! Wat blijkt ? " De Tweede Kamer heeft dinsdag 181 vragen aan de bewindslieden gesteld, bovenop de 1016 vragen die al eerder schriftelijk waren ingediend" Dat zijn in totaal 1197 vragen....

  Wedden dat er een veel vragen naar de bekende weg tussen zitten. Voor de bühne dus. Om zichzelf in de kijker te spelen. Wat een een totaal nutteloze werkverschaffing.

  Ik mag hopen dat de voorzitter van de Tweede Kamer de Kamer eens een spiegel voor houdt. Met de overdenking: Practice what you preach

 • G.A. Lemmens

  Huisarts, Den Bosch

  Zelfs de huisarts wordt zo her en der genoemd in dit debat.
  Eerst positief; 'Regel nou eindelijk eens 15 minuten consulten' (we hoeven denk ik niemand meer voor te rekenen wat dit bespaart). En meerdere geluiden tegen die volledige nutteloze vragenl...ijst/WTZA in de eerste lijn (iedere cent is nu ook al te herleiden en nóg meer tijd naar administratie ipv zorg: niet doen dus!).
  Maar dan komt mevrouw Simons door de bocht met haar bizarre oplossing om de wachtlijsten voor trangenderzorg op te lossen: 'Verplaats hormoonbehandelingen bijvoorbeeld naar huisartsen.’........

  OMG, hiermee moeten we het dus doen in dit land?! Lieve schatten; de huisarts wordt inmiddels al massaal misbruikt voor ieders wachtlijst, dat is ook de reden dat die steeds minder toekomt aan diens eigen werk; huisartsgeneeskunde! Laat zéér specialistische hormoonbehandeling bij transgenderzorg waar die hoort; bij de specialist!

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Heel hartelijk dank voor dit overzicht. Aan de andere kant word ik hier heel verdrietig van. Als ik deze discussie, excuus, opsomming van persoonlijke meningen zie, dan stemt me dit diep treurig.
  Is hier nu echt niets aan te doen?
  De enigen die de... zorg kunnen veranderen, dat zijn de zorgmedewerkers, welke ideeën hebben zij daarvoor? En wat hebben ze daarvoor nodig?
  Het enige steekhoudende argument dat in de stukken naar voren komt is "preventie", maar dat is een heel breed gegeven. Waar begint inderdaad preventie? Een belangrijke preventieve maatregel die we als bedrijfsarts proberen in te brengen is "stress-reductie". Hoe kun je in onze maatschappij de "stress" reduceren? Dat kan zijn een betere begeleiding van mensen die financieel in een moeilijk parket zitten. We kunnen zorgen voor betere betaling van mensen die nu zich de blaren werken, maar nog niet rond kunnen komen.
  Met andere woorden, we zullen hierover een bredere discussie moeten voeren.
  Maar deze Tweedekamer zal ons daarin niets opleveren. Maar we hebben er wel zelf voor gekozen. Toch maar gaan emigreren?

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Helder overzicht. Goed idee van MC om dit zo bij te houden cq weer te geven. Bedankt daarvoor !

  Het geeft vooral goed inzicht in het cherry picking van de verschillende politieke partijen én het gebrek aan inzicht tussen hoofd- en bijzaken.

  Zi...e hier onze 'volks vertegenwoordiging'. Hier zullen 'we' het mee moeten doen. Daar zijn 'we' dus maar weer mooi klaar mee. Meer is er blijkbaar niet. Helaas pindakaas.

 • S.J.F. Gerbrandy

  Oogarts

  Het lijkt mij een erg goed idee om de kosten van farmacie los te koppelen van de rest. Een eigen budget voor geneesmiddelen zal ervoor kunnen zorgen dat de krankzinnige prijzen van de farmaceutische industrie niet ten koste zullen gaan van de ander...e zorg.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.