Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Henk Maassen
Henk Maassen
1 minuut leestijd
liveblog

Algemene Beschouwingen 2022

2 reacties

Premier Rutte reageert deze donderdag op de inbreng van de Tweede Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen. Medisch Contact houdt u in dit liveblog op de hoogte.

Hier leest u wat de Tweede Kamer een dag eerder over zorgonderwerpen opmerkte. Overig Prinsjesdag-nieuws vindt u hier.

 • Steun voor voltijdbonus voor zorgmedewerkers

  Twee van de genoemde zorggerelateerde moties konden op voldoende steun van de Tweede Kamer rekenen. Dat geldt voor de motie van BBB, om extra compensatie te bieden aan mensen die door medische oorzaak een hoge energierekening hebben. En voor de motie van D66 en VVD om werk te maken van een voltijdbonus, en om te overleggen met werkgevers in de zorg over roostermogelijkheden om meer werken mogelijk te maken.
 • Kamer dient moties in voor voltijdsbonus en gratis menstruatieproucten

  In de tweede termijn konden de Tweede Kamer moties indienen. Na een schorsing tot kwart over tien zal de kamer daarover stemmen.

  BBB vroeg per motie om een extra energiecompensatie voor mensen die door een medische oorzaak een energierekening hebben die hoger is dan het maximum in het energieprijsplafond. Laurens Dassen (Volt) wil dat het kabinet het mogelijk maakt om compensatie via de zorgtoeslag te bieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben door gestegen lasten. En hij vroeg om een voorstel om op scholen en openbare gebouwen gratis menstruatieproducten aan te bieden.

  Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vroeg per motie om per 1 november de btw op onbewerkte groen en fruit af te schaffen. Jesse Klaver (GroenLinks) gaf aan een vervolgdebat te wensen om ‘naar de marktordening te kijken’. ‘Over publieke voorzieningen als energie, onderwijs en zorg, waar we veel regie uit handen hebben gegeven.’

  D66 en VVD vroegen het kabinet om een voltijdsbonus in te stellen, om ‘mensen te verleiden om meer te werken’. Ook willen deze partijen dat het kabinet met werkgevers gaat praten om in ‘roosters in de zorg en schoonmaak’ meer mogelijkheden voor urenuitbreiding te vinden. Lilian Marijnissen wees erop dat veel mensen juist in de zorg in deeltijd werken omdat de werkdruk heel hoog is, en zij daardoor niet meer kunnen werken.

  Lilian Marijnissen (SP) verzocht het kabinet af te zien van bezuinigingen die leiden tot minder medewerkers in verpleeghuizen.
 • ‘Kijken naar aanpak risico op zoönoses’

  Rutte ging in op de vragen van de Partij van de Dieren over het zoönoserisico door intensieve veehouderij. Hij wees er op dat het kabinet deze zomer al een actieplan naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de versterking van het zoönosebeleid. Daar zal de kamer volgende maand nog over debatteren. Volgens hem kijken de ministeries van VWS en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) samen ‘wat er nog meer nodig is om risico’s aan te pakken’.

  Wat betreft het vaker voorkomen van longontsteking bij mensen die in de omgeving van geitenhouderijen wonen, merkte Rutte op dat onderzoek naar de oorzaak nog loopt. ‘De meeste provincies hebben al een moratorium op geitenhouderijen. Daar mogen er niet meer bij komen’, aldus Rutte. De minister van LNV heeft aan andere provincies verzocht om ook zo’n moratorium in te stellen.

  Lilian Marijnissen (SP) wilde even daarvoor meer duidelijkheid krijgen over het verminderen van de norm van het aantal personeelsleden in de verpleeghuiszorg. Rutte repte over ‘doorontwikkeling van het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg’ en gaf aan te verwachten dat door inzet van technologie minder personeel nodig is.
 • Rutte ziet in handtekening InEen steun van huisartsen voor zorgakkoord

  Na een lang debat over justitie-onderwerpen, stapte Rutte zojuist over het onderwerp sociaal domein. Op eerdere vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt over de 45 minutennorm voor ambulances wees Rutte erop dat die norm ‘niet medisch onderbouwd is’ en dat in het integraal zorgakkoord er is voor gekozen deze te vervangen door kwaliteitsnormen. ‘Over zo’n akkoord zult u ongetwijfeld nog debatteren’, aldus Rutte, die vervolgens constateerde dat er nog een ‘commissiedebatje’ volgt. Op woensdag 12 oktober praat de VWS-commissie namelijk over het integraal zorgakkoord.

  De minister-president noemde het integraal zorgakkoord ‘historisch’ omdat er ‘nog nooit met zoveel partijen’ tegelijk een zorgakkoord is vastgesteld. Hij noemde eerstelijnszorg in dat akkoord ‘heel belangrijk’. Hij zei ‘blij te zijn dat huisartsen wel hun steun hebben uitgesproken voor de richting van het akkoord en mee gaan werken aan de uitvoering.’ Hij wees erop dat partijen als Actiz en Ineen wel hebben ondertekend. ‘Volgens mij zijn de meeste huisartsen ook lid van InEen’, merkte hij op naar aanleiding van het ontbreken van de LHV-handtekening onder het stuk.
 • ‘Zorg is duurzaamheidsuitdager’

  ‘Ook zo’n grote duurzaamheidsuitdager’. Zo noemde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken de zorg in debat met Rutte. Ze hekelde het gebrek aan vaart dat het kabinet volgens haar zet achter verduurzaming en klimaatmaatregelen.
 • ‘Behoud essentiële sectoren als zorg’

  Volgens Rutte toont de zorg aan dat Nederland in sommige opzichten een ‘diep socialistisch land’ is. ‘We hebben allemaal toegang tot dezelfde artsen en dezelfde kwaliteit gezondheidszorg. Het maakt niet uit of je de koning bent of degene die heir vanavond de zaal stofzuigt.’ Hij zei dat in reactie op een inbreng van Sylvana Simons (Bij1). Zij opperde als oorzaak van de verschillende crises waar Nederland nu mee kampt, dat daar ‘systemische oorzaken voor zijn’. ‘Misschien moeten we tot de conclusie komen dat het niet werkt dat we alles hebben geprivatiseerd.’ Zij wil praten over de keuze om essentiële sectoren als ‘zorg, energie, volkshuisvesting’ te behouden. Rutte wees haar erop dat de zorg niet volledig is geprivatiseerd.
 • Btw op fruit en groente per 2024 afgeschaft

  Esther Ouwehand (Partij van de Dieren) drong nog eens aan op het zo snel mogelijk afschaffen van de btw op groente en fruit. Rutte heeft eerder vandaag aangegeven dat het kabinet streeft naar afschaffing per 2024. Volgens hem is het moeilijk om te bepalen of zaken als potten groentesaus of zakjes gesneden groente onder zo’n belastingvrijstelling mogen vallen. Hij wil het ‘in één keer goed doen in plaats van half’. Ouwehand vindt dat het kabinet het nodeloos ingewikkeld maakt. Kamerlid Pieter Omtzigt wees erop dat in Italië een dergelijke belastingverlaging al bestaat, ‘zelfs voor truffels’. ‘De Italiaanse belastingdienst kan het uitvoeren’, nuanceerde hij de complexiteit van zo’n belastingaanpassing die Rutte suggereert.
 • Uitwerking van energieplafond voor zieken met hoge energierekening volgt later

  Rutte gaf aan dat het kabinet voor de behandeling van de Algemene Financiële Beschouwingen, later dit najaar, meer duidelijkheid kan geven over de uitwerking van de plannen voor een energieplafond. Hij benadrukte nog een keer dat het ‘lastig wordt om de uiterste gevoelige groep te bereiken’ van mensen die een extra hoge energierekening hebben door gebruik van medische apparatuur of hulpmiddelen. In het debat vroegen Bij1 deze donderdag en BBB woensdag aandacht voor die doelgroep.
 • ‘Denk aan mensen met hoge energierekening door ziekte’

  Sylvana Simons van Bij1 vroeg of het kabinet met zijn plannen voor een energieplafond rekening kan houden met Nederlanders, die een hoge energierekening hebben omdat ze apparatuur nodig hebben vanwege ziekte of fysieke beperkingen. Als voorbeeld noemde ze mensen met slaapapneu. Rutte zei er naar te willen kijken maar geen toezegging te kunnen doen omdat het ‘lastig wordt die precisie en verfijning aan te brengen, omdat die leidt tot complexiteit’. Simons riposteerde ‘dat het niet moet zijn dat zieke mensen zonder gas en elektra komen te zitten omdat het lastig is.’
 • Zorg komt niet voor op Ruttes lijstje

  Minister-president Mark Rutte geeft bij de aftrap van de tweede dag van de Algemene Beschouwingen aan op welke onderwerpen hij vandaag in wil gaan: Oekraïne, koopkracht en de energierekening, de fysieke leefomgeving, justitie en bestuur, het sociale domein en internationale ontwikkelingen. Tijdens de inbreng van de Tweede Kamer op woensdag kwam zorg al weinig aan bod, en zo te bezien ook vandaag in de reactie van Rutte.

Algemene Beschouwingen - Woensdag

Op woensdag was de Tweede Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen aan het woord over de rijksbegroting en -plannen voor komend jaar. Medisch Contact hield u in dit liveblog op de hoogte over de zorgonderwerpen tijdens dit debat.

 • ‘Hoe wint het kabinet het vertrouwen van huisartsen terug?’

  Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt) uitte zijn zorgen over het verdwijnen van voorzieningen en vroeg het kabinet om ‘de bereikbaarheid eerstehulpposten van ziekenhuizen niet verder te verschralen en de norm voor ambulances te handhaven’. Caroline van der Plas (BBB) wilde weten wat het kabinet wil doen voor de energierekening van ‘mensen die thuis een nierdialyse doen, of mensen met een zuurstofconcentrator’.

  Liane den Haan (fractie Den Haan) vroeg wat het kabinet gaat doen om het vertrouwen van huisartsen terug te winnen. ‘Zij zijn het hart van onze zorg en hebben een spilfunctie. Zonder hun vertrouwen kun je bijna niet verder.’ Zij vroeg ook hoe het kabinet ouderenzorg ‘houdbaar en betaalbaar’ houdt’. Volgens De Haan is het in de zorg ‘vijf over twaalf’ wat betreft personeelstekorten, en ze wilde weten wat het kabinet daar aan doet.

  Laurens Dassen (Volt) wilde weten of het kabinet via de zorgtoeslag mensen wil compenseren voor gestegen kosten zodat ‘we zo in elk geval die groep mensen nog dit jaar meer lucht kunnen geven’. Hij pleitte voor gratis menstruatieproducten. Volgens Farid Azarkan (Denk) is er sprake van een ‘menswaardigheidscrisis’ omdat mensen ‘niet meer naar het ziekenhuis durven te gaan door torenhoge premies en een onbetaalbaar eigen risico’. Hij refereerde ook aan de inzet van Artsen zonder Grenzen in Ter Apel. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij vroeg om ‘meer ruimte voor professionals in de zorg’.
 • ‘Voorkom nieuwe pandemie door zoönoses’

  Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vroeg het kabinet de btw ‘op onbewerkte groente en fruit’ zo snel mogelijk af te schaffen. Verder sprak ze VWS-minister Kuipers aan op het risico op nieuwe zoönoses door intensieve veehouderij. ‘Het gaat om risico’s die omwonenden lopen om vaker longontsteking te krijgen in de buurt van een geitenhouderij. Waarom accepteren we dat nog in Nederland? Waarom is het voorkomen van het ontstaan van een nieuwe pandemie niet de kern van het beleid van de minister van VWS, die als geen ander weet hoe de zorg in Nederland kan vastlopen als er een nieuwe pandemie ontstaat?'
 • ‘Geef parlement grip op de zorg’

  Jesse Klaver (GroenLinks) vond dat de publieke sector weer in publieke handen moet worden gebracht, zodat het parlement weer grip krijgt ‘op de energievoorziening, de zorg, het onderwijs, de kinderopvang en de woningbouw’. ‘We moeten ervoor zorgen dat als mensen naar de politiek kijken om problemen op te lossen, dat ook kan.’ En hij drong aan op het voorkomen van afhankelijkheid van China voor medicijnen, mocht China een oorlog beginnen in Taiwan.

  Pieter Heerma van het CDA droeg woensdagavond nog het voorbeeld aan van het dorp Austerlitz, waar bewoners na het vertrekken van de huisarts zelf een coöperatie oprichtten, Austerlitz zorgt, om samen zorg vorm te geven. Volgens Heerma is dat waar Nederland behoefte aan heeft: ‘minder ik en meer wij, een coöperatieve samenleving’. Dat mensen de ruimte krijgen voor ‘eigen oplossingen, ruimte en vertrouwen’, in plaats van bij ‘elk probleem naar de overheid wijzen’. Heerma pleitte verder voor coöperatieve woonvormen die door de overheid worden belemmeren ‘omdat mensen elkaar, door regels die wij maken, wel een steunkous mogen aantrekken, maar geen oogdruppels mogen toedienen, omdat dat een medische handeling is’.
 • D66: ‘Personeelstekort vraagt om voltijds werken’

  Jan Paternotte (D66) had net als de VVD ook aandacht voor personeelstekorten in verschillende sectoren, zoals de zorg. Hij noemde vergrijzing een tijdbom: in 2040 is één op de drie mensen ouder dan 65. Het antwoord op de tekorten, dus ook die in de zorg, is dat de veertigurige werkweek weer de norm moet worden. En dat vrouwen vaker kiezen voor meer traditionele mannenberoepen en omgekeerd. In zijn jeugd waren mannelijke dokters in de meerderheid: dat is nu gelukkig anders, maar nog steeds zijn de meeste verpleegkundigen vrouw, merkte hij op. Hij ziet veel in een voltijdsbonus, zoals ook de VVD die noemde.
 • SP: ‘Stop de bezuiniging in de verpleeghuiszorg’

  Lilian Marijnissen (SP) ziet, zei ze, een rode draad in alle huidige crises, waartoe ze ook die in de zorg rekent. Het is volgens haar een crisis van het kapitalistische systeem, en een tweedelingscrisis. Veroorzaakt door het weggeven van nutsbedrijven en nutsfuncties aan de markt. ‘Democratiseer de economie’, zei ze.
  Zo worden werkers in de zorg volgens haar ‘gek’ van de marktwerking en concurrentie. Samenwerken zou het devies moeten zijn. ‘Kap met de zorgverzekeraars die kunnen besluiten dat een ziekenhuis moet sluiten.’ Ze deed verder nog een oproep: ‘Stop de aangekondigde bezuiniging op de verpleeghuizen die ertoe leidt dat de ‘personele bezettingsnorm’ wordt losgelaten van twee verzorgenden op acht inwoners. Dat kan echt niet.’ Ze vroeg de Tweede Kamer met grote nadruk om dat weg te stemmen.
 • VVD wil opnieuw praten met huisartsen over Integraal Zorgakkoord

  Op het punt van zorg gaf Sophie Hermans (VVD) het kabinet nogmaals in overweging te komen met een voltijdsbonus om zo iets te doen aan de personeelstekorten in de zorg (en in de bouw, bij de politie, in het onderwijs en bij defensie). Steeds blijkt dat te stuiten op praktische uitvoeringsbezwaren, maar volgens Hermans ‘moet het kunnen’. Liane de Haan (fractie De Haan) vroeg zich af hoe die oproep tot meer werken zich verhoudt tot de toenemende noodzaak van mantelzorg. Voor Hermans blijft het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Maar ook dat er als het niet meer gaat altijd plaats moet zijn in een verpleeghuis. Verder zij ze de hoop te hebben dat huisartsen uiteindelijk het Integraal Zorgakkoord (IZA) zullen tekenen, en dat er daarom opnieuw met ze gepraat moet worden en rekening moet worden gehouden met hun kritiek op het huidige IZA.

  Fotografie: Bart Maat / ANP
  VVD wil opnieuw praten met huisartsen over Integraal Zorgakkoord
 • Wilders (PVV): ‘Schaf eigen risico af en stop genderwaanzin’

  Eerste spreker vanochtend was Geert Wilders (PVV). Volgens hem heeft het huidige kabinet de bestaanszekerheid van mensen dusdanig aangetast dat het daarmee een strafbaar feit pleegt. Hij diende daarom bij de Kamervoorzitter formeel een aanklacht in tegen alle leden van het kabinet. Zoals te verwachten viel ging zijn betoog en het soms heftige debat met de rest van de Kamer vooral over armoede, de stijgende energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en de toestroom van asielzoekers.

  Wat de zorg betreft zei Wilders dat toenemende armoede maakt dat zieke mensen hun medicijnen niet meer ophalen bij de apotheek omdat ze het eigen risico niet meer kunnen betalen. Ook van ziekenhuisbezoek zouden mensen om die reden afzien. Schaf het eigen risico in de zorg af, zei hij.

  Wilders hekelde verder de ‘genderwaanzin’, de ‘genderterreur’, de ‘woke-obsessie’ en de ‘collectieve hysterie van het dreigen met cancellen’. Hij zei respect te hebben voor iedereen die zich transseksueel voelt en daar medische hulp bij nodig heeft, maar vindt het buitenissig dat straks iedereen vanaf 16 jaar de mogelijkheid heeft om zonder een deskundige (arts, psychiater of psycholoog) te raadplegen de seksuele identiteit in het bevolkingsregister kan veranderen.
  Fotografie: Bart Maat / ANP
  Wilders (PVV): ‘Schaf eigen risico af en stop genderwaanzin’

Credits: Ilse Kleijne & Henk Maassen

Nieuws tweede kamer
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Inderdaad, dank voor de opsomming. Het geeft wel veel te denken. Er komen allerlei vragen langs, zoals bij de ouderenzorg, er worden technische oplossingen gesuggereerd, een wasstraat in een verpleeghuis?
  Natuurlijk wordt de Nederlandse bevolking o...uder, maar worden die allemaal ziek? Als ik zie hoe vitaal mensen zijn nu al op een 70-ste. Er zijn echter wel mensen die daarin achterblijven, dat zijn vaak de mensen uit de lagere sociale milieus, misschien moeten we daar wat aan gaan doen. Meer bestaanszekerheid bieden, goede huisvesting, genoeg geld om goed eten te kopen, een baan waarin ze hun geld kunnen verdienen en zinvol bezig te kunnen zijn. Als deze groep gezonder kan leven tijdens hun werkzame leven, dan worden ze ook als oudere waarschijnlijk minder ziek. Dragen ze niet de gevolgen van de hart- en vaatziekten die ze zijn opgelopen als gevolg van een ongezonde levensstijl en de stress van het dagelijkse bestaan of kapotte gewrichten door een te zwaar beroep.
  Een pandemie aanpakken? Dat zou de sociale geneeskunde kunnen, er zijn artsen(geweest) die zich gespecialiseerd hebben op dit werkvlak, door eerdere kabinetten van deze signatuur helaas wegbezuinigd.
  Onze huidige Minister President heeft altijd wat lacherig gedaan over "visie" en "lange termijn strategie", dat breekt ons nu duidelijk op.
  Waar is de lange termijn visie op de zorg? Hoe willen we dat ziekenhuizen worden verdeeld over het land? Welke capaciteit willen we achter de hand hebben? Allemaal onderwerpen die vragen om een centrale aansturing. Een "marktwerking" zal deze vragen nooit kunnen invullen, dat is inmiddels al wel heel duidelijk gebleken.
  De Regering, maar ook de Tweede Kamer, vragen zelden tot nooit aan de uitvoerders hoe ze het probleem denken op te lossen binnen kaders. Deze kaders moeten dan wel worden bepaald door Regering en Tweede Kamer, maar ook een doel waar naartoe we gaan bewegen.
  Het geldt voor de zorg, de landbouw, de woningbouw en ga zomaar door. Als je geen doel stelt, geen kaders benoemd, geen kaders schept, dan creëer je chaos en wordt je gedwongen constant brandjes te blussen en achter de feiten aan te hollen.
  Ik wens de Regering en de Tweede Kamer veel wijsheid toe. Neem ons mee in nieuwe vergezichten, activeer onze creativiteit, maar zorg ook voor de zwakken. Pak alstublieft uw taak, uw opdracht in de Wereld eens op.

 • A.F. Algra

  Commentator opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Dank voor deze live up date! Heel prettig en handig. Om ook actueel bij de les te blijven.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.