Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
3 minuten leestijd
Nieuws

Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg ‘zware opgave’

2 reacties

Harde afspraken over per wanneer ICT betere informatiewisseling in de zorg mogelijk maakt. Wat dwingendere formuleringen over het nakomen van afspraken. En handhaving van de vrije keuze om te werken in loondienst of als vrijgevestigde. Dat is wat het hoofdlijnenakkoord, dat eind vorige week gesloten werd voor medisch-specialistische zorg, zoal te bieden heeft, naast een stevige rem op de uitgavengroei. FMS-voorzitter Marcel Daniëls spreekt van ‘een zware opgave’ naar aanleiding van de afsprakenset.

Naast het bepalen van financiële grenzen ademt het nieuwe akkoord het verzoek dat afgelopen jaar vaker klonk: een dergelijke overeenkomst moet zich niet alleen op de euro’s maar ook op de kwaliteit richten. Het akkoord rept over een meerjarenperspectief om de zorg te veranderen: een transformatie naar ‘juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs’. Die beweging is nodig vanwege de vergrijzing, multimorbiditeit en technologische ontwikkelingen.

Transformatie

Leidraad daarbij moet het eerder in april verschenen rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ van een gelijknamige taskforce zijn. De transformatie moet leiden tot het voorkomen van, eventueel duurdere, zorg, moet zorg dichter naar mensen thuis brengen of juist meer op afstand vanwege concentratie en tot vervanging van bestaande zorg door bijvoorbeeld e-health. Voor dit proces trekt het rijk de komende jaren 425 miljoen euro uit in de jaren 2019-2022, om projecten te financieren die dat proces op gang brengen.

Het akkoord stelt dat betrokken partijen samen in kaart moeten brengen wat de sociale en gezondheidssituatie op regionaal niveau is, moeten bepalen wat er moet gebeuren om de transformatie waar te maken en dit op regionaal niveau via individuele contractering vormgeven. En zij moeten elkaar ‘aanspreken’ op elkaars inzet om het waar te maken. Bestuurlijke overleggen moeten de voortgang in het oog houden, maar ‘zonder dat dit leidt tot een centrale regie, centrale systemen van monitoring en/of verantwoording’.

Met name vanuit huisartsen klonk afgelopen jaar de wens om dergelijke akkoorden een meer dwingend karakter te geven, een geluid dat naklinkt in het medisch-specialistisch akkoord. Zo is er nog een keer nadrukkelijk opgenomen dat ‘zorgverzekeraars congruent gedrag vertonen met inachtneming van eigen verantwoordelijkheid’. En de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal inkoopcontracten ‘analyseren’ en kijken welke ‘transformatieafspraken’ tot stand zijn gekomen.

Kwaliteit zorg

De kwaliteit van zorg wordt op verschillende manieren ingevuld. Zo wordt onderzoek naar ongewenste praktijkvariatie voortgezet, net als een programma om ‘samen beslissen’ verder door te voeren. En er moet per 2022 in ruim de helft van alle ziektelast beter inzicht zijn in de uitkomsten van zorg. In landelijk overleg moet een plan worden opgezet om de inzet van dure geneesmiddelen te temperen. Ook komen er aangescherpte criteria om te bepalen welke dure geneesmiddelen in de ‘sluis’ mogen, dus voorlopig worden vergoed maar nog niet in het basispakket komen. De ambitie om e-health een ‘regulier onderdeel’ van goede zorg te laten zijn is vastgelegd.

Verder wordt benoemd dat betere ICT nodig is om uitwisseling van informatie beter mogelijk te maken, zowel tussen zorgaanbieders onderling als met patiënten. Daar zijn jaartallen als streefdata aan gekoppeld. Het Capaciteitsorgaan zal ramen hoeveel physician assistants en verpleegkundig specialisten nodig zijn. En er zijn afspraken in het akkoord opgenomen om de administratielast verder terug te brengen.

FMS-voorzitter Marcel Daniëls benadrukt dat de federatie mee wil werken aan de afspraken om de kwaliteit van zorg te bewaken via ‘deze noodzakelijke transitie’. ‘Het kabinet heeft het besluit genomen dat de kosten van de medisch-specialistische zorg bijna niet mogen groeien. Daar kunnen we van alles van vinden, maar de reden dat we aan tafel zitten is dat we vanuit onze professie bewaken dat de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg voor de patiënt wordt geborgd.’

De vrije keuze voor medisch specialisten om in loondienst of vrijgevestigd te werken, zal dit kabinet handhaven, zo is vastgelegd. Ook zullen zij niet onder de Wet normering topinkomens komen te vallen, wordt benadrukt.

lees ook

Nieuws medisch-specialistische zorg
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • dolf algra

  opiniemaker en commentator zorg en sociale zekerheid, rotterdam

  Interessante eerste beschouwingen over hoofdlijn akkoord in Zorgvisie door Wim de Groot - zorg econoom en Ivo Knotnerus - zorg consultant.

  De kop van het artikel is al veelzeggend: krachteloos en 'voor ieder wat wils' Dat gevoel liep ik ook erbij... op. Drie high lights uit dit artikel :

  1. Als onverhoopt het macrokader toch wordt overschreden, treden de partijen met elkaar in overleg. ‘Mogelijke volumeoverschrijdingen worden met de mantel der liefde bedekt, zo concludeert Groot. ‘Het macrobeheersinstrument is definitief bij het grof vuil gezet.’

  Kortom: is er geen stok meer achter de deur ? Dat overlegt lekker.

  2. ‘Dit hoofdlijnenakkoord is op het hysterische af volgehangen met ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Prima, maar er zijn geen harde afspraken over gemaakt, dus iedereen gaat toch zijn eigen ruimte zoeken.’ Knotnerus vindt de financiële en inhoudelijke ruimte in het akkoord wat ‘omineus’. ’De krimpstrategie die de meestal kleinere ziekenhuizen nu aangaan, kan ertoe leiden dat de grote, duurdere ziekenhuizen toch weer voor de hoofdprijs te gaan.’

  Dus: welke partij is het slimst ?

  3. De afspraken gaan over substitutie van dure ziekenhuiszorg naar thuis en naar de eerste lijn. De verschuiving van budgetten zal moeten blijken uit het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg, waarover nog wordt onderhandeld. ‘We moeten nog maar zien of dat met elkaar gaat matchen.’ Knotnerus verwacht niet veel van verschuiving van tweedelijnszorg naar de huisarts. De huisartsen voelen zich al lange tijd overvraagd. ‘Ik zie meer in verplaatsing van ziekenhuiszorg naar goedkopere zorgomgevingen, zoals eerstelijnscentra.

  Of: krijgt de partij die niet aan tafel zat - de eerstelijn - de 'hete'aardappel toe geschoven ?

  Afdoende stof tot overdenking dus.

  of lees het gehele artikel: het is de moeite waard.

  https://www.zorgvisie.nl/hoofdlijnenakkoord-medisch-specialisten-krachteloos-en-voor-elk-wat-wils/

 • jos rensing

  huisarts np, den haag

  Het lijkt mij dat dat hier klinisch specialisten beloofd hebben niet duurder te worden door een hoop zorg bij de eerste lijn over de heg te gooien.
  Hebben zij aan de eerste lijn gevraagd of die hiertoe in staat is en zo ja onder welke condities en r...andvoorwaarden?
  Nou nee. Die eerste lijn zoekt het zelf maar uit.

  Mijn commentaar is tweeledig:

  1. De klinisch specialisten hebben zichzelf buiten de Wet Normering Topinkomens weten te houden en kunnen dus de komende jaren hun inkomen buiten algemeen acceptabel niveau houden: 2 tot 5 ton per full-time specialist lijkt mij geen onredelijke veronderstelling. ( WUO + werkgevers-pensioenbijdrage)

  2. Huisartsen zijn kennelijk niet betrokken geweest in dit hoofdlijnenakkoord. Hun inkomen bevindt zich momenteel tussen de 80 en 120 duizend per jaar voor full-tim ex-pensioen.
  De minister zegt dat recent hierover gesprekken zijn begonnen ""met de huisartsenzorg".
  Oh ja? LHV? NHG? Ineen? VPH?.
  Ik wens bestuurders van al deze gremia toe dat zij zich niet opnieuw laten verleiden in de "de kost gaat voor de baat uit" valkuil te gaan vallen.
  Eigenlijk is er geen enkele reden om het niveau van de bekostiging van een specialist huisartsgeneeskunde niet gelijk te stellen met dat van een klinisch specialist.
  Als ik LHV/NHG/Ineen/VPH-lid was zou ik mijn onderhandelaars opdragen om dat bovenaan de agenda te zetten.
  Daarna praten we weer verder.


  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.