Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Moshe-Mordechai van Zuiden Adosh van der Heijden
28 september 2011 7 minuten leestijd

De voordelen van jongensbesnijdenis

6 reacties
<b>English version of this article</b>
Op het KNMG-standpunt valt veel af te dingen

De KNMG ageert tegen jongensbesnijdenis. Er zijn echter verschillende argumenten te geven om het besnijden van zeer jonge jongens juist te billijken.

In mei vorig jaar ontraadde de KNMG de jongensbesnijdenis omdat de ingreep een medisch onnodige schending van de integriteit van het lichaam en de integriteit van de jongen zou zijn. Dit maakte veel reacties los in Medisch Contact en andere media. Onlangs herhaalde de KNMG haar standpunt. Ik heb daar argumenten tegen, maar vooraf wil ik eerst de lovenswaardige intenties van de KNMG erkennen.

De KNMG acht de vermeende medische voordelen van besnijdenis op zeer jonge leeftijd óf betwistbaar óf onbetekenend óf bereikbaar met andere maatregelen, zoals wassen, condoom, onthouding, wederzijdse monogamie of besnijdenis op volwassen leeftijd.

De belangrijke medische reden voor de babybesnijdenis is echter over het hoofd gezien. Op latere leeftijd is de ingreep duurder, pijnlijker, gevaarlijker, ingrijpender en meer verminkend. Om dit te begrijpen noem ik een aantal details van de ingreep. Ik beperk me hier tot de joodse manier van besnijden.1

Bij volwassenen verloopt de joodse besnijdenis anders dan bij baby’s:

 • De volwassene die besneden gaat worden, maakt zijn kleding los en gaat op de behandeltafel liggen. Hij krijgt plaatselijke anesthesie. Bij baby’s wordt meestal niet verdoofd.
 • Na de verdoving wordt de top van de voorhuid, die bij mannen veel groter en dikker is dan bij baby’s, afgesneden of afgeknipt.
 • Het splitsen van de twee vergroeide kanten van de voorhuid gebeurt met een chirurgisch instrument. Bij een baby splitst de besnijder de nauwelijks verbonden twee kanten met zijn nagel. Dat geeft de minste pijn.
 • De besnijder zuigt bij de man symbolisch wat bloed op van de wond en gooit het weg. Bloedvaten die niet uit zichzelf stoppen met bloeden, worden gehecht. Bij baby’s wordt wat bloed afgezogen om het bloeden te stoppen en er hoeft nooit te worden gehecht.
 • Het snijvlak wordt gehecht en de wond verbonden. Ook bij een baby wordt het snijvlak verbonden. De baby krijgt vaak een druppeltje wijn als pijnstiller.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, is er vaak veel pijn bij de volwassene. Urineren kan nog lang pijnlijk zijn en erecties (’s nachts) ook, ook zonder complicaties (die in 2-10% optreden). En ook het verwijderen van niet-oplossende hechtingen kan pijnlijk zijn. De hechtingen laten littekens achter, waarom men later soms voor aanvullende plastisch chirurgie kiest. Bij een baby is de wond in minder dan twee weken geheeld en blijft slechts een dun littekenlijntje zichtbaar.

Precedent
Er is een precedent om besnijdenis op jonge leeftijd toe te staan. Jongeren van koninklijke, adellijke, maar ook andere afkomst worden vaak in contact gebracht met minder geïsoleerde, zieke kinderen zodat ook zij op jonge leeftijd hun kinderziektes kunnen doorlopen en minder kans lopen op gevaarlijke complicaties op latere leeftijd. Tegen deze handelswijze is nooit een verbod geopperd.

De meeste Joodse jongeren zouden het hun ouders en dokters kwalijk nemen als die hen opzadelden met het laten verrichten van een gruwelijke ingreep die zo veilig in hun jonge jaren had kunnen plaatsvinden.

Besnijdenis mag op latere leeftijd ernstiger zijn, bij een baby is het ongetwijfeld ingrijpender. Maar als we kijken naar de hoge levensverwachting en het hoge geluksniveau in Israël, waar bijna alle mannen als baby’s besneden zijn, dan lijkt het mij belangrijker om zoveel mogelijk volwassen besnijdenissen te voorkomen dan om in te zitten over een trauma van de babybesnijdenis dat niet aantoonbaar groter is dan opgroeien zonder besnijdenis.

Bovendien voorkomt, zoals ook in het KNMG-standpunt staat, de jongensbesnijdenis op jonge leeftijd het psychosociale trauma van niet-besneden zijn in een gemeenschap waar onbesneden zijn vaak gezien wordt als raar of zelfs zondig.

Sinds minister Hoogervorst in 2005 de jongensbesnijdenis uit het ziekenfondspakket heeft gehaald, moeten ouders zelf voor de kosten – circa 900 euro – opdraaien. Een behandeling in het buitenland of in Nederlandse ‘klinieken’ zonder medisch toezicht, kost een derde of minder en het aantal intramurale besnijdenissen is sindsdien dan ook sterk gedaald.2 Het ondergronds gaan, waartegen de KNMG waarschuwt, voltrekt zich dus al. Ik roep de KNMG op om te pleiten voor het opnieuw vergoeden ter bescherming van de jongetjes.

Seksueel genot
De joodse traditie ziet seksualiteit als een heilig goed – niet een duivels kwaad – en voor de getrouwde vrouw zelfs als een onvervreemdbaar recht. Voor jongens en meisjes geldt dat het wegnemen van erogeen weefsel de gevoeligheid voor seksuele stimulatie vermindert. Als dit op puberale of volwassen leeftijd gebeurt, is dat effect waarschijnlijker groter omdat het verwijderde weefsel dan al een rol heeft gespeeld in de ontluikende of inmiddels gevestigde seksuele praktijk.

Een poging om door verminking het seksueel genot van de vrouw te verminderen, is barbaars en seksistisch. Echter, bij de man bestaat geheel geen eenduidig beeld of het joodse besnijden enige objectieve invloed heeft op zijn liefdesleven.3

Het kan zijn dat in het verleden een besnijdenis op jonge leeftijd bijdroeg aan het overleven en aan de kwaliteit van het leven, bijvoorbeeld door het afremmen van gevaarlijk gedrag bij jonge mannen, door het verlengen van de duur van de geslachtsgemeenschap, en door een verminderde kans op allerlei kankers en besmettelijke ziektes in een tijd waarin het risico daarop nog groot was. Of dat al of niet zo was is nog geen uitgemaakte zaak. Echter, tegenstanders van de jongensbesnijdenis zouden op zijn minst moeten toegeven dat het ooit om vele redenen van nut kan zijn geweest en nog niet bewezen is dat al die nuttige aspecten achterhaald zijn.

Moshe-Mordechai (Maurits) van Zuiden, auteur in Jeruzalem

Correspondentieadres: mmvanzdn@yahoo.com;
c.c.: redactie@medischcontact.nl

Geen belangenverstrengeling gemeld.

Samenvatting
De jongensbesnijdenis:

 • is op latere leeftijd belastender en kan daarom beter op jonge leeftijd geschieden.
 • moet worden vergoed om de kwaliteit te kunnen bewaken.
 • leidt mogelijk tot meer seksueel genot van beide partners.
 • heeft in het verleden wellicht een positieve rol gespeeld bij het overleven en de kwaliteit van het leven.Reactie:
Besnijdenis schaadt ontwikkeling

Van Zuiden beschrijft de besnijdenis bij een baby en bij een volwassene vanuit verschillende gezichtspunten. Hij zegt niets over de ervaring van het monddode jochie, tussen al die volwassenen, die allemaal hun aandacht op zijn geslachtsdelen richten en toestaan dat één van hen daar een stuk van afsnijdt.

De kernvraag is: zet de dokter zich in voor de patiënt of voor een institutie? Van Zuidens perspectief past bij de invalshoek van de voorstanders en bij de institutionele druk waaraan omstanders (en ouders) en besnedenen in deze kwestie worden blootgesteld. De KNMG ontraadt ouders jongensbesnijdenis zonder medische noodzaak en dat standpunt onderschrijf ik. Ouders die twijfelen, verdienen steun tegen de institutionele druk in (maar let wel: geen verbod, want dat is ook institutionele druk, alleen in de andere richting).

Het voornaamste argument tegen jongensbesnijdenis zonder medische noodzaak is de psychologische ontwikkeling van het kind. Elk kind verdient het recht om zich zijn lichaam volledig eigen te maken. Voor het kind maakt het niet uit welke maatschappelijke of religieuze motieven volwassenen hebben om in zijn ontwikkeling in te grijpen. Hij heeft daar toch helemaal geen weet van?

Het enige wat voor het kind telt, is de onbegrijpelijke en verwarrende ervaring: volwassenen doen inbreuk op zijn lichaam. Het jochie levert zich weerloos en kwetsbaar over aan volwassenen, die hem zijn recht op zijn eigen lichamelijke integriteit ontnemen en in zijn panische ontzetting daarover ‘beschaven’ en ‘inlijven’ in de joodse, islamitische of Noord-Amerikaanse institutionele kaders.

Zolang het kind die machtsovername over zijn lichaam niet heeft kunnen verwerken, zullen bij iedere nieuwe soortgelijke ervaring als eerste de vage herinneringen aan die eerste keer worden opgerakeld. De waarneming en verwerking van elke nieuwe situatie wordt verstoord en verward met oude emotioneel beladen associaties. De kans is groot dat angst, bedreiging, hulpeloosheid, verlatenheid en het bedrogen zijn telkens weer het referentiekader vormen van waaruit hij vergelijkbare situaties tegemoet treedt.

Joodse, islamitische, Noord-Amerikaanse en andere voorstanders van besnijdenis menen dat ouders het recht of zelfs de plicht hebben om het lichaam van het kind naar hun hand te zetten om andere, dan medische redenen. Het past een medische vakorganisatie niet om daarover een opvatting te hebben want dat is geen medische kwestie, maar een kwestie van beschaving. Het past wel om dit om medische en ontwikkelingspsychologische redenen te ontraden.

drs. Adosh van der Heijden, ethicus

Correspondentieadres: adosh@knoware.nl;
c.c.: redactie@medischcontact.nl

Voetnoten
1. Er zitten grote verschillen tussen de joodse besnijdenis, de moslimvariant en de routinematige, traditionele of culturele besnijdenis. Ik beperk me hier tot de joodse besnijdenis. Voor andere manieren gelden wellicht andere voor- en nadelen die het ook verdienen om eens tot in detail besproken te worden.

2. Joodse besnijdenissen zijn in principe gratis, dus een ziekenfondsvergoeding maakt niets uit. Ze vormen maar een promile van alle Nederlandse besnijdenissen en beïnvloeden zo de cijfers niet.

3. Dit zou mede veroorzaakt kunnen worden doordat er in de meeste onderzoekingen nog geen verschil wordt gemaakt tussen: de soort besnijdenis (joods, moslim, nationaal), de leeftijd van besnijden (baby, kind, volwassene) en de reden (religieus, verlichting van klachten).

Link:

Jewish Father's Letter to His Son


Lees ook:

<b>PDF van dit artikel</b> <b>English version of this article</b>
print dit artikel
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

 • Moshe Mordechai van Zuiden, auteur, Jeruzalem 08-11-2011 00:00

  "Naschrift van de auteur
  Adosh van der Heijden is niet alleen in de filosofie bij Karl Popper blijven steken maar heeft ook van de medische praktijk geen kaas gegeten. Vandaar dat hij niet kan inschatten wat medisch relevant is.
  Moheel en huisarts Einhorn dient Van der Heijden van medische repliek maar poneert vervolgens medische argumenten die de KNMG al discutabel verklaarde. Al in 2008 stelde internist Jannes Mulder (MC 36/2008: 1476): ‘In geen enkele cultuur bestrijdt men vieze oren door ze er preventief af te snijden.’ Jongensbesnijdenis is geen medisch alternatief louter om tegenzin tegen besnijdenis op volwassen leeftijd en het is een nep-beveiliging (tegen soa bijvoorbeeld) voor westerse mannen die zich niet bekommeren om veilige seks.
  Ik kan me voorstellen dat onbesneden hetero-mannen er niet aan moeten denken dat een besnijder aan hun piemel zit. Maar dat staat niet ter discussie. Barendse verwoordt het onverdraagzame non-religieuze standpunt dat in ontkerkelijkt Nederland zo populair, is wel. Maar hij verheft zijn eigen situatie tot norm. Zoals democratie niet een dictatuur van de meerderheid mag zijn, zo betekent liberalisme dat ieder een eigen invulling aan zijn leven mag geven. Een baby kan nou eenmaal niet beslissen over een besnijdenis dus moeten de ouders dat doen – niet een meerderheid die alleen verdraagzaam is voor het eigen standpunt. Zeker niet zolang er geen duidelijke medische contra-indicaties zijn tegen een joodse babybesnijdenis en er wel duidelijke medische voordelen zijn. Hij wil niet dat de ouders beslissen wat de baby niet kan. Wij willen niet dat hij beslist wat de ouders wel kunnen.
  Psychiater Schols schetst de walging die religie bij de meeste moderne Nederlanders oproept. Ik verwacht echter van een zielkundige dat hij verder gaat dan het beschrijven van geïntellectualiseerde en dierlijke sentimenten en juist laat zien dat een mens niet alleen hoeft te kiezen op basis van grofstoffelijke gevoelens."

 • A. van der Heijden, ethicus, 28-10-2011 00:00

  "Einhorn kiest voor zijn verweer tegen mijn stellingname het wetenschappelijke denkraam, en vraagt om publicaties, naar ik aanneem, verslagen van wetenschappelijk onderzoek, waarin is aangetoond, dat de genoemde kenmerken van referentiekaders bij besneden mannen significant meer voorkomen, dan bij een controlegroep.

  Om te beginnen is deze vraag of eis als zodanig onwetenschappelijk. Immers: in wetenschap gaat het al sinds Popper niet meer om het bewijzen van je gelijk maar juist om het falsificeren van een hypothese. De hypothese, die wetenschappelijk zou moeten worden gefalsificeerd is juist de aanname van Einhorn zelf, dat er géén significant verschillende referentiekaders aantoonbaar zijn bij besnedenen.

  Einhorn beweert verder dat besnijding minstens net zo effectief zou zijn als een vaccin, maar afgezien van de wetenschappelijke waarde van het onderzoek, waarnaar hij verwijst, is er toch voor de toelating van een vaccin nog een voorwaarde? Moeten dan niet eerst nog ongewenste bijwerkingen aantoonbaar worden uitgesloten?

  En pleit Einhorn nu voor een vaccinatie van alléén Joodse, Islamitische en Noord-Amerikaanse jochies? Wat kan daar nu weer voor wetenschappelijke onderbouwing aan gegeven worden?

  En zijn argument, dat hij "In mijn huisartsenpraktijk met veel Joodse, Amerikaanse- en Islamitische patiënten ... nimmer een verstoord referentiekader tengevolge van een circumcisie heeft mogen diagnosticeren" voldoet al helemaal niet als wetenschappelijke onderbouwing voor een heelkundige interventie aan penissen van babies of "gefriemel aan de piemel".
  "

 • R. Einhorn, huisarts, moheel (ritueel besnijder van de Libera, 'S-GRAVENHAGE 07-10-2011 00:00

  "De religieuze jongensbesnijdenis staat weer volop in de schijnwerpers. Na een artikel in Trouw van 14 september, waarvan KNMG directeur Lode Wigersma mede auteur was, stond er in MC 39 van 30 september j.l. een artikel over de voordelen van jongensbesnijdenis. Er was ook een reactie van
  drs Adosh van der Heijden, ethicus: "Het voornaamste argument tegen jongensbesnijdenis zonder medische noodzaak is de psychologische ontwikkeling van het kind”. Dan volgt een lange lijst met symptomen.en eindigt hij met: “De kans is groot dat angst, bedreiging, hulpeloosheid, verlatenheid en het bedrogen zijn telkens weer het referentiekader vormen van waaruit hij vergelijkbare situaties tegemoet treedt".
  Het zou interessant zijn te vernemen op welke onderzoekingen en publicaties drs van der Heijden deze uitspraken baseert. In PubMed heb ik deze complicaties niet kunnen vinden en ik mag toch aannemen dat het hier meer dan een idee betreft. In mijn huisartsenpraktijk met veel Joodse, Amerikaanse- en Islamitische patiënten heb ik nimmer een verstoord referentiekader tengevolge van een circumcisie mogen diagnosticeren. Ook seksuele problemen heb ik bij deze groep niet vaker waargenomen dan bij anderen.
  In een recent artikel in de JAMA schrijven Tobian en Gray over de voordelen van circumcisie. Sterke reductie van het risico op besmetting met HIV 60% , herpes genitalis 30% en HR-HPV 35%. Voor de vrouwelijke partners van besneden mannen was het risico van besmetting met HR-HPV 28%, bacteriële vaginosis 40% en trichomonas 48% verminderd. Zoals de auteurs stellen zou een vaccin met deze cijfers onmiddellijk moeten worden toegelaten.
  Het lijkt mij dan ook dat besnijdenis op baby leeftijd veel voordelen biedt, weinig belastend is en een essentieel onderdeel is van meerdere religies.

  R.Einhorn, huisarts., moheel (ritueel besnijder van de Liberaal Joodse Gemeenten)

  The medical benefits of male circumcision.
  Tobian AA, Gray RH.
  JAMA. 2011 Oct 5;306(13):1479-80. 
  "

 • P. Barendse, publicist, 01-10-2011 00:00

  "Zelden zoveel flauwekul bij elkaar gezien. Vergeet dhr. Van Zuiden misschien een klein detail? Volwassenen kunnen toestemming geven en baby's niet? Als een volwassen man zich wil laten besnijden: ga vooral uw gang. Maar van gezonde babypiemels blijf je af. Geen gefriemel aan de piemel!"

 • D. Schols, psychiater, 'S-GRAVENHAGE 30-09-2011 00:00

  "Na lange aarzeling dan toch een persoonlijke onthulling; Het Vliegende Spaghetti Monster heeft zich aan Mij openbaard. Mij is gevraagd te onthullen dat vanaf heden alle Nederlandse jongetje hun linker oorlel zullen mogen afstaan, op de achtste levensdag, tot Glorie van Het Vliegende Spaghetti Monster. Het voordeel dit op zo jonge leeftijd te doen is dat de oorlel op deze leeftijd nog klein en dun is. De volwassen oorlel is veel dikker. De oorlel van een zo jong kereltje zal nauwelijks bloeden, in tegenstelling tot die van een volwassene. Overigens raadt Het Vliegende Spaghetti Monster het gebruik van een elektrocauter af"

 
Akkoord Cookievoorkeuren aanpassen

Medisch Contact gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en op uw profiel afgestemde advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies en scripts om integratie met social media (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) mogelijk te maken. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring en in onze Privacyverklaring