Inloggen

Redactiestatuut Medisch Contact

zoals goedgekeurd door het Federatiebestuur van de KNMG op 20 mei 2003


INHOUDSOPGAVE

De positie van Medisch Contact in relatie tot de KNMG

 • Preambule                                                                                                                     

Redactiestatuut Definitief Medisch Contact

 1. Inleiding
 2. De redactionele formule van Medisch Contact
 3. Relatie tussen de Raad van Advies Medisch Contact, het Federatiebestuur KNMG en de redactie van Medisch Contact
 4. Redactionele onafhankelijkheid
 5. De redactie    
 6. Financiële middelen
 7. Benoeming en ontslag
 8. Slotbepalingen

                                                                                                                  

Taakomschrijving Raad van Advies van Medisch Contact                             
Bijlage

 • Doelstelling                                                                                        
 • Inhoudelijk redactioneel beleid                                                          
 • Personeelsbeleid                                                                                 
 • Samenstelling en benoeming


DE POSITIE VAN MEDISCH CONTACT* IN RELATIE TOT DE KNMG

*waarin is begrepen het weekblad Medisch Contact en de website medischcontact.nl                  

PREAMBULE

In dit redactiestatuut zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken beschreven van de personen en organen die direct betrokken zijn bij de productie van het weekblad Medisch Contact en de website www.medischcontact.nl, hierna te noemen Medisch Contact

Teneinde duidelijkheid te verschaffen in de positie van de Raad van Advies van Medisch Contact en van de hoofdredacteur, alsmede van de positie van het inmiddels tweevoudige medium Medisch Contact ten opzichte van de federatie KNMG, zijn de verschillende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken neergelegd in:  

a)            een redactiestatuut, waarin de taken en bevoegdheden zijn beschreven ten aanzien van de inhoud van Medisch Contact;

b)           een taakomschrijving voor de Raad van Advies, waarin de taken en bevoegdheden zijn neergelegd ten aanzien van de beheersmatige en inhoudelijke aspecten, beide in relatie tot de KNMG en de bestuursorganen en functionarissen van de KNMG.

Medisch Contact is het officiële orgaan van de KNMG en is als zodanig geen zelfstandige  rechtspersoon. Medisch Contact wordt derhalve niet door de Raad van Advies van Medisch Contact gerepresenteerd, maar door die bestuursorganen en functionarissen van de KNMG die organisatorische en directionele bevoegdheden met betrekking tot Medisch Contact bezitten.

Gezien de redactionele onafhankelijkheid van Medisch Contact zijn de redactionele verantwoordelijkheden duidelijk gescheiden van de directionele verantwoordelijkheden.

De directionele eindverantwoordelijkheid van Medisch Contact berust bij de algemeen directeur van de KNMG, de redactionele eindverantwoordelijkheid berust bij de hoofdredacteur van Medisch Contact.

Gezien het zeer specifieke en eigen karakter van de werkzaamheden binnen de redactie kan de directionele aansturing niet rechtstreeks door de algemeen directeur geschieden, maar gebeurt dat door de hoofdredacteur op dezelfde wijze zoals elders binnen de KNMG-organisatie directionele verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd aan hoofden van dienst dan wel aan secretarissen; de laatsten met name voor zover het de Colleges en Registratieommissies betreft. Dit impliceert dat de hoofdredacteur vergelijkbare taken en bevoegdheden heeft met betrekking tot personele aangele­genheden, alsmede met betrekking tot de budgettaire verantwoordelijkheid.

Teneinde de onafhankelijke positie van de hoofdredacteur te bewaken en te bewaren wordt het noodzakelijk geacht dat er een los van de bestaande bestuursorganen instantie is binnen de KNMG, nader te noemen de Raad van Advies van Medisch Contact.


Redactiestatuut MEDISCH CONTACT

INLEIDING

Artikel 1

1.1               Dit statuut bevat regels met betrekking tot de relatie tussen de Raad van Advies, het Federatiebestuur KNMG en de redactie van Medisch Contact en beoogt tevens het volgende te regelen:

-        bescherming van de journalistieke identiteit en redactionele onafhankelijkheid van Medisch Contact;

-        regeling van de wijze waarop Medisch Contact inhoud geeft aan haar positie als officieel orgaan van de KNMG;                      

-        de relatie tussen redactie en hoofdredacteur met betrekking tot het beleid.

1.2               Onder redactie wordt in dit statuut verstaan alle bij Medisch Contact te werk gestelde personeelsleden van de KNMG.

DE REDACTIONELE FORMULE VAN MEDISCH CONTACT

Artikel 2

2.1               Medisch Contact is het officiële orgaan en verenigingsblad van de KNMG. Aangelegenheden rechtstreeks de federatie KNMG betreffende worden opgenomen in de rubriek Federatienieuws. 

                Medisch Contact dient tevens als forum voor de uitwisseling van onafhankelijke opinies op het gebied van de gezond­heidszorg. Medisch Contact heeft hierin een opiniërend, signalerend en informerend karakter.

                Medisch Contact is, met inachtneming van de geldende journalistieke principes en de eigen forumfunctie,  gehouden de belangen van de KNMG en haar constituerende beroepsverenigingen te respecteren. Medisch Contact overweegt te dezer zake voortdurend hoe en in welke mate federatiepartners bij publicaties kunnen worden betrokken.

                Sinds 1997 wordt Medisch Contact ondersteund door een Raad van Advies; deze adviseert zowel de redactie van Medisch Contact als het Federatiebestuur KNMG en fungeert in voorkomende gevallen als  intermediair tussen genoemde partijen.

2.2          De positie van Medisch Contact vindt zijn  grondslag in de doelstellingen van de KNMG. Indien het Federatiebestuur van mening is dat de belangen van de KNMG onvoldoende in acht zijn genomen of de journalistieke principes zijn geschonden,  zal het formele oordeel hierover pas worden uitgesproken nadat de Raad van Advies is geraadpleegd.

2.3          Medisch Contact stelt zich ten doel:

-       een podium te bieden enerzijds voor meningsvorming en inhoudelijke informatie-uitwisseling tussen artsen onderling en anderzijds tussen artsen en  direct betrokkenen in en rond de gezondheidszorg ;

-       de doelstellingen van de KNMG en de haar constituerende beroepsverenigingen waar mogelijk en journalistiek verantwoord te ondersteunen;

-       de wisselwerking tussen de KNMG en de (leden van de) haar constituerende beroepsverenigingen en de buitenwereld te bevorderen;

-       ten aanzien van de bedoelde meningsvorming een kritische gidsfunctie te vervullen.

2.4          Medisch Contact richt zich op:

-       de leden van de federatiepartners en individuele leden KNMG;

-       de overige Nederlandse artsen;

-       personen en organisaties binnen de Nederlandse samenleving die politiek,  be­stuurlijk of uitvoerend betrokken zijn bij de gezondheidszorg.

2.5        De hoofdredacteur kan, binnen zijn verantwoordelijkheid als representant van een  opiniërend, signalerend en informerend platform voor leden, de bestuursvergaderingen van de KNMG bijwonen. De hoofdredacteur behoeft hiervoor een uitnodiging. De ter beschikking staande bestuursinformatie heeft een vertrouwelijk karakter.

               

2.6               Medisch Contact geeft mede gestalte aan het in Nederland geldend grondrecht van vrijheid van meningsuiting, informatieverwerking, informatievermenigvuldiging en informatieverstrekking, zoals vastgelegd in onder andere artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Verdrag van Rome.


RELATIE TUSSEN DE RAAD VAN ADVIES VAN MEDISCH CONTACT,  HET FEDERATIEBESTUUR KNMG EN DE REDACTIE VAN MEDISCH CONTACT

Artikel 3

3.1               Teneinde de onafhankelijkheid van de redactie veilig te stellen heeft het Federatiebestuur KNMG de Raad van Advies opgedragen:

·      de onafhankelijkheid van de redactie te waarborgen;

·      de hoofdredacteur te adviseren met betrekking tot inhoud en vorm van Medisch Contact

            De Raad van Advies voert haar functie uit aan de hand van een taakomschrijving; deze is als bijlage bij het redactiestatuut gevoegd.

3.2               De samenstelling van de Raad van Advies is een afspiegeling van de beroepsgroepen binnen de federatie, aangevuld met een studentlid en vertegenwoordiger van het bureau KNMG. De Raad van Advies bestaat uit zeven personen.

 

3.3               De bevoegdheid tot wijziging van de redactionele formule berust bij het Federatiebestuur. Voorstellen ter zake worden aangeboden aan en overlegd met de Raad van Advies en de hoofdredacteur.

3.4               De bevoegdheid wijzigingen aan te brengen in de positie van Medisch Contact binnen de organisatie KNMG berust bij het Federatiebestuur. Voorstellen ter zake worden aangeboden aan en overlegd met de Raad van Advies en de hoofdredacteur.

HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 4

4.1               Binnen het kader van het in 2.3 omschreven doel van Medisch Contact voert de hoofdredacteur zijn organiserende, informatieverstrekkende en opiniërende taak uit; bij zijn taakuitoefening ondervindt hij geen belemmering van enige beïnvloeding of ingrijpen door wie dan ook, anders dan in dit statuut en de bijlagen is geregeld.

4.2          Ingevolge artikel 1 heeft de hoofdredacteur primair tot taak de totstandkoming van de redactionele inhoud en grafische vormgeving van Medisch Contact. Voorts geeft de hoofdredacteur leiding aan het bij Medisch Contact werkzame personeel en is hij budgethouder. De bedrijfsvoerende taken zijn beschreven in de functiekarakteristiek van de hoofdredacteur.

DE REDACTIE

Artikel 5

5.1          De hoofdredacteur is voorzitter van de redactievergadering en is verantwoordelijk voor de besluitvorming. Voorts is de hoofdredacteur verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van Medisch Contact. Hij voert binnen het kader van de redactionele formule regelmatig overleg met de redactieleden in de zogenaamde redactievergadering.

5.2         De redactie vergadert wekelijks. Van elke redactievergadering wordt verslag gelegd. Op verzoek van een redactielid kan er een bijzondere redactievergadering worden gehouden.

5.3          De hoofdredacteur bespreekt tijdens de redactievergaderingen eventuele wijzigingen in de bladformule, format, financiële positie en productieproces van Medisch Contact.

5.4          De redactievergadering kan desgewenst en op eigen initiatief over het in artikel 5.3 gestelde in overleg treden met de Raad van Advies. 

5.5          In alle gevallen waarin de hoofdredacteur weet of kan vermoeden dat voorgenomen besluiten of adviezen van de Raad van Advies, het Federatiebestuur KNMG of de exploitant op het niet-redactio­nele vlak, rechtstreeks of zijdelings invloed kunnen hebben op de redactieformule volgens artikel 2, deelt hij dit aan de redactievergadering mee.

5.6          Indien door de hoofdredacteur of in diens opdracht wijzigingen worden aangebracht in een door een redactielid geschreven of geredigeerd artikel, geschiedt dit na overleg met de betrokkene.

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 6

6.1          Het op grond van de begroting van Medisch Contact ter beschikking staande budget wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld.

6.2          De hoofdredacteur is jegens de algemeen directeur  van de KNMG verantwoording verschuldigd voor de besteding en de bewaking van het in 6.1 genoemde budget.

6.3          De controle op de inkomsten en uitgaven volgens de begroting geschieden volgens de procedures van het bureau KNMG. De algemeen directeur van de KNMG bewaakt overschrijdingen van het aan Medisch Contact gevoteerde budget en signaleert overschrijdingen bij de hoofdredacteur van Medisch Contact.

 

BENOEMING EN ONTSLAG

Artikel 7

7.1          Op het bij Medisch Contact werkzame personeel is de rechtspositieregeling van de KNMG van toepassing.

7.2               Benoeming en ontslag van het bij Medisch Contact werkzame personeel geschiedt op voordracht van de hoofdredacteur door de algemeen directeur van de KNMG.

7.3               Benoeming van de hoofdredacteur geschiedt door het Federatiebestuur op zwaarwegend advies van de Raad van Advies. Deze laatste heeft daartoe een vertegenwoordiging van de redactie indringend gehoord.

7.4               Schorsing dan wel onvrijwillig ontslag van de hoofdredacteur geschiedt door het Federatiebestuur. De Raad van Advies  en de algemeen directeur adviseren te dezer zake het Federatiebestuur. Alvorens de Raad van Advies een advies uitbrengt, raadpleegt zij indringend een vertegenwoordiging van de redactie.

WIJZIGINGEN

Artikel 8

Wijzigingen in het redactiestatuut worden vastgesteld door het Federatiebestuur nadat de Raad van Advies na overleg met de redactie hiertoe een voorstel heeft gedaan aan het Federatiebestuur.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 9

Indien partijen het niet eens kunnen worden over de interpretatie van bepalingen in dit statuut wordt het geschil in handen gelegd van het Federatiebestuur. Indien het Federatiebestuur zelf partij is, beslist een externe arbitragecommissie. Deze commissie wordt door de in conflict zijnde partijen tezamen benoemd.


TAAKOMSCHRIJVING RAAD VAN ADVIES MEDISCH CONTACT

Bijlage


DOELSTELLING

Artikel 1

1.1               De bijzondere positie van Medisch Contact als enerzijds het officiële orgaan en het verenigingsblad van de KNMG, uitgebreid met de website Medisch Contact, en anderzijds een tijdschrift en een website die als forum dienen voor de uitwisseling van onafhankelijke opinies op het gebied van de gezondheidszorg, maakt het noodzakelijk dat er binnen de KNMG een los van de bestuursorganen staande instantie is die binnen de voorwaarden van de statuten en het algemeen Reglement van de KNMG en los van het redactiestatuut van Medisch Contact

·      de onafhankelijkheid van de redactie waarborgt;

·      de hoofdredacteur adviseert met betrekking tot het voeren van de redactie en de daarvoor benodigde middelen.

1.2               Teneinde haar taak goed te kunnen vervullen en de relatie tot het Federatiebestuur goed aan te geven, is voor de in 1.1. genoemde instantie - aangeduid als de Raad van Advies Medisch Contact - een taakomschrijving vereist.

1.3               De taakomschrijving wordt vastgesteld door het Federatiebestuur van de KNMG.

1.4               De bepalingen van deze taakomschrijving laten onverlet dat de KNMG de rechtspersoon is die de juridische verantwoordelijkheid draagt voor Medisch Contact.

1.5               De Raad van Advies ziet toe op de naleving van het gestelde in het redactiestatuut.

INHOUDELIJK REDACTIONEEL BELEID

Artikel 2

Op het terrein van het redactionele beleid zijn de taken van de Raad van Advies van Medisch Contact:

·       In overleg met de hoofdredacteur en het Federatiebestuur een voorstel te doen voor een door het Federatiebestuur vast te stellen redactiestatuut;

·       De actualiteit van het redactiestatuut te bewaken en zo nodig voorstellen voor wijzigingen hiervan te initiëren;

·      Klachten over het redactionele beleid in behandeling te nemen en te toetsen aan het redactiestatuut;

·           De redactie te adviseren over het redactionele beleid;

·         Naleving van het redactiestatuut te bewaken.

PERSONEELSBELEID

Artikel 3

De Raad van Advies heeft op het gebied van personeelsbeleid de bevoegdheid tot:

·       het geven van een zwaarwegend advies aan het Federatiebestuur tot benoeming van een hoofdredacteur.

·       het doen van een voordracht aan- dan wel adviseren over schorsing en ontslag van de hoofdredacteur aan het Federatiebestuur

SAMENSTELLING EN BENOEMING

Artikel 4

4.1          De Raad van Advies bestaat uit zeven leden.   Tenminste vijf leden vormen een afspiegeling van de beroepsgroepen binnen de federatie KNMG, een lid heeft zitting namens de studenten en een lid vanuit het bureau van de KNMG. Bij voorkeur is dit de algemeen directeur.

4.2               De benoeming van nieuwe leden van de Raad van Advies geschiedt door het Federatiebestuur, op voordracht van de zittende leden van de Raad van Advies. Potentiële kandidaten kunnen zich via een sollicitatieprocedure aanmelden. Van de vacature(s) wordt melding gemaakt in Medisch Contact.

4.3               De leden van de Raad van Advies hebben - met uitzondering van de vertegenwoordiger vanuit het bureau KNMG - een zittingsperiode van drie jaar. Deze periode kan op voordracht van de  Raad van Advies door het Federatiebestuur één keer verlengd worden.

4.4               De commissieleden uit de categorieën studenten en arts-assistenten leggen het commissielidmaatschap tussentijds neer na het afleggen van het (basis)arts-examen, respectievelijk na het arts-assistentschap, ongeacht de voorgeschreven zittingsperiode van drie jaar.

4.5         Tussentijds ontslag als lid van de Raad van Advies geschiedt  met redenen omkleed door het Federatiebestuur, op voordracht van de overige leden van de Raad van Advies.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.