Privacyverklaring

Utrecht 17-7-2018

Medisch Contact, gevestigd aan Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites medischcontact.nl; artsinspe.nl; medischcontactlive.nl; medischcontactbanen.nl; artsinspebanen.nl; gezondheidszorgbanen.nl; verpleegkundigenbanen.nl; zorgmanagerbanen.nl; verzorgingbanen.nl; assistentenbanen.nl, ggz-banen.nl, paramedicibanen.nl, laborantenbanen.nl, zorgICTbanen.nl en op de app Medisch Contact beschikbaar via de Appstore en de Google Play Store.

Contactgegevens:

www.medischcontact.nl Medisch Contact, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht +3188 440 4266 redactie@medischcontact.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medisch Contact verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Medisch Contact bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medisch Contact verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het bezorgen van Medisch Contact;
 • u de mogelijkheid bieden een account aan te maken voor toegang tot het besloten deel van onze websites;
 • het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • u te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • het optimaliseren van het aanbod van producten en diensten;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen en te optimaliseren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medisch Contact verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Lidmaatschap vakbond

Mogelijk valt uw lidmaatschap bij een van de federatiepartners van de KNMG aan te merken als het lidmaatschap van een vakbond.

Geautomatiseerde besluitvorming

Medisch Contact neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medisch Contact) tussen zit. Medisch Contact gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Bij het met goed gevolg doorlopen van een onlinenascholing van Medisch Contact wordt, indien de cursus voor uw specialisme is geaccrediteerd, automatisch een nascholingspunt bijgeschreven in GAIA.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Medisch Contact verwerkt met de bijbehorende bewaartermijn.

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden bewaarduur
Voor- en achternaam Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG, tot maximaal 7 jaar na afronding nascholing Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
Geslacht Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
Geboortedatum Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
Adresgegevens Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
Telefoonnummer Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
E-mailadres Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG, tot maximaal 7 jaar na afronding nascholing Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen. Tot ruim een jaar na de herregistratieperiode blijven gevolgde nascholingen geregistreerd.
Vereniging die deel uitmaakt van de Federatie KNMG Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
Relatienummer van vereniging die deel uitmaakt van de Federatie KNMG Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
Specialisme Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
KNMG-relatienummer/abonneenummer/NAPA-relatienummer Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
BIG-nummer Niet Uw BIG-nummer wordt alleen gebruikt voor toekennen van uw nascholingspunt
Lidmaatschapstype Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
Locatiegegevens (gepseudonimiseerd) Zolang de website bestaat Voor statistische doeleinden
Gegevens over uw activiteiten op onze website Zolang de website bestaat Voor statistische doeleinden
Internetbrowser en apparaat type Zolang de website bestaat Voor statistische doeleinden
Bedrijfsgegevens Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
BTW-nummer Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.
Betalingsgegevens Tot maximaal 2 jaar na uitschrijving bij beroepsvereniging aangesloten bij de KNMG Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medisch Contact deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Medisch Contact blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Medisch Contact uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming (zie ook cookieverklaring Medisch Contact).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Medisch Contact gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Medisch Contact gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op de websites van Medisch Contact kunnen ook cookies door derden worden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social-mediabedrijven.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. (Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/) Voor uitgebreide informatie over de cookies op onze websites verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medisch Contact en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar redactie@medischcontact.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Medisch Contact wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Journalistieke exceptie

In artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG is een journalistieke exceptie opgenomen. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld dan heeft die persoon:

 • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
 • geen recht op intrekking: in geval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
 • geen recht op rectificatie
 • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
 • geen recht op bezwaar tegen de verwerking
 • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Medisch Contact neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via redactie@medischcontact.nl