Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Achter het nieuws

RVS: ‘Politiek moet zich niet verschuilen achter experts’

Coronacrisis moet uitzicht bieden op ‘een vitale en veerkrachtige samenleving’

4 reacties

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseert de prijs van uitgestelde zorg en de economische en sociale schade mee te wegen bij besluiten over maatregelen om het coronavirus te beheersen. ‘Wij willen de discussie over mensgerichte zorg verbreden, en niet alleen verbinden aan de ic-capaciteit, of aan overleven.’

De coronacrisis vraagt om maatwerk en politieke keuzes. Daar komt het ongevraagde advies op neer dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onder de titel ‘(Samen)leven is meer dan overleven’ deze week uitbracht. Burgers, professionals, bestuurders, ondernemers en onderzoekers moeten meer ruimte en vertrouwen krijgen om gezamenlijk een afweging te maken tussen de verschillende waarden die voor hen belangrijk zijn, en om daar ook naar te handelen. Meer concreet betekent dit dat de raad adviseert om de prijs van uitgestelde zorg en de economische en sociale schade mee te wegen bij besluiten over beperkende maatregelen, want de groep van kwetsbare mensen die het meest door deze crisis worden getroffen is heterogeen: het betreft niet alleen ouderen en chronisch zieken, maar ook mensen die geen thuiszorg meer krijgen, die hun baan verliezen, of die gebukt gaan onder toenemende stress. Sta daarom versoepelingen van de beperkende maatregelen als eerste toe op die plekken waar de verhouding tussen winst in termen van goed en gezond (samen)leven versus het risico op verspreiding van het virus het meest voordelig uitvalt, stelt de raad voor. ‘De mate waarin bepaalde groepen kwetsbaar zijn of worden, kan houvast bieden voor het maken van dit type onderscheid. Dus bijvoorbeeld eerst weer dagbesteding voor psychiatrische patiënten, zorg en begeleiding voor kinderen met een beperking, of hervatting van werk op sociale werkvoorzieningen’, zegt Jan Kremer, gynaecoloog en hoogleraar patiëntgerichte innovatie aan het Radboudumc. Hij is een van de opstellers van het advies. ‘Dat het kabinet aanvankelijk snel en doelgericht handelde in een ernstige, complexe en vooral onzekere situatie is goed geweest’, vervolgt hij. ‘Maar onze boodschap is nu: blijf daar niet te lang in hangen. Die periode van onzekerheid is geen kwestie van twee weken, maar van maanden, misschien zelfs jaren als een vaccin nog lang uitblijft. Daarom is het beter om nu ruimte te maken voor een afweging van de gezondheids- en sociale waarden die ten grondslag liggen aan alle besluiten over de beperkende maatregelen. Als dokters hebben wij – ik ook – lang de neiging gehad onderscheid te maken tussen het medische en het sociale domein. Nu zien we dat beide op een intrinsieke wijze met elkaar verbonden zijn.’

Mensgerichte zorg

Tijdens de persconferentie van 6 mei leek Rutte het advies van de RVS te hebben gehoord. Zo maakt het kabinet ruimte voor andere vragen dan louter medische en zal het zich breder laten adviseren in sociale en economische kwesties. En zowel kabinet als RVS wil nieuwe overbelasting van de ic’s voorkomen, al wil de RVS dat bereiken met flexibel op- en afschalen en het kabinet met het structureel ophogen naar 1700 ic-bedden. Dit is voor de RVS een belangrijk punt omdat hier een essentiële waarde in het geding is: ‘mensgerichte zorg’. Jan Kremer: ‘Als de ic-zorg overbelast raakt en patiënten dus niet meer op deze zorg kunnen rekenen, dan schend je die waarde.’ Met nadruk voegt hij daaraan toe: ‘Maar let op: wij willen de discussie over mensgerichte zorg verbreden, en niet alleen verbinden aan de ic-capaciteit, of aan overleven. Dat gesprek wordt onvoldoende gevoerd, vinden wij. Dan komen we bij vragen als: welke gevolgen hebben de huidige maatregelen voor bijvoorbeeld ggz-patiënten die thuiszitten zonder goede, mensgerichte zorg. Wat betekent het voor gehandicapten als iedereen op anderhalve meter moet blijven: zij hebben ook recht op mensgerichte zorg. Of wat betekent het voor mensen die zonder hun familie om zich heen sterven in het verpleeghuis? Daar zijn geen landelijke blauwdrukken voor, je moet daarover lokaal besluiten nemen. Die ruimte moet er komen, vinden wij.’

Ook hier lijkt het erop dat het kabinet in de richting van de RVS beweegt. Vanaf 11 mei worden eerste, kleine stappen gezet in een versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 25 verpleeghuizen die volledig vrij moeten zijn van besmettingen wordt na instemming van personeel en cliëntenraad één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Op basis van de ervaringen met deze pilots wil het kabinet stapsgewijs de bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties verruimen.

Het kabinet kiest verder voor het op grotere schaal testen, traceren en isoleren van patiënten met covid-19. Ook dat vindt de RVS belangrijk. Kremer: ‘Het vergroten van de testcapaciteit en het geven van een rol aan burgers in het contactonderzoek zijn – naast die flexibele ic-capaciteit – belangrijke randvoorwaarden voor meer ruimte om tot de juiste waardenafwegingen en lokaal maatwerk te komen.’

Normatieve besluiten

Met nadruk vindt de RVS dat de politiek de moed moet hebben om normatieve besluiten te nemen en zich niet kan verschuilen achter kennis van experts. ‘Ik bedoel: als de regering zou kiezen voor de Chinese aanpak met staatssurveillance, dan is dat een normatieve keuze’, zegt Kremer. ‘Wetenschappers en professionele deskundigen moeten aangeven wat de gevolgen zijn van de verschillende scenario’s, en dan niet alleen in termen van “overleven”, maar ook in termen van “samenleven”. Maar het is wel kennis die zichzelf continu bevraagt. Kern van de wetenschap is immers twijfel – over aannames, theorieën en bevindingen. Nu zie ik soms experts die zo betrokken zijn bij de besluitvorming dat ik mij afvraag of ze voldoende ruimte hebben voor een dergelijke onafhankelijke wetenschappelijke rol. We pleiten daarom bijvoorbeeld ook voor het openbaar maken van de rekenmodellen van het RIVM, zodat andere wetenschappers kunnen meedenken.’

Snelkookpan

Inmiddels werkt de crisis als een snelkookpan: zorg op afstand komt op gang, er is meer plaats voor samenwerking tussen instellingen, en alle opgeschorte, reguliere zorg kan mogelijke overbehandeling zichtbaar maken. Jan Kremer beaamt dat: ‘Ja, ik denk dat veel bestaande ontwikkelingen een versnelling ondergaan. Laten we er daarbij vooral voor waken dat regels en procedures deze innovaties niet in de kiem smoren. Tegen de NZa zeggen we in ieder geval: ga na waar samenwerking goed werkt en hoe die kan worden gestimuleerd. De vraag zou nu niet alleen moeten zijn: welke zorg is het meest urgent, maar op welke terreinen leveren we de meeste waarde in het licht van de beperkte capaciteit. Door deze crisis zullen we ons blijvend realiseren dat goede zorg alles te maken heeft met het leiden van een goed leven, maar vooral ook hoezeer dit goede leven een complexe en onzekere zaak is. Dat we die onzekerheid de laatste decennia verdrongen hebben, laat de coronacrisis scherp zien. Ook al komt er een vaccin, dan nog zullen we met complexiteit en onzekerheid moeten dealen. Dat is eigenlijk de kern van wat wij betogen. We zien ons advies niet als een eindpunt maar als een keerpunt. We starten nu de dialoog met mensen in het veld en met de overheid. Ik verwacht dat ons advies met alles wat ik in de praktijk al zie gebeuren, uitzicht biedt op een vitale en veerkrachtige samenleving.’

Nieuws Achter het nieuws covid-19
 • Henk Maassen

  Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Wico Mulder, Arts M&G, Gorssel 20-05-2020 09:28

  "Helder stuk met een zeer relevant pleidooi; Collega Maassen schrijft: "Door deze crisis zullen we ons blijvend realiseren dat goede zorg alles te maken heeft met het leiden van een goed leven". Ik hoop van harte dat u hierbij doelt op een integrale kijk op gezondheid & welbevinden zoals Machteld Huber (iPH) & de AIM dat al geruime tijd uitdragen. De zorg is momenteel met name georganiseerd vanuit het objectieve concreet cognitieve. Dat wat wij middels EB-wetenschap en technische innovaties kunnen waarnemen aan de buiten- en binnenkant van ons lichaam, dat is wat telt. Voor mij is dit koude zorg. Goed zorg is niet slechts het praktiseren van op EBM gebaseerde protocollen en richtlijnen. Ik ben van mening dat de zorg zich dient te richten op het herstel van gezondheid en welbevinden; Goede zorg is ook preventie in de breedste zin t.a.v. onderhoud, behoud en herstel van gezondheid en welbevinden vanuit een brede kijk. Er zijn ook dimensies die minder goed of niet meetbaar of weegbaar zijn; subjectief ; bv gevoelens en emoties maar die wel degelijk (bewezen) van zeer groot belang zijn daar ze van grote impact zijn op onze gezondheid & welbevinden (zie boek Pierre Capel; Het Emotionele DNA); waardevol om mee te nemen in onze consulten en daar ruim de tijd voor te nemen. Warme zorg; dat is de essentieel en urgent. Dit zal de epidemie van SOLK naar verwachting zeker verminderen. Wat is de betekenisgeving / het signaal achter de klacht?

  Tot besluit, een opmerking t.a.v. uw uitspraak; "Als dokters hebben wij – ik ook – lang de neiging gehad onderscheid te maken tussen het medische & het sociale domein. Nu zien we dat beide op een intrinsieke wijze met elkaar verbonden zijn." Ik hoop het van harte. Echter als Arts Maatschappij & Gezondheid / MPH; werkzaam op het grensgebied tussen "het medische" & het sociale domein wordt door mij & mijn collegae dat onderscheid geenszins gemaakt. Deze verbinding is evident, cruciaal en van zeer grote impact; de kern van ons specialisme."

 • Els van Veen, huisarts, Dalfsen 08-05-2020 16:54

  "Eindelijk, wat heb ik dit geluid gemist de afgelopen maanden.
  "

 • Atta van Westreenen, Arts, Hulst 08-05-2020 12:39

  "Eindelijk een positie in de lande die breder is dan "het virus moet beteugeld". Fijn.
  Het is absurd dat de politiek zich verschuilt achter alleen het medische stuk en daarbij ook nog alleen de epidemiologie van het coronavirus zelf.
  Politiek is juist voorbij de wetenschap en experts: politiek is het maken van keuzes. Wat nu gebeurt is een onttrekking van onze bewindslieden aan die plicht uit angst voor het virus en/ of angst voor afrekening bij de volgende verkiezingen. "

 • W.J.Duits, Bedrijfsarts, Houten 08-05-2020 11:59

  "Het lijkt me belangrijk te kijken naar wat er nodig is om zo "normaal" mogelijk weer te kunnen functioneren. Wat is belangrijk? Kunnen we het virus detecteren en indammen? Gezien de huidige stand van wetenschap: Dat weten we niet. Er is een sterke aanwijzing dat dit virus ook verspreid kan worden door mensen die niet tot nauwelijks ziekte vertonen. Kortom: We zullen dus maatregelen moeten treffen die de verspreiding kunnen voorkomen. Het virus kan zich verspreiden via de lucht en via de ontlasting. Het virus kan zich aan oppervlaktes hechten en daar een tijdje overleven. De huidige maatregelen handen wassen en niet aan je gezicht komen in de openbare ruimte moet dat afdoende afschermen. Maar hoe voorkom je dat een aerosol wordt verspreid? Als we dus dichter bij elkaar komen dan 1,5 meter of als we in een grote ruimte zijn met heel veel mensen? Is het dan toch niet interessant een onderzoek te doen naar de effectiviteit van mondmaskers? Dat lijkt me toch geen moeilijk onderzoek, bepaling van luchtstromen in de ruimte, welk effect heeft het dragen op de uitgeademde luchtstroom. Dat is simpel onderzoek. Waarom wordt dat niet gedaan, of meer over gepubliceerd? Er kan ook worden onderzocht welke maskers misschien dan kunnen worden gebruikt om veilig naar een theater te kunnen gaan bijvoorbeeld, of wat is de invloed van een goede ventilatie? Het vergt denken in oplossingen. Met alle respect voor wat er nu wordt gedaan, door het RIVM, de regering, maar bovenstaande mis ik. Wat ik ook mis is een eenduidige communicatie. De een zegt: we willen mondmaskers, maar dan zegt iemand anders "schijnveiligheid", beide standpunten worden niet wetenschappelijk inzichtelijk onderbouwd, welk effect heeft dat op onze bevolking? Het wordt ook tijd dat duidelijk wordt dat de regering besluit op basis van informatie van deskundigen, ik heb dan zelf niet zo'n behoefte aan diverse deskundigen die ook weer diverse meningen er op na houden. "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.