Blogs & columns
Henk van Gerven
Henk van Gerven
3 minuten leestijd
Blog

Patiënten en artsen: verenigt u, laat 33980 sneuvelen

9 reacties

Tamelijk onopgemerkt is op dinsdag 13 september de wet 33980 in de Tweede Kamer aangenomen. Het betreft een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. Door deze wetswijziging worden de mogelijkheden om in het belang van fraudebestrijding het medisch beroepsgeheim op te heffen volledig. Tot nu toe kon met een keuze voor een restitutiepolis een patiënt zijn privacy beschermen.

Het is vreemd dat het in artsenland zo stil is gebleven rondom de erosie van een van de kernwaarden van het artsenvak. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat in de spreekkamer wordt gedeeld binnen die vier muren blijft. Deze vertrouwensbasis is cruciaal. En deze wordt nu te grabbel gegooid omdat het aantasten van het beroepsgeheim nodig zou zijn om fraude op te sporen. Maar waar hebben wij het over?

Zorgverzekeraars mogen bij materiële controle bij vermoedens van fraude en/of fout declareren in het medisch dossier kijken om te controleren of de arts – al dan niet samen met de patiënt – rommelt met declareren. Volgens artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is het aantasten van privacy, waaronder het doorbreken van het medisch beroepsgeheim, alleen te rechtvaardigen als met het middel het doel gediend wordt en als er geen alternatieven zijn.

Allereerst is de omvang van fraude in de zorg een stuk kleiner dan enkele jaren geleden werd gesuggereerd. Zorgverzekeraars Nederland heeft uitgerekend dat in 2015, als het om echte fraude gaat, dit 0,015 procent van de 1 miljard declaratieregels betreft. Als het medisch dossier om die reden geopend kan worden door zorgverzekeraars en justitie dan is het conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet meer mogelijk de privacy van de patiënt te waarborgen. Een kernwaarde van de zorg doorbreken is dus disproportioneel. Daarnaast is niet aangetoond dat het doorbreken van het medisch beroepsgeheim nodig is om fraude effectief op te sporen en aan te pakken. Een vereenvoudiging van het financieringsstelsel zodat upcoding kan worden teruggedrongen ligt meer voor de hand. Ook kan opsporing bij vermoedens van fraude actiever ter hand genomen worden. Het voorstel voldoet dus ook niet aan het subsidiariteitsvereiste om artikel 8 te schenden.

Een wet dus die de toets van proportionaliteit en subsidiariteit niet kan doorstaan. Dit klemt eens te meer omdat zorgverzekeraars commerciële belanghebbenden zijn. Wat is hun belang bij kennis van het medisch dossier van patiënten? Kennis over de medische aandoeningen van een verzekerde kan leiden tot risicoselectie en uitsluiting van verzekeringen waar deze verzekerde hoe dan ook verliesgevend op zal zijn.

Waarom is deze wet voor minister Schippers zo’n halszaak? Belangrijk is het stuk 33980 nummer 16. Hierin staan gedeeltelijk openbaar gemaakte verslagen van het Bestuurlijk Overleg Taskforce Integriteit Zorgsector. Interessant is het verslag van 29 januari 2014, pagina 4. Daarin kunnen we lezen dat de NZa aanbevelingen van een onderzoek presenteert die erop neerkomen dat voor effectieve fraudebestrijding ‘de noodzaak tot doorbreking medisch beroepsgeheim en aanpassing artikel 13 Zvw’ nodig zijn. Het doorbreken van het medisch beroepsgeheim is een tweede pijler van Schippers om die vermaledijde artsen aan te kunnen pakken.

Minister Schippers haalde bakzeil bij de aantasting van de keuzevrijheid voor artsen, doordat drie PvdA-senatoren in de Eerste Kamer de coalitiedwang weerstonden. Ook het elektronisch patiëntendossier sneuvelde omdat het disproportionele risico’s voor de privacy bevatte. Wetsvoorstel 33980 wordt nu verder behandeld in de Eerste Kamer. Het is dus nog niet te laat om de wet te laten sneuvelen. Het is echter wel de hoogste tijd dat artsen en patiënten wakker worden.

Patiënten en artsen: verenigt u, laat 33980 sneuvelen in de Eerste Kamer.

Henk van Gerven schreef deze blog samen met Renske Leijten, eveneens Tweede Kamerlid voor de SP

Lees ook:

 • Henk van Gerven

  Henk van Gerven is oud-huisarts en Tweede Kamerlid voor de SP.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Teun van den Berg

  Huisarts , Amsterdam


  Zie ook:

  https://petities.nl/petitions/tegen-33980-16-afschaffing-medisch-beroepsgeheim-ten-behoeve-van-de-verzekeraars?locale=nl

 • J.W.A. Langendijk

  arts, np, Bitgummole

  Toen ik in 1972 artsexamen deed, deed ik daarbij een belofte waarin de volgende strofe voorkwam:
  '(…) en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of ter mijner kennis is gekomen, tenzij mijne verklaring,... als getuige of deskundige in rechten gevorderd of ik anderszins tot het geven van mededeling door de wet verplicht worde. (…)'

  Ik lette niet goed op, of ik was het alweer vergeten, maar in 2003 werd de formulering veranderd in de zin die coll Mengelberg beschrijft.

  Zou mevrouw Schippers in of na 2003 ook niet goed opgelet hebben?

 • Kaspar Mengelberg

  psychiater, Amsterdam

  Nederlandse artsen leggen een eed of belofte af. Deze luidt(o.m.):

  "Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd".

  Punt.

  http://www.nfu.nl/img/pdf/Artseneed2009.pdf

 • borgstein

  arts, nl

  ook binnen de ziekenhuizen worden de patientengegevens regelmatig bekeken door instanties (bv finance&control - wel of niet in opdracht van de verzekeraar) die geen behandelovereenomst hebben met de patient
  dit wordt nog meer gefacilteerd door EPD's ...die alle toegang mogelijk maken tenij er specifieke delen afgezchermd worden (hetgeen meestal niet gebeurd)

 • menno oosterhoff

  psychiater, Thesinge

  Het blijft me verbazen hoe dit soort wetten de tweede kamer kunnen passeren zonder veel verzet van artsen. Bij de vrije artsenkeuze kwamen we ook pas laat in actie. Nu wordt een van de fundamenten van ons werk opgeofferd aan een hersenschim.
  Ik sl...uit me graag aan bij de oproep om alsnog in touw te komen, maar hoe? Weer een petitie?
  Wat ik me ook afvraag is waarom onze beroepsorganisaties hierin zo weinig van zich laten horen. Is dit niet iets voor de federatie, of voor de KNMG of voor alle andere verengingen.?

 • Maarten Vasbinder

  médico familiar y comunitario, Ubon Ratchathani

  De derde vinger is waarschijnlijk niet genoeg. Het lijkt er op dat alleen een staking deze doordrammende minister, die artsen haat, tot aftreden kan dwingen. Bovendien, zoals zeer juist is opgemerkt door collega Sickens weet deze industrie aanbidste...r alle schijn van niet corrupt zijn, te vermijden.
  Collegae, het is genoeg. 75 jaar Medisch Contact lijkt een uitgelezen moment, nog eens duidelijk te maken, waar medici voor staan. Hippocrates.

 • J.S. Sipkens

  Arts in opleiding, Groningen

  Beste collegae,

  Het begint bij mij steeds meer en meer te dagen dat onze minister van volksgezondheid corrupt lijkt te zijn. Hoe kan het anders dat een wetswijziging als deze wordt voorgesteld. Ik noem onze volksvertegenwoordiging niet corrupt, zij ...liggen 'slechts' te slapen en snappen kennelijk de ernst van deze beslissing niet. Maar onze minister Schippers kan toch met geen mogelijkheid volhouden dat dit in het landsbelang is. Welke drank heeft zij gedronken om zichzelf in de waan te houden? Het tast dusdanig ons grondbeginsel als dokter aan, dat zelfs een minister van volksgezondheid dit zou moeten aanvoelen. Maar nee er wordt vooral geluisterd naar een perverse economische prikkel. Een die ingefluisterd wordt door de zorgverzekeraars. Die zichzelf een riante positie in de lobbykamer hebben gemanoeuvreerd. Ik ben benieuwd welke hoogwaardige baan zij na haar ministerschap gaat bekleden. Ik gok dat zij de bovenverdieping van een van onze zorgverzekeraars toe-eigent. Net als haar voorganger Ab Klink.

  Het verbaasd mij ook dat er niet of nauwelijks iets in de media terecht is gekomen over deze wetswijziging. Helaas is dit noodzakelijk om onze volksvertegenwoordigers wakker te houden. Zonder dit media geschreeuw blijven zij slapen.

  Hulde aan Henk Gerven en Renske Leijten voor het insturen van deze brief.

  Ik hoop dat de eerste kamer en onze belangenverenigingen wakker worden en zich hierin fel uitspreken tegen deze wetswijzingsvoorstel.

 • frans ploegmakers

  arts , dordrecht

  hoe kan het gebeurd zijn dat deze belangrijkste pijler onder de gezondheidszorg zo ongemerkt is weggehaald? laat er alle publiciteit op los zodat de eerste kamer alle zeilen kan bijzetten om tegen deze wet te gaan stemmen. collegae, praat er onderlin...g over bij iedere gelegenheid, en geef er alle aandacht aan!

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Collega's kom op, dit kan niet. Dit is disproportioneel. Het huidige kabinet is de Nederlandse Rechtstaat aan het verkwanselen. Het ministerie van justitie, de bewaker van de het belangrijkste wat we hebben, onze Rechtstaat, is ondergeschikt gemaakt ...aan veiligheid. Laten we nu ook dit gebeuren? M.i. is deze wet in strijd met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Hoe kan dit zo gebeuren?
  Het Kabinet met mevrouw Schippers voorop hebben het over "normen en waarden". Alleen ze zijn vergeten waar deze normen en waarden op zijn gebaseerd. Wij in Nederland zijn gezegend met het hebben van een Rechtstaat, in dit land is daardoor willekeur en corruptie onrechtmatig en kan worden aangepakt. Zodra we echter gaan knagen aan een van de pijlers, dan knagen we aan het grotere geheel en ondermijnen we de Rechtstaat. Deze wet propageert willekeur, zet daardoor de deur open voor corruptie, dat moeten we in dit land niet willen. zeker niet als we zo prat gaan op waarden en normen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.