Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

UWV verstrekt uitkeringen zonder vereist artsenoordeel

7 reacties

Een regionaal kantoor van het UWV heeft mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) gegeven zonder een beoordeling van een arts. Dat melden Trouw en RTL Nieuws. Het besluit is niet volgens de regels, maar ingegeven door het gebrek aan keuringsartsen.

Volgens de media heeft het UWV-kantoor in Zwolle eind vorig jaar 60-plussers die twee jaar ziek waren een arbeidsongeschiktheidsuitkering gegeven zonder de medische beoordeling door een arts. Het UWV hoopte met een pilot van dertig ouderen de grote achterstand bij medische beoordelingen weg te werken, stelt Trouw. Het kantoor in Hengelo zou een dergelijk plan overwegen en zelfs helemaal geen aanvragers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering meer willen laten keuren. In de krant reageert Wim van Pelt, voorzitter van de vakbond van verzekeringsartsen Novag: ‘Wij zijn daar furieus over. Op het ene kantoor krijg je een uitkering zonder beoordeling, op een ander kantoor word je wel beoordeeld, pure willekeur.’

Teleurgesteld

Rob Kok, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), toonde in Trouw al onbegrip over de aanpak van het UWV. Hij is teleurgesteld dit te moeten vernemen via andere kanalen dan via het overleg met ministerie en UWV. Het lijkt Kok verstandig als professionals met medische expertise betrokken worden bij dergelijke beleidskeuzes en daadwerkelijk invloed hebben op hun eigen beroepsuitoefening. Kok: ‘Zodat ze daadwerkelijk onafhankelijk en deskundig kunnen opereren binnen deze uitvoeringsinstantie zoals de professionele standaard en de wet vereisen.’

Verschillende belangen

Blogger en oud-bedrijfsarts Dolf Algra stelde op de website van Medisch Contact dat te veel partijen belang hebben bij de situatie. Volgens Algra schuift de politiek keuzes voor zich uit en kozen de beroepsverenigingen NVVG en NVAB voor ontwikkeling van kennis en kwaliteitsbeleid, wat leidde tot ‘nul extra mensen op de werkvloer erbij’. Volgens Gijsbert van Lomwel, directeur van de NVAB, is het probleem van de achterstanden bij het UWV veelkoppig: ‘Het opleiden van nieuwe verzekeringsartsen is een deel van de oplossing. Dan moet je het vak aantrekkelijk maken, en daar hoort perspectief en een goed kennis- en kwaliteitsbeleid bij. Zoals bijvoorbeeld via het kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde.’

Lees ook
Nieuws
 • Eva Nyst

  Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.A.M. Arents

  verzekeringsarts n.p., Beek Ubbergen

  Divisie arbeidsongeschiktheid UWV moet nu geheel apart worden ontmanteld en vervangen door een (semi)overheidsinstantie, maar dan wel onder toezicht en verantwoording van minister volksgezondheid en zeker niet meer het ministerie SZW.
  De divisie a...rbeidsongeschiktheid UWV is nu ten onder gegaan door de schuld van corrupte UWV topadviseurs v h ministerie SZW, , die vroeger in de jaren negentig werkzaam waren bij het GAK topmanagement. Het vroegere LISV en CTSV onder leiding van drs Anton Been hadden in het jaar 1999 ontdekt dat het topmanagement GAK megaloonfraude heeft gepleegd met GAK artsensalarissen. Daar het GAK top management als reactie daarop dreigde een goede start van een nieuwe instelling UWV in het jaar 2000 in gevaar te brengen, was het ministerie SZW genoodzaakt enige corrupte ontslagen GAK topleden een functie te moeten gaan aanbieden als UWV topadviseur bij het Ministerie SZW.
  Er moet nu heel snel een parlementaire enquete komen die deze corrupte UWV topadviseurs gaat ondervragen en indien aantoonbaar strafbare feiten aanwezig doorleiden naar het O.M.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid

  Een aantal citaten uit business case WIA achterstand Hengelo

  Intro: Van achterstand naar voorsprong

  Met dit plan willen we in een situatie van ongetemde problemen,
  recht doen aan de zorgvragen van de klant
  door een haalbare en VA-luwe werkwij...ze
  zonder andere klanten op achterstand te zetten

  Wat is Va luwe werkwijze ?
  VA-luw wordt bereikt door het verzamelen van informatie zoveel mogelijk te beleggen buiten de VA,
  zodat hij/zij kan concentreren op de kerntaak: het wegen van alle informatie om te komen tot een
  oordeel over de belastbaarheid en de prognose daarvan. Door de AD/RB/SMV en het Werkbedrijf
  meer in te zetten op het klantcontact krijgt de klant wel de aandacht en zorg waar die recht op heeft
  en tegelijkertijd de zorgvuldige Zorg in de weging van alle de informatie door de va.

  Wat is het doel ?
  1. Het ‘kopen’ van tijd
  2. Het inregelen van een andere VA-luwe werkwijze in de ‘gekochte’ tijd
  3. Stevige inzet op re-integratie SMZ & Werkbedrijf voor realiseren uitstroom.

  Hoe kan er tijd worden gekocht ?
  Het voorstel is om de groep WIA-achterstand een ‘blinde’ toekenning LGU te doen.
  Blind wil zeggen:zonder dat daar een sociaal medisch oordeel (SMO) aan ten grondslag ligt.

  Een oriëntatie op de achterstandsgroep OGN laat zien dat dit in veel gevallen leidt tot een LGU-duur van 12-24 maanden. We doen hiermee recht aan de rechts en bestaanszekerheid van onze klanten.

  Bron: business case Wia achterstand Hengelo
  schrijvers: kantoor Hengelo

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Artikel in Trouw is aanleiding tot Kamervragen. Klein rondje langs de velden. Actuele up date - dd 17 januari 2022:

  1. VVD heeft Kamervragen gesteld aan minister Schouten van armoede en participatie. Zie hieronder

  2. Novag nieuws -Novag neemt... berichten Trouw en RTL integraal over; maar geen verdere inhoudelijke toelichting en/of commentaar. Jammer, gemiste kans om je positioneren en standpunt nader toe te lichten
  https://www.novag.biz/nieuws/

  3. NVVG - geen enkele berichtgeving over nieuws bij RTL of artikel Trouw : nada nul niks. Totaal niet bij de les dus. Dat zegt genoeg

  https://www.nvvg.nl/nieuws/


  Artikel Trouw
  https://www.trouw.nl/economie/het-uwv-werkt-wachtlijsten-op-illegale-wijze-weg-uitkering-verstrekt-zonder-beoordeling-arts~b5610bec/

  Kamervragen
  de link
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z00557&did=2022D012

  de vragen
  Vragen van de leden De Kort en Smals (beiden VVD) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het bericht dat UWV op illegale wijze wachtlijsten wegwerkt: uitkeringen worden verstrekt zonder de beoordeling van een arts.  1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Het UWV werkt wachtlijsten op illegale wijze weg: uitkering verstrekt zonder beoordeling arts’? 1)

  2. Deelt u de mening dat het onwenselijk en onwettig is dat Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)-kantoren arbeidsongeschiktheidsuitkeringen hebben toegekend zonder keuringen toe te passen?

  3. Vindt u dat het mogelijk moet zijn om buitenwettelijke pilots en experimenten uit te voeren om wachtlijsten weg te werken?

  4. Is bij u bekend of ook andere UWV-kantoren dezelfde werkwijze toepassen?

  5. Als reden voor het verstrekken van uitkeringen zonder keuring, wordt in het artikel genoemd dat het gaat om het wegwerken van wachtlijsten, zijn er nog andere acties ondernomen om de wachtlijsten weg te werken? Zo ja, welke zijn dat, en passen deze binnen de wet?

  6. Welke oplossingsrichtingen ziet u nog meer voor het verder wegwerken van de wachtlijsten en welke wetswijzigingen zijn daar voor nodig?

  7. Bent u op de hoogte van het feit of eenzelfde werkwijze is toegepast bij andere uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)?

  8. Hoe gaat u voorkomen dat in het vervolg arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden toegekend zonder dat er vooraf een keuring plaatsvindt?  1) Trouw, 13 januari 2022, 'Het UWV werkt wachtlijsten op illegale wijze weg: uitkering verstrekt zonder beoordeling arts', (Het UWV werkt wachtlijsten op illegale wijze weg: uitkering verstrekt zonder beoordeling arts | Trouw).

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Ingrijpen is onvermijdelijk, maar nu even niet - is al meer dan 6 jaar het devies bij de sociaal medische (her)beoordelingen bij het UWV.

  "Het lijkt een ‘taai vraagstuk’, zoals ik in mijn blog beschreef: 'een taai vraagstuk wordt gekenmerkt door ...een hoge complexiteit: veel factoren en actoren die ermee te maken hebben. Het probleem is van niemand én van iedereen tegelijkertijd. Drie dingen weet je zeker: standaardoplossingen werken niet, het probleem lost zich niet vanzelf op én het wordt op den duur alleen maar erger"

  Dat laatste lijkt nu het geval. Gijsbert van Lomwel van de NVAB betitelt het als een 'veelkoppig probleem'. Dat is ongeveer hetzelfde. Het probleem is dat de NVAB en NVVG een paar jaar lang aan tafel met SZW en het UWV gezeten om het tekort aan verzekeringsartsen te tackelen, maar dit heeft niet tot enige substantiële verbetering geleid. Dat zijn helaas de harde feiten.

  Maar- en dat is het echte probleem - ik heb nergens een afdoend duidende verklaring, duiding en/of analyse gelezen waarom dit allemaal geen effect heeft opgeleverd. Men praat erover heen. En daardoor het heeft een te hoog 'iedereen-stond-erbij -en-keek-ernaar- gehalte'

  Dat is op zich weer uiterst problematisch. Vooral voor de klanten van het UWV.

  In de tussentijd is men op de werkvloer bij het UWV - zo blijkt uit deze stukken- met experimenten bezig, die niet door de wettelijke beugel kunnen. Het eerdere WB 3000 experiment in Groningen heeft laten zien waar dit toe kan leiden.

  Het is volstrekt onbegrijpelijk wat hier gebeurd. Waarbij de hamvraag gesteld moet worden: waarom heeft de RVB van het UWV geen NEE geroepen. Uit de reactie van het UWV blijkt namelijk dat ze wel degelijk op de hoogte waren. Ik verwijs naar het eigen persbericht UWV.

  https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2022/reactie-uwv-op-berichtgeving-rtl-en-trouw.aspx

  Wat dat betreft heeft Novag voorzitter van Pelt gelijk: het is pure willekeur. Want rechtsongelijkheid.

  Afsluitend: dit gaat nog een heel lelijke staartje krijgen, want de nieuwe minister van SZW moet nu afmaken wat haar voorgangers Asscher en Koolmees hebben laten lopen. Ik voorzie grote problemen. Vooral voor de klanten van het UWV. Hele grote problemen.

  Voor de liefhebbers: het actuele vertrekpunt is de brief van Koolmees van 9 april 2021 en het Gupta rapport.

  de kamerbrief
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/kamerbrief-toekomst-sociaal-medisch-beoordelen

  het Gupta rapport
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/bijlage-einddocument-toekomst-van-sociaal-medisch-beoordelen

  Korte samenvatting ervan in artikel Trouw - helder artikel
  https://www.trouw.nl/economie/zo-kan-het-tekort-aan-uwv-artsen-worden-opgelost-ingrijpende-keuzes-zijn-noodzakelijk~b3cf8ef3/

  Voor een kort overzicht van dit probleem in de tijd - lees en verbaas je
  kijk op op trackrecord van Ingrid Weel chef economie redactie van Trouw - die het UWV al jaren nauwlettend volgt
  https://www.trouw.nl/auteur/ingrid-weel

 • bedrijfsarts, Lexmond

  In de tweede regel staat arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit moet arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn neem ik aan.
  Iedereen die een WIA uitkering aanvraagt is begeleid geweest door een bedrijfsarts. Deze schrijft een zgn. actueel oordeel als on...derdeel van de WIA-aanvraag. Zou het niet handig zijn om, in plaats van niet medisch te keuren, uit te gaan van het oordeel van de bedrijfsarts? Deze heeft de werknemer 2 jaar begeleid en je mag toch aannemen dat hij of zij heel goed kan inschatten of iemand geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is? Als de bedrijfsarts de beperkingen van een werknemer duidelijk beschrijft kan de arbeidsdeskundige de beoordeling afmaken en het exacte percentage arbeidsongeschiktheid vaststellen.

 • H.C. van Gorsel

  Arts, Amsterdam

  Er zijn ook landelijke verschillen, dus extra willekeur. B.v. UWV Amsterdam heeft ook meer dan een half jaar achterstand bij WIA keuringen. Maar daar lijkt de 'default' WGA te zijn. Dus wel WIA, maar óf slechts gedeeltelijk, of tijdelijk. Ook situati...es waarbij overduidelijk sprake is van chronische ziekte die uitbehandeld is en waarbij iemand echt niet meer aan het werk zal kunnen worden zo met een halve blik afgevinkt. Uiteindelijk is dit niet alleen vervelend voor de patiënt, maar ook vooral werkverschaffing, Uiteindelijk moeten mensen worden herkeurd en krijgen dan alsnog een IVA (langdurig arbeidsongeschikt). Doe dat dan meteen.

  • P.L. Ganani-Allis

   verzekeringsarts, Rotterdam

   De 'Amsterdamse default' zoals collega van Gorsel die beschrijft, heeft niet alleen akelige gevolgen voor de klant die eigenlijk IVA had moeten krijgen, maar ook voor de klant die uiteindelijk minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt beschouwd. Bij de ...start van de WGA uitkering 'verdampt' immers het WW recht direct en volledig, dat gaat in de LGU (loongerelateerde WGA uitkering) pot. Wie vervolgens na enkele maanden of een half jaar alsnog wordt beoordeeld en geen WIA meer krijgt, krijgt dus ook geen WW.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.