Inloggen
Laatste nieuws
Binso Wymenga Chris Wiggers
8 minuten leestijd

Voordelen van concentratie overschat

1 reactie

Specialisatie werkt alleen als alle verzekeraars dezelfde keuzen maken

Specialisatie van ziekenhuizen zou leiden tot een beheerste kostenontwikkeling en verbetering van kwaliteit. Maar de minister rekent zich te rijk. De beoogde winst door het schaalvoordeel is niet realistisch.

Volgens minister Schippers is specialisatie de oplossing om de ziekenhuiszorg betaalbaar te houden. Ze gaf in het tv-programma Knevel en Van den Brink het voorbeeld van de concentratie van de behandeling van alvleesklierkanker in Brabant: daardoor was de postoperatieve sterfte teruggebracht van 24 procent naar 4 procent. Dit bracht haar tot de stelling: specialisatie leidt tot meer kwaliteit en doelmatigheid.

Voor de zomervakantie werd hierover een hoofdlijnenakkoord gesloten tussen verzekeraars, ziekenhuizen en het ministerie. Inmiddels heeft Zorgverzekeraars Nederland met zijn uitspraak dat verzekeraars geen 2,5 maar 0 procent ruimte voor volumegroei zullen hanteren, zoals in het akkoord is afgesproken, een bom gelegd onder het akkoord.

Ook wij schatten de mogelijkheden van de bedrijfstak ziekenhuizen om zich verder te verbeteren en steeds doelmatiger te werken positief in. Maar we moeten deze verwachtingen realistisch benaderen.

Hoe nieuw is specialisatie?
Alle ziekenhuizen in Nederland zouden hetzelfde doen. Dat is natuurlijk niet zo. De verschillen zijn echter met de huidige beschrijvingswijze van patiëntenzorg en diagnoses (DBC’s en DOT) moeilijk vast te stellen. In academische en topklinische ziekenhuizen worden andere patiënten behandeld dan in algemene ziekenhuizen; voor 15 tot 20 procent van alle patiënten in Nederland geldt dat deze niet in een algemeen ziekenhuis kunnen worden behandeld, maar voor diagnose en behandeling aangewezen zijn op een academisch of topklinisch ziekenhuis. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van te behandelen ziektebeelden en het doelmatig inzetten van dure faciliteiten. Naast deze specifieke patiëntengroepen behandelen academische en topklinische ziekenhuizen overigens ook minder gecompliceerde patiënten.

Specialisatie en kwaliteit
Actueel zijn de high risk-behandelingen. De IGZ rekent tot high risk, low volume: operaties vanwege slokdarmkanker, alvleesklierkanker, blaaskanker, eierstokkanker, levermetastasen en hoofd-halstumoren. De inspectie hanteert hierbij als norm dat een ziekenhuis minimaal twintig van deze operaties per jaar moet verrichten. Bij de high risk, high volume-behandelingen gaat het volgens de IGZ om borstkanker, prostaatkanker, dikkedarmkanker en longkanker. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) hebben hiervoor begin 2011 volumenormen opgesteld.

Tot een bepaald volume
is er sprake van kwaliteitstoename

Het merendeel van de SAZ ziekenhuizen (SAZ is de vereniging van ruim veertig samenwerkende algemene ziekenhuizen) en overigens ook veel andere ziekenhuizen doen de high risk, low volume-operaties niet zelf . Na een inventarisatie door Agis/Achmea is het aantal ziekenhuizen dat deze operaties niet langer doet, verder toegenomen. Voor deze ingrepen is de specialisatie/concentratie dus al vrijwel maximaal (zie de tabel).

Leidt het opschroeven van die volumenormen tot betere resultaten in termen van heroperaties, complicaties of overlevingskans (uitkomsten)?

Tot een bepaald volume is er sprake van een toename van de kwaliteit.1 Daarna vlakt die toename geleidelijk af. Het is zelfs mogelijk dat de uitkomst bij te veel routine weer minder wordt.2 3 Er is dus een grenswaarde, een minimaal volume aan te geven – zeker als het gaat om complexe behandelingen. Maar het valt te bezien of de kwaliteit van de ingreep met een verdere vergroting van het volume nog verder toeneemt.

Verzekeraars hebben aangegeven dat ze ook veel voorkomende behandelingen, zoals operaties aan heupen, knieën, cataracten, liesbreuken, varices en dergelijke, per regio in één of in enkele (‘beste’) ziekenhuizen willen concentreren. Welke aanwijzingen zijn er dat een verdere volumevergroting van deze behandelingen tot een hogere kwaliteit zal leiden? Onderzoek van Ross laat zien dat er voor hartfalen, hartinfarct en longontsteking een positief verband is tussen volume en uitkomst van zorg, maar slechts tot een bepaald volume.4 Ander onderzoek leidt tot vergelijkbare conclusies.1-3 Boven dat volume wordt de uitkomst niet beter, een vergelijkbaar resultaat als voor de meer complexe, minder vaak voorkomende behandelingen. In Nederland, met internationaal gezien ‘grote’ ziekenhuizen wordt het minimale volume voor deze behandelingen in de meeste ziekenhuizen al gehaald.

Kwaliteitsbepalend
Dat voor goede zorg concentratie en specialisatie geen noodzakelijke randvoorwaarde zijn blijkt bijvoorbeeld ook uit het artikel van Verreussel.5

Verdere specialisatie voor vaker voorkomende ziekenhuisbehandelingen hoeft dus niet tot een betere zorguitkomst te leiden. Zoals gezegd geldt dat niet voor de minder vaak voorkomende high risk-behandelingen, maar die zijn al in belangrijke mate geconcentreerd. Overigens zijn alle deskundigen het erover eens: volume is zeker niet de enige kwaliteitsbepalende factor. Ook aan andere factoren moet blijvend aandacht besteed worden: organisatie van het proces, registraties en audits (bijvoorbeeld de Dutch Surgical Colorectal Audit). De signaleringscommissie Kanker van KWF kankerbestrijding constateert een relatief grote variatie op ziekenhuisniveau in kwaliteit en verbindt daaraan de conclusie dat concentratie van oncologische zorg op basis van volume, specialisatie en infrastructuur niet zonder meer zal leiden tot kwaliteitsverbetering.6

Kosten en volume
Een verbetering van de kwaliteit in termen van vermindering van complicaties en heroperaties leidt tot meer doelmatigheid. We constateerden hiervoor dat volume daarin waarschijnlijk niet zo’n grote rol speelt. De vraag is dan in hoeverre er sprake is van andere schaalvoordelen bij specialisatie.

Bij een stijging van volume nemen de gemiddelde kosten af totdat een nieuwe productie-eenheid in gebruik moet worden genomen. Door meer volume worden de gemiddelde kosten dan niet meer lager. Dat is ook wel te verklaren: de organisatie wordt groter, er is meer management nodig, meer overdrachtsmomenten, strakkere coördinatie en communicatie.

De figuur geeft een overzicht van de kosten per gewogen patiënteenheid naar type ziekenhuis. Deze figuur wijst in dezelfde richting: een grotere organisatie of meer volume leidt niet (automatisch) tot lagere kosten.

Twee opmerkingen hierbij: een ziekenhuis, ook een kleiner ziekenhuis, is een zeer complexe organisatie. Allerlei ondersteunende functies en voorzieningen (van radiologie, ok-complex, ic, laboratorium, apotheek tot management en administratie) worden voor alle door het ziekenhuis aangeboden typen zorg gebruikt. Daardoor is de bezetting van deze ondersteuning optimaal. Valt door specialisatie een (aanzienlijk) deel van deze zorg weg dan gaat op korte termijn de bezetting omlaag zodat de kosten van de resterende zorg per eenheid omhoog gaan. Een tweede opmerking: op termijn moet daardoor capaciteit verplaatst worden: het reduceren van capaciteit gaat gepaard met liquidatieverlies (verlies dat ontstaat bij het buiten gebruik stellen van voorzieningen: de economische waarde wordt daardoor minder) en elders dient aanvullende capaciteit te worden gerealiseerd.

Samenhangende zorg
Het ziekenhuis gaat steeds meer te maken krijgen met patiënten met multimorbiteit. Een (oudere) patiënt die voor een oogoperatie komt, heeft ook cardiale problemen en diabetes; een oncologiepatiënt heeft ook parkinson en osteoporose. Als specialisatie in sterke vorm wordt doorgevoerd, kan dat ertoe leiden dat die patiënt, die nu nog op één locatie terecht kan, voortaan voor het ene deelprobleem naar ziekenhuis x moet, voor het volgende naar ziekenhuis y en voor het derde naar ziekenhuis z. Dat maakt de overdracht en informatieuitwisseling aanzienlijk complexer.

Voor de meeste patiënten betekent het
een aanzienlijke toename van reistijden

Een tweede aspect is de samenhang tussen ziekenhuiszorg en de zorg door huisartsen. Volgens sommigen zijn er mogelijkheden om de zorg doelmatiger in te richten door verschuivingen tussen eerste en tweede lijn. Die worden door (verregaande) specialisatie sterk beperkt omdat de eerste lijn dan met meerdere ziekenhuizen die telkens een deel van de zorg voor een patiënt op zich nemen moet overleggen. Dat geldt overigens ook voor de samenwerking tussen care en cure.

Liesbreuken en varices
Specialisatie werkt alleen als alle verzekeraars dezelfde keuzen maken: liesbreuken in ziekenhuis x, varices in ziekenhuis y enzovoort. Als iedere verzekeraar een ander ziekenhuis aanwijst, komt er niets van terecht. Verzekeraars kunnen zich dan dus niet meer onderscheiden in de plaats van de gecontracteerde zorg, misschien nog wel in prijs.

Verzekeraars zullen met aanbieders meerjarenafspraken moeten maken. Immers de ziekenhuizen zullen hun ‘productaanbod’ aanzienlijk moeten wijzigen: capaciteiten bij- of juist afbouwen, samenstelling medische staf aanpassen en dergelijke. Er moeten keuzen worden gemaakt die in de praktijk onomkeerbaar zijn. De dynamiek verdwijnt dan volkomen na de eerste ronde van specialisatie. Een beperkt aantal verzekeraars, een beperkt aantal aanbieders en een ziekenhuislandschap dat voor langere tijd vastligt. Als er in een regio slechts één aanbieder resteert voor liesbreuken, bepaalt die aanbieder de leveringsvoorwaarden. Twee andere effecten nog: voor de meeste patiënten zal de situatie na verregaande specialisatie leiden tot een (aanzienlijke) toename van reistijden. Ook zal de keuzevrijheid van patiënten de facto worden opgeheven.

Chris Wiggers, ambtelijk secretaris
Binso Wymenga, voorzitter
Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

Beiden schreven dit artikel op persoonlijke titel.

Correspondentieadres: cwiggers@zuwehofpoort.nl; c.c. redactie@medischcontact.nl.
Geen belangenverstrengeling gemeld.


Samenvatting

  • Specialisatie lijkt aantrekkelijk om kwaliteit en doelmatigheid van ziekenhuiszorg te vergroten.
  • De beoogde effecten worden niet gerealiseerd zodat de minder wenselijke, onomkeerbare effecten van specialisatie overblijven.
  • Gewenst is een aanpak die uitgaat van de samenhang in de zorg en die de patiënt als uitgangspunt heeft.
  • Voor doelmatigheid is nader onderzoek naar de kostenstructuur van ziekenhuizen nodig; voor kwaliteit moeten we investeren in betere zorg.


Voetnoten

1. Agrell PJ, Bogetoft P, Halbertsma R, Mikkers MC. Yardstick competition for multi-product hospitals. An analysis of the proposed Dutch yardstick mechanism. NZA research papers, Utrecht, 2007.

2. Auerbach AD, Maselli J, Carter J, Pekow PS, Lindenauer PK. The Relationship between Case Volume, Care Quality, and Outcomes of Complex Cancer Surgery. J Am Coll Surg 2010; 211 (5): 601-8.

3. Com-Ruelle L, Or Z, Renaud T. The Volume-outcome relationship in hospitals. Lessons from the literature. Questions d’economie de la Santé 2008; 135: 1-4. Institut de recherche et documentation de la santé, Paris.

4. Ross JS, Normand SL, Wang Y, Ko DT et al. Hospital volume and 30-dagy mortality for three common medical conditions. N. Engl J Med 2010; 362 (12): 1110-8.

5. Verreusel R. De beste zorg vlakbij huis kan wel degelijk. Trouw 10 augustus 2011.

6. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding. Kwaliteit van Kankerzorg in Nederland 2010


beeld: Gettyimages
beeld: Gettyimages
Meer MC-artikelen over de voor- en nadelen van concentratie en specialisatie: <strong>Klik hier voor een PDF van dit artikel</strong>

<!--
Wat doen ziekenhuizen zelf?

algemene ziekenhuizen

overige ziekenhuizen

mamma

100,0%

100,0%

colorectaal

100,0%

100,0%

longcarcinoom

45,0%

92,2%

levermetastase

12,5%

60,8%

oesophagus

15,0%

54,9%

aneurysma

72,5%

98,0%

cystectomie

57,5%

92,2%

Percentage ziekenhuizen dat de operatie zelf doet.

Bron: inventarisatie Agis/Achmea, maart 2011.

Kosten per patiënt

1200

1000

800

600

400

200

0

SAZ

overig

STG

UMC

totaal

De kosten per gewogen patiënteenheid.

Bron: eigen bewerking gegevens Dutch Hospital Data over 2009.


-->

volumenormen zorgverzekeraars ziekenhuizen zorgconcentratie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Th.A.A. van den Broek

    arts, KWADIJK

    Jammer dat er op dit artikel zo weinig wordt gereageerd, of geciteerd. Er zijn zeer valide argumenten gegeven om NIET op de door IGZ/ ministerie / Verzekeraars ingeslagen wegen voort te gaan. Zeker nu er is aangetoond dat de basis van het hele 'meer ...is beter' verhaal - veelal registries uit het buitenland - flink wordt gemanipuleerd...

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.