Inloggen
Laatste nieuws
Elke Van den Brande
7 minuten leestijd
opinie

Roep een halt toe aan de Chinese transplantatie-industrie

Het overvloedige aanbod van organen in China is onder dwang gerealiseerd en onethisch

6 reacties
Getty Images
Getty Images

Er zijn veel aanwijzingen dat China gevangenen en minder­heden dwingt om organen af te staan voor transplantatie. Het enorme aanbod trekt ‘orgaantoeristen’ uit de hele wereld aan. Ferme stellingname van ook Nederlandse artsen(vertegenwoordigers) is nodig om dit te stoppen.

Al sinds 2006 verschijnen er berichten dat de Chinese regering gewetens­gevangenen vermoordt voor haar grootschalige, winst­gevende orgaantransplantatie-industrie. Door ‘forced live organ harvesting’ worden (vitale) organen zonder toestemming uit het nog levende slachtoffer verwijderd.

In 2016 publiceerden de onafhankelijke onderzoekers David Kilgour, Ethan Gutmann en David Matas daarover een update van eerdere publicaties.1 In een uitvoerig onderzoeksrapport tonen ze aan dat China van 2000 tot 2015 60 tot 100 duizend transplantaties per jaar uitvoerde – veel meer dan het officiële cijfer van 10 duizend per jaar. Nochtans liep er pas van 2010 tot 2014 een proefproject voor vrijwillige donaties. Er moest dus wel een andere bron van organen zijn. Na 2015 rapporteerde China meer vrijwillige donoren en meer transplantaties, maar deze data konden niet geverifieerd worden. De onderzoekers concludeerden dat de organen van 2006 tot 2015 voornamelijk afkomstig waren van beoefenaars van Falun Gong, een boeddhistische meditatiepraktijk, maar ook van Oeigoeren, Tibetanen en christenen. Orgaanroof wordt in China aangestuurd door de Communistische Partij en is een misdaad waaraan de staatsinstellingen, het gezondheidssysteem, de ziekenhuizen en de transplantatieprofessionals allemaal medeplichtig zijn.

Politici, de medische sector en mensenrechtenorganisaties kijken te gemakkelijk weg

Onethische praktijken

Het Europees Parlement riep in 2013 en in 2016 de lidstaten op om hun inwoners te informeren over orgaanroof in China en om degenen die bij deze onethische praktijken betrokken zijn, gerechtelijk te vervolgen. Tot nog toe hebben slechts enkele EU-lidstaten hun wetgeving aangepast.

Ondanks het bewijsmateriaal, waaronder volume-indicatoren voor een ontluikende transplantatie-industrie, de korte wacht­tijden, het gigantische aanbod aan organen, de klokkenluiders, de gedwongen orgaanscans en bloedtesten in gevangenissen, kijken politici, de medische sector en grote mensenrechten­organisaties nog steeds te gemakkelijk weg, met als argument dat er te weinig evidentie zou zijn.

Het onafhankelijke China Tribunaal faciliteert het debat over de vraag of China al dan niet onschuldige burgers doodt voor hun organen. Dit tribunaal heeft alle beschikbare bewijzen – tot juni 2019 – voor gedwongen orgaanextractie bij gewetensgevangenen in China juridisch geanalyseerd. In december 2018 en april 2019 zijn openbare hoorzittingen gehouden, waar meer dan vijftig getuigen, deskundigen en onderzoekers bewijsmateriaal hebben aangedragen. In juni 2019 maakte het tribunaal zijn beknopte conclusie bekend en de volledige uitspraak volgde op 1 maart 2020.2-4

Dit zijn de voornaamste bevindingen:

‘Gedwongen orgaanextractie wordt al jaren in heel China op grote schaal toegepast en ... Falun Gong-beoefenaars zijn één – en waarschijnlijk de belangrijkste – bron van orgaanvoorziening geweest.’

‘Met betrekking tot de Oeigoeren is er bewijs van medische testen op een schaal die het onder andere mogelijk maakt om als “orgaanbank” te dienen.’

‘Het tribunaal heeft géén bewijs dat de infrastructuur voor de Chinese transplantatie-industrie is ontmanteld en heeft géén bevredigende verklaring voor de bron van gemakkelijk verkrijgbare organen, en concludeert dat de gedwongen orgaanextractie tot op de dag van vandaag voortduurt.’

‘Het plegen van misdaden tegen de mensheid tegen Falun Gong en Oeigoeren is zonder twijfel bewezen...’

‘Regeringen en anderen die op enigerlei wijze met de VRC (Volksrepubliek China) interageren, inclusief artsen en medische instellingen … moeten nu erkennen dat zij … interageren met een criminele staat.’

Orgaantoerisme

Is er sprake van orgaantoerisme vanuit Nederland naar China? In 2014 bracht de politie een verkennend onderzoek uit naar de betrokkenheid van Nederland en Europa bij orgaanhandel (zie kader). Daarin staat ‘dat betrouwbare informatie over het aantal patiënten uit Nederland dat in het buitenland tegen betaling een orgaan laat implanteren ontbreekt. Nierspecialisten kennen wel (verhalen over) patiënten die buiten Stichting Eurotransplant om een transplantatie in het buitenland hebben ondergaan. Zo meldden twee medisch specialisten in 2006 dat enkele Nederlandse patiënten in China een orgaantransplantatie hebben ondergaan.’ (Uitzending Netwerk, 31 januari 2006)

Orgaantoerisme naar China

‘Een mannelijke nierpatiënt van Chinese afkomst is in 2004 vanuit Nederland naar China gereisd om een daar gekochte nier te laten implanteren. Zijn familieleden in China hebben een levende mannelijke donor voor hem gevonden en de kosten van de transplantatie (10 tot 50.000 euro) medegefinancierd. De Nierstichting heeft zijn dialysebehandeling in China vergoed: de man had gemeld in China met vakantie te zijn en de Nierstichting vergoedt dialysebehandelingen tijdens vakanties. De nierpatiënt is bij de voorbereidingen voor de transplantatie geholpen door zijn dialyse­arts in Nederland en onderhield tijdens zijn verblijf in China ook contact met hem.’

Willen we zicht krijgen op orgaantoerisme vanuit Nederland, dan is wetgeving nodig die registratie van internationale transplantaties verplicht maakt. Registratie in privé-patiëntendossiers biedt immers geen transparantie. De Nederlandse regering zou ook wetgeving moeten invoeren die transplantatietoerisme specifiek verbiedt.

Misbruik aanpakken

Wat kan vanuit het medisch beroep worden gedaan? De Canadese mensenrechtenadvocaat David Matas presenteerde op 26 oktober 2020 op een symposium, georganiseerd door het Centrum voor Bio-ethiek en de afdeling Abdominale Transplantatiechirurgie van University North Carolina, een aantal ethische normen om transplantatiemisbruik aan te pakken.5 Dit zijn de meest relevante.

Informeer patiënten die naar China gaan voor een transplantatie, over de volgende zaken.

 • Er kan iemand worden gedood voor het orgaan dat ze krijgen.
 • De nazorg bij terugkeer komt in het gedrang omdat Chinese gezondheidswerkers de patiënten geen gegevens verstrekken over wat er is gedaan en wat er moet gebeuren.
 • De klinische informatie die de zorgverleners thuis krijgen van de buitenlandse centra die de transplantaties hebben uitgevoerd, is mogelijk niet betrouwbaar.

Medisch personeel mag patiënten niet doorverwijzen naar een land waar

 • de plaatselijke wetgeving de verkoop van organen niet verbiedt, of
 • informatie over de bron van de organen niet transparant is, of
 • er sprake is van grove schendingen van de mensenrechten en het ontbreken van de rechtsstaat, of
 • er weet is van schendingen van de medische ethiek bij orgaantransplantatie.

Medisch personeel mag patiënten niet in contact brengen met tussenpersonen of transplantatiemakelaars en mag geen contact opnemen met buitenlandse orgaantransplantatie-instellingen om te bemiddelen.

Artsen dienen geen onderzoek te doen om een transplantatie van een aangekocht orgaan voor te bereiden.

Revisievoorstel

Matas stelt voor de principes van ‘The Transplantation Society’ (TTS), een internationale organisatie van transplantatiemedewerkers, te herzien. TTS deed in 2006 een poging om druk uit te oefenen op China om het gebruik van organen van gevangenen te stoppen.

In grote lijnen komt Matas’ revisievoorstel erop neer dat samenwerking met China op het vlak van orgaantransplantatie helemaal wordt geweerd, onder meer wat betreft het lidmaatschap van de professionele organisatie, sprekers, trainingen, stages, onderzoek en publicaties.5

De WHO is niet in staat om te bepalen of het Chinese systeem ethisch verantwoord is

Politiek

Als deze normen worden aangenomen, worden artsen beschermd tegen medeplichtigheid. Maar is men bereid om deze normen, of een variant ervan, te implementeren? Wereldwijd zijn veel transplantatieprofessionals de propaganda van de Chinese Communistische Partij (CCP) gaan geloven. Zij herhalen de beweringen van de CCP dat het onderzoek naar orgaanroof gebaseerd is op een gerucht en niet verifieerbaar is, dat het onderzoek een politieke aangelegenheid is en dat misbruik tot het verleden behoort. Beweringen die echter niet kloppen en allemaal weerlegbaar zijn.

Ook leeft TTS zijn eigen beleid niet na om geen presentaties toe te staan waarbij gebruik is gemaakt van gegevens die zijn verkregen uit transplantatieonderzoek waarbij organen van gevangenen zijn gebruikt. Zo werd Zheng Shusen in 2018 uitgenodigd als plenaire spreker op het internationaal congres van TTS in Madrid, terwijl zijn publicatie in ‘Liver International’ in 2017 werd ingetrokken omdat niet vaststond dat de organen vrijwillig waren afgestaan, terwijl dit wél werd beweerd in deze publicatie.6 7

Het uitnodigen van Chinese sprekers en het toestaan van hun presentaties wijst erop dat TTS gelooft dat China hervormingen doorvoert. Een artikel in BMC Medical Ethics van 2019 onthult echter systematische vervalsing en manipulatie van officiële gegevens over orgaantransplantaties in China.8

Actie

Ook de WHO gelooft de Chinese autoriteiten op hun woord. In een debat op 25 juli 2019 in het Britse Hogerhuis zegt de minister van Buitenlandse zaken, Lord Ahmad: ‘Het bewijs dat de WHO gebruikt (om te stellen dat het Chinese transplantatiesysteem ethisch verantwoord is), is gebaseerd op de zelfevaluatie van het land dat de overeenkomst heeft ondertekend, en in dit geval is dat China.’ De WHO is dus in feite niet in staat om te bepalen of het Chinese systeem ethisch verantwoord is, aangezien er geen onafhankelijke beoordeling is gemaakt.

Daarom kan het zinvol zijn om ook de bredere, nationale en internationale medische verenigingen te betrekken. De World Medical Association en haar nationale tegenhangers worden immers niet gehinderd door misleiding in het verleden.5

We stellen drie acties voor:

 • Stop onmiddellijk alle transplantatiegerelateerde samen­werking met China, in alle universiteiten en ziekenhuizen.
 • Voorkom dat burgers deelnemen aan transplantatietoerisme naar China.
 • Kaart de problematiek aan bij nationale en internationale medische verenigingen.

auteur

Elke Van den Brande, nationaal manager Benelux van the International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC)

contact

elke.vandenbrande@endtransplantabuse.org

cc: redactie@medischcontact.nl

Voetnoten

1. Kilgour D, Gutmann E, Matas D. Bloody harvest/The slaughter: An update. 2016 June 22. Beschikbaar via: https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody_Harvest-The_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf

2. China Tribunal. Short form of the China Tribunal’s judgment. 2019 June 17. Beschikbaar via: https://chinatribunal.com/wp-content/uploads/2020/02/China-Tribunal-SHORT-FORM-CONCLUSION_Final.pdf

3. China Tribunal Final Judgment Film. 2019 August 27. Beschikbaar via: https://youtu.be/naJFMfDv3Tc

4. China Tribunal. The independent Tribunal into forced organ harvesting from prisoners of conscience in China: Judgment. 2020 March 1. Beschikbaar via: https://chinatribunal.com/wp-content/uploads/2020/03/ChinaTribunal_JUDGMENT_1stMarch_2020.pdf

5. Matas D. Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience: the Intersection of Medical Advocacy and Medical Ethics. 2020 October 29. Beschikbaar via: https://endtransplantabuse.org/forced-organ-harvesting-from-prisoners-of-conscience-the-intersection-of-medical-advocacy-and-medical-ethics-by-david-matas/

6. Dyer O. Journal retracts Chinese paper because transplanted livers couldn’t be traced. BMJ. 2017 Feb 10; 356 (746). https://doi.org/10.1136/bmj.j746

7. Wendy R. China says it has stopped harvesting organs, but evidence belies its claim. 2017 Feb 17. Beschikbaar via: https://endtransplantabuse.org/liver-international-retracts-chinese-transplant-article/

8. Robertson MP, Hinde RL, Lavee J. Analysis of official deceased organ donation data casts doubt on the credibility of China’s organ transplant reform. BMC Med Ethics. 2019 Nov 14; 20 (79). https://doi.org/10.1186/s12910-019-0406-6

Lees meer
opinie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M Ooms

  Huisarts, Nijeveen

  De WHO zal China niet tot de orde roepen . Vraag maar aan Taiwan hoe dat zit….,.

 • I. Sevinc

  verzekeringsarts, Breda

  Tegen China dat niet alleen de organen van m.n. de minderheden, zoals de Oeigoeren berooft, maar ook hun identiteit ontneemt, dienen we als beschaafde wereld één front vormen. Anders blijft China met zijn 'criminele en arrogante handelingen ongestoor...d zijn gang gaan. Het niet meer rijden in een Volvo, zoals gesuggereerd door collega Mitrasing, is in ieder geval een stap in de goede richting.

 • Robert Verschuren

  Anaesthesioloog n.p., Zoetermeer

  Collega Van Rijn,

  Als ik het artikel goed gelezen en begrepen heb, gaat het niet alleen om een nier die (onvrijwillig) wordt weggenomen. Er wordt duidelijk gesteld dat er mensen omgebracht worden omwille van hun organen. En de schaal is die van ma...ssa-/volkerenmoord. Het lijkt mij buitengewoon moeilijk om daar een redelijk standpunt over in te nemen.

 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Het is wrang om te horen. Maar heeft dit mogelijk te maken met de visie van China en m.n. de regering op de mens? Het lijkt op een vorm van dehumanisering, de mens als bron van arbeidskracht en in dit geval bron van organen. Niet de mens als een onde...elbaar wezen, die zeggenschap heeft over eigen leven en vooral eigen lijf. We moeten niet vergeten dat het mensbeeld door de eeuwen is gevormd en ook in Europa heeft dit een hele evolutie doorgemaakt. Hoever staan wij af van de Chinese praktijk? Is het misschien hier ook een kwestie van tijd, dat we deze "Chinese" praktijken normaal gaan vinden? Het "ontmenselijken" is ook in Nederland stevig aan het ontwikkelen, bij ons ligt nu ook meer en meer de nadruk op economische waarde. De "quali's" zijn daar o.a. een uiting van. Gelukkig vinden we het nu nog verwerpelijk, maar hoe lang nog?

 • G K MItrasing

  Huisarts, Amsterdam

 • Peter van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  Dat Chinezen organen roven is niet nieuw. Zelf herinner ik me een patiënt die met een wel erg groot appendectomie-litteken terug kwam uit India .Een echo wees uit dat er ook een nier was verwijderd. Maar wat te denken van de Nederlandse transplantati...e-industrie? Hier word je ook om utilitaristische redenen ,zei het na je dood, ook al heb je hiervoor geen expliciete toestemming gegeven, van je organen ontdaan ..En wel om niet .Als 50.000 dollar de norm is, dan staat dat ongeveer gelijk aan een gemiddeld jaarinkomen .Dat lijkt me een mooie compensatie voor het bij leven afstaan van een orgaan , dan wel als voorschot op het afstaan van een orgaan na de dood. Bij leven vooraf uit te keren uiteraard .Dat lijkt me een acceptabele beloning voor de Nederlandse bevolking ter waarde van 17 miljoen maal 50.duizend = 850 miljard dollar. Daarmee zal het orgaantekort ook in één klap zijn opgelost ..

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.