Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Jan Bonte
08 september 2018 8 minuten leestijd
opinie

De teloorgang van de klassieke huisartsgeneeskunde

Veel verwijzingen naar tweede lijn zijn nergens op gebaseerd

63 reacties
Getty Images
Getty Images

Wat zijn de uiteindelijke diagnoses die patiënten met een verwijzing van de huisarts naar de tweede lijn krijgen? Neuroloog Jan Bonte turfde dit voor drie eenvoudig te duiden aandoeningen. Zijn conclusie: het gaat de verkeerde kant op met de huisartsgeneeskunde.

In Nederland is de huisarts de spil in de gezondheidszorg én de poortwachter voor de toegang tot de tweedelijnszorg. Hoe goed dit systeem werkt, ontdek je pas als je in een systeem werkt waar de toegang tot de medisch specialist niet op deze manier geregeld is, zoals in Duitsland, waar patiënten onbeperkt toegang hebben tot het ziekenhuis en de medisch specialist. Dit werkt bijzonder inefficiënt en leidt regelmatig tot volstrekt zinloze consultaties en hiermee tot verkwisting van tijd, geld en energie met een suboptimale zorg als gevolg.

Het gaat echter niet goed met de huisartsgeneeskunde. Ik heb sterk de indruk dat de kwaliteit van de verwijzingen sinds lange tijd een neerwaartse trend vertoont. Diverse collega-neurologen hebben dezelfde indruk, maar durven dit niet altijd kenbaar te maken, niet in de laatste plaats omdat de huisarts onze ‘broodheer’ is en onze patiëntenstroom garandeert.

Relatief eenvoudig

Zo heb ik in de afgelopen jaren tijdens waarnemingen in verschillende regio’s bijgehouden wat de uiteindelijk diagnoses zijn na verwijzingen voor een cervicaal radiculair syndroom, een lumbaal radiculair syndroom en het carpaletunnelsyndroom; voor ons frequent voorkomende neurologische aandoeningen op de polikliniek, waarbij het gaat om medisch-inhoudelijk relatief eenvoudig te duiden klachten en symptomen.

Van de honderd verwijzingen met als vraagstelling ‘cervicaal radiculair syndroom’, hebben in mijn eigen registratie van de afgelopen twee jaar ongeveer 30 tot 35 patiënten een klassieke anamnese en dito bevindingen bij het lichamelijk onderzoek wijzend op een subacromiaal pijnsyndroom. Dit is een diagnose die met enkele screenende vragen en een gericht onderzoek van de schouder kan worden gesteld, zonder dat hiervoor aanvullend onderzoek nodig is. Bij een groot deel van de patiënten had de huisarts echter niet de moeite genomen om de schouder daadwerkelijk te onderzoeken. In sommige ziekenhuizen nam de huisarts daarentegen wel de moeite om een MRI van de cervicale wervelkolom aan te vragen, die niet zelden allerlei afwijkingen laat zien. Vervolgens mag ik de patiënt uitleggen dat deze afwijkingen geen enkele relatie met zijn of haar klachten hebben, ook al omdat de huisarts de door de radioloog beschreven afwijkingen niet op waarde kan schatten.

De kwaliteit van de verwijzingen vertoont een neerwaartse trend

Klassieke anamnese

Verder werden tien tot vijftien per honderd patiënten verwezen met als vraagstelling een cervicaal radiculair syndroom, maar qua anamnese de typische klachten van een epicondylitis lateralis of medialis, of een combinatie van een schouderaandoening en een epicondylitis. Ook zijn er steeds weer patiënten met de combinatie van een subacromiaal pijnsyndroom en een carpaletunnelsyndroom die verwezen worden met de vraagstelling ‘cervicaal radiculair syndroom’. Ook dit zijn eenvoudig met anamnese en gericht lichamelijk onderzoek te diagnosticeren aandoeningen, waarvoor uitstekende NHG-Standaarden beschikbaar zijn.

Van alle verwijzingen voor een lumbaal radiculair syndroom blijken in mijn registratie vijftien tot twintig patiënten een klassieke anamnese en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek te hebben die wijzen op een trochanterisch pijnsyndroom. Ook deze aandoening is met enkele screenende vragen op te sporen, en het lichamelijk onderzoek kan zich in dit geval beperken door met de wijsvinger de meest pijnlijke plek over de trochanter major te zoeken. Ook hier heeft bij navraag de huisarts in de meeste gevallen niet de moeite genomen om bij patiënten een gericht lichamelijk onderzoek te verrichten en zich beperkt tot de verwijzing: ‘pijn in het been’.

Chronische lumbago

Nog eens vijf tot tien van de honderd patiënten blijken als belangrijkste symptoom liespijn te hebben, zonder radiculaire pijn, wat allereerst pathologie van de heup zou moeten suggereren. Dan is er helaas ook nog altijd een tiental verwijzingen in verband met een chronische lumbago, zonder bijkomende klachten, waarvoor ik als neuroloog geen andere behandelmogelijkheden heb dan de huisarts. Niet voor niets wordt in de NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn de neuroloog niet eens genoemd onder het kopje ‘consultatie/verwijzing’.

Wat betreft de verwijzing carpaletunnelsyndroom, is het grootste deel van de verwijzingen juist. Toch blijkt bij een kwart een andere en eenvoudig te stellen diagnose de juiste verklaring voor de klachten te zijn. Zo zie ik regelmatig een tendosynoviitis van De Quervain, met over het algemeen een klassiek en vooral een heel ander klachtenpatroon dan dat van een carpaletunnelsyndroom. Verder is er met enige regelmaat sprake van paresthesieën in de pink en ringvinger en juist niet in de andere vingers. Ook zie ik met enige regelmaat patiënten met pijn aan de basis van de duim als gevolg van artrose van het CMC-I-gewricht, met een afwijkende grindtest. Ook hier gaat het om aandoeningen die met enkele screenende vragen en een zeer beperkt lichamelijk onderzoek gemakkelijk gediagnosticeerd kunnen worden.

Teloorgang

Verder wil ik u vier verwijzingen schetsen die mijns inziens eveneens een uiting zijn van de teloorgang van de klassieke huisartsgeneeskunde:

Wegraking na het ontbijt

De huisarts van een 87-jarige patiënt belde omdat de man volgens hem eerder gezien zou moeten worden dan op de geplande poliklinische afspraak. De patiënt had in toenemende frequentie ‘absences’. Hij zou na het ontbijt in de stoel zitten en vervolgens even wat friemelen en staren en vervolgens tot drie kwartier niet reageren op aanspreken. Ik vroeg de huisarts naar de bloeddruk, maar deze had hij niet gemeten. Patiënt zou volgens hem niet bekend zijn met orthostatische hypotensie, zou ook geen antihypertensiva gebruiken, ‘alleen een bètablokkertje’, en niet bekend zijn bij de cardioloog.

Patiënt bleek bij nader inzien bekend te zijn bij de cardioloog met een matige decompensatio cordis, gebruikte furosemide, telmisartan in maximale dosering, hydrochloorthiazide, sotalol in een hoge dosering, alfuzosine en Combodart (met daarin ‘verstopt’ tamsulosine, eveneens een alfablokker). Bij een bloeddruk van 60/30 bleek hij nog prima in staat tot communiceren, en de heteroanamnese vermeldde dat hij vrijwel elke morgen ongeveer een uur na het ontbijt een wegraking doormaakte, waarbij hij inbleek zag, zweetdruppeltjes op het voorhoofd had, en ook een keer incontinent was geweest. Na een halfuur tot drie kwartier herstelde het bewustzijn zich, en af en toe had hij een dergelijke wegraking ook na het avondeten. Overigens nam hij vrijwel al zijn medicatie bij het ontbijt.

Pijn in schouders en bovenarmen

Een 64-jarige vrouw werd verwezen met als vraagstelling: ‘cervicaal radiculair syndroom?’ Bij het betreden van de spreekkamer bleek patiënte nauwelijks de jas te kunnen uitdoen door de hevige pijn in beide schouders en bovenarmen, waarbij ze de armen vrijwel niet kon optillen. Zij liet ze het liefst rustig op haar schoot liggen. Actieve abductie en anteflexie van de armen was vrijwel niet mogelijk en ook passief was dit extreem pijnlijk. Ze was enigszins afgevallen, voelde zich voor het overige ook niet erg fit, rookte fors en had een bezinking van 56 mm/uur en een CRP van 88 mg/l. De huisarts had geen lichamelijk onderzoek verricht en ook geen laboratoriumonderzoek.

Verwarde 100-jarige

In de dienst belde de dienstdoende huisarts van de huisartsenpost over een 100-jarige man bij wie zij geroepen werd in het verzorgingshuis. Patiënt was al een tijdje minder fit, maar die dag was hij gevallen. Hij gebruikte acenocoumarol, maar had geen hoofdwond. Wel was hij erg in de war. Op mijn vraag wat de consequentie zou zijn van een verwijzing naar het ziekenhuis, vertelde de huisarts dat zij toch wel moeite had om hem palliatief te behandelen zonder duidelijke diagnose, en dat ook de familie graag een diagnose wilde. Ik vroeg specifiek naar andere oorzaken van verwardheid, maar die waren er niet volgens de huisarts. Zij wilde uiteindelijk specifiek een subduraal hematoom ‘uitsluiten’ omdat patiënt acenocoumarol gebruikte. In arren moede liet ik patiënt komen, die inderdaad fors verward en onrustig was. Hij had een urineretentie van 1600 ml. Na katheterisatie nam de onrust en verwardheid in korte tijd af, en kon patiënt terug naar het verzorgingstehuis met een CAD in situ.

‘Hypochondrisch aangelegd’

Een 27-jarige vrouw werd verwezen omdat zij ‘wazig in het hoofd’ was, met de vraag of er aanwijzingen waren voor ‘intracraniële pathologie’. Ze was bij 30 weken zwangerschap van haar tweede kind gaan samenwonen met haar nieuwe vriend, en ze had ook nog een zoontje van 4 jaar die een andere vader had. Kort nadat ze was gaan samenwonen beviel ze van haar tweede kind, dat ten tijde van het polikliniekbezoek ’s nachts nog maar sinds een aantal dagen doorsliep. Ze was dan ook fors vermoeid en had een chronisch tekort aan slaap, en lag ’s avonds vaak om 20.30 uur al in bed. Ze had de nodige stress, en vaak hevige ruzies met haar nieuwe vriend, over van alles en nog wat. Daarnaast werkte ze zeventien tot twintig uur als schoonmaakster en had bij het uitwringen van de doekjes af en toe paresthesieën in het verzorgingsgebied van de ramus superficialis van de nervus radialis. Ze begreep zelf niet waarom ze naar de neuroloog was verwezen, ook al omdat ze naar eigen zeggen nogal ‘hypochondrisch aangelegd’ was, en zich door de verwijzing grote zorgen maakte over haar gezondheid.

Overvraagd

De maatschappij, de politiek en de huidige geneeskunde vragen erg veel van de huisarts, zeer waarschijnlijk te veel. Veel huisartsen voelen zich, en zijn waarschijnlijk ook, fors overvraagd. Desondanks wordt nog steeds gesproken over een verdergaande taakherschikking van tweedelijnszorg naar de eerste lijn. Dit terwijl het de huisarts nu al vaak niet meer lukt om zijn kerntaak als poortwachter voor de toegang tot de tweede lijn naar behoren uit te voeren. Sterker nog, al geruime tijd is er een stille verschuiving van taken van de eerste naar de tweede lijn merkbaar, waarbij de medisch specialist de zorg verleent die voorheen de huisarts verleende, simpelweg omdat de huisarts dit niet meer doet. Vermoedelijk omdat hem hiervoor de tijd ontbreekt, maar blijkbaar ook de noodzakelijke kennis en het eveneens noodzakelijke gevoel voor verantwoordelijkheid. Ik vrees dat dit de ongewilde nevenffecten zijn van alle veranderingen in de huisartsenopleiding en in de organisatie van de huisartsenzorg.

Ik weet niet of de huisartsgeneeskunde vooral gebaat is bij meer geld, een betere opleiding met vooral een grondige herwaardering van de medisch-inhoudelijke aspecten van de huisartsgeneeskunde, een betere inrichting van de organisatie van de huisartsenzorg of simpelweg meer tijd per consult. Misschien is het allemaal wel noodzakelijk. Ik ben bang dat als de huisartsgeneeskunde doorgaat op de ingeslagen weg, zij niet meer de centrale rol in de gezondheidszorg kan blijven vervullen zoals haar die wordt toebedacht, en die haar absoluut toekomt in het streven naar zinnige, efficiënte en goede gezondheidszorg. .

Jan Bonte, neuroloog

contact

gjbonte@gmail.com

cc: redactie@medischcontact.nl

Geen belangenverstrengeling gemeld door de auteur.

Lees ook: download dit artikel (pdf)

huisartsgeneeskunde neurologie opinie
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Auke Tinselboer, Huisarts, Slagharen 17-09-2018 16:24

  "Ook ik kan turflijstjes fabriceren van neurologen, waarbij de uitkomstmaat HNP-OK en het tijdstip waarop niet bepaald wordt door de trias anamnese, hamertje-tik en MRI, maar door luisteren naar en inschatten van de patiënt. Het is de motivatie erachter en niet het resultaat wat de kwaliteit bepaald. Dat is bij verwijsbrieven van huisartsen niet anders.
  Ook ik gun mijn patiënten in alles het oordeel van de specialist. Helaas is het systeem in capaciteit in middelen en financieel daar niet op berekend en zullen ze het (deels) met mij moeten doen. Overigens kun zo beredeneerd het ook onverantwoord vinden dat een neuroloog zich met Parkinson bezig houdt i.p.v. een Parkinsonoloog.
  De realiteit is overigens dat het belang voor de volksgezondheid omgekeerd evenredig is met de specialisatiegraad van de behandelaar. Daarin past bescheidenheid van de ziekenhuisspecialist t.a.v. de huisarts, zoals die weer bescheiden moet zijn t.a.v. de sociale geneeskunde."

 • GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen 15-09-2018 21:48

  "@Backes: Het goed lezen valt waarachtig nog niet mee... Ik ben niet de Gouden Standaard, dat zijn de collega's waar ik deze patiënten naar verwees.

  En in plaats van te jeremineren over wat die arme huisartsen wel niet aangedaan wordt met dit artikel, ga eens inhoudelijk in op mijn kritiek... Tenzij je de overtuiging hebt dat jij en je beroepsgroep boven alle kritiek verheven zijn, zoals ook een aantal van je collega's lijken te vinden. Gelukkig waren er ook andere huisartsen, waarvan er een schreef dat ie zich eigenlijk schaamde voor sommige van zijn collega's.

  Blijf je ook vooral verbazen... Dat doe ik ook regelmatig, zoals je uit mijn stuk hebt kunnen leren! En laat pluis thuis bij de open haard. Daar hoort pluis thuis. "

 • Daan Backes, Huisarts i.o., Utrecht 15-09-2018 02:44

  "Met verbazing lees ik het opiniestuk van Jan Bonte en met dezelfde verbazing de reacties op dit stuk. Ik hoop dat de redactie van Medisch Contact zich nog een keer goed achter de oren krabt na het publiceren van dit opinie-artikel. Deze mening zonder goede wetenschappelijke onderbouwing levert geen bijdrage aan een goede dialoog of aan het verbeteren van de zorg die we als huisartsen en specialisten SAMEN leveren aan onze patiënten. Met name de titel van dit artikel is ongenuanceerd, wat direct tegen de haren van een hele beroepsgroep instrijkt. De tabel in het artikel suggereert dat de auteur zijn standpunt een wetenschappelijke grondslag heeft, maar hierbij is de auteur zelf de Gouden Standaard. Daarnaast... n=1.

  Een net zo onwetenschappelijke navraag bij collega’s en specialisten laat gelukkig ook tegengeluiden horen. Een zelfde soort opiniestuk zou je kunnen publiceren over het aantal terechte en/of onterechte verwijzingen naar de 1e, 2e en 3e lijn en vice versa.

  Ik ben van mening dat wij een goede opleiding genieten met voldoende onderwijs op medisch-inhoudelijk gebied en op het gebied van communicatie en professionele attitude. Helaas kan ik dit niet hard onderbouwen, net zo min als Jan Bonte zijn stelling dat onze beroepsgroep aan teloorgang is onderheven hard kan onderbouwen...

  Laten we elkaar als medische professionals a.u.b. persoonlijke feedback geven op al dan niet terechte verwijzingen, zodat we elkaar beter maken in ons werk.

  Van modder gooien wordt de boel zo vies..."

 • GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen 14-09-2018 20:57

  "Het biopsychosociale model… Wat een fantastisch scrabble woord… Ik neem aan dat u zich op veilige afstand van patiënten bevind als u dergelijke fancy woorden in de mond neemt…

  U schrijft dat ik me concentreer op de somatische benadering, en dat ik voorbij ga aan uw biopsychosociale model… Ik zou zeggen, lees casus 4 er nog eens op na. En desgewenst heb ik nog wel een aantal. Alleen de afgelopen week heb ik al twee mensen met een floride depressie gezien die daarbij klachten van het geheugen hadden, toch niet bijster ongewoon bij een depressie...

  Kunt u mij op uw beurt dan toch eens uitleggen waarom verschillende huisartsen mensen met een burn-out of een depressie, hoe je het ook wilt noemen, of mensen met evidente paniekaanvallen, mensen met een evidente hypochondrie, of mensen die rouwen om hun overleden partner waarmee ze 60 jaar getrouwd waren, mensen die ruzie met hun meerdere hebben en daardoor allerlei klachten ontwikkelen, om maar eens een dwarsstraat te noemen, door uw collega’s naar de neuroloog worden gestuurd met de vraag om “neurologie uit te sluiten”, ook al valt er in de anamnese in de verste verte niets te bespeuren wat op een neurologisch lijden zou kunnen duiden? Is dat niet een uiting van “somatische fixatie” van de huisarts, zeker als blijkt dat ik na een gesprek van 20 minuten er met patiënt op uit kom dat er hele andere zaken spelen? Past dat goed in uw bio-psycho-sociale model van de huisartsgeneeskunde? Of is dat toch gewoon defensief handelen, "just to be sure" naar de neuroloog, en geen verantwoordelijkheid willen nemen?"

 • GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen 14-09-2018 20:49

  "En waar het uw “niet-pluis” gevoel betreft, dat is inderdaad een belangrijk gegeven en daar maak ik zelf ook regelmatig gebruik van. Dat wil overigens nog niet zeggen dat het altijd een juist gevoel is. Ook heb ik regelmatig contact met huisartsen, die niet zo’n goed gevoel hebben bij deze of gene. En graag willen dat ik meedenk of patiënt zonodig zelf beoordeel. Vaak kunnen deze huisartsen bij enigszins doorvragen heel goed vertellen wat het precies is waardoor ze het niet helemaal vertrouwen. Dan is het “niet-pluis” gevoel een goede indicator om patiënten te zien. Maar enige onderbouwing is wel prettig. Vervolgens zie ik dan patiënten ook met het grootste plezier en in dat geval heeft de huisarts niet zelden ook gelijk. Weliswaar is er niet altijd iets neurologisch aan de hand, maar dat vind ik niet erg. Er is vaak wel iets dat een verwijzing rechtvaardigt, en daar kom ik met de andere collega’s op de SEH dan ook wel uit. De huisarts hoeft echt niet alles te weten of zelf te doen, dat mag ook niet van hem of haar verwacht worden. "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.