Inloggen
Laatste nieuws
I. Veringa B. van Cranenburgh
10 minuten leestijd

Baringspijn is er niet voor niets

7 reacties

Pijnbestrijding bij de bevalling? Primum non nocere!

De discussie over baringspijn is weer opgelaaid. Helaas gaat het uitsluitend over de negatieve aspecten en de bestrijding ervan. De vraag ‘waarom bestaat baringspijn’ komt zelden aan bod. Een duik in de historie van het denken over pijn.

In de media bepleiten gynaecologen en anesthesiologen regelmatig de pijnloze bevalling. Om de noodzaak van bestrijding van baringspijn kracht bij te zetten, worden soms uitspraken gedaan en suggesties gewekt die het beoogde doel – een goed verlopende baring – voorbijschieten.1 2 Voorbeelden hiervan zijn:

 • 'het moet afgelopen zijn met de pijncultuur in ons land' ;
 • 'baringspijn is te vergelijken met fantoompijn na een amputatie';
 • 'een vrouw die baringspijn accepteert, is een arme drommel die niet op de hoogte is van de huidige medische mogelijkheden';
 • 'tegenwoordig heeft iedere vrouw recht op een pijnloze bevalling';
 • 'een bevalling is een heikele gebeurtenis die moet plaatsvinden onder intensieve medische controle'.

Het lijkt wel op marketing van epidurale anesthesie. Met oneigenlijke middelen worden meningen beïnvloed en wordt een behoefte aan anesthesie gecreëerd. Dat is niet zonder risico’s. Daarom wordt het tijd dat we gaan nadenken over de zin van baringspijn en bezien of we van de geschiedenis kunnen leren.

Zes weken plat
In hun boekje The challenge of pain beschrijven Ronald Melzack en Patrick Wall de weinig verheffende pijnhistorie.3 Rampzalige, mutilerende ingrepen (operaties, amputaties en doorsnijdingen van zenuwen en banen, tot lobotomie toe) werden in de jaren zestig uitgevoerd om niet begrepen chronische pijn weg te krijgen. Ook het recente verleden is het overdenken waard. Wat te denken van de ligkuur – zes weken plat – die als routine bij hernia werd voorgeschreven? En realiseren artsen zich dat een rugoperatie hoog prijkt op de lijst van oorzaken van chronische rugpijn (failed back surgery syndrome)?

Een kind zonder pijnzin
is nauwelijks levensvatbaar

Steeds weer worden medische interventies ingezet voordat zin of doel van pijn is begrepen.4 5 Misplaatste aanbevelingen komen zelfs terecht in talrijke richtlijnen waarmee we tegenwoordig worden overspoeld, en die lijken te ontsnappen aan de welhaast heilig verklaarde vereisten van evidence-based medicine.6 7

Zes inzichten over pijn kunnen helpen om het evenwicht in het debat en de medische praktijk weer te herstellen

1. Pijn is een vitale emotie
Pijn is, net als angst en honger, een onaangename emotie. De evolutionaire waarde van pijn zit hem juist in het onaangename ervan. Onaangename emoties lokken zeer dwingend gedragsveranderingen uit.8 Een kind zonder pijnzin (congenitale analgesie) is nauwelijks levensvatbaar, onder andere omdat het ernstige verwondingen oploopt.

Het is zonneklaar dat een fenomeen dat miljoenen jaren evolutie heeft doorstaan een vitale betekenis heeft voor de overleving. Het lijkt daarom lichtzinnig pijn alleen maar te bestrijden omdat deze onaangenaam is. Door baringspijn voor te stellen als pathologie ontkent men de evolutionaire functie.

Hoewel het evolutionaire argument niet in alle kringen populair is, blijft het een fascinerend probleem waarom baringspijn bestaat, of – met andere woorden – de evolutie heeft doorstaan.

2. Pijn waarschuwt en dwingt
Pijn kan een signaal of waarschuwing zijn voor onraad in de ruimste zin van het woord: weefselschade, zenuwbeklemming of psychische onvrede/overbelasting. Deze lezing treft men in de meeste medische tekstboeken aan: pijn wijst op een onderliggende ziekte of schade. Maar pijn kan ook een doel hebben doordat het gedrag afdwingt. Met een blaar op je hiel loop je anders (motoriek), een pijnlijke hand eist alle aandacht op, pijn stemt tot nadenken. Verder kan pijn worden opgevat als stressor: door pijn wordt de fysiologie ingesteld op de heersende biologische situatie. Ingrijpende veranderingen in ons endocriene stelsel en zenuwstelsel vinden plaats.

Passen we dit toe op baringspijn, dan zou men het volgende kunnen veronderstellen:

 • een functionerende pijnzin kan een rol spelen bij het signaleren van knelpunten en complicaties tijdens de bevalling;
 • pijn richt de aandacht van de barende vrouw dwingend op het eigen lichaam, en dat is nuttig;
 • pijn zet talrijke (in principe) nuttige stressmechanismen in werking: de stijging van catecholamine-, cortisol- en oxytocinespiegels in het bloed is belangrijk voor de voortgang van de baring.

3. Pijn is een complex fenomeen
Pijn is een multidimensionaal fenomeen. Melzack onderscheidde de sensorische, affectieve en cognitieve dimensie.8 Pijn wordt dus niet bepaald door de intensiteit alleen. Door te stellen dat baringspijn even intens is als fantoompijn, suggereert men dat alleen intensiteit telt en creëert men een vals beeld van baringspijn.

De vergelijking met fantoompijn is ontleend aan een belangrijke publicatie van Melzack uit 1984, The myth of painless childbirth.9 Maar daarin laat hij ook zien dat naast de intensiteit van pijn, andere dimensies zoals aard en affect kenmerkend kunnen zijn voor bepaalde soorten pijn. Enige voorzichtigheid bij het citeren uit dit artikel is dus op zijn plaats.

Barende vrouwen beschrijven hun pijn inderdaad als intens (8 tot 9 op een schaal van 10), maar ervaren hun pijn ook emotioneel (hoe onaangenaam voelt het) en denken er iets over (het hoort erbij, het is nodig, of het gaat fout). Het is net als bij muziek. Die kan hard en lelijk zijn, maar ook hard en mooi. Bij pijn telt niet alleen de intensiteit, maar ook de affectieve en cognitieve dimensie.

4. Pijn en weefselschade?
Pijn staat zelden in een een-op-eenrelatie met weefselschade. De gate control theory van Melzack en Wall uit de jaren zestig benadrukte dat pijn van vele psychische, somatische, contextuele en culturele factoren afhangt, en was daarmee een keerpunt in het denken over pijn.3 8-10 Is het niet zinvol om, in het geval van de baring, deze factoren eens rustig in kaart te brengen?

Bij het ervaren van pijn speelt de context altijd een rol.11 Bij postoperatieve pijn blijken bijvoorbeeld veel minder pijnstillers nodig als de patiënt in een lichte kamer ligt met prettig uitzicht en vriendelijk personeel.8 Ook cognities (verwachtingen, ideeën) kunnen beslissend zijn. Het lijkt ons verstandig om eerst in te zetten op deze factoren voordat we rigoureus het pijnsysteem platleggen.

5. Pijnmodulerende systemen
Ieder organisme beschikt over eigen pijnmodulerend systemen die onder andere in de hersenstam hun oorsprong hebben. Soms neemt de pijngevoeligheid toe, in andere gevallen kan de pijnzin geheel uitgeschakeld zijn. In beide gevallen is sprake van een survivalvoordeel: soms is een versterkte, soms een verminderde pijngevoeligheid nuttig. Zo kan angst voor verdere weefselschade pijn doen toenemen, terwijl tijdens oorlog of sportinspanningen ernstige verwondingen juist ongemerkt blijven omdat de prioriteiten elders liggen.

Helaas is er nauwelijks onderzocht wat er gebeurt met deze pijnmodulerende systemen tijdens zwangerschap en baring. In het algemeen zien we dat pijnremming vooral overheerst in stresssituaties waarbij een concreet doel moet worden gehaald (overleven, winnen). Pijn wordt dan tijdelijk opzij gezet. Toename van de pijngevoeligheid lijkt meer op te treden in stresssituaties waarbij de doelen niet concreet of onzeker zijn.12 Het individu weet niet wat er aan de hand is: de zintuiglijke vensters worden wijd opengezet in een poging om meer informatie te krijgen. Pijn is dan een prijs die we daarvoor betalen. De pijngevoeligheid tijdens de bevalling hangt dus af van wat overheerst: het concrete doel (mijn kind wordt geboren) of angst voor wat komen gaat (ik scheur uit van onderen).

Door negatieve verwachtingen ontstaat het zogenaamde nocebo-effect: toename van een klacht op basis van de bewuste of onbewuste perceptie van een situatie of interventie. De patiënt krijgt bijvoorbeeld rugpijn omdat gezegd is dat de röntgenfoto slecht is en de rug versleten is. Zo ook kunnen negatieve cognities baringspijn versterken.13 Omgekeerd kunnen positieve verwachtingen of ideeën de pijn verminderen: het placebo-effect. Placebo- en nocebo-effecten blijken tot stand te komen door de invloed van eigen pijnmodulerende systemen. Kortom: de kracht van de verwachting is groot.11-15 Het lijkt daarom logisch te toetsen of verwachtingen en ideeën van de zwangere vrouw ten aanzien van baringspijn realistisch zijn, en deze zo nodig te corrigeren.

6. Het neurale pijnensemble
Ten slotte: er is niet één pijncentrum in de hersenen; de emotie pijn berust op de activering van een uitgebreid neuraal systeem, het neurale pijnensemble.8 16-18 De eigenschappen van dit pijnensemble (uitgebreidheid, gevoeligheid, etc.) zijn aan voortdurende verandering onderhevig en hangen af van de toestand van het individu. Kortom: ons pijnsysteem is plastisch. Een verandering van perifere input (bijvoorbeeld zenuwlaesie of verwonding), training (bijvoorbeeld braille leren) en motorische vaardigheden (sport en muziek), hebben een invloed op dit neurale ensemble. Bij veel pijnsyndromen is met beeldvormende technieken als fMRI aangetoond dat de representatie van het aangedane lichaamsdeel in de hersenen ingrijpend is toegenomen. Het brein probeert als het ware koste wat kost het contact met dat lichaamsdeel in stand te houden: beter een pijnlijke hand dan een gevoelloze hand. Met betrekking tot baringspijn zou men – speculatief – kunnen stellen: beter een pijnlijke baring dan geen voeling met de bevalling.

Warm bad
Het is moeilijk voorstelbaar dat al deze fenomenen in de evolutie alleen zijn ontstaan om mensen te plagen of neurofysiologen bezig te houden. De gangbare voorstelling van zaken – ‘pijn is vervelend en overbodig, en moet dus worden bestreden’ – kunnen we dan ook snel als kortzichtig terzijde schuiven.

De regie over de baring en baringspijn zal vooral bij de barende vrouw zelf moeten liggen. Verloskundigen, gynaecologen en anesthesiologen zouden de koppen bij elkaar moeten steken om een begeleiding voor baringspijn te ontwerpen die de toekomstige moeders bekrachtigt, niet onzeker maakt en ze laat omgaan met de baringspijn binnen hun mogelijkheden.

Angst kan de pijn
doen toenemen

In navolging van wijlen prof. G.J. Kloosterman, bekend pleitbezorger van de thuisbevalling, willen we waarschuwen tegen nodeloze medicalisering van zwangerschap en baring. Dit betekent dat ziekenhuizen niet alleen trots moeten zijn op beschikbaarheid van de epidurale anesthesie, maar ook op gezellig ingerichte verloskamers met vriendelijk personeel, een warm bad, mooie muziek, een masseuse of hypnotiseur.

Grote variatie
De pijnbestrijding bij bevallingen in de Nederlandse ziekenhuizen wordt gekenmerkt door grote variatie. Het gebruik van epidurale anesthesie loopt uiteen van 0,3 tot 40,5 procent.19 Liggen de behoeftes aan pijnstilling bij vrouwen in Nederland echt zo ver uit elkaar, of heeft dit te maken met de regionale beschikbaarheid en marketing van pijnstilling? Uit onderzoek blijkt dat het laatste het meest waarschijnlijk is.20 Wij hopen dat de toenemende beschikbaarheid van geavanceerde pijnstilling hand in hand gaat met een ontwikkeling van ‘geavanceerd’ denken over baringspijn.

Irena Veringa MSc, verloskundige
dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper

Stichting ITON, Instituut voor toegepaste neurowetenschappen, Haarlem

Correspondentieadres: irenaveringa@kpnmail.nl, c.c.: redactie@medischcontact.nl
Geen belangenverstrengeling gemeld.

 Samenvatting

 • In het debat over pijnloos bevallen komt de zin van baringspijn nauwelijks aan bod.
 • Uit de ‘pijngeschiedenis’ kunnen we leren dat het ondoordacht bestrijden van pijn risico’s heeft.
 • Pijn kan onder meer zinvol gedrag afdwingen en de fysiologie beïnvloeden. Verder telt niet alleen de intensiteit, maar ook de affectieve en cognitieve dimensie.
 • Toenemende beschikbaarheid van pijnstilling zou hand in hand moeten gaan met een goed onderbouwde en genuanceerde visie op baringspijn.


Referenties

1. Karimi A, Weg met de pijncultuur, Spits, 23 maart 2010.

2. Nettekove M, Vrouw in baringspijn heeft recht op hulp, Farmaceutisch weekblad, 9 december 2009.

3. Melzack R, Wall P. The challenge of pain. Harmondsworth, Penguin 1996.

4. Deyo R, Patrick D. Hope or hype. Amacom 2005.

5. Taylor R. Stuurloze geneeskunde. Analyse van een niets-ontziende technologie. De Tijdstroom, 1981.

6. Gynaecologie 2008, www.cbo.nl/richtlijnen/folder20021023121843/rl_ptp_08.pdf.

7. Perez et al. Richtlijn Complex regionaal pijnsyndroom, type 1. NTVG 2007; 151(30): 1674-9.

8. Cranenburgh B. van. Pijn vanuit een neurowetenschappelijk perspectief. Elsevier Gezondheidszorg, 7e editie, 2009.

9. Melzack R. The myth of painless childbirth. Pain 1984; 19(4): 321-37.

10. Melzack R, Wall P. Pain mechanisms: a new theory. Science 1965; 119; 150(699): 971-9.

11. Phililips M, Gregory LJ, Cullen S et al. The effect of negative emotional context on neural and behavioural response to oesophageal stimulation. Brain. 2003; 126: 669-84.

12. Price D, Bushnell C. Psychological methods of pain control: basic science and clinical perspectives. IASP-Press, Seattle 2004.

13. Benedetti F. Placebo effects. Oxford University Press, New York 2008.

14. Colloca L, Sigaudo M, Benedetti F. The role of learning in nocebo and placebo effects. Pain 2008; 136 (1-2): 211-8.

15. Riet G ter, Craen AJ de, Boer A de, Kessels AG. Is placebo analgesia mediated by endogenous opioids? A systematic review. Pain 1998; 76: 273-5.

16. Melzack R, From the gate to the neuromatrix. Pain 1999; Suppl 6: S121-6.

17. Melzack R. Evolution of the Neuromatrix Theory of Pain. The Prithvi Raj Lecture, Third World Congress of World Institute of Pain, Barcelona 2004. Pain 2005; 5(2): 85-94.

18. Apkarin A, Bushnell C, Treede R, Zubieta J. Human brain mechanisms of pain perception and regulation in health and disease. Eur J Pain, 2005; 9(4); 463-84.

19. Praktijkanalyse LVR2 2009, Verloskundig jaarverslag Landelijke Precentielverdeling, Stichting Perinatale Registratie Nederland, Utrecht 2009.

20. Schytt E, Waldenstrom U. Epidural analgesia for labor pain: whose choice? Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89(2): 238-42.

beelden: iStockphoto
beelden: iStockphoto
Pijn richt de aandacht van de barende vrouw dwingend op het eigen lichaam.
Pijn richt de aandacht van de barende vrouw dwingend op het eigen lichaam.
Beter een pijnlijke baring dan geen voeling met de bevalling.
Beter een pijnlijke baring dan geen voeling met de bevalling.
Zwangerschap en baring moeten niet nodeloos worden gemedicaliseerd.
Zwangerschap en baring moeten niet nodeloos worden gemedicaliseerd.
<strong>Klik hier voor een PDF van het artikel</strong> Eerdere Medisch Contact-artikelen over baringspijn:
zwangerschap bevalling
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dr. I. de Graaf en Dr. E. van Gool

  , Vijfhuizen

  Pijnbestrijding bij de bevalling!

  Primum non nocere, in de ondertitel van bovengenoemd artikel, is in deze context naar onze mening ongepast.De vraag of pijn nut heeft, wordt door de auteurs juist beantwoord; pijn waarschuwt voor ernstige weefselsc...hade en dwingt tot aandacht. Pijn, of beter gezegd de beleving ervan, is een complex fenomeen. Daarbij speelt de context zeker een rol.
  Een argument om pijn niet te bestrijden is daarmee allerminst gegeven. De toenemende beschikbaarheid van pijnstilling zou, volgens de auteurs, hand in hand moeten gaan met een goed onderbouwde en genuanceerde visie op baringspijn. Aan deze discussie leveren de auteurs echter geen enkele bijdrage.In het artikel wordt volledig voorbijgegaan aan het feit, dat barende vrouwen verzoeken om pijnstilling. De gynaecologen en anesthesiologen bepleiten derhalve niet de pijnloze bevalling, maar worden geconfronteerd met een vraag waar zij een antwoord voor zoeken. Primum non nocere.
  De auteurs komen wel met oneigenlijke argumenten en speculaties,zoals het evolutionaire argument.Zij zien baringspijn als een apart geëvolueerd fenomeen, anders dan bijvoorbeeld hoofdpijn. Maar de waarschuwende signaalfunctie is ook het evolutionaire voordeel bij een baring: er is iets aan de hand! Alleen als mensen met baringspijn een hogere fitness zouden hebben (bvmeer of betere kinderen) zou baringspijn evolutionair gezien voordelig zijn.In de plaats van het richten op ultimate aspecten (de redenen) is het nuttiger je te richten op proximate aspecten (de oorzaken); het zou best wel eens zo kunnen zijn dat vrouwen tegenwoordig “te veel” pijn hebben, omdat we evolutionair gezien recentlijk rechtop zijn gaan lopen (bekkenaanpassingen), een grotere herseninhoud hebben gekregen, en sinds kort ook veel ouder zijn bij het krijgen van kinderen. Het is daarom moeilijk in te zien waarom het (gereguleerd) verminderen van deze pijn slecht nieuws zou zijn.
  Kortom, wij vinden het teleurstellend dat de discussie tot een anecdotisch niveau wordt teruggebracht. Daarnaast hebben wij ernstig bezwaar tegen de toon in de eerste alinea; Welk ander doel kan een gynaecoloog of een verloskundige hebben, dan een goed verlopende baring. Laten we daarom ophouden met elkaar beschuldigen van het hebben van andere doelen of economische argumenten.

  Dr Irene de Graaf, gynaecoloog Spaarne ziekenhuis.
  Dr Erik van Gool, evolutionair bioloog.

 • , Nijmegen

  Reactie Baringspijn is er niet voor niets

  In MC van 9 september schrijven Veringa en Van Craneburgh onder de titel “Baringspijn is er niet voor niets” onder andere dat: “gynaecologen en anesthesiologen regelmatig de pijnloze bevalling bepleiten in d...e media”. Gynaecologen zijn “marketeers van epidurale anesthesie” die “een behoefte aan epidurale anesthesie creëren”. Dit is niet geheel de dagelijks én nachtelijke praktijk die wij als gynaecoloog (i.o.) herkennen.

  In ieder medisch vak, maar zeker in de gynaecologie staat de wens en beleving van de patiënt centraal. De pijnloze baring wordt niet aan iedere barende opgedrongen. Anderzijds is pijnstilling steeds beter beschikbaar. De keus voor of tegen pijnstilling is daarmee een keus van de patiënt en niet zozeer van de hulpverlener. Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het hébben van de keuze voor pijnstilling het belangrijkste is. De behoefte aan pijnstilling neemt zelfs af als de barende het idee heeft dat pijnstilling makkelijk voor haar beschikbaar is. (Christiaens et al).

  Omdat de schrijvers pretenderen een duik in de historie van het denken over pijn te nemen, mag ook de opvatting van bepaalde religieuze groeperingen niet ontbreken. Volgens Genesis 3:16 zou God in het Paradijs tegen Eva hebben gezegd, nadat de slang haar had overgehaald van de verboden vrucht te eten: “Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren” (Staten-vertaling). Voor sommige vrouwen kan deze tekst een aanleiding zijn zichzelf te dwingen geen pijnstilling te vragen.

  Gynaecologen zijn geen colporteurs die met de sleutel van de opiatenkast om hun nek alle verloskamers aflopen. Met kennis en respect barende vrouwen begeleiden is ons doel. En daar hoort goede voorlichting over – en beschikbaarheid van adequate pijnbestrijding bij. Maar ook respect voor de keus van de barende voor of tegen pijnbestrijding.

  Nijmegen, 16 september 2010.
  Bertho Nieboer, gynaecoloog
  Nienke van Trommel, gynaecoloog io

  Labour pain acceptance and personal control in pain relief in two maternity care models: a cross-national comparison of Belgium and the Netherlands, Christiaens W, Verhaeghe M, Bracke P. BMC Health Serv Res. 2010 Sep 10;10(1):268)

 • A.J. Postmes

  , VENLO

  Het artikel "Baringspijn is er niet voor niets" (M.C. 65 nr 36: 1734) is een aanrader. Het is bijzonder goed dat er gepleit wordt tegen het medicaliseren van zwangerschap en baring en voor het op een redelijke, verstandige manier accepteren van ongem...akken en baringspijn. Het is helaas nog maar een begin.
  Belangrijke aspecten moeten nog belicht worden.

  Ik mis - dat geldt voor veel (para)medische artikelen - een verwijzing naar het gezegde van Socrates’ Ik weet dat ik niets weet. Wij weten relatief weinig en met zekerheid heel weinig. We kunnen ongewild grote fouten maken. Het is goed daaraan toe te voegen dat ons waarderingsvermogen gering en eenzijdig is en daaraan gekoppeld onze motivatie en de accenten die we leggen. Dat heeft schadelijke gevolgen voor onszelf en onze cliënten. Het is een manco in onze opleidingen dat we niet leren daartegen systematisch preventie te plegen. Wie gaat daarvoor zorgen? Zonder dat blijft het sukkelen!
  Verder mis ik node een schets van de belangrijkste oorzaak van pijn bij de baring. Want daarmee kan nut en wenselijkheid van de baringspijn plausibel gemaakt worden. Aan zinvolheid ervan kan rust en acceptatie ontleend worden en dat bewerkt m.i. mitigatie van de pijn. Dat voorkomt ook toepassing van medicatie met schadelijke bijwerking.
  Toelichting wat betreft de oorzaak van pijn:
  Het baringskanaal moet geleidelijk "opgerekt" worden en oprekbaar worden. Te hard persen kan schade veroorzaken en door pijn voorkomen worden. Honderdduizend generaties heeft dit proces redelijk goed moeten gaan. De genen die aanleiding geven tot fouten zijn voor een groot deel uitgestorven.
  Wie meent te moeten ingrijpen in dit proces moet van zeer goede huize zijn. (Was het Kloosterman niet die zei dat tijdens de eerste wereldoorlog de perinatale sterfte laag was omdat z.i. veel artsen in militaire dienst waren en niet meer voorbarig konden ingrijpen?)
  Tenslotte is ook uitleg over de bijdragen van Frédérique Leboyer en Frans Veldman beslist onmisbaar. (Zie google en Wikipedia.)

  A.J.(Ton) Postmes, oud-jeugdarts

 • ,

  De totale afhankelijkheid van wat de omgeving biedt,
  zoals bij planten, gezien vanuit de evolutie, het geval is, wordt in de dierenwereld steeds minder. Het begint met een
  motoriek, welke is gebaseerd op vermijdingsreflexen
  op basis van aanrakingspri...kkels. Dat lukt dan niet helemaal
  en daar ontstaat een pijnsensatie. Pijn wordt
  beschouwd als het meest elementaire zintuig.
  Een stapje verder in de evolutie is angst, met daaraan
  gekoppeld vluchten en vechten. Agressie is een eerste
  primitieve vorm van toenadering en wordt merkwaardigerwijs een voedingsbodem voor seksueel
  gedrag als overtreding van een voorheen veilig geacht territoor. Tenslotte ontwikkelt sociaal gedrag zich als een
  gelegitimeerde vorm van toenadering. Op de achtergrond
  zijn de fylogenetisch oude structuren nog actief.
  De dynamiek van de pijnzin is daar een voorbeeld van.
  Pijn streeft in eerste aanzet naar vermijding. Pijngenot
  wordt masochisme genoemd. Het ligt voor de hand te
  vermoeden dat baringspijn er vanuit de evolutie op gericht is het kind zo snel mogelijk uit het moederlichaam te krijgen.
  Te "werpen" zogezegd. Bij mensen is een dergelijk
  biologisch mechanisme niet altijd nuttig meer. "Te kort
  door de bocht", populair gezegd. En daarvoor hebben we nu onze verloskundige technologie, die het o.a. mogelijk maakt de baringspijn te verzachten. De emancipatie van vrouwen, merendeels gevolg van de ingeburgerde mogelijkheden tot anticonceptie, draagt ertoe bij de baringspijn als een zinloze en conservatieve aangelegenheid te beschouwen.
  Iedere nieuwe verworvenheid eist in zeker zin haar
  tol. Nooit blijkt dat onoverkomelijk en achteraf
  ongewenst.

  Arie van Engelen , arts, psychoanalyticus.

 • G.J. Kippersluis

  , LEERDAM

  Ik ben er voor om terughoudend te zijn met pijnstilling bij baringspijn. Chronische pijn heeft over het algemeen weinig verband meer met de ernst van (dreigende) weefselschade maar acute pijn (en daar valt baringspijn m.i. onder) heeft een belangrijk...e signalerende functie en stelt de barende dus in staat om te reageren op het beloop van de baring. Daarbij is uiteraard de pijnbeleving van de individuele vrouw heel verschillend, zoals genoemd sterk afhankelijk van het vertrouwen dat de vrouw in haar eigen lichaam heeft: angst voor falen van haar lichaam kan de pijn versterken. In zo'n situatie kan de afweging soms zijn toch tot pijnstilling over te gaan. Maar de houding tov pijnstilling hoort dus m.i. te zijn: nee tenzij.

 • A. Parlevliet

  , AALSMEER

  Prima om ook op andere manieren pijn te willen beinvloeden, zoals gesteld wordt in het artikel, met fijne omgeving en massages. Maar ik ben het niet eens met de stelling dat een epiduraal gepromoot wordt, in tegendeel, ik denk dat het in sommige regi...o's gewoon niet veel beschikbaar is, met name in de nachtelijke uren. Tevens begrijp ik dat in sommige kringen het pijn is fijnprincipe wordt gehanteerd, maar op persoonlijke titel kan ik zeggen dat ik na 2 tot 3 dagen weeen zeeeer dankbaar was dat er epidurale pijnstilling beschikbaar was. Want dan heb je het echt wel gehad. De trend die er is om pijnstilling meer beschikbaar te maken is mijns inziens een goede, en het geeft vrouwen regie terug, in plaats van een lijdend voorwerp te zijn. Want even pijn is best te doen, maar er zijn ook grenzen aan. Degenen die pijn willen lijden moeten dat vooral zo regelen, maar er moet voor vrouwen ook een keuze in zijn.

 • M.H. Nieuwenhuis

  , GRONINGEN

  Veel speculatie en drogredenaties maken samen zeker geen wetenschappelijk artikel.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.