Tuchtrecht
Uitspraak tuchtcollege

Arts laat patiënt na complicatie in de steek

1 reactie

Waar behandeld wordt, kunnen complicaties optreden. Naast mogelijke behandeling daarvan, verwacht de patiënt dan terecht van u een verklaring en een goede uitleg waarom u gehandeld heeft zoals u hebt gedaan.

Dat is ook precies wat de patiënte in deze casus wil, nadat de internist heeft vastgesteld dat ze een renale diabetes insipidus en een beschadigde schildklier heeft overgehouden aan jarenlang lithiumgebruik. De patiënte wil weten hoe dat nu precies is gegaan met die lithium: waarom kreeg ze die dosering eigenlijk? Ze neemt contact op met de psychiater die haar het middel voorschreef. Er komt een eerste gesprek, maar daarna lijkt de arts wel van de aardbodem verdwenen.

Meerdere keren vraagt de patiënte – per mail, per brief, per aangetekende brief, per voicemail – de psychiater om inzage in en een afschrift van haar dossier. Geen enkele reactie volgt. Ook niet op de klacht die de patiënte indient bij het tuchtcollege. Zelfs de inspectie krijgt haar niet zover dat ze reageert. Een dag voor de zittingsdatum laat de psychiater wel weten dat ze niet kan verschijnen, wegens een begrafenis. De overlijdenskaart die ze moet faxen, komt niet.

‘Verweerster heeft klaagster volstrekt in de kou laten staan’, zegt het college. Inderdaad.

Lithiumintoxicatie is een vervelende diagnose. Dan is het zeker zaak om de patiënt te begeleiden en uit te leggen waarom het middel nodig was, wat er is gedaan om deze beruchte en bekende complicatie te voorkomen, of toe te geven dat er een fout is gemaakt. De lezer mag zelf het bijvoeglijk naamwoord kiezen dat hoort bij de totale onbereikbaarheid van deze dokter.

Sophie Broersen, arts

Paul Rijksen, jurist

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle d.d. 30 juni 2011 - (ingekort door redactie MC)

Beslissing naar aanleiding van de op 26 oktober 2010 bij het bij het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle ingekomen klacht van A, (…), klaagster, tegen C, psychiater, (…), verweerster.

1. Het verloop van de procedure
Klaagster heeft een klaagschrift ingediend voorzien van bijlagen. Verweerster heeft, hoewel daartoe herhaaldelijk uitgenodigd, niet schriftelijk gereageerd.

De secretaris van het college heeft de inspecteur voor de gezondheidszorg (verder: de inspecteur) op grond van artikel 66 lid 2 van de Wet BIG gevraagd een onderzoek in te stellen. De inspecteur heeft het college bij brief van 11 april 2011 bericht dat hij contact met verweerster heeft gehad en dat hij met haar had afgesproken dat zij een termijn kreeg om informatie te verzamelen en het college te berichten. De gestelde termijn heeft verweerster overschreden.

De inspecteur heeft het college vervolgens bericht dat hij geen andere mogelijkheid zag om in contact te komen met verweerster en dat hij het onderzoek in het kader van het verzoek van het college daarom staakte. Wel zou verweerster opgeroepen worden voor een onderhoud op het kantoor van de inspectie.

Verweerster heeft niet gereageerd op de geboden mogelijkheid om te worden gehoord in het kader van het vooronderzoek. Partijen is bericht dat de klacht ter zitting van 20 mei 2011 om 16.00 uur behandeld zou worden.

Verweerster heeft op 19 mei 2011 om ongeveer 17.00 uur met het secretariaat van het college gebeld om te zeggen dat ze verhinderd was om naar de zitting te komen vanwege een begrafenis.

De secretaris heeft op 20 mei 2011 om ongeveer 09.00 uur geprobeerd telefonisch contact op te nemen met verweerster. Zij heeft op de voicemail van verweerster het verzoek ingesproken het secretariaat van het college voor 11.00 uur terug te bellen. Verweerster heeft om 10.50 uur teruggebeld. De secretaris van het college heeft verweerster nadere informatie gevraagd en verzocht de overlijdenskaart naar het college te faxen. Verweerster heeft dat ondanks haar telefonische toezegging niet gedaan.

De zaak is behandeld ter openbare zitting van 20 mei 2011, alwaar klaagster is verschenen, vergezeld door haar echtgenoot. Verweerster is niet verschenen.

2. De feiten
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting dient, voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht, van het volgende te worden uitgegaan.

Klaagster is in de periode van juni 2006 tot augustus 2009 onder behandeling geweest van verweerster. Eind augustus 2009 is die behandeling gestopt. Klaagster heeft zich op eigen verzoek laten opnemen om af te komen van medicijnen. Zij gebruikte op voorschrift van verweerster toen onder meer lithium. De medicijnen hadden dusdanige bijwerkingen dat klaagster sociaal en intellectueel niet meer goed functioneerde.

In 2009 is klaagster door haar huisarts verwezen naar de internist. De internist constateerde dat klaagster ten gevolge van langdurig gebruik van lithium een nierbeschadiging heeft opgelopen met als gevolg dat klaagster nu een renale diabetes insipidus heeft en dat de schildklier van klaagster ten gevolge van lithiumintoxicatie niet optimaal werkt.

Klaagster heeft vervolgens in februari 2010 een gesprek met verweerster gehad. Bij die gelegenheid heeft zij inzage in en afschrift van haar medisch dossier verzocht maar niet gekregen. Klaagster heeft dit verzoek wederom gedaan per mail van 3 mei 2010, per brief van 4 juli 2010 en per aangetekende brief van 16 augustus 2010. Verweerster heeft laatstgenoemde brief niet opgehaald. Vervolgens heeft klaagster brieven en berichten achtergelaten op de praktijkadressen van verweerster in D en E en diverse malen ingesproken op de voicemail van de telefoon van verweerster. Klaagster heeft geen enkele reactie van verweerster gekregen. Ten slotte heeft klaagster de onderhavige klacht ingediend bij het college.

3. Het standpunt van klaagster en de klacht
Klaagster verwijt verweerster, zakelijk weergegeven, dat zij zonder opgaaf van redenen weigert inzage te geven in en afschrift te verschaffen van het dossier van klaagster. Klaagster verzoekt het college al het nodige in het werk te stellen om verweerster ertoe te bewegen het dossier voor haar beschikbaar te maken. Klaagster wenst vooralsnog alleen kennis te nemen van haar dossier om de gediagnosticeerde lithiumintoxicatie beter te kunnen begrijpen en accepteren. Indien klaagster na bestudering van het dossier reden ziet zich over de behandeling zelf te beklagen, zal zij zich opnieuw tot het college wenden.

4. Het standpunt van verweerster
Verweerster heeft geen verweer gevoerd.

5. De overwegingen van het college
5.1 Het college wijst er allereerst op, dat het bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen er niet om gaat of dat handelen beter had gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard.

5.2 Uitgangspunt is dat een arts in beginsel gehouden is een patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van het medisch dossier te verschaffen. Verweerster heeft geen bijzondere feiten of omstandigheden aangevoerd die afwijking van dit uitgangspunt rechtvaardigen. De klacht is dus zonder meer gegrond.

5.3 Het college overweegt verder dat verweerster zich bijzonder laakbaar heeft gedragen. Na een behandelrelatie van ruim drie jaar die volgens klaagster steeds naar haar tevredenheid is verlopen, heeft verweerster klaagster volstrekt in de kou laten staan nadat klaagster ontdekt had
dat zij aan een lithiumintoxicatie leed.

Verweerster maakt zich sedert februari 2010 onbereikbaar voor de gerechtvaardigde vragen en verzoeken van klaagster. Klaagster heeft zich schriftelijk telkens beleefd tot verweerster gewend. Hoewel klaagster niet is gehouden haar verzoek om inzage en afschrift te motiveren, heeft zij verweerster laten weten dat zij slechts verzocht om inzage in het belang van de acceptatie van de diagnose lithiumintoxicatie. Ook ter zitting heeft klaagster verteld dat dat belang nog steeds vooropstaat. Wel is het zo dat klaagster inmiddels haar geduld met verweerster heeft verloren en niet uitsluit ook een klacht in te dienen ten aanzien van de behandeling door verweerster.

5.4 Ook tegenover het college en de inspectie heeft verweerster zich niet toetsbaar opgesteld. Een inhoudelijk weerwoord of een uitleg voor haar nalaten heeft verweerster niet gegeven. Afspraken komt zij niet na, van de zitting blijft zij weg zonder deugdelijk haar reden van verhindering aan te kunnen tonen.

Het secretariaat van het college heeft verder moeten vaststellen dat verweerster haar praktijkorganisatie dusdanig gebrekkig heeft ingericht dat zij telefonisch vrijwel onbereikbaar is.

5.4 De klacht is gegrond en het college zal verweerster vanwege haar bijzonder onzorgvuldige en laakbare gedrag berispen. Verder zal het college bepalen dat deze uitspraak gepubliceerd zal worden. Klaagster heeft het college verzocht er alles aan te doen om te bewerkstelligen dat verweerster alsnog het dossier aan haar beschikbaar stelt. Het college gaat er vanuit dat verweerster naar aanleiding van deze beslissing alsnog aan het verzoek van klaagster zal voldoen. Indien zij wederom nalatig blijft, zal klaagster zich echter moeten wenden tot de civiele rechter om afgifte van haar medisch dossier te vorderen.

6. De beslissing

Het college:

- berispt verweerster

Het college bepaalt dat deze beslissing, nadat deze onherroepelijk is geworden, geheel in de Nederlandse Staatscourant zal worden bekendgemaakt en ter publicatie zal worden aangeboden aan de tijdschriften Medisch Contact, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Gezondheidszorg Jurisprudentie.

Aldus gedaan in raadkamer door mr. drs. Th.C.M. Willemse, voorzitter, mr. dr. J.C.J. Dute, lid-jurist, dr. A. Huisman, J.M. Komen en S. Tiemersma, leden-geneeskundigen, in tegenwoordigheid van mr. H. van der Poel-Berkovits, secretaris, en uitgesproken in het openbaar op 30 juni 2011 door mr. A.L. Smit, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H. van der Poel-Berkovits, secretaris. (…)

<b>PDF van dit artikel</b>

Meer tuchtzaken

<b>Integrale tekst van deze uitspraak</b>
psychiatrie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.