Nieuwe pagina

 • Een vrouw met buikklachten blijkt een laag Hb te hebben. Haar vader had coloncarcinoom, haar moeder endometriumcarcinoom.
 • Op geleide van mammografie, familieanamnese, cytologie en palpatie opereert een chirurg een vrouw aan een ductaal mammacarcinoom. Na de primaire ablatio vindt de patholoog-anatoom echter geen maligniteit.
 • Het schuldbewust erkennen van een gemaakte fout stemt tuchtcolleges doorgaans milder. Leren van fouten is een goede zaak. Maar dan moet je als ‘gestrafte’ arts het college wel duidelijk kunnen maken waarin je nou eigenlijk bent tekortgeschoten.
 • Er waren meer dan genoeg redenen om een mammografie te laten verrichten, maar huisarts D steunde de afkeer van zijn patiënte tegen een dergelijk onderzoek.
 • Een huisarts vermoedt bij een vrouw met een afhangende mondhoek, een hoge bloeddruk en onder meer klachten over onzeker lopen en concentratiestoornissen een CVA of een ander intracranieel proces. Hij verwijst haar naar de neuroloog.
 • Door gebrek aan informatie-uitwisseling tussen de zorgverleners wordt de juiste diagnose bij een gevallen hoogbejaarde patiënte aanvankelijk gemist.
 • Zonder onderbouwing en zonder de vader bij haar onderzoek te betrekken, komt een psychiater tot het oordeel dat het voor de twee dochters van deze vader beter is als ze onder de hoede van de ­moeder worden grootgebracht.
 • Een huisarts betrekt een patiënte in een onderneming die wellness-producten distribueert. De vrouw verspeelt daarmee veel geld. Maar er is meer, want de huisarts heeft niet alleen het vertrouwen van deze vrouw misbruikt.
 • Een vrouw bezoekt de huisartsenpost vanwege erge buikpijn en bloedverlies. Ze krijgt pijnstilling, maar de klachten blijven en daarom gaat ze twee dagen later naar de SEH.
 • Iedere patiënt, in welke omstandigheid dan ook, dient met inachtneming van de menselijke waardigheid te worden behandeld.
 • Een bedrijfsarts in opleiding luistert niet goed naar zijn patiënt en verklaart deze vervolgens volledig arbeidsgeschikt voor het verrichten van passende werkzaamheden. De man in kwestie - een conciërge met chronische rugklachten - stort compleet in.
 • Een patiënt met paranoïde schizofrenie is opgenomen in een psychiatrisch centrum. Zijn psychiater, die zich zijn hoofdbehandelaar noemt, zag symptomen aan voor een katatoon mutistisch stuporeus beeld. Het bleek te gaan om multipele hypodensiteiten.
 • Er is niets mis mee als een homeopathische arts in de media zijn kritiek op het Rijksvaccinatieprogramma ventileert.
 • Het gevoel is herkenbaar. Terwijl je probeert als huisarts optimale zorg te verlenen. Je zelfbewust bent, denkt efficiënt onderzoek te doen en ervoor waakt onnodig te verwijzen.
 • Zelf heb ik ook een huisarts. Zorgvuldig uitgezocht en niet op het feit of hij de NHG-Standaarden wel volgt. Die kwaliteit hoort elke huisarts in het pakket te hebben.
 • Een patiënte bij wie de milt was verwijderd, krijgt hoge koorts en koude rillingen, en collabeert. De huisarts schreef antibiotica en anti-emetica voor. Acht uur later wordt hij opnieuw ingeschakeld.
 • Ook een arts kan ziek worden. Doorgaans zorgt u dan goed voor elkaar. Soms zelfs ‘te goed’, waardoor u in het gevaarlijke VIP-circuit terechtkomt in plaats van in het routinematiger, reguliere circuit.
 • De dossierplicht van een arts kan op gespannen voet staan met het recht van de patiënt om informatie uit zijn medisch dossier te verwijderen. Over het afwegen van die belangen gaat deze tuchtzaak.
 • Als zijn patiënte verliefd op hem wordt, verbreekt de psychotherapeut de behandelrelatie. Volgens het boekje, zou je zeggen. Maar naar het oordeel van het tuchtcollege was hij te snel geweest met deze stap.
 • Beschikt de aangeklaagde psychiater over bijzondere vaardigheden dat hij zonder de betreffende patiënte ooit te hebben gezien een uitgebreid rapport kan schrijven over haar diepste zielenroerselen?
 • Een ongeruste moeder belt herhaaldelijk met de huisartsenpost - haar baby heeft koorts en rode vlekken -, maar komt niet in contact met een arts. De afloop is dramatisch: het kindje sterft aan meningeale sepsis.
 • Een reumatoloog diagnosticeert bij een 77-jarige, prednison slikkende patiënte diverticulitis en een abdominaal aneurysma van 7 cm. Hij verwijst haar naar de internist. Na summier onderzoek besluit deze tot een poliklinische endoscopie.
 • Een chirurg en een gastro-enteroloog behandelen een 25-jarige vrouw nu eens terughoudend, dan weer operatief. De vrouw laat elders een sficterectomie verrichten en daagt de eerste gastro-enteroloog voor de tuchtrechter.
 • Voor wie van u het nog steeds niet weet: de tijd is toch heus voorbij dat u als behandelend arts naar eigen goeddunken en zonder overleg met de patiënt een door uw collega met de patiënt afgesproken behandeling zomaar even verandert.
 • In de beklaagdenbank staan een huisarts, een apotheker, een psychiater en een cardioloog nadat hun patiënte met een gecompliceerd ziektebeeld plotseling is overleden met een verhoogde lithiumspiegel. De les uit deze zaak?
 • De laatste jaren hebben tuchtcolleges enkele malen grote nadruk gelegd op het belang van een juiste verslaglegging.
 • Een verpleegkundige mist een aanwijzing over epidurale pijnbestrijding en een reeks opeenvolgende hulpverleners handelt niet kritisch genoeg en blijft daardoor in de fout volharden.
 • Op 7 april 2006 deed het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam uitspraak in de zaak tegen drie artsen die betrokken waren bij de behandeling van Sylvia Millecam. Hieronder publiceren wij de uitspraak in de zaak tegen de internist D.
 • Voor een zenuwarts/psychotherapeut die zich tegenover twee vrouwelijke patiënten, zusjes, ongepaste seksuele vrijheden veroorlooft, is het tuchtcollege onverbiddelijk.
 • De huisarts beweert dat hij de geneeskundige verklaring met de beste bedoelingen heeft geschreven. Maar wat hij schreef, druipt van de subjectieve oordelen over de aanvragende patiënt.
 • gEen verpleegkundige krijgt een waarschuwing omdat ze een telefonische anamnese onzorgvuldig heeft verricht. Ze krijgt een matig Nederlands sprekende asielzoeker aan de lijn wiens baby overgeeft, niet drinkt, de ogen niet opent, maar geen koorts heeft.
 • Een arts die het medische boekje te buiten gaat, wordt doorgaans door het tuchtcollege op de vingers getikt. Maar niet altijd. Een IND-arts adviseerde níet over het voortzetten van een behandeling van een asielzoeker in het land van herkomst.
 • Na zeven jaar procederen is de slotsom van het tuchtcollege een vermaning.
 • Met als argument dat in de tuchtzaak geen maatregel wordt opgelegd, gaat het Regionaal Tuchtcollege Zwolle niet in op het verzoek van de klaagster om de zaak ter publicatie in MC aan te bieden.
 • Vorige week publiceerden wij de zaak van de huisarts op een huisartsenpost die een waarschuwing kreeg omdat zij te lichtvaardig het telefonisch afhandelen van een doktersassistente had geparafeerd (MC 6/2006: 233).
 • Eerst kwakkelt een tienjarige jongen een week met een virale bovenste-luchtweginfectie, dan volgt in het weekend de dia-gnose gastro-enteritis. ’s Nachts belt vader weer: de jongen heeft koude handen en is afwezig.
 • Omdat minister Hoogervorst clopidogrel niet in alle gevallen wilde vergoeden, stapten cardiologen naar de rechter. Deze baseerde zich op het onderscheid tussen het patiëntenrecht op vergoeding en de indicatiestelling door de arts.
 • Een veertienjarig meisje loopt door een val van haar paard een contusio cerebri op. Dat althans meent de behandelend neuroloog. Er waren te veel alarmbellen nodig om hem tot ander inzicht te brengen. De dood van het meisje kon niet meer worden voorkomen.
 • In het altijd lastige conflict tussen ex-echtelieden over de vraag aan wie de kinderen moeten worden toegewezen, kiest een jeugdarts nogal uitdrukkelijk tegen de vader.
 • Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de operateur en hoe ver die van de anesthesioloog voor, tijdens en na de operatie? En mag een anesthesioloog blind varen op het preoperatieve onderzoek van een collega-anesthesioloog?
 • Waarom biedt het Regionaal Tucht­college Den Haag twee uitspraken over een op basis van de klacht wel erg foute fysiotherapeut ter publicatie in Medisch Contact aan?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd