2005

 • Te laat kreeg de huisarts een ‘niet-pluis’-gevoel bij een patiënt die zich eerst met hoofdpijn en later met nekstijfheid bij hem meldde. Het medisch dossier legt zijn gedachtegang genadeloos bloot. Een zaak met een universele les: blijf altijd alert.
 • Huisarts Coronel is beschuldigd van het misbruiken van vrouwelijke patiënten en van zijn artsentitel. Zijn poging in Het Parool om zijn geschonden blazoen te zuiveren staat haaks op de uitspraak van het Tuchtcollege. Coronel is uit het ambt ontheven.
 • Een man meldt zich op zondagmiddag via de huisarts bij de psychiater. De man ligt in scheiding en presenteert zich als iemand die in hoge geestelijke nood verkeert.
 • In januari dit jaar publiceerden we in deze rubriek de uitspraak van de Utrechtse rechtbank tegen een Utrechtse kindercardioloog.
 • Regelmatig ontstaat er na het overlijden van een patiënt ruzie over het testament.
 • Het ego van de dokter groeit als intimi een beroep op hem doen. Zo helpt een internist een bekende met galsteenklachten op weg in zijn ziekenhuis. Dan gaat het mis en wordt de vriend een vijand.
 • Te lang vastgehouden aan werkdiagnose Voor veel klagers is een verkeerde diagnose de reden om een arts aan te klagen. ‘Hoe heeft die sufferd dat kunnen missen’, is het verwijt achteraf.
 • Ook al staan er nog zo veel technische diagnostische hulpmiddelen tot je beschikking, je moet als medisch specialist nog steeds goed de aloude kunst van het inspecteren blijven beoefenen en adequaat reageren op wat je waarneemt.
 • Pas op als u op een onbewaakt ogenblik even een receptje uitschrijft voor een goede kennis. Of als u als vriendendienst die persoon een uitsluitend op recept verkrijgbaar medicijn verstuurt.
 • In tweede instantie besloot de inspectie toch een klacht in te dienen tegen een alternatief werkzame arts die met name patiënten met het chronisch-vermoeidheidssyndroom (CVS) tot zijn clientèle rekende.
 • Richtlijnen kunnen levensgevaarlijk zijn. Tenminste als je ze klakkeloos uitvoert zonder goed naar de patiënt te luisteren. Het protocol dus daadwerkelijk als een kookboek beschouwt.
 • Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? Het lijkt wel of de in onderstaande zaak aangeklaagde bedrijfsarts een geldstuk heeft opgegooid: kop of munt.
 • Een megaproces met 17 klagers maakte een einde aan de carrière van een (huis)arts. De arts - met lak aan elke instantie - weigerde zich te laten herregistreren. Bovendien bleken ten minste 9 klachten gegrond.
 • We doen het tóch nog maar een keer. We publiceren de zoveelste tuchtrechtelijke uitspraak over een arts die te ver gaat door zich met het afgeven van een verklaring in een echtscheidingsprocedure te mengen.
 • Eindelijk gerechtigheid voor de arts Vencken. Al twee uur na de zitting straft het Gerechtshof het hoger beroep van het OM genadeloos af: de aanklacht wegens moord heeft geen enkele grond.
 • Hoe heilig is het medisch beroepsgeheim? Tijdens de recente discussie over de Zorgverzekeringswet werd de mogelijke teloorgang van het beroepsgeheim door de KNMG op de agenda gezet en door actievoerende huisartsen bijna dagelijks benadrukt.
 • Rare vogels met nogal wat noten op hun zang lopen er onder uw cliëntèle rond. Maar dat wist u natuurlijk allang. Een buitengewoon exemplaar komen we in onderstaande tuchtzaak tegen.
 • Een 36-jarige vrouw is in bijna tien jaar en na diverse fertiliteitsbehandelingen ‘opgeklommen’ tot gravida 3, para 1. Haar vorige en enige kind kwam zes jaar geleden wegens niet vorderende baring via een keizersnede ter wereld.
 • Wat te doen als er over u een dossier wordt aangelegd omdat er aanwijzingen zijn dat u disfunctioneert?
 • In januari 2004 werd de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), die de dwangtoepassing in de psychiatrie regelt, uitgebreid met de mogelijkheid van een voorwaardelijke rechterlijke machtiging.
 • Tijdens het zogeheten ‘Raadkameren’ beslist het tuchtcollege of een zojuist behandelde zaak al dan niet ter publicatie wordt aangeboden. Of het algemeen belang daarmee wordt gediend, zou hierbij leidend moeten zijn.
 • Patiënten of verzekerden hoeven niet in te stemmen met een machtiging die zo ruim is opgesteld dat ook medische gegevens die niet relevant zijn voor de beoordeling van een uitkeringsrecht, bij behandelend artsen kunnen worden opgevraagd.
 • Een psychotherapie die maar liefst negen jaar voortduurt, 600 uur in totaal, twee keer in de week. De diagnose: borderlineproblematiek, alhoewel niet echt bewezen.
 • Aan de zaak waarop onderstaande uitspraak betrekking heeft, kwam geen dokter te pas. Het gaat om een aantal algemene overwegingen uit de uitspraak marinier Erik O. die ervan werd verdacht de bij de Irak geldende geweldsinstructie te hebben overtreden.
 • Opnieuw een uitspraak van de Hoge Raad over de juridische gevolgen van een ziekenhuisprotocol. Een eerder arrest van de Hoge Raad over dit onderwerp - uit maart 2001 -zorgde voor de nodige beroering onder hulpverleners.
 • Dat er van het liefdesspel tijdens de huwelijksreis wel eens een uiterlijk kenmerk zichtbaar blijft, is niet ongewoon.
 • Bij de berichtgeving over haar producten die de farmaceutische industrie over u uitstrooit, is een eigen kritische professionele blik gekoppeld aan een gezonde dosis wantrouwen op zijn plaats.
 • Kun je als arts een tuchtrechtelijk verwijt krijgen voor het foutief handelen van een niet-BIG-geregistreerd hulpverlener in de zorgketen?
 • Hoe bont moet je het maken voor tuchtrechtelijk wordt geoordeeld dat je als huisarts ‘het ultieme bewijs van (...) ongeschiktheid voor de huisartsgeneeskunde’ hebt geleverd?
 • Op 10 maart 2005 heeft het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle de klacht van de inspectie tegen de arts Peter Vencken grotendeels ongegrond verklaard.
 • Begin 2002 oordeelde het Haagse Regionaal Tuchtcollege de klacht tegen een directeur patiëntenzorg (die tevens arts was) over de organisatie van de avond- en nachtdiensten in zijn ziekenhuis gegrond.
 • Sommige zaken lenen zich voor meer pagina’s dan in één uitgave van MC voor de uitspraken van tuchtcolleges beschikbaar zijn.
 • Moet je als huisarts een jou onbekende 64-jarige patiënt, van wie je het elektronisch medisch dossier voor je neus hebt, eerst zelf nog zien of telefonisch uitvragen alvorens een antibioticum te mogen geven, .....?
 • Dat er artsen van divers pluimage rond-lopen en dat dit zeker zijn charme heeft, is u als onderdeel van deze populatie bekend. Patiënten moeten toch iets te kiezen hebben, aldus VWS en de patiëntenorganisaties.
 • Wat na de ramp door de tsunami wél kon, was bij de cafébrand in Volendam op 1 januari 2001 blijkbaar nog onmogelijk: het openstellen van het calamiteitenhospitaal in Utrecht voor het doel waarvoor het is bedoeld: een calamiteit.
 • Als onderstaande casus zich had afgespeeld in het ‘nu’, de tijd waarin actievoerende huisartsen minder terughoudend zijn met het doorverwijzen van hun patiënten, had deze patiënt misschien nog geleefd. Helaas liggen de feiten in deze zaak anders.
 • Een 45-jarige vrouw wordt verlost van een myoom van de fundus uteri, dat maar liefst 1,8 kilo weegt. Vanwege progressieve pijn in de rechterflank wordt ze vier dagen na ontslag weer opgenomen.
 • De uitspraak in de zaak tegen de Utrechtse kindercardioloog in verband met de dood van baby Charlotte Floor, trok eind november 2004 veel aandacht.
 • Soms lees je het feitenrelaas van een tuchtzaak en dan vraag je je af - nog zonder de afloop te kennen - waarom het afwachtende beleid zo lang is volgehouden.
 • Een patiënte dient een tuchtklacht in tegen een aantal hulpverleners van een ziekenhuis, onder wie een arts, maar ze heeft er geen moeite mee dat deze hulpverleners haar verder verplegen en behandelen.
 • Al doe je als arts of als instelling nog zo je best om ook in zeer ongunstige omstandigheden zo goed mogelijke zorg te verlenen, het zegt lang niet alles over het eindoordeel van de patiënt.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd