2003

 • uitspraak tuchtcollege
 • Advocaat en hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam Joep Hubben voegde zich onlangs in ons roepende koor: ‘Medische tuchtcolleges, bied meer uitspraken ter publicatie aan en laat de uitspraak niet alleen ter ore komen van de bekla
 • Als de patiënt uit onderstaand vonnis geleidelijk aan zou zijn hersteld van zijn CVA, zou de huisarts van de familie mogelijk een compliment hebben gekregen in plaats van de tuchtzaak die hij nu heeft gehad. Maar de 84-jarige patiënt overleed helaas aan
 • Ziet u het voor u? Schipholdirecteur en arts Gerlach Cerfontaine voor het tuchtcollege: de gezondheid van de bewoners van de Haarlemmermeer wordt door de geluidshinder in gevaar gebracht en alles is terug te voeren tot besluiten van de Schipholdirecti...
 • Onderstaande uitspraak betreft een psychotherapeut, maar had even goed over een dokter kunnen gaan. De uitspraak is opmerkelijk, omdat de rechter aanneemt dat de betreffende psychotherapeut in deze zaak een plicht had om zijn beroepsgeheim te schenden...
 • Soms vraag je je af wat een ervaren arts - een gynaecoloog in dit geval - in ‘s hemelsnaam heeft bewogen om te handelen zoals hij deed. Wij kunnen ons bijna niet aan de indruk onttrekken dat andere dan strikt professionele argumenten op 6 december 199...
 • Onze minister van VWS Hans Hoogervorst zou het ongetwijfeld een halt toeroepen, om budgettaire redenen uiteraard: meer dan duizend zittingen psychotherapie in twintig jaar. Zowel het regionaal tuchtcollege als het Centraal Tuchtcollege boog zich echte...
 • Hoeveel aspirant-autorijders zullen als zij twee keer per maand softdrugs gebruiken ‘ja’ invullen bij de vraag uit de Eigen verklaring van het CBR ‘Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverru...
 • Is er een verschil tussen enerzijds het ‘niet uitsluiten van’ en anderzijds de ‘verdenking op’ een potentieel bedreigende ziekte? Het is net de discussie over het halfvolle of het halflege glas, gevoelsmatig anders maar feitelijk toch ook weer niet. D...
 • Artsen voelen zich wel eens vogelvrij als het gaat om het indienen van klachten tegen hen bij de tuchtcolleges. Uit  onverwachte hoek kan ineens een klacht komen waarop zij dan op professionele wijze en zo mogelijk met geheven hoofd moeten reager...
 • Om een klacht bij het tuchtcollege te kunnen indienen, moet de klager beschikken over de naam en het werkadres van de aan te klagen arts. In deze bijzondere casus weigerde een overheidsinstantie de namen van twee radiologen bekend te maken. De klagers...
 • Vul voor ‘fysiotherapeut’ de eveneens BIG-geregistreerde titel ‘arts’ in en u kunt in onderstaande tuchtzaak lezen welk oordeel het tuchtcollege van de fysiotherapeut ook voor u in petto zou hebben, als u uw geslachtshormonen de boventoon zou laten vo...
 • Af en toe is er onduidelijkheid over de vraag wie bevoegd is tot het stellen van een diagnose. Mag alleen een arts dat doen, of ook een andere hulpverlener? Immers, het stellen van een diagnose wordt in de Wet BIG niet genoemd als voorbehouden handeli...
 • Uitspraak raad voor de tuchtrechtspraak KNMGEen huisarts die over het handelen van een andere huisarts een melding bij de inspectie doet: over een zaak op dat gebied is in deze rubriek al enkele malen bericht (MC 16/2002: 638 en MC 26-27/2003: 1084). ...
 • Alles in de onderstaande casus ging traag: de patiënt in kwestie werd pas enkele dagen na zijn overlijden gevonden, en de schouwende huisarts had erg lang nodig alvorens te concluderen dat de patiënt mogelijk een niet-natuurlijke dood was gestor
 • Als onder de liberale minister van VWS de marktwerking en de vrije prijsvorming in de gezondheidszorg doorzetten, kan de onderstaande uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam nog relevanter worden. Naast vragen als hoe snel je een klachtenco...
 • Regelmatig verzuchten artsen dat zíj in een tuchtzaak wel eens aan de klagende kant zouden willen staan. De apotheekhoudende huisarts in onderstaande casus greep - weliswaar noodgedwongen - deze kans en klaagde de gezondheidszorgpsycholoog aan met
 • Rechterlijke uitspraken op het gebied van de medische aansprakelijkheid trekken in de media doorgaans veel aandacht. Zo ook de onderstaande zaak, over een huisarts die volgens de rechter nalatig is geweest met betrekking tot de toediening van het anti...
 • Het komt niet vaak voor dat een en dezelfde zaak voor de derde keer in de kolommen van deze rubriek belandt. En waarschijnlijk is dit zelfs niet de laatste keer. Het gaat om de casus waarin een hagro-voorzitter de inspectie inschakelde vanwege het ver...
 • Was er in zaak-Van O sprake van levensbeëindiging of van ‘ultieme palliatie’, zoals de arts zelf stelde? Veel artsen zullen beamen dat het onderscheid soms verre van eenvoudig is. De arts in kwestie werd ‘overvallen’ door het feit dat een onder erbar
 • Onderstaand een casus die bij elke huisarts regelmatig op het spreekuur voorkomt: een hoestende baby. Voor het kind in deze casus werd na tien dagen hoesten tijdens het derde consult en door een derde dokter op rij Ventolin en Becotide voorgeschreven....
 • Doe ik er als huisarts goed aan om een 94-jarige patiënte met multi-pathologie nog naar het ziekenhuis te sturen voor een gastroscopie? Moet ik als arts voor maag-, darm- en leverziekten op zo’n verzoek ingaan en tevens nog biopten nemen? Kan ik als
 • uitspraak gerechtshofIn onderstaande zaak staat het zogenaamde blokkeringsrecht centraal. Dit recht, dat in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is vastgelegd, geeft een keurling het recht om de uitslag en de conclusies van e...
 • Uitspraak rechtbank GroningenIs er ruimte voor anderen dan artsen om een rol te spelen bij de zelfdoding van een persoon? En, zo ja, waar ligt dan de grens tussen het bieden van (aanvaardbare) passieve, morele steun enerzijds en (strafbare) hulp bij z...
 • Uitspraak hoge raadIn hoeverre geldt het beroepsgeheim van de arts ook in klachtenprocedures? Onderstaande uitspraak van de Hoge Raad is een tussenstap in een procedure waarin een arts wordt verweten zijn beroepsgeheim te hebben geschonden. De arts ma...
 • Onderstaande casus is weer een test: Wat zou ík doen?Een - in het arbeidsproces nog actieve - patiënt gaat voor zijn keelpijn naar de huisarts. De dokters- en tevens apothekersassistente geeft hem een symptoombestrijder mee. De later aangeklaa
 • Een zeventigjarige heeft - oraal gemeten - 39 graden koorts, overgeven, diarree en pijn in het hele lichaam. Legt u als  huisarts op basis van deze gegevens een visite af of adviseert u, onder de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘zware griep’, om twee...
 • Tijdens het oncologieblok dat elke medisch student moet doorlopen, worden alarmsymptomen als postmenopausaal vaginaal bloedverlies, veranderende en onregelmatig begrensde naevi, en langdurige heesheid erin geramd. Ook in de huidige tijd, waarin het ve...
 • De na een sectio geboren baby overlijdt na een week. De langdurige foetale nood had zijn tol geëist. De gynaecoloog rekende zich het gebeuren daarna zo aan dat hij zijn werk niet meer heeft kunnen hervatten. Drie jaar na het gebeuren krijgt hij van h
 • Uitspraak europees hof voor de rechten van de mensEen groot deel van de medische vakliteratuur is in het Engels. Het lezen van een in die taal gestelde rechterlijke uitspraak, een première in deze rubriek, moet u dus geen problemen geven. Steeds va
 • In onderstaande zaak staat een gezondheidszorgpsycholoog terecht, maar voor hetzelfde geld was het een arts geweest. De zaak draait namelijk om de vraag wie een BIG-geregistreerde functionaris mag aanklagen. Heeft de naast betrokkene van een meerderja...
 • Uitspraak nationale ombudsmanIn hoeverre mag de inspectie direct uitrukken als zij van een arts signalen krijgt over het mogelijk disfunctioneren van een collega? Moet zij elk signaal serieus nemen of ook rekening houden met de mogelijkheid dat de ene...
 • Hoewel onderstaande casus niet over een arts gaat maar over een verloskundige, zijn daarin toch ook voor artsen genoeg leermomenten te vinden.Een normaal verlopen tweede zwangerschap, een dramatisch verlopen bevalling, ouders die negen weken - tot het...
 • Na het zien van een tv-uitzending over een effectieve operatieve behandeling van zweethanden spoedde een patiënt zich naar de later door hem aangeklaagde chirurg. Hij had weliswaar geen last van zweethanden, maar van overmatig transpireren in de okse
 • Op 24 december 2002 deed de Hoge Raad zijn langverwachte uitspraak in de zaak-Brongersma. Het beroep dat de betrokken huisarts instelde tegen de eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, werd door de Hoge Raad verworpen. ‘Hulp bij zelfdoding bi...
 • Uitspraak strafrechter Als u de afgelopen weken de media heeft gevolgd, heeft u summier al over onderstaande strafzaak kunnen lezen: een driejarig leukemiepatiëntje overleed, omdat zij op de OK intraveneus bedoelde vincristine intrathecaal kreeg inge...

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd