2001

 

 • In Medisch Contact nummer 45 vroegen wij het ons bij de toen gepubliceerde tuchtzaak nog af: Zou het ooit eens zo ver komen dat tuchtcolleges zich niet meer hoeven te buigen over casuïstiek waarin een behandelend arts op te lichtvaardige wijze een gen...
 • Een arts is in beginsel bevoegd tot het verrichten van elke geneeskundige handeling. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij of zij daarmee elke geneeskundige handeling ook mag verrichten: hij of zij moet in het concrete geval wel bekwaam zijn. Is dat ...
 • Beslissing in de zaak van A, wonende te B, appellant, tegen C, bedrijfsarts te D, verweerder in hoger beroep, gemachtigde mr. drs. E. 1. Verloop van de procedure A - hierna te noemen klager - heeft op 22 augustus 1998 bij het Regionaal Tuchtcollege ...
 • De informatieuitwisseling tussen behandelend artsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen laat nogal eens te wensen over. Veelal gescheiden werelden en circuits, maar wel met een en dezelfde (niet) werkende patiënt. Er wordt vanuit de verschillende di...
 • Eeuwen geleden was Hippocrates al van mening dat het volstrekt ontoelaatbaar is dat een arts zijn therapeutische relatie met een patiënt vermengt met een liefdesrelatie. Psychotherapie was in de tijd van Hippocrates nog geen erkende discipline, maar i...
 • Uiteindelijk sta je als arts met lege handen als je alles hebt gedaan om de patiënt ervan te overtuigen dat een ziekenhuisopname noodzakelijk, zo niet van levensbelang is, en hij toch weigert. Dat wijst in het kort onderstaande tuchtzaak weer eens uit...
 • Sommige casuïstiek is al zo frequent in de (vak)media belicht, dat men wel blind moet zijn om die informatie niet te betrekken bij het lezen van de uiteindelijke uitspraak van een tuchtcollege. Het zou van naïviteit getuigen om onderstaand - weliswaar...
 • Een arts mag verliefd worden op iemand uit zijn of haar patiëntenkring. Althans volgens het Regionaal Tuchtcollege Groningen in deze met gesloten deuren behandelde zaak. Niets van ‘dat moet eigenlijk toch niet kunnen’, of van een - zij het in praktijk...
 • Zou het ooit nog eens zover komen dat tuchtcolleges zich niet meer hoeven te buigen over casuïstiek waarin een behandelend arts een - weliswaar goedbedoelde - geneeskundige verklaring afgeeft? Een verklaring die een objectief waardeoordeel bevat, opge...
 • Beslissing in de zaak van A, B, en C, wonende te D, appellanten, klagers in eerste aanleg, gemachtigde: mr. E, tegen F, verzekeringsarts, wonende te H, verweerder in eerste aanleg en in appel, advocaat: mr. I.   1. Verloop van de procedure App...
 • Het beroepsgeheim is het recht van de patiënt. Artsen mogen geen patiëntgegevens aan derden verstrekken, tenzij de patiënt daarvoor gericht toestemming verleent, of een wettelijk voorschrift daartoe noopt. Behalve in deze situaties mag de zwijgplicht ...
 • Met de opkomst van de centrale doktersdiensten van huisartsen zal de combifunctie echtgenote/assistente/achterwacht waarschijnlijk snel tot het verleden gaan behoren. De komst van de mobiele telefoontjes en het toenemend aantal vrouwelijke artsen hadd...
 • Een door de behandelend internist vlak voor zijn vakantie onvolledig uitgeschreven recept voor een chemotherapeuticum; wél overleg van de ziekenhuisapotheker met de oncologieverpleegkundige, maar níet met de waarnemend internist; een nieuw ingevoerd p...
 • Het komt niet vaak voor dat het Centraal Tuchtcollege een aangeklaagde en in eerste termijn ook veroordeelde arts een extra  - mogelijk door hem niet eens meegewogen - argument aan de hand doet om aan te tonen dat diens gewraakte handeling juist ...
 • Soms geeft de uitspraak van een tuchtcollege meer stof tot nadenken door de zijdelingse opmerkingen en twee korte alinea’s over de feiten dan door de juridische afwikkeling van de zaak zelf. In onderstaande zaak werd klaagster niet-ontvankelijk verkla...
 • Het verschil tussen een ''complicatie'' en een ''medische fout'' staat niet iedereen even duidelijk voor ogen. En laten we eerlijk zijn: het komt artsen soms goed uit om een niet-gewenste uitkomst van medisch handelen onder de veelal veilige en blijkb...
 • Je zult maar vlak na je afstuderen als arts al direct een tuchtzaak aan je broek krijgen. En dat ook nog omdat de ‘privé-kliniek voor medisch-cosmetische behandelingen’ waar je als intaker en enige Nederlandssprekende arts parttime en tijdelijk werkt,...
 • Een patiënte die vanwege subcorticale dementie op basis van recidiverende CVA’s al vijf jaar in het verpleeghuis verblijft, krijgt opnieuw een CVA. Daarnaast ontwikkelt zich een luchtweginfectie. Zij is op dat moment eenzijdig verlamd en kan niet meer...
 • Beslissing in de zaak van A, wonende te B, appellante, tegen C, huisarts, wonende te B, verweerder in hoger beroep, advocaat: D. 1. Verloop van de procedureAppellante - hierna te noemen klaagster - heeft op 15 december 1998 bij het Regionaal Tuchtcol...
 • De ontknoping van sommige tuchtzaken moet je niet in de inleidende beschouwing al ‘veraden’. Dat zou de nascholingswaarde niet ten goede komen. Uit het feit dat een tuchtzaak is aangeboden ter publicatie in Medisch Contact wéét je natuurlijk al dat er...
 • Beslissing in de zaak van: A, wonende te B, appellant, klager in eerste aanleg, hierna te noemen: klager, tegen C, psychiater, wonende te D, verweerder, hierna te noemen: de arts. 1. Verloop van de procedureAppellant - hierna te noemen klager - heeft...
 • Ook een vaste arts-deskundige bij een rechtbank die in opdracht van de rechter-commissaris een verdachte onderzoekt en daarover alléén aan deze magistraat rapporteert, valt wat de inhoud van zijn rapport betreft onder het medisch tuchtrecht. Dat was -...
 • In elk geval niet volstaan met het stellen van één enkele vraag aan de patiënt, maar doorvragen en hem sowieso laten terugbellen: het kan een tuchtzaak schelen. Ook telefonisch blijft de aloude anamnese de hoeksteen van het geneeskundig handelen. Dat ...
 • Beslissing in de zaak van A, verpleeghuisarts, wonende te B, appellant, advocaat: mr. C, advocaat te B, tegen D, wonende te E, verweerder in hoger beroep.   1. Verloop van de procedure Verweerder in hoger beroep - hierna te noemen klager - hee...
 • Niet alle beleidsregels zijn even begrijpelijk. Zo voerde het in onderstaande zaak betrokken verpleeghuis als beleid dat in het geval van een ‘aanbevolen’ maar niet gegeven griepvaccinatie, de familie van de betrokken wilsonbekwame patiënt daarover ni...
 • Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft de navolgende beslissing gegeven inzake het hoger beroep van A, B, echtgenote, beiden wonende te C, appellanten, klagers in eerste aanleg, hierna te noemen: klagers, advocaat: mr. D, tegen E, hui...
 • Een van de ergste dingen die je als ouder kunnen overkomen, is dat je kind zelfmoord pleegt. Evenals bij de ouders blijft ook bij de hulpverleners na zo’n daad doorgaans de vraag hangen of zij er wel álles aan hebben gedaan om die suïcide te voorkomen...
 • Het Regionaal Medisch Tuchtcollege te ‘s-Gravenhage heeft de navolgende beslissing gegeven inzake de klacht van A, wonende te B, klager, tegen: C, chirurg, wonende te D, de persoon over wie wordt geklaagd, hierna te noemen de arts. 1. Het verloop van...
 • Het Regionaal Medisch Tuchtcollege te ‘s-Gravenhage heeft de navolgende beslissing gegeven inzake de klacht van A, wonende te B, klaagster, tegen C, huisarts, wonende te D, de persoon over wie wordt geklaagd, hierna te noemen ‘de arts’.  1. Het ...
 • Wat beweegt een patiënt om na een ogenschijnlijk geslaagde operatie zijn chirurg aan te klagen? De tekst van onderstaande uitspraak geeft daarover geen duidelijkheid. De ernst van het ‘vergrijp’, en daarmee ook de opgelegde maatregel van een waarschuw...
 • Niet-onbemiddelde bejaarden die vergeetachtig worden, vormen soms een bron van spanning voor elkaar beloerende erfgenamen. Onderstaande casus is daarvan een voorbeeld. Een huisarts wordt aangeklaagd omdat hij klaagsters bejaarde moeder op verzoek van...
 • Beslissing in de zaak van A, arts, wonende te B, appellant,voorheen bijgestaan door mr. C tegen D, in diens kwaliteit van seniorinspecteur voor de Gezondheidszorg voor E en F, kantoorhoudende te E, verweerder in hoger beroep. 1. Verloop van de proced...
 • De seniorinspecteur voor de Gezondheidszorg moet de kwalificatie ‘rommeldokter’ in gedachten hebben gehad toen hij werd geconfronteerd met het handelen van de in deze zaak betrokken arts. Diens persoonlijke functieomschrijving leek niet bepaald overee...
 • Beslissing in de zaak van A, wonende te B, appellant, tegen C, wonende te D, huisarts, verweerder in hoger beroep, raadsvrouwe E.
 • Een van de ziekten waarmee artsen ondanks alle veel belovende pilletjes steeds meer te maken krijgen, is dementie. In combinatie met het toestemmingsvereiste binnen onze gezondheidszorg vormt de bij dit ziektebeeld behorende wilsonbekwaamheid een extr...
 • In hoeverre is een arts verplicht om bijvoorbeeld bij een bacteriële bronchitis de woonomgeving van een patiënt nadrukkelijk te waarschuwen voor besmettingsgevaar en maatregelen voor te stellen ter preventie van verdere verspreiding? Een patiënt had ...
 • De buitenbaarmoederlijke zwangerschap: verraderlijk in symptomen en met een soms sluipend begin en foudroyant verloop.
 • Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) deed vijf jaar na een dramatisch verlopen postnatale periode uitspraak in een zaak tegen een kinderarts. In eerste instantie had het regionaal tuchtcollege de klacht ongegrond verklaard; het CTG ...
 • Het komt nogal eens voor dat een patiënt zijn dankbaarheid ten opzichte van de arts of andere hulpverlener op stoffelijke wijze wil benadrukken. Vele banketbakkers en bloemisten hebben er een goede bijverdienste aan. Op zich niets op tegen. Dat word...
 •   Een tuchtzaak die zich als collegestof laat gebruiken voor medisch studenten. Wat waren de feiten? Een 75-jarige man met een status na lobectomie wegens een plaveiselcarcinoom en appen- dectomie wordt door zijn huisarts verwezen wegens buikkla...
 • Hoe veel verantwoordelijkheid mag een huisarts - onder het geven van goede instructies - neerleggen bij een praktijkassistente? Dat is het centrale thema in onderstaande tuchtzaak. Van extra belang nu artsen - onder meer van minister Borst - steeds va...
 • Beslissing in de zaak van A, wonende te B, appellant, tegen C, huisarts, wonende te D, verweerder in hoger beroep, advocaat: mr. E. 1. Verloop van de procedure A - hierna te noemen: ‘klager’ - heeft op 26 februari 1999 bij het Regionaal Tuchtcolle...
 • Niet alleen de directe patiëntenzorg kan artsen in aanraking brengen met het tuchtrecht. Ook ander handelen of nalaten kan daartoe aanleiding geven als daarbij sprake is van strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheids...
 • Een tuchtzaak die zich laat lezen als een sterk verhaal. Iedere arts die in dezelfde cascade van gebeurtenissen en weerstanden terechtkomt, zou het kunnen overkomen. In elk geval verklaarde het Regionaal Tuchtcollege de klacht tegen een longarts ongeg...

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd